ja_mageia

Ücret Gizliliği Artık Sorun Değil

IA Bordro Yönetimi ile ücret gizliliği problem olmaktan çıkıyor.

Anasayfa 2014 Yılı Sirkülerleri
2014 Yılı Sirkülerleri
Türkiye'de Mukim Olup İsviçre'den Temettü ve/veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenen Formlar PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 021

Sirküler Tarihi :14.08.2014

KONU: Türkiye'de Mukim Olup İsviçre'den Temettü ve/veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenen Formlar

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web adresinde 13.08.2014 tarihinde yapılan duyuru aşağıdaki gibidir.

Türkiye’de mukim olup, İsviçre’den temettü ve/veya faiz geliri elde eden gerçek ve tüzel kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi tarafından Türkiye’de onaylatılması talep edilen ve aşağıda belirtilen web adreslerinden temin edilebilecek formlarla ilgili olarak aşağıdaki duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

“Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Mukim” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye mukimi addedilen kişilerin, İsviçre’den elde ettikleri gelirlerin söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesini düzenleme konusunda hâlihazırda yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilidir.

Devamını oku...
 
333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Eki Amortisman Listesinde Yapılan Değişiklik Hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 020

Sirküler Tarihi :08.08.2014

KONU: 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Eki Amortisman Listesinde Yapılan Değişiklik Hk.

28.04.2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 333 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 439 Ser No’lu Tebliğ yayınlanmıştır. İlgili tebliğe göre;

•          Su taşımaya mahsus damacanaların faydalı ömrü 3 yıl amortisman oranı % 33,33

•          Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetlerin faydalı ömrü 15 yıl amortisman oranı %6,66,

•          çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan plastik kalıpların faydalı ömrü 2 yıl amortisman oranı % 50,

•          çelik sac kalıplar ve ayraçların faydalı ömrü 5 yıl amortisman oranı % 20,

•          Güneş enerjisi santralinin faydalı ömrü 10 yıl amortisman oranı % 10,

olarak tespit edilmiştir.

 
Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana 10.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 019

Sirküler Tarihi :16.07.2014

KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana 10.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklamalarımız

Kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin düzenlemelerde kullanıma ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma“ başlıklı 7’nci maddesi uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.

Devamını oku...
 
İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu Duyurusu Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 018

Sirküler Tarihi :08.07.2014

KONU: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu Duyurusu Hakkındaki Açıklamalarımız

01.07.2014 tarihinde https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp web adresinde İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu'nun İnternet Vergi Dairesi'nden gönderilmesine ilişkin duyuru yayınlanmış olup, duyuru metni aşağıdaki gibidir.

01.07.2014 - İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU (EK:19) NUN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

KDV Genel Uygulama Tebliği gereğince iade taleplerinde aranılan belgelerden "İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu (Ek:19)" 01.07.2014 tarihinden itibaren İnternet Vergi Dairesi'nden gönderilmesi gerekmektedir.Detaylı açıklamaların yer aldığı "KDV İade Talebi Listelerinin İnternetten Gönderilmesi" ne ilişkin kılavuz güncellenmiştir.

KDV iade listelerinin İnternetten Gönderilmesi'ne ilişkin kılavuza https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/kdv_iadesi_duyuru_yeni.html web adresinden ulaşabilirsiniz

 
2014 Yılı (01.01.2014-30.06.2014) İkinci Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 017

Sirküler Tarihi :04.07.2014

KONU: 2014 Yılı (01.01.2014-30.06.2014) İkinci Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Hakkındaki Açıklamalarımız

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir.

28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve aşağıda gösterilen kurlar;  2014 yılının ikinci dönem geçici vergi matrahının tespitinde kullanılacaktır. (Aşağıda belirtilen dövizler dışındaki dövizlerin döviz ve efektif alış kurları için 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete’ye bakılmalıdır.)

Devamını oku...
 
2014 Yılı Mali Tatil Dönemi Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 016

Sirküler Tarihi :04.07.2014

KONU: 2014 Yılı Mali Tatil Dönemi Hakkındaki Açıklamalarımız

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda her yıl 1-20 Temmuz arası (20’si dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, Mali Tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Bu yıl Mali Tatil 1 Temmuz Salı günü başlamış olup, 21 Temmuz Pazartesi günü sona erecektir. (20 Temmuz 2014 Pazar gününe rastladığı için mali tatilin son günü 21 Temmuz 2014 olacaktır.)

