ja_mageia

Ücret Gizliliği Artık Sorun Değil

IA Bordro Yönetimi ile ücret gizliliği problem olmaktan çıkıyor.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri
2015 Yılı Sirkülerleri
Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 7.000 TL’ye indirilmiştir PDF Yazdır e-Posta
Sirküler No: 2015/75

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu:  Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 7.000 TL’ye indirilmiştir.

24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 459 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 7.000 TL’ye indirilmiştir. Değişiklik 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bu Tebliğ kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunlu bulunan tahsilat ve ödemelerin bu kurumlarca mevzuatlarına göre düzenlenen belgelerle (dekont, hesap bildirim cetveli, alındı vb.) tevsiki zorunludur.

Tevsik zorunluluğu kapsamında yapılan işlemler için aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler yapılan işlemi değil o işleme ilişkin tahsilat veya ödemeyi tevsik etmektedir. Dolayısıyla tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması, bu zorunluluğu ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak Vergi Usul Kanununda yer alan belgeleri düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Tebliğ'de yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir;

Devamını oku...
 
Yüklenilen KDV Listesine Yeni Eklenen Sütunlar Hakkında PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/74

Sirküler Tarihi: 21.12.2015

Konu:  Yüklenilen KDV Listesine Yeni Eklenen Sütunlar Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile İnternet Vergi Dairesi üzerinden düzenlenen Yüklenilen KDV Listesine yeni bölümler eklendiği bildirilmiştir.

 Yüklenilen KDV listesine yeni eklenen bölümler;

 (14) numaralı sütun : Belgenin İndirime konu edildiği KDV dönemi

 2015/Kasım iade dönemi ve sonrasındaki iade dönemleri için yüklenilen KDV listesi verilmesi gereken bütün iade işlem türlerine dair doldurulması zorunlu alandır.

 (15) numaralı sütun : Belgenin yüklenildiği KDV dönemi

 405, 406 ve 439 iade işlem türlerinden iadeler için (405 ve 406 işlem türleri için 2015/Kasım ve sonraki dönemler itibariyle, 439 işlem türü için ise 2016/Ocak ve sonraki dönemler itibariyle) doldurulması zorunlu alandır.

e-beyannamedeki kodu

Türü

405

İhracatı gerçekleşen indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri ile ilgili yüklenilen KDV farkı

406

Aylık indirimli orana tabi işlemler

439

Yıllık indirimli orana tabi işlemler

İnternet Vergi Dairesi'nden yapılan duyuru haberin devamında yer almaktadır.

Devamını oku...
 
İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslak olarak yayımlanmıştır. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015-73

Sirküler Tarihi: 08.12.2015

Konu: İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslak olarak yayımlanmıştır.

454 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 3. Bölümünde belirtilen “İhracat İşlemlerinde E-fatura Uygulaması”na İlişkin olarak yayınlanması öngörülen “ e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu” taslağı yayınlanmıştır. Söz konusu kılavuz taslağı buradan ulaşabilirsiniz. Önerilerinizi e-fatura forum sitesi üzerinden iletebilirsiniz

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
e-Fatura ve e-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015-72

Sirküler Tarihi: 08.12.2015

Konu: e-Fatura ve e-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru

04.12.2015 tarihinde www.efatura.gov.tr internet adresinde yapılan duyuru aşağıdaki gibidir.

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgilerinize sunulur.

Devamını oku...
 
Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015-71

Sirküler Tarihi: 08.12.2015

Konu: Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi

1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

Vergi Usul Kanunu’nun Tasdike Tabi Defterler başlıklı 220 nci maddesinde tasdike tabi defterler;

  • Yevmiye Defteri
  • Envanter defterleri,
  • İşletme defteri,
  • Çiftçi işletme defteri,
  • İmalat ve İstihsal Vergisi Defterleri (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil),
  • Nakliyat Vergisi Defteri,
  • Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri,
  • Serbest Meslek Kazanç Defteri

olarak belirtilmiştir.

Bilindiği üzere İmalat defteri tutma zorunluluğu, muhasebe işlemlerini 7/A seçeneğine göre izleyen mükellefler için kaldırılmış bulunmaktadır.

Devamını oku...
 
İndirimli Orana Tabi Teslimler Nedeniyle İade Alınacak KDV PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/70

Sirküler Tarihi: 07.12.2015

Konu: İndirimli Orana Tabi Teslimler Nedeniyle İade Alınacak KDV

Bilindiği üzere; KDV Kanununun 29 uncu maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; indirimli orana tabi teslimler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmının (2014 yılı için bu tutar 17.700,- TL), yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen tutarların da izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden ya da mahsuben iadesi imkanı getirilmiştir.

