ja_mageia

Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

IA, yabancı sermayeli kurumlara, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Anlaşmaları çerçevesinde, şirket kuruluş sürecinden, satış ve tasfiye sürecine kadar vergi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Anasayfa 2014 Yılı Sirkülerleri Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Tebliğ Düzenlemesinin Yürürlüğü
Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Tebliğ Düzenlemesinin Yürürlüğü PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 024

Sirküler Tarihi :20.08.2014

KONU: Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Tebliğ Düzenlemesinin Yürürlüğü

Danıştay 4. Dairesi 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.6.2.4.3.” bölümünde yer alan aşağıdaki paragraf hakkında yürütmenin durdurulması kararı vermişti

Esas No: 2013/2951, Tarihi: 16.9.2013: “Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kâr yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.”

Bu nedenle; Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yer alan 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin ilgili bölümünde hükmün yürürlüğünün durdurulduğunu parantez içinde belirtmişti.

Karar ile daha önce gerçek kişiler hakkında 231 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği için verilen karar sonucu değişen Maliye uygulamasıyla şirketlerin sermaye yedeklerinden kaynaklanan düzenlemedeki gibi ortaklara dağıtılan “bedelsiz paylar” iştirak kazancı sayılmamaktaydı.

Danıştay Vergi Daire Davaları Genel Kurulu 28.11.2013 tarih ve 2013/9 sayılı kararıyla, 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin yukarıda verilen "5.6.2.4.3." bölümünün ikinci paragrafında yer alan düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması hakkındaki kararı KALDIRMIŞTIR.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu karar sonrası yukarıda bahsedilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin notu mevzuat bölümünden kaldırmış olup,  işlemlerin bu hükme uygun olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

İştirak kazançları istisnası, Kurumlar Vergisi Kanunu sistematiği içinde Kurumlar Vergisi yönünden mükerrer vergilemeyi önlemek için düzenlenmiştir.

Danıştay’ın son kararı ile; Kurumlar Vergisi Kanunun 5. Maddesinde girişim sermayesi niteliğinde olmayan fon ve ortaklıklarından elde edilen kar payları için iştirak kazançları istisnası söz konusu olmadığından bu fon ve ortaklıkların sermayeye eklediği kar yedekleri nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senetleri dönem karına eklenerek Kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

Yatırım ortaklıkları denince “gayrimenkul yatırım” ve “menkul kıymet yatırım” ortaklıkları akla gelmektedir.

Danıştay Vergi Daire Davaları Genel Kurulunun, Danıştay 4. Daire tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması yönündeki kararı, kârın sermayeye eklenmesi nedeniyle bedelsiz hisse senedi iktisap eden kurumlar vergisi mükelleflerinin kâr payı elde ettiğini belirten tebliğ hükmünün iptaline yönelik olarak verilmiş bir karar değildir. Konunun esası hakkında Danıştay tarafından verilecek Kararın ayrıca takip edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Independent Auditors

İleri Analiz Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi.

 

Pratik Bilgiler