ja_mageia

Profesyonel Kadro
There are no translations available.

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Home 2016 Yılı Sirkülerleri
2016 Yılı Sirkülerleri
Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınan Maktu Vergi Tutarı PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2016-108

Sirküler Tarihi: 27.12.2016

Konu: Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınan Maktu Vergi Tutarı

27.12.2016 tarih ve 29931 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde; mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde  maktu olarak alınan vergi tutarının 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 47,00 TL olarak uygulanmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu tebliğ sirkülerimize eklenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Read more...
 
2017 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi Teslimlere İlişkin İade Yapılamayacak KDV Tutarı PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2016-107

Sirküler Tarihi: 27.12.2016

Konu: 2017 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi Teslimlere İlişkin İade Yapılamayacak KDV Tutarı

27.12.2016 tarih ve 29931 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de; İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2016 yılında geçerli olan 20.600 TL tutarındaki sınır, 2017 yılı için 21.400,00 TL olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

Söz konusu tebliğ sirkülerimize ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Read more...
 
Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2016-106

Sirküler Tarihi: 26.12.2016

Konu: Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulamasına Kademeli Geçiş Hakkında Basın Açıklaması

Bilindiği gibi; 01.01.2017 tarihinden itibaren Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilecektir.

T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 21.12.2016 tarih ve 2016/192 sayı ile yapılan Basın Açıklaması 4632 sayılı Kanun uyarınca çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Bu kapsamda, Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te (Söz konusu yönetmelik Resmi Gazete'de henüz yayınlanmamış olup, http://www.hazine.gov.tr internet adresinde, “Sigortacılık ve Özel Emeklilik” başlığı altında bulunan, “Yönetmelikler” bağlantısından ulaşılması mümkün bulunmaktadır.)  kamu ve özel sektör çalışanlarının bir takvim doğrultusunda sisteme dahil edilmesi düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede;

Read more...
 
Değerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli Kağıtların 2017 Yılında Uygulanacak Satış Bedelleri PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2016-105

Sirküler Tarihi: 21.12.2016

Konu: Değerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli Kağıtların 2017 Yılında Uygulanacak Satış Bedelleri

21.12.2016 tarih ve 29925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 52 Sıra No'lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğ’inde; 21.2.1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edilmiştir.

Söz konusu tebliğ sirkülerimize ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Read more...
 
Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı Kapsamında e-Fatura Uygulaması 1 Temmuz 2017 Tarihine Ertelenmiştir PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No           : 2016-104

Sirküler Tarihi     : 15.12.2016

Konu: Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı Kapsamında e-Fatura Uygulaması  1 Temmuz 2017 Tarihine Ertelenmiştir

15.12.2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 475 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 454 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması" başlıklı  bölümünde değişiklik yaparak, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında faturaların e-Fatura  olarak düzenleme uygulamasını 1.7.2017 tarihine ertelemiştir.

 Yapılan değişiklik aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Read more...
 
DİİB Nedenli KDV İade Kısıtlamaları, Dış Tic.Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Tic.Şirketlerine Yapılan Teslimler Açısından Kaldırılmıştır PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No           : 2016-103

Sirküler Tarihi     : 13.12.2016

Konu: DİİB Nedenli KDV İade Kısıtlamaları, Dış Tic.Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Tic.Şirketlerine Yapılan Teslimler Açısından Kaldırılmıştır

13.12.2016 tarih ve 29917 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 8) ile KDV Genel Uygulama Tebliği'nin  (IV/A-1.5.) bölümünün; birinci paragrafının son cümlesindeki “ihracatçılara” ibaresinden sonra gelmek üzere “(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç)” ibaresi, ikinci paragrafının sonuna “Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir.

Yapılan değişiklik aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Read more...
 
e-Defter ve e-Fatura Başvuruları Hakkında Duyuru PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2016-101

Sirküler Tarihi: 12.12.2016

Konu: e-Defter ve e-Fatura Başvuruları Hakkında Duyuru

07.12.2016 tarihinde www.defter.gov.tr internet adresinde yapılan duyuru aşağıdaki gibidir.

1.1.2017 TARİHİ İTİBARİYLE E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMALARINA ZORUNLU OLARAK DAHİL OLMASI GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-Fatura ve e-Defter uygulamaları çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’den anlaşılacağı üzere;

a) 2015 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere:

İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu tarih 1/1/2017’dir),

b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

Read more...
 
İndirimli Orana Tabi Teslimler Nedeniyle 2015 Yılına İlişkin İade Talebi PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2016-100

Sirküler Tarihi: 09.12.2016

Konu: İndirimli Orana Tabi Teslimler Nedeniyle 2015 Yılına İlişkin İade Talebi

Bilindiği gibi, KDV Genel Uygulama Tebliği'nin "B/3.3.Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi" başlıklı bölümünde;

"İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebilir. İadenin mahsuben talep edilmesi durumunda mahsuben iade bu bölümdeki açıklamalara göre yerine getirilir.

İade talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabilecektir. Üç aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerde iade talebi en erken izleyen yılın ilk üç aylık, en geç üçüncü üç aylık vergilendirme dönemlerine ait beyannamelerle yapılabilecektir.

.." denilmektedir.

Buna göre; 2015 yılına ilişkin indirimli orana tabi teslimlere ilişkin KDV İade talebinde bulunacak mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlere ilişkin iade alınacak KDV tutarını 2015 Kasım ayı için 26 Aralık 2016 tarihine  kadar verilecek olan 1 Numaralı KDV Beyannamesinin ilgili satırında ile beyan etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2016-99

Sirküler Tarihi: 06.12.2016

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk.

06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ" ile kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları  belirlenmiş olup, tebliğ hükümleri 06.12.2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği gibi 6728 sayılı Kanun'un 40., 215., 335., 339., 345., 566,, 575., 585., ve 587. maddelerinde aşağıda gösterilen değişiklikler yapılmış ve 9 Ağustos 2016 itibariyle yürürlüğe girmişti.

 

Read more...
 
Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2016-98

Sirküler Tarihi : 05.12.2016

Konu: Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi

1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2017 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

Vergi Usul Kanunu’nun Tasdike Tabi Defterler başlıklı 220 nci maddesinde tasdike tabi defterler;

  • Yevmiye Defteri
  • Envanter defterleri,
  • İşletme defteri,
  • Çiftçi işletme defteri,
  • İmalat ve İstihsal Vergisi Defterleri (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil),
  • Nakliyat Vergisi Defteri,
  • Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri,
  • Serbest Meslek Kazanç Defteri

olarak belirtilmiştir.

Bilindiği üzere İmalat defteri tutma zorunluluğu, muhasebe işlemlerini 7/A seçeneğine göre izleyen mükellefler için kaldırılmış bulunmaktadır.

Ancak faaliyet konusu boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleri olan Birinci ve İkinci sınıf tüccarların VUK 200 üncü maddesinde açıklanan bitim işleri defterini tutması zorunlu olup, bu defterlerinde tasdik edilmesi gerekmektedir.

Read more...
 
Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sirküler No: 2016-97

Sirküler Tarihi: 25.11.2016

Konu: Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

 

25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mal ve hizmetlerin KDV oranları ile Özel Tüketim Vergisi oranları yeniden belirlenmiş olup, yapılan değişiklikler 25.11.2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 10