ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2014 Yılı Sirkülerleri İmalatçı Olmayan Mükelleflerin İhraç Kayıtlı Mal Teslimi Yapamayacakları Hakkındaki Açıklamalarımız
İmalatçı Olmayan Mükelleflerin İhraç Kayıtlı Mal Teslimi Yapamayacakları Hakkındaki Açıklamalarımız PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 005

Sirküler Tarihi :30.05.2014

KONU: İmalatçı Olmayan Mükelleflerin İhraç Kayıtlı Mal Teslimi Yapamayacakları Hakkındaki Açıklamalarımız

Bilindiği gibi, yürülükten kaldırılan 27 No'lu KDV Genel Tebliği'ne göre, İMALATÇI OLMAYAN MÜKELLEFLER dış ticaret sermaye şirketlerine ve sektörel dış ticaret şirketlerine KDV Kanunu'nun 11/1-c bendi kapsamında ihraç kayıtlı mal teslimi yapmaktaydı.

KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesine göre, ihraç kayıtlı mal teslimine ilişkin esaslar yeni KDV Genel Uygulama Tebliği'nin II/A-8 numaralı bölümünde düzenlenmiş olup, bu bölümün “8.3. Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar” başlıklı kısmında yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir.

İmalatçının;

- Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)

- İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

- Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması,gerekmektedir.

İmalatçı niteliğindeki değişiklikler ve imalatçı niteliğinin kaybedilmesi halleri ayrıca vergi dairesine bildirilir.

İmalatçılar, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların bir kısmını piyasadan hazır olarak satın alabilirler. Bu durumda, imalatçıların bizzat ürettikleri mallar için tecil-terkin uygulaması yapılır. Piyasadan hazır olarak alıp sattıkları mallar için tecil-terkin işlemi uygulanmaz.

İmalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, ihraç kaydıyla teslime engel değildir.

İMALATÇI KAPSAMINA GİRMEYEN MÜKELLEFLER, TECİL-TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANAMAZ.

Ancak, diğer şartları taşımakla beraber, sadece imalatçı belgesine sahip olmayan mükelleflerden, ilgili Kuruma başvuran ve bu Kurumdan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar da bu belgelerin verilmesi beklenilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlanırlar.

İlgili Kurumdan olumlu görüş alan mükelleflerin, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlerde (ilgili kuruma başvuru tarihinden sonraki) diğer tüm şartları taşıdığının ilgili vergi dairesince tespit edilmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki söz konusu teslimlerinde de tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaları mümkündür.”

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde ilgili kısmında yapılan açıklamalara göre; imalatçı olmayan mükelleflerin Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine ihraç kayıtlı teslim yapmaları mümkün değildir.

KDV Genel Uygulama Tebliği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olan tarım üreticileri de tecil-terkin uygulamasından yararlanabileceklerdir.

Sonuç olarak yapılan değişiklikle; KDV Genel Uygulama Tebliği ile ihraç kayıtlı teslimler sadece İMALATÇI BELGESİ’ne sahip mükellefler tarafından gerçekleştirilebilecektir.

 

Pratik Bilgiler