ja_mageia

Raporlama

IA, yabancı sermayeli kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek muhasebe programı dizayn ve geliştirilmesi konusunda ayrıca danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Anasayfa 2014 Yılı Sirkülerleri Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No :2014 / 029

Sirküler Tarihi :23.09.2014

KONU: Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

11 Eylül 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun ile vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Söz konusu Kanunun 73’üncü maddesinde yer alan vergi ve diğer kamu alacaklarından, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki;

- 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),

- 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

- 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından,

- İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerden,

kesinleşmiş olanlardan, bu Kanunun yayımlandığı 11.09.2014 tarihi itibariyle vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine (yani bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilerek) ödenmemiş vergi aslı ve cezalar aşağıdaki şekilde yeniden yapılandırılarak tahsil edilecektir.

Diğer bir ifadeyle; Bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla; vergi ve buna bağlı cezaların ödenmemiş kısımları Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak ve Kanunda belirtilen usullere göre ödenecektir. Ödenmemiş alacağın sadece cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir.

Ayrıca bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan (Örneğin Özel usulsüzlük cezası) vergi cezalarının %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden de vazgeçilmektedir.

Söz konusu borçlarla ilgili ödeme ve taksitlendirme şartları aşağıda açıklanmıştır.

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunulması gerekmekte olup, madde kapsamında ödenecek tutarların, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak olup, taksitle ödenmek istenmesi hâlinde taksit tutarı

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) On iki eşit taksit için (1,10),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılarak bulunan tutarın taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde hesaplanır.

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Kanunda, taksitlerini zamanında ödemeyen mükellefler için aşağıdaki düzenlemeler de yer almaktadır.

- Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri durumunda yeniden yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir.

- Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

Söz konusu Kanunun 73 üncü maddesinde yukarıda yer alanlar dışında emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi dahil birçok kanuna ait tahakkuk eden para cezası ile ilgili düzenlemelerde bulunmakta olup, bu düzenlemeler için ekteki 73 üncü maddenin tamamına bakılması gerekmektedir.

Diğer taraftan Maliye Bakanlığı Kanunla ilgili çalışmalara devam etmekte olup 6552 No’lu Kanuna ilişkin tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur

Saygılarımızla,

Independent Auditors

İleri Analiz Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi

 

Pratik Bilgiler