ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2014 Yılı Sirkülerleri
2014 Yılı Sirkülerleri
KDV Beyannamesine 107 Kod Numaralı Satır Eklenmiştir PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 010

Sirküler Tarihi :23.06.2014

KONU: KDV Beyannamesine 107 Kod Numaralı Satır Eklenmiştir.

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin "IV/D.1" kısmında aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir.

"…..
3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesi mümkündür. Bu tercihi yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapabilirler ve bu işlem için indirilecek KDV listesi vermezler.
….."

Bu itibarla, KDV Kanunu'nun 11/1-c ve geçici 17.maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade tutarlarını, indirim yoluyla kullanmak isteyen mükellefler ihracatın gerçekleştiği dönem KDV Beyannamesi'nin yukarıda belirtilen 107 kod numaralı satırında beyan etmeleri gerekmektedir.

 
Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 009

Sirküler Tarihi :10.06.2014

KONU: Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler

Son zamanlar verilen bazı özelgelerin özeti aşağıda verilmiş olup, özelgeler ekte sunulmuştur.

1. Şirketin aktifinde 2 yıldan az süreyle kayıtlı bulunan iştirak hissesinin satışından doğan zararın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk. (03.04.2014 tarih ve 38418978-125[5-13/15]-323 sayılı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın Özelgesi)

"….
Bu hükümlere göre, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca 2 yıldan az süreyle şirketiniz aktifinde yer alan iştirak hisselerinin satışı durumunda istisnadan yararlanılması mümkün bulunmadığından, söz konusu iştirak hisselerinin satışından doğan zararın tamamının ilgili dönem kurum kazancınızın tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.
….."

2. Şirketin ortağının şirketten alacağından vazgeçmesi ile özel fona alınan borcun hahgi yılın zararından indirileceği hk. (07.04.2014 tarih ve 84098128-125[6-2012/928]-175 sayılı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın Özelgesi)

"…..
Bu hüküm ve açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kredili olarak satılan mal veya hizmetin bedeli hasılat kaydedilmek suretiyle alacaklı tarafından vergi matrahına dahil edilirken, bu alacağın, çeşitli nedenlerle tahsilinin imkansız hale gelmesi durumunda Vergi Usul Kanununda sayılan şartlarla değersiz alacak olarak kaydedilmesi mümkün bulunmakta, borçlu ise ödemeyeceği tutar için karşılık hesabı açmakta ve üç yıllık sürede zararla mahsup edilemeyen tutar kar hesabına aktarılmaktadır. Örneğin 2011 yılında karşılık hesabına alınan tutarların 2011-2012-2013 hesap dönemine ait zararlara mahsup edilmesi, zararla itfa edilemeyen özel karşılık tutarlarının ise üçüncü yılın sonunda (2013) kâr hesaplarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, Vergi Usul Kanununun 324 nci maddesinin gerekçesinde; alacaklıların, iflas halinde veya mali müzayaka durumunda bulunan ve borçlarını ödemeyecek hale gelen mükelleflerden olan alacaklarından konkordato veya sulh yoluyla kısmen veya tamamen vazgeçmeleri halinde, vazgeçilen alacağın borçlu kurum tarafından 3 yıl içinde zararla itfa edilmesi kaydıyla kâr sayılmayacağı belirtilmiştir.

Devamını oku...
 
KDV Genel Uygulama Tebliğine İlişkin 66 Numaralı Sirküler Yayımlandı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 008

Sirküler Tarihi :10.06.2014

KONU: KDV Genel Uygulama Tebliğine İlişkin 66 Numaralı Sirküler Yayımlandı.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin tereddüt edilen hususlara ilişkin açıklamalar 10 Haziran 2014 tarih ve 66 numaralı KDV sirküleri yayımlanmış olup, sirkülerimiz ekinde sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 
KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 007

Sirküler Tarihi :02.06.2014

KONU: KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkındaki Açıklamalarımız

02.06.2014 tarihinde Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Kapsamında KDV (KDV1; KDV2; KDV9015) Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile birlikte "Matrah"’ kulakçığı altında "Diğer İşlemler" bölümü altında "Amortismana Tabi Sabit Kıymet (Taşınmaz, Taşıt Araçları, Demirbaş, Makine ve Teçhizat vb.)Satışları" adı altında satır eklenmiştir. Buna göre mükelleflerin yapmış oldukları sabit kıymet satışları, KDV Beyannamesi'nin ilgili satırında beyan edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

 
KDV Genel Uygulama Tebliği-KDV İadesinde Ortak Hususlar Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 006

Sirküler Tarihi :30.05.2014

KONU: KDV Genel Uygulama Tebliği-KDV İadesinde Ortak Hususlar Hakkındaki Açıklamalarımız

26.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği'nin "IV-KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR" bölümünde yer alan "A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER" ve "D. DİĞER  HUSUSLAR" başlıklı kısımlarına ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER

1. İADESİ TALEP EDİLEBİLECEK KDV

1.1. Kapsam

  •  İşlemin bünyesine giren KDV, teslim işlemlerinde malın üretimi, iktisabı, muhafazası ve teslimi; hizmet işlemlerinde ise ifa edilen hizmetin meydana getirilmesi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV’den oluşur.
  •  KDV’nin, iade hakkı doğuran işlemlerin gerçekleştiği dönemde ortaya çıkmış olması şart değildir. İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemden önce yukarıda belirtilen alımlar-giderler nedeniyle ödenen/borçlanılan KDV'de bu tutara dâhildir.
  •  İade hakkı doğuran işlemler için yüklenilen KDV, öncelikle indirim konusu yapılır. İndirimle giderilemeyen bir miktarın kalması halinde, kalan tutar iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV olarak dikkate alınabilir.
Devamını oku...
 
