ja_mageia

Ücret Gizliliği Artık Sorun Değil

IA Bordro Yönetimi ile ücret gizliliği problem olmaktan çıkıyor.

Anasayfa 2014 Yılı Sirkülerleri TMS Uygulama Kapsamına ilişkin 21/8/2014 tarihli ve 26 no’lu Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
TMS Uygulama Kapsamına ilişkin 21/8/2014 tarihli ve 26 no’lu Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 027

Sirküler Tarihi :11.09.2014

KONU: TMS Uygulama Kapsamına ilişkin 21/8/2014 tarihli ve 26 no’lu Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TMS Uygulama Kapsamına ilişkin 21/8/2014 tarihli ve 26 no’lu Kurul Kararı 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TMS Uygulma Kapsamına ilişkin 17.11.2012 tarih ve 28470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 no'lu Kurul Kararı'nda yer alan “6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacaklar” düzenlemesine yeni kararda yer verilmemiştir.

Bu durumda, 21.08.2014 TARİH VE 26 NO'LU KURUL KARARI'NDA YER VERİLEN LİSTEDE YER ALANLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE; Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen hadler çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 397.maddesi kapsamında BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN, 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlama zorunlulukları BULUNMADIĞI SONUCU ORTAYA ÇIKMAKTADIR. Bu durumda bağımsız denetime tabi olan şirketlerin isteğine bağlı olarak, Vergi Usul Kanunu’na veya Türkiye Muhasebe Standartlarına göre çıkarılacak Finansal Tablolar, Bağımsız Denetçi tarafından denetlenecektir.

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Aşağıda Açıklanmıştır.

14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/5973 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile bağımsız denetime tabi olmanın genel kriterleri yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bilanço Aktif Toplamı

75.000.000 TL ve üzeri

Net Satış Hasılatı

150.000.000 TL ve üzeri

Çalışan Sayısı

250 ve üzeri

Bu karar 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (14.03.2014)  yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, hesap dönemi takvim yılı olan anonim ve limited şirketler açısından, 2014 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız denetime tabi olup/olmadığının belirlenmesinde 01.01.2014 tarihinden önce sona eren son iki hesap dönemine ait bilanço (1.12.2012 ve 31.12.2013 tarihli bilançolar) ve gelir tablosu (2012 ve 2013 hesap dönemlerine ilişkin gelir tabloları) kullanılacaktır. Son iki hesap döneminde yeni  belirlenen üç kriterden ikisini üst üste sağlayanlar 2014 hesap dönemi için bağımsız denetime tabi olacaklardır. Birbirini takip eden dönemlerde sağlanan iki kriterin aynı kriterler olması şart değildir.

Denetime tabi olunup olunmadığının belirlenmesinde, şirketler ile bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı hesaplanırken vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan son iki hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu dikkate alınır. Yurtdışında bulunan bağlı ortaklık ve iştiraklerinin, varsa denetimden geçmiş uluslararası muhasebe standartlarına uygun finansal tabloları, olmaması halinde tabi oldukları mevzuat uyarınca hazırladıkları finansal tabloları dikkate alınır.

Aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısının nasıl hesaplanacağı Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar"da açıklanmıştır.

Denetime tabi şirketler, 7 nci madde çerçevesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, bir hesap döneminde 5 inci maddede belirtilen ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren denetim kapsamından çıkar. Örneğin, 1/1/2014-31/12/2014 hesap döneminde denetime tabi olan bir şirketin 31/12/2014 tarihinde sona eren hesap döneminde aktif toplamı 45 milyon TL, yıllık net satış hasılatı 100 milyon TL ve çalışan sayısı 300 kişidir. Şirket, söz konusu hesap döneminde, aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı ölçütlerine ilişkin sınırların yüzde yirmiden daha fazla altında kalmıştır. Bu nedenle şirket, 1/1/2015-31/12/2015 hesap dönemi için denetimin kapsamından çıkar.

Saygılarımızla,

Independent Auditors

İleri Analiz Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi


 

Pratik Bilgiler