ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2014 Yılı Sirkülerleri 112 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Hakkındaki Açıklamalarımız
112 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta
VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler No :2014 / 001

Sirküler Tarihi :23.05.2014

KONU: 112 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Hakkındaki Açıklamalarımız

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yapılan Değişikliklere ve Getirilen Yeniliklere ilişkin önemli gördüğümüz hususlarda özet açıklamalarımız aşağıda belirtilmiş olup, açıklamalar sonunda konunun Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği'nde geçtiği kısım bilgisi verilmiştir.

 • Tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesinde 5.000 TL (değişmeden önce 4.000 TL olarak uygulanmaktadı.) ve üzerindeki mahsuben iade talepleri önceden olduğu gibi sadece teminat ve/veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir. 5.000 TL’nı aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu ile çözülecektir. Ancak;
 • Külçe metal teslimleri,
 • Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi,
 • Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,
 • Ağaç ve orman ürünleri teslimi,

ile ilgili mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. (I/C-2.1.5.2.1)

 • Katma Değer Vergisi kanununun ilgili maddelerine göre KDV'den istisna olan Mal ve Himzet İhracı, Roaming Hizmetleri, Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetlere ilişkin istisnaları tevsik edici belgelerin 01.05.2014 tarihinden sonra beyannamelerle birlikte vergi dairesine sunulması gerekmektedir. (II/A.1.1.2-.II/A.2.2- II/A.3.3 ve II/A.4.3)
 • İthal edilen eşyanın gümrük antreposuna konulduğu tarihten gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar geçen süre için ödenen ardiye ücreti üzerinden KDV Kanununun (17/4-o) maddesine göre KDV hesaplanmadığından vergilendirilmeyen bu tutar, ithalatta KDV matrahına dahil edilir. (III/A-2.)
 • Hizmet ihracından kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. (II/A-2.3.1.)

Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. (II/C-1.3.1.)

 • Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak isteyen aracı firmaların, Gelir İdaresi Başkanlığından “Yetki Belgesi” almak üzere başvuru yapabilmesi için, aranan şartlardan asgari özkaynak tutarı 500.000 TL’den 1.000.000 TL'na çıkarılmıştır. (II/A-5.7.1)
 • Geçici ihracat veya hariçte işleme rejimleri çerçevesinde malların yurtdışı edilmesi, kesin ihracata dönmediği sürece, ihraç kaydıyla teslimler açısından ihracat olarak kabul edilmeyecek olup, kesin ihracı öngörülmeyen mallar için ihraç kaydıyla teslim uygulaması mümkün değildir. (II/A-8.1)
 • İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihracatının gerçekleşmemesi üzerine imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesi halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ilişkin hesaplanan KDV, ihracatçı açısından ihracatın gerçekleşmesi gereken sürenin (ek süre verilmişse bu süre) sonu itibarıyla indirilebilir hale gelmektedir. Bu kapsamda, ihracatçının süresinde ihraç edemediği mallara yönelik olarak imalatçıya ödediği KDV’yi en erken ihraç süresinin (ek süre verilmişse bu süre) sona erdiği tarihi takip eden günün dahil olduğu dönem içinde ve nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde indirim konusu yapması mümkün olacaktır. (II/A-8.7.)
 • KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu malların üretimi için 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz.Ayrıca bu kapsamda yapılan işlemlerde, imal edilen mallar ihraç edilmeden herhangi bir iade işlemi yapılamaz. (II/A-9.1.)
 • DİİB sahibi mükelleflerin, KDV Kanununun geçici 17. maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malları, DİİB sahibi alıcılara yine geçici 17. madde kapsamında tecil-terkin uygulayarak teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların, diğer DİİB’nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB’nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir. (II/A-9.1.)
 • Dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış alıcılardan, KDV Kanununun geçici 17. maddesi kapsamında KDV ödemeksizin mal alımı yapabilmeleri için ayrıca “imalatçı” vasfı aranmayacaktır. (II/A-9.2.)
 • DİİB sahibi mükelleflere, dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların KDV mükellefi olmaları yeterli olup, ayrıca imalatçı olmaları şartı aranmaz. (II/A-9.3.)
 • Dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesi esastır. Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür. Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine getirilmez. (II/A-9.4.)
 • KDV Kanunu’nun 13. maddesi kapsamındaki imal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemelerinde “proje uygulaması”na geçilmektedir. Buna göre, vergi dairesi tarafından, sadece proje kapsamdaki tadil, bakım, onarım işleriyle sınırlı olarak uygulanmak üzere istisna belgesi verilecektir. (II/B-1.2.)

 

KDV Kanunu’nun 13. maddesine göre; faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükellefler, bu araçları istisna kapsamında teslim eden mükelleflerin nakden iade talepleri YMM raporuna göre de yerine getirilebilecek, bu madde kapsamında istisna olan diğer işlemlerde ( Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde, Araç ve Tesislerin İmal ve İnşasıyla İlgili Teslim ve Hizmetlerde) nakden iade talepleri münhasıran vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilecektir. (II/B-1.5.2.-II/B-1.5.3.1.1-II/B-1.5.3.1.2.1-II/B-1.5.3.1.2.2-II/B-1.5.3.2 ve II/B-6.4.1)