5604 Sayılı Kanun kapsamında, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır. (7 gün süresinin bittiği 28-30 Temmuz tarihleri Resmi Tatil olduğundan son gün 31 Temmuz tarihi olmaktadır.) Bununla birlikte beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi, aynı ay içerisinde kalmak koşuluyla uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai bitimine kadar uzamaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda, 2014 yılı mali tatil dönemi nedeniyle verme ve ödeme süreleri değişen beyannameler aşağıda gösterilmiştir.

Devamını oku...
 
Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin 431 sıra numaralı VUK Genel Tebliği Yürürlük Tarihi 01.01.2015 Olarak Değiştirilmiştir Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 015

Sirküler Tarihi :30.06.2014

KONU: Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin 431 sıra numaralı VUK Genel Tebliği Yürürlük Tarihi 01.01.2015 Olarak Değiştirilmiştir Hakkındaki Açıklamalarımız

Bilindiği gibi; 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 431 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Tebliğin yürülük tarihi 01.07.2014 olarak belirlenmiş iken; 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 436 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile 01.01.2015 olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu tebliğ sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

Devamını oku...
 
Royalti Ve Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine Eklenmesine İlişkin 2 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 014

Sirküler Tarihi :30.06.2014

KONU: Royalti Ve Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine Eklenmesine İlişkin 2 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği Hakkındaki Açıklamalarımız

28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de 2 seri numaralı Gümrük Genel Tebliği yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile 11/12/2001 tarihli ve 24610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Sözkonusu tebliğ sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

Devamını oku...
 
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 013

Sirküler Tarihi :26.06.2014

KONU: 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Hakkındaki Açıklamalarımız

28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6545 Sayılı 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'un 3. maddesinin 2,3,4,5,6,8,9,10,11 ve 18 numaralı fıkralarında değişiklik yapılmış, 19.fıkrası kaldırılmış ve 22.fıkra eklenmiştir.

5607 sayılı Kanun'un 3.maddesinde yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda sarı boyalı olarak gösterilmiştir.

Devamını oku...
 
Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilmesi Gereken Asgari Ar-Ge Peroneli Sayısı 30’a indirilmesi Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 012

Sirküler Tarihi :25.06.2014

KONU: Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilmesi Gereken Asgari Ar-Ge Peroneli Sayısı 30’a indirilmesi Hakkındaki Açıklamalarımız

Bilindiği gibi Ar-Ge Merkezlerinde tam zaman eş değerli en az 50 Ar-Ge personelinin istihdam edilmesi gerekmekteydi.

18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6400 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre asgari 50 olan Ar-Ge personeli sayısı 30 olarak belirlenmiş olup, değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da Ar-Ge merkezi ve Ar-Ge personeli aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Ar-Ge Merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az otuz tam zamana eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler.

Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenler.

1) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar.

2) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler.
 
1 Temmuz 2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret ve Bazı Tutarlar Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 011

Sirküler Tarihi :24.06.2014

KONU: 1 Temmuz 2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret ve Bazı Tutarlar Hakkındaki Açıklamalarımız

  1. 31.12.2013 tarih ve 2013-83 sayılı sirkülerimizde de belirtildiği üzere; 01.07-31.12.2014 tarihlerinde geçerli brüt asgari ücret 1.134 TL'dir.
  1. 01.07-31.12.2014 tarihlerinde geçerli sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek yemek parası, çocuk zammı, aile zammı, özel sağlık ve bireysel emeklilik ödeme tutarları

Yemek parası (günlük)

2,27

Çocuk zammı (aylık) (En çok 2 çocuk için)

22,68

Aile zammı (aylık)

113,40

Özel sağlık / BES primleri (Aylık)

340,20

 01.07-31.12.2014 tarihlerinde geçerli sigorta primine esas tavan ve taban ücret tutarları


Aylık

Günlük

Prime Esas Kazanç Tavanı

7.371,00

245,70

Prime Esas Kazanç Tabanı

1.134,00

37,80

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 2 / 3

Pratik Bilgiler