ja_mageia

Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

IA, yabancı sermayeli kurumlara, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Anlaşmaları çerçevesinde, şirket kuruluş sürecinden, satış ve tasfiye sürecine kadar vergi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri
2015 Yılı Sirkülerleri
2015 Yılı (01.01.2015-30.09.2015) Üçüncü Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/53

Sirküler Tarihi: 05.10.2015

Konu: 2015 Yılı (01.01.2015-30.09.2015) Üçüncü Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir.

30.09.2015 tarih ve 29488 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve aşağıda gösterilen kurlar;  2015 yılının üçüncü dönem geçici vergi matrahının tespitinde kullanılacaktır. (Aşağıda belirtilen dövizler dışındaki dövizlerin döviz ve efektif alış kurları için 30.09.2015 tarihli Resmi Gazete’ye bakılmalıdır.)

Kasada mevcut olan yabancı ülke paraları efektif alış kurları ile, bankalardaki döviz cinsinden hesapların ise döviz alış kurları ile değerlenmeleri gerekir. (283 sıra numaralı V.U.K. Genel Tebliği)

Devamını oku...
 
Muhtasar ve Damga Vergisi Bey.ile BA ve BS Bildirim Formlarının Verilme Süresi uzatıldı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015-52

Sirküler Tarihi: 16.09.2015

Konu: Muhtasar ve Damga Vergisi Bey.ile BA ve BS Bildirim Formlarının Verilme Süresi uzatıldı.

15.09.2015 tarihinde yayınlanan 14.09.2015 tarihli VUK-79/2015-9 sayılı sirküler ile  23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameleri ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28 Eylül 2015 günü sonuna kadar, 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi 5 Ekim 2015 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bahsi geçen sirküler ekte sunulmuştur.

Devamını oku...
 
01.09.2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015-51

Sirküler Tarihi: 11.09.2015

Konu: 01.09.2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı

27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/8057 No.lı Kararname ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 4. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlarda değişiklik yapılmış olup, bu değişikliğe göre;

Kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş akdi sona erenlere her bir hizmet yılı için (ve yıl kesri için kıst esasta) verilebilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı 01.09.2015 tarihinden itibaren 3.828,37 TL olarak uygulanacaktır.

Devamını oku...
 
Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/50

Sirküler Tarihi: 07.09.2015

Konu: Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı.

Vergi Usul Kanunu 107/A maddesi gereğince kurulum ve usul/esasları Maliye Bakanlığı yetkisine verilen Elektronik Tebligat’a ilişkin uygulamaya yönelik olarak olarak 456 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ yayınlanmıştır. (27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete)

Tebliğ'de yapılan belirlemelere ilişkin özet açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

  • Bu Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurumlar vergisi mükellefleri

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, Tebliğle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.

Devamını oku...
 
2015 Yılı (01.01.2015-30.06.2015) İkinci Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/48

Sirküler Tarihi: 13.07.2015

Konu: 2015 Yılı (01.01.2015-30.06.2015) İkinci Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir.

30.06.2015 tarih ve 29402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve aşağıda gösterilen kurlar;  2015 yılının ikinci dönem geçici vergi matrahının tespitinde kullanılacaktır. (Aşağıda belirtilen dövizler dışındaki dövizlerin döviz ve efektif alış kurları için 30.06.2015 tarihli Resmi Gazete’ye bakılmalıdır.)

Kasada mevcut olan yabancı ülke paraları efektif alış kurları ile, bankalardaki döviz cinsinden hesapların ise döviz alış kurları ile değerlenmeleri gerekir. (283 sıra numaralı V.U.K. Genel Tebliği)

Devamını oku...
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan özkaynakla finansman teşviki uygulamasına ilişkin %50 indirim oranı, Bakanlar Kuruluna tanınan yetki çerçevesinde, çeşitli kriterlere göre yeniden belirlenm PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/47

Sirküler Tarihi     :06.07.2015

Konu       : 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan özkaynakla finansman teşviki uygulamasına ilişkin %50 indirim oranı, Bakanlar Kuruluna tanınan yetki çerçevesinde, çeşitli kriterlere göre yeniden belirlenmiştir.

Bilindiği gibi, 6637 sayılı Kanunu'n 8.maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına "ı" bendi eklenmiş olup, eklenen bent aşağıda gösterilmiştir. (Yürürlük 01.07.2015)

"..

ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si.

Devamını oku...
 
2015 Yılı Mali Tatil Dönemine İlişkin Açıklamalar PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/46

Sirküler Tarihi     : 03.07.2015

Konu       :  2015 Yılı Mali Tatil Dönemine İlişkin Açıklamalar

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda her yıl 1-20 Temmuz arası (20’si dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, Mali Tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Bu yıl Mali Tatil 1 Temmuz Çarşamba günü başlamış olup, 20 Temmuz Pazartesi günü sona erecektir.

5604 Sayılı Kanun kapsamında, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır. Bununla birlikte beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi, aynı ay içerisinde kalmak koşuluyla uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai bitimine kadar uzamaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda, 2015 yılı mali tatil dönemi nedeniyle verme ve ödeme süreleri değişen beyannameler aşağıda gösterilmiştir.

Devamını oku...
 
İkmalen, Re’sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/45

Sirküler Tarihi     :22.06.2015

Konu       :   İkmalen, Re’sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 455 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.

Sözkonusu tebliğ ekte sunulmuştur.

Devamını oku...
 
E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/44

Sirküler Tarihi     :22.06.2015

Konu       : E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ek olarak e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamının genişletilmesine ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Yapılan düzenleme ile, 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

Bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

Bu tebliğ'de ayrıca ihracat işlemlerinde e-fatura uygulması ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Devamını oku...
 
E-Yoklama Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/43

Sirküler Tarihi     :22.06.2015

Konu       :   E-Yoklama Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 453 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 132/A maddesi hükümlerine istinaden uygulanacak olan E-Yoklama  Sistemine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, 01/09/2015 tarihi itibariyle ülke genelinde e-yoklama uygulamasına geçilecektir.

Sözkonusu tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Devamını oku...
 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Hakkında Kanun ve Yönetmelikte Yapılan Belirlemelere İlişkin Hatırlatma PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/42

Sirküler Tarihi     :15.05.2015

Konu       :   Doğrudan Yabancı Yatırımlar Hakkında Kanun ve Yönetmelikte Yapılan Belirlemelere İlişkin Hatırlatma 

17.06.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren şirket, şube ve irtibat bürolarının 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgileri, yönetmelik ekinde yer alan formlardan kendileri ile ilgili olanı doldurmak suretiyle (irtibat büroları,harcamalarının yurt dışından gönderilen dövizlerle karşılandığını göşterir belgeleri de ekleyerek), en geç 31.05.2015 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı’na veya Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir.

20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu” için yönetmelikte bildirim zamanı “yıllık bazda ve en geç mayıs ayı sonuna kadar” şeklinde tespit edilmiştir. Söz konusu form yıllık heşap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu da eklenmek suretiyle bazı bilgileri beyan edildiği bir belgedir. Özel hesap dönemine tabi mükellefler Ek-1 formuna en son hazırlamış oldukları özel hesap dönemine ait yıllık bilanço ve gelir tablolarını ekleyeceklerdir.

Konuyla ilgili açıklamalarımız aşağıda özetlenmiştir.

Devamını oku...
 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>

Sayfa 5 / 9

Pratik Bilgiler