 • “Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine yönelik teslim ve hizmetlerde istisna uygulamasında, KDV’nin satıcılara ödenmesi ve daha sonra ilgili faaliyetleri yürütenlere nakden veya mahsuben iade edilmekteydi. Yeni uygulamada satıcı mükellefler istisna belgelerine istinaden bu faaliyetlere yönelik teslim ve hizmetlere KDV uygulamayacak olup, yüklendikleri vergiler için iade talebinde bulunabilecektir. (II/B-4)
 • Teşvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar tarafından her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlar için tebliğ ekinde yer alan (EK: 9B) bildirim formu, beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda vergi dairesine verilecektir. (II/B-5.4.)
 • İndirimli teminat uygulaması kapsamında yapılan iadelerde, teminat tebliğde aksi belirtilmedikçe iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek Yeminli Mali Müşavir raporu ile çözülecektir. Bu süre içerisinde Yeminli Mali Müşavir raporu ibraz edilmemesi halinde teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir. (IV/B-2)
 • HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinin bulunduğu her takvim yılında, İdare tarafından belirlenen en az bir vergilendirme dönemi KDV iadeleri yönünden incelenir ve bu inceleme ivedi olarak sonuçlandırılır. Yapılan incelemede haksız/yersiz iade aldığı anlaşılan mükelleflerden; haksız/yersiz aldığı vergilerin, ilgili dönemde yapılan vergi iadelerine oranı % 5'i geçen mükelleflerin sertifikaları iptal edilir. Bu mükelleflere, raporun vergi dairesine intikal tarihinden itibaren beş yıl süreyle tekrar sertifika verilmez. (IV/B-3.)
 • Teminat karşılığı nakden iade talepleri, nakit iade talebine ilişkin dilekçe ve teminatın yanı sıra ibrazı gerekli diğer belgelerin tamamlanıp KDVİRA sistemi tarafından “KDV İadesi Kontrol Raporu”nun üretilmesinden ve varsa yapılması gereken teyitlerin (örneğin, mal ihracatında gümrük beyannameleri ve usulüne uygun olarak gösterilmiş teminat mektupları ile varsa onaylı özel faturaların teyidi) yapılmasından sonra 10 gün içinde yerine getirilir. (IV/B-5.1)
 • İade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulunmaları mümkündür. Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp kalan kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları mümkün değildir. (IV/D.1.)
 • KDV Kanunu'nun 11/1-c ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesi mümkündür. Bu tercihi yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapabilecekler ve bu işlem için indirilecek KDV listesi vermeyecektir. (IV/D.1.)
 • Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı halde doğrudan mal veya hizmet temin ettiği mükellefler hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflere 15 gün içinde olumsuzluğu giderebilecekleri bildirilir. Verilen süre içerisinde belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu bu Tebliğin (IV/E/5) bölümündeki açıklamalara göre ispat eden veya söz konusu alışlara isabet eden kısmı iade hesaplarından çıkaran mükelleflerin iade talepleri genel esaslara göre sonuçlandırılır. (IV/E-11.)
 • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunanlardan alımları bulunmakla birlikte, iadesi talep edilen KDV tutarları içerisinde bunlardan alımlara yönelik belge bulunmayanların iade talepleri, başka bir olumsuzluk olmaması kaydıyla genel esaslara göre yerine getirilir. (IV/E-11.)
 • İade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilmesinde, iade talebinden tenzil edilen tutarların, indirime engel başka bir husus bulunmaması kaydıyla, ilgili dönem indirim hesaplarından da çıkarılması aranmaz. (IV/E-11.)
 • 3065 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre, KDV mükellefleri, tutulması mecburî defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkân verecek şekilde düzenlemek zorundadır.

 

Bu kayıtlarda en az;

 

a) Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz tutarları, hesaplanan vergi, indirilebilir vergi miktarları,

b) Vergiden istisna edilen işlemlerin, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre mahiyeti ve ayırımı ile hesaplanan indirilebilir vergi miktarı,

c) İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlerle ilgili vergi miktarları,

ç) Matrah ve indirim miktarlarındaki değişmelerle, ödenen, terkin edilen ve iade olunan vergiler,

hususlarının açıkça gösterilmesi şarttır.

Buna göre, KDV’den istisna edilmiş işlemlerin mevcut olması halinde, tutulacak defter kayıtlarında bu işlemler, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre ayrı ayrı hesaplarda izlenecek ve bu işlemlere ilişkin yüklenilen vergi miktarları kayıtlarda ayrı ayrı gösterilecektir.

İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlere ilişkin indirilemeyecek KDV’nin defter kayıtlarında gösterilmesi şarttır. Aynı şekilde iade olunan ve terkin edilen KDV tutarları da kayıtlarda açıkça gösterilir.

ATİK’ler nedeniyle yüklenilen ve indirim hesaplarına alınan vergilerden indirimle telafi edilen ve edilemeyen, iade konusu yapılan vergi miktarlarının da kayıtlarda açıkça yer alması gerekmektedir.( IV/D-8)

 • Kendisi hakkında bir olumsuzluk olmamakla birlikte doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri safhadan önceki safhalardaki mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit olanların, müracaatlarına ve ilave bir işleme gerek olmaksızın Tebliğin yürürlüğe girdiği 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren bağlı bulundukları vergi dairesi tarafından genel esaslara dönüşü sağlanır. (IV/E-12.)

Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğde yer alan yeni düzenlemelerin 2014 Mayıs döneminden önceki dönemlerdeki iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde İTUS ve HİS uygulamasına ilişkin bir belirsizlik söz konusu olmayıp, ve Özel Esaslar, istisnalara ait nakden veya mahsuben iadelerdeki değişikliklerin ne şekilde uygulanacağı tartışmaya açıktır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Independent Auditors

İleri Analiz Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi.

 

Pratik Bilgiler