ja_mageia

Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

IA, yabancı sermayeli kurumlara, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Anlaşmaları çerçevesinde, şirket kuruluş sürecinden, satış ve tasfiye sürecine kadar vergi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Anasayfa 2014 Yılı Sirkülerleri Türkiye'de Mukim Olup İsviçre'den Temettü ve/veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenen Formlar
Türkiye'de Mukim Olup İsviçre'den Temettü ve/veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenen Formlar PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 021

Sirküler Tarihi :14.08.2014

KONU: Türkiye'de Mukim Olup İsviçre'den Temettü ve/veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenen Formlar

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web adresinde 13.08.2014 tarihinde yapılan duyuru aşağıdaki gibidir.

Türkiye’de mukim olup, İsviçre’den temettü ve/veya faiz geliri elde eden gerçek ve tüzel kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi tarafından Türkiye’de onaylatılması talep edilen ve aşağıda belirtilen web adreslerinden temin edilebilecek formlarla ilgili olarak aşağıdaki duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

“Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Mukim” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye mukimi addedilen kişilerin, İsviçre’den elde ettikleri gelirlerin söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesini düzenleme konusunda hâlihazırda yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilidir.

Türkiye’de mukim olan gerçek ve tüzel kişilerin İsviçre’den elde ettikleri söz konusu gelirlere Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için, Başkanlığımızca düzenlenen mukimlik belgesinin yanı sıra, aşağıda web adresleri verilen ve birer örnekleri ekte yer alan formların sarı renkle işaretlenen bölümlerinin de doldurularak İsviçre yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

Faiz veya temettü gelirleri üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesi için doldurulması gereken form (Form60):

http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00626/index.html?lang=en

Anlaşmanın “Temettüler”e ilişkin 10/2/a/(i) maddesi uyarınca İsviçre kaynaklı temettü geliri elde edenler için doldurulması gereken form (Form823B):

http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00625/index.html?lang=en

Yukarıda belirtilen linklerden ulaşılan bahse konu formların açılması ve/veya bilgisayara indirebilmesi için QDF programının sistemde yüklenmiş olması gerekmektedir.

Bu kapsamda, faiz veya temettü gelirleri üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesi için doldurulması gereken formda (Form60) bulunan;

• “Gelirin Gerçek Lehtarı” (Beneficial Owner of The Income) ile “Gerçek Lehtar veya Yetkili Acenta/Temsilcisi”ne (Beneficial Owner or Authorised Agent/Representative) ilişkin bilgilere ait bölümlerinin,

• “Ödeme ile ilgili Tam Adres” (Full Address of Payment) Bölümü ile elde edilen gelire ilişkin tutar bilgilerinin yer aldığı “İsviçre Frangı Cinsinden Yazılması Gereken Tutar“ (Amounts Have to be Indicated in Swiss Francs) başlıklı bölümün,

• “Geliri elde eden gerçek lehtar tarafından cevaplandırılacak sorular” (Questions to be Answered by the Beneficial Owner) adlı bölümün,

ilgili kişilerce eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, “Temettüler”e ilişkin 10/2/a/(i) maddesi uyarınca İsviçre kaynaklı temettü geliri elde edenler için doldurulması gereken formda (Form823B) bulunan;

• Temettü gelirini ödeyen ve elde edene ilişkin bilgilere ait 1. Bölümün,

• Hisse senedi ile temsil edilen ve temettü gelirine konu olan sermaye payının İsviçre Frangı cinsinden tutarı ile bu tutara ilişkin bilgilerin yer aldığı 2. Bölümün,

• Temettüyü ödeyenin, kar payı dağıtımı hakkında lehtara daha önceden bildirimde bulunup bulunmadığının sorulduğu 3. Bölümün,

• Temettüyü ödeyen ve elde eden şirketlere ilişkin bilgilerin doğruluğunun ve anılan şirketlerin yapısında (özellikle mülkiyet ve iştirak ilişkilerinde) meydana gelmesi zorunlu değişikliklerin İsviçre Federal Vergi İdaresi’ne (FTA) bildirilme yükümlülüğünün kabul edildiğine dair beyanın yer aldığı 5. Bölümün,

• Temettüyü elde edenin bağlı olduğu vergi dairesine ilişkin soruların yer aldığı “Information For The Tax Office” adlı bölümün,

ilgili kişilerce eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Söz konusu formların belirtilen gelirleri elde eden Türkiye mukimi gerçek veya tüzel kişilerce durumlarına uygun olarak 5 (beş) nüsha olarak doldurulması ve mukimlik belgesi başvuru dilekçesi ekinde Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

20.12.2013 tarih ve 3 Nolu Sirküler çerçevesinde değerlendirilecek taleplerin öngörülen şartları sağlaması halinde anılan başvuru sahibinin durumuna göre doldurulacak formlardan, Form60’ın birinci, ikinci ve dördüncü nüshaları, Başkanlığımızca düzenlenen mukimlik belgesi ile birlikte başvuru dilekçesindeki yazışma adresine gönderilecektir. Anılan formun birinci ve ikinci nüshaları başvuru sahibince Bern Federal Vergi İdaresi’ne (Federal Tax Administration) verilecek, dördüncü nüsha ise başvuru sahibinde kalacaktır. Söz konusu formun üçüncü nüshası Başkanlığımızca muhafaza edilecek, beşinci nüshası ise başvuru sahibinin ikamet ettiği ilin vergi dairesi başkanlığı / defterdarlığı yoluyla bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilecektir.

Başvuru sahiplerince Form 823B’nin doldurulması durumunda, adı geçen formun üç nüshası Başkanlığımızca düzenlenen mukimlik belgesi ile birlikte başvuru dilekçesindeki yazışma adresine gönderilecektir. Gönderilen nüshalardan ikisi başvuru sahibince Bern Federal Vergi İdaresi’ne (Federal Tax Administration) verilecek, biri ise başvuru sahibinin kendisinde kalacaktır. Anılan formun geriye kalan nüshalardan biri Başkanlığımızca muhafaza edilecek, diğeri ise başvuru sahibinin ikamet ettiği ilin vergi dairesi başkanlığı / defterdarlığı yoluyla bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilecektir.

Türkiye mukimi gerçek ve tüzel kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenecek mukimlik belgesinin yanı sıra, bahse konu formları İsviçre yetkili makamlarına göndermeleri durumunda, Anlaşma hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Aksi halde, yukarıda belirtilen gelirler için Anlaşma hükümleri uygulanamayacaktır.

Duyurulur.

Saygılarımızla,

Independent Auditors

İleri Analiz Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi.

 

Pratik Bilgiler