İmalatçı Olmayan Mükelleflerin İhraç Kayıtlı Mal Teslimi Yapamayacakları Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 005

Sirküler Tarihi :30.05.2014

KONU: İmalatçı Olmayan Mükelleflerin İhraç Kayıtlı Mal Teslimi Yapamayacakları Hakkındaki Açıklamalarımız

Bilindiği gibi, yürülükten kaldırılan 27 No'lu KDV Genel Tebliği'ne göre, İMALATÇI OLMAYAN MÜKELLEFLER dış ticaret sermaye şirketlerine ve sektörel dış ticaret şirketlerine KDV Kanunu'nun 11/1-c bendi kapsamında ihraç kayıtlı mal teslimi yapmaktaydı.

KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesine göre, ihraç kayıtlı mal teslimine ilişkin esaslar yeni KDV Genel Uygulama Tebliği'nin II/A-8 numaralı bölümünde düzenlenmiş olup, bu bölümün “8.3. Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar” başlıklı kısmında yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir.

İmalatçının;

- Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)

- İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

- Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması,gerekmektedir.

İmalatçı niteliğindeki değişiklikler ve imalatçı niteliğinin kaybedilmesi halleri ayrıca vergi dairesine bildirilir.

İmalatçılar, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların bir kısmını piyasadan hazır olarak satın alabilirler. Bu durumda, imalatçıların bizzat ürettikleri mallar için tecil-terkin uygulaması yapılır. Piyasadan hazır olarak alıp sattıkları mallar için tecil-terkin işlemi uygulanmaz.

İmalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, ihraç kaydıyla teslime engel değildir.

Devamını oku...
 
KDV Genel Uyg.Tebliği-İndirimli Orana Tabi Teslimler Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 004

Sirküler Tarihi :26.05.2014

KONU: KDV Genel Uyg.Tebliği-İndirimli Orana Tabi Teslimler Hakkındaki Açıklamalarımız.

İndirimli orana tabi teslimlere ilişkin iade uygulamasına ilişkin açıklamalar, 01.05.2014 itibariyle yürürlükten kaldırılan 119 seri numaralı KDV Tebliği'nde yapılmıştı. 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği ile yapılan değişiklikler ve ilaveler koyu harf ve sarı boyalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Temel olarak önemli değişiklik bulunmamakta olup, 119 numaralı KDV Genel Tebliği ve KDV Uygulama Genel Tebliği'nin "İndirimli Orana Tabi İşlemlerde iade Uygulaması" başlıklı bölümü karşılaştırılmalı olarak aşağıda sunulmuştur.

Devamını oku...
 
KDV İadesi Başvuru Takip Durumu ile İlgili Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılan Duyuru Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 003

Sirküler Tarihi :26.05.2014

KONU: KDV İadesi Başvuru Takip Durumu ile İlgili Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılan Duyuru Hakkındaki Açıklamalarımız.

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi ana sayfasında aşağıdaki duyuruya yer verilmiştir:

KDV İade Sürecinin takibi amacıyla oluşturulan KDV İade Takip Sistemine yönelik çalışmalar sonuçlanmış olup 15/05/2014 tarihi itibariyle tüm vergi daireleri ve malmüdürlüklerine bağlı KDV iade talebinde bulunan mükellefler için uygulanmaya başlanacaktır.

15/05/2014 tarihi itibariyle mükellefler tarafından internet ortamında gönderilen iade mahsup talep dilekçeleri ile bu tarihten sonra KDV İadesiyle ilgili elden alınan dilekçelere ilişkin işlemler İnternet Vergi Dairesi/Bilgi Girişi/İadem Nerede bölümünden görüntülenebilecektir.

İadem Nerede uygulaması ile ilgili kılavuz sirkülerimize eklenmiştir.

Konuya ilişkin her türlü soru, sorun ve önerileri aşağıda belirtilen telefon ve e-posta adreslerine iletebilirsiniz.

Devamını oku...
 
Hizmet İhracı İstisnası ve İadesine İlişkin KDV Uyg.Genel Tebliği ile Yapılan Değişiklikler hakkındaki açıklamalarımız. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 002

Sirküler Tarihi :26.05.2014

KONU: Hizmet İhracı İstisnası ve İadesine İlişkin KDV Uyg.Genel Tebliği ile Yapılan Değişiklikler hakkındaki açıklamalarımız.

Bilindiği üzere 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile 01.05.2014 tarihine kadar yayınlanmış olan tüm KDV tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni tebliğ ile 01.05.2014 tarihinden önce yayınlanan 123 adet KDV Genel Tebliği'nde yapılan düzenlemeler genel olarak korunmuş olmakla birlikte; başta KDV iade sistemi olmak üzere bazı özellikli konularda değişiklikler yapılmıştır. Bu konulara ilişkin olarak 14.05.2014 tarih ve 2014/31 sayılı sirkülerimiz açıklamalar yapılmış olup, bu sirkülerimizde hizmet ihracı istisnası ve bu istisnadan kaynaklı iade talepleri konusunda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.

Devamını oku...
 
112 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta
VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler No :2014 / 001

Sirküler Tarihi :23.05.2014

KONU: 112 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Hakkındaki Açıklamalarımız

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yapılan Değişikliklere ve Getirilen Yeniliklere ilişkin önemli gördüğümüz hususlarda özet açıklamalarımız aşağıda belirtilmiş olup, açıklamalar sonunda konunun Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği'nde geçtiği kısım bilgisi verilmiştir.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 3 / 3

Pratik Bilgiler