26.04.2014 Tarih 28983 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile indirimli orana tabi teslimlerden doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre; iade talebinin en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen süre içerisinde iade hakkını kullanmayan mükelleflerin, daha sonra düzeltme beyannameleri ile iade talebinde bulunmaları mümkün değildir.

Diğer taraftan, izleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerinde usulüne uygun olarak iade talebinde bulunan mükelleflerin de talep edilen iade tutarını artırmak amacıyla, sonraki yıllarda bu dönemlere ilişkin düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade talebinde bulunmaları söz konusu değildir. Ancak, izleyen yıl içerisinde talep edilen iade tutarının, aynı yıl içerisinde düzeltme beyannamesi ile artırılması mümkün olup bu şekilde artırılan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporuna göre yerine getirilmektedir. Bu nedenle iade edilecek KDV tutarının iyi tespit edilip beyan edilmesi çok önemlidir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; 2014 yılına ilişkin indirimli orana tabi teslimler nedeniyle yüklenilen KDV’nin hesaplanan KDV’den fazla olması (yüklenilen KDV hesaplanan KDV farkının 17.700,- TL’den büyük olması) ve bu KDV’nin indirim yoluyla giderilememiş olması halinde, yıllık iade talebinin en geç Kasım 2015 dönemi KDV beyannamesi ile Aralık ayının 24’üne kadar beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 
Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/69

Sirküler Tarihi: 20.11.2015

Konu: Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Hk.

19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 289 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin gelir vergisi yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında eylemli veya eylemsiz olarak faaliyette bulunan turist rehberleri; Gelir Vergisi Kanunu uygulaması yönünden, seyahat acentaları ile iş ilişkisi içinde serbest meslek kazancı mükellefi, arızi serbest meslek erbabı veya vergiden muaf serbest meslek erbabı olarak kabul edilmektedir. Bunlar kendi nam ve hesaplarına faaliyette bulunabildikleri gibi ayrıca seyahat acentalarına bağlı olarak ücretli de çalışabilmektedirler. Söz konusu meslek mensuplarının vergilendirilmesine yönelik açıklamalar Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Rehberler eylemli rehber ve eylemsiz rehber olarak tanımlanmakta olup, yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir;

Devamını oku...
 
Elektronik Ortamda Yapılacak Vergi Uygulamalarına Geçiş Tarihlerine İlişkin Hatırlatma PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/68

Sirküler Tarihi: 16.11.2015

Konu: Elektronik Ortamda Yapılacak Vergi Uygulamalarına Geçiş Tarihlerine İlişkin Hatırlatma

2015 yılı içindede farklı tarihlerde yayınladığımız sirkülerler ile elektronik ortamda yapılacak uygulamalara ilişkin bilgiler paylaşılmıştı.

Bu sirkülerimiz, elektronik ortamda yapılacak uygulamalara ilişkin düzenlemeler hakkında hatırlatma yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

1. e-Fatura ve e-Defter'e Geçiş (Sirküler 2015/44)

Bilindiği üzere, 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete'de e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ'de yapılan açıklamalara göre

Devamını oku...
 
2015 Yılı Son Geçici Vergi Dönemi ve 2015 yılı için Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/67

Sirküler Tarihi: 10.11.2015

Konu:   2015 Yılı Son Geçici Vergi Dönemi ve 2015 yılı için Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

10.11.2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 457 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2015 yılı son geçici vergi dönemi ve 2015 yılı için % 5,58'dir.

Bilgilerinize sunarız.

Devamını oku...
 
İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/66

Sirküler Tarihi: 09.11.2015

Konu:  İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım 2015 tarih ve 29526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bazı değişiklikler yapılmış olup, özet olarak aşağıda sunulmuştur.

Devamını oku...
 
Yıllık Ücretli İzin Sürelerinin Kullanımı Hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/65

Sirküler Tarihi: 09.11.2015

Konu:  Yıllık Ücretli İzin Sürelerinin Kullanımı Hk.


Bilindiği gibi 4857 Sayılı İş Kanunun 53.üncü maddesinde işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

az olamaz. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanmakta olup,  ayrıca onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 56.maddesinin 3. fıkrasında; “Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.” şeklinde belirleme bulunmakta olup, yıllık izinlerin en az on gün süre ile kullandırılması gerektiği belirtilmiştir.

Ancak Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 21 Ocak 2014 tarihli kararında eğer işçinin talebi mevcut ise o zaman kullanılan izin günleri on günden az da olsa kullanılmış kabul edilmesi gerektiği ve hesap yapılırken bu günlerin mahsup edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre; işçiye talebi mevcut ise yıllık izinleri on günden az olacak şekilde de kullandırılabilir.

Bilgilerinize sunarız.

Devamını oku...
 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>

Sayfa 3 / 9

Pratik Bilgiler