ja_mageia

Raporlama

IA, yabancı sermayeli kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek muhasebe programı dizayn ve geliştirilmesi konusunda ayrıca danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Anasayfa 2017 Yılı Sirkülerleri
2017 Sirkülerler
Muhtasar, Damga Vergsi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-28

Sirküler Tarihi: 15.03.2017

Konu: Muhtasar, Damga Vergsi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.


22 Mart 2017 tarih ve VUK-90/2017-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde yapılan açıklamaya göre;

 • 23 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve 24 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Mart 2017 Pazartesi günü sonuna kadar,
 • 27 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2016 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar,

uzatılmıştır.

Söz konusu sirküler, sirkülerimize eklenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Devamını oku...
 
Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Oranlarında Değişiklik PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-27

Sirküler Tarihi: 15.03.2017

Konu : Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Oranlarında Değişiklik


 

15 Mart 2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazete'de 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmış olup, karar 15.03.2017 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenleme ile;

 • Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye'de  yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranı; ortalama vadesi  bir yıla kadar olanlarda yüzde 1, bir yıl ve üzeri olanlarda yüzde 0 olarak  belirlendi.
 • Damga Vergisi Kanunu'na ekli I sayılı tablonun "I.Akitlerle İlgili Kağıtlar" başlıklı bölümün 14, 15, 16 ve 17 numaralı bentlerinde yer alan kağıtlar için damga vergisi oranı "0" olarak uygulanacaktır.

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

 • Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine  dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan  edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri  üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 olarak uygulanan tapu  harcı oranı, konut ve iş yerlerinde 30 Eylül 2017 tarihine kadar binde 15 olarak uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
6824 Sayılı Kanun'la Vergi Mevzuatımızda Yapılan Düzenlemeler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-26

Sirküler Tarihi: 09.03.2017

Konu: 6824 Sayılı Kanun'la Vergi Mevzuatımızda Yapılan Düzenlemeler


 

8 Mart 2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da vergi mevzuatı ile ilgili yapılan düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Kurumlar ve Gelir Vergisi'nde İndirim (İlgili madde 01.01.2018 tarihinden sonra verilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri'nde uygulanmak üzere 08.03.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.)

6824 sayılı 4.maddesi ile; Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükelleflerinden,

 1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),
Devamını oku...
 
01.02.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak İşveren Desteği PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-25

Sirküler Tarihi: 03.03.2017

Konu: 01.02.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak İşveren Desteği

09.02.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiş olup, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017-10 sayılı Genelge ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. Söz konusu genelge hükümleri 01.02.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

a) 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

İşveren yönünden;

d) Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması,

e) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

f) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

g) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Asgari Ücret Desteğine İlişkin Duyuru PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-24

Sirküler Tarihi: 24.02.2017

Konu: Asgari Ücret Desteğine İlişkin Duyuru

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 23.02.2017 tarihli "Asgari Ücret Desteğine İlişkin Duyuru" aşağıdaki gibidir.

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

23/02/2017

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN DUYURU

18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 27 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 71 nci madde eklenmiştir.

Söz konusu madde ile;

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.” Hükümleri getirilmiştir.

Bakanlar Kurulunun 21/02/2017 tarihli ve 2017/9865 sayılı kararında, 2017 yılı için sağlanacak olan asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarını 110 TL, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutarı ise 3,33 TL olarak tespit etmiştir.

Buna göre 2017 yılında, 2017 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 110 TL ve altında olan, 2017 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3.33 ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar şartları taşıyan işverenlerimize sigortalı başına asgari ücret desteği verilecektir.

Bu Kanunda öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esasları genelgede açıklanan şartları taşıyan işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır. Anılan madde uyarınca verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edilecektir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 
Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2017-23

Sirküler Tarihi     : 24.02.2017

Konu: Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim

Bilindiği gibi; 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) yayımlanmıştır.

18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nin yayımı tarihinde yürürlüğe giren  geçici 1.maddesine göre; elektronik ortamda verilmesi gereken “EK-8:Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim” İnternet Vergi Dairesi www.intvrg.gib.gov.tr adresinde bulunan “Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” menüsünde yer almaktadır. Bildirimin en geç 31.03.2017 Cuma günü saat 23.59’a kadar, 340 Sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gönderilmesi gerekmektedir.

Tebliğin Geçici 2.maddesine göre SGK bildirgeleri ile muhtasar beyannamelerin tek beyanname ile bildirilmesi uygulamasına öncelikle Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için, 2017 Haziran ayında başlanacaktır.

Kırşehir ili dışında kalan mükellefler için uygulama 1/1/2018 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Konuyla ilgili İnternet Vergi Dairesi'nde yayımlanan duyuru aşağıdaki gibidir.

ÖNEMLİ DUYURU;

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların bildirildiği “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği, 18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Devamını oku...
 
Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2017-22

Sirküler Tarihi     : 17.02.2017

Konu: Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Hk.

14 Şubat 2017 tarih ve 29979 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

 1. Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 7.maddesinin 1.fıkrasının "c-Personel Giderleri" başlıklı bendinin  1 numaralı alt bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış olup, Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye ilişkin olarak; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilecektir. (Yürürlük tarihi 01.03.2017)

 2. Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 7.maddesinin 1.fıkrasının "ç-Genel Giderler" başlıklı bendine "onarım, haberleşme" ibaresinden gelmek üzere  "posta, kargo, kurye ve benzeri giderler dahil"  ibaresi eklenmiş olup, bu giderlerinde Ar-Ge ve Tasarım İndirimine konu edilebilmesi sağlanmıştır. (Yürürlük tarihi 01.03.2017)

 3. Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 7.maddesinin 1.fıkrasının "ç-Genel Giderler" başlıklı bendinin 2.alt bendinin son cümlesi "Ancak, büro ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin giderler bu kapsamda değerlendirilmez." yürürlükten kaldırılmış olup, bu giderlerinde Ar-Ge ve Tasarım İndirimine konu edilebilmesi sağlanmıştır. (Yürürlük tarihi 01.03.2017)
 4. Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 7.maddesinin 1.fıkrasının "d-Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler" başlıklı bendinde yer alan " ve analiz hizmetleri" ibaresi, "ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri" olarak değiştirilmiş olup, hizmetin kapsamı genişletilmiştir. (Yürürlük tarihi 01.03.2017)
 5. Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir. Ar-Ge Merkezi kapsamında veya Tubitak tarafından destekli projesi bulunmayan şirketlerdeki Ar-Ge indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. (Yürürlük Tarihi 14.02.2017)

Söz konusu yönetmelik haberimizin devamindadir.

Devamını oku...
 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler (11 Numaralı Tebliğ) PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-21

Sirküler Tarihi: 17.02.2017

Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler (11 Numaralı Tebliğ)


 

15 Şubat 2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) ile yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

 1. İhraç kayıtlı satışlarda imalatçı aleyhine oluşan ve ihracatçı tarafından düzenlenen kur farkı faturalarında KDV hesaplanmakta, hesaplanan KDV ihracatçı tarafından beyan edilmekte ve imalatçı tarafından da indirim konusu yapılmaktaydı.

  Yapılan düzenleme ile; İhraç kayıtlı satışlarda imalatçı aleyhine oluşan ve ihracatçı tarafından düzenlenen kur farkı faturalarında KDV hesaplanmayacağı ve imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan tutarın ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden düşüleceği belirtilmiştir.

  Kur farkı teslimin yapıldığı ay sonuna kadar veya teslimin yapıldığı aydan sonra belli olabilir. Kur farkına isabet eden KDV'nin ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hangi safhada tenzil edileceği ve kur farkı üzerinden hesaplanan KDV'nin ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV'den nasıl düşüleceği konusunda bir belirleme yapılmamıştır.
 2. Büyükşehir Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdareleri, kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecek gruplardan olan "Belirlenmiş Alıcılar" kapsamına dahil edilmiştir.
Devamını oku...
 
Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2017-20

Sirküler Tarihi     : 17.02.2017

Konu: Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması


15 Şubat 2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2) ile  16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Yapılan belirlemeye göre;

Madde 1 - Kapsam

(1) En az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile;

a) Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun ve Samsun Çarşamba havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter),

b) İran’dan (a) bendinde belirtilen havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup,

uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist getiren seyahat acentaları yararlandırılır.

(2) İçerisinde en az 100 yolcu ile tarifesiz (charter) sefer yapan bir uçağın, yolcularını bu Tebliğde belirtilen havalimanlarından farklı ikisine indirmesi halinde de desteklemeden yararlandırılır.

(3) Seyahat acentasının bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısının, 4 üncü maddede tanımlanan grup sayısından az olması halinde destekten yararlandırılmaz.

(4) Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleştirilen uçak seferleri bu destek kapsamı dışındadır.

Devamını oku...
 
Bazı Damga Vergisi Oranlarının Belirlenmesi, Bazı Katma Değer Vergisi Oranlarında ve Bazı ÖTV Oranlarında Değişiklik Hakkında Karar PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-19

Sirküler Tarihi: 06.02.2017

Konu : Bazı Damga Vergisi Oranlarının Belirlenmesi, Bazı Katma Değer Vergisi  Oranlarında ve Bazı ÖTV  Oranlarında Değişiklik Hakkında Karar


3 Şubat 2017 tarih ve    29968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) ve (IV) Sayılı Listelerde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları belirlenmiştir. Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kararda yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız aşağıda özetlenmiştir.

Devamını oku...
 
Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların E-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-18

Sirküler Tarihi: 06.02.2017

Konu: Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların E-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru


Konuyla ilgili olarak www.efatura.gov.tr sitesinde yayınlanan duyuru sirkülerimize eklenmiştir.

Yapılan duyuruda; Yolcu Beraberi Eşya İhracında yetki belgeli aracı kurumlar aracılığı ile yolcu beraberi eşya ihraç faturası (Tax-Free faturası) düzenleyen e-Fatura mükelleflerinin e-Fatura sistemi üzerinden faturalarını göndermelerini sağlayan canlı ortamın uygulamaya geçtiği belirtilmiş ve açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu duyuru sirkülerimize eklenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 3

Pratik Bilgiler