ja_mageia

Raporlama

IA, yabancı sermayeli kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek muhasebe programı dizayn ve geliştirilmesi konusunda ayrıca danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri
2015 Yılı Sirkülerleri
Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/41

Sirküler Tarihi     :14.05.2015

Konu       :   Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.

14/05/2015 tarihli ve VUK-78 / 2015-8 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (18 Mayıs 2015 Pazartesi) ödeyeceklerdir.

Devamını oku...
 
e-Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanması 29 Mayıs 2015 tarihine uzatılmıştır PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/40

Sirküler Tarihi     :30.04.2015

Konu       :   e-Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanması 29 Mayıs 2015 tarihine uzatılmıştır.

Bilindiği üzere 22/04/2015 tarih ve VUK-75 / 2015-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2015 tarihine kadar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenilmesi gereken elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 29/05/2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştı. (Bu husus 2015/37 numaralı sirkülerimiz ile duyurulmuştur

Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler üzerine,  Nisan ayının hem e-Defter uygulama işlemlerinin yoğunlaştığı ilk ay hem de meslek mensuplarınca hazırlanması gereken beyan ve bildirimler açısından yoğun bir ay olması nedeniyle Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması işlemlerinin yerine getirilme süresi de 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Devamını oku...
 
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/39

Sirküler Tarihi     :24.04.2015

Konu       :   Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

Kara, deniz ve hava taşıtlarından oluşan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listeye ilişkin olarak, daha önce yayımlanan ÖTV Genel Tebliğlerinin ilgili bölümleri günümüz koşullarına uygun şekilde revize edilmiş; basit, sade ve anlaşılabilir tek tebliğ haline getirilmek suretiyle “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği” olarak 20.04.2015 tarih ve 29330 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, bahse konu tebliğ 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile yapılan önemli değişiklikler yürürlükten kaldırılan tebliğlerde yer alan belirlemeler ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiş olup, bahse konu tebliğ sirkülerimize eklenmiştir.

Devamını oku...
 
Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi 30.04.2015 tarihine uzatılmıştır PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/39

Sirküler Tarihi     :24.04.2015

Konu       :   Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi 30.04.2015 tarihine uzatılmıştır.

24.04.2015 tarihli ve VUK-76 / 2015-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;  2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Devamını oku...
 
Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/37

Sirküler Tarihi     :22.04.2015

Konu       :   Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı.

22.04.2015 tarihli ve VUK-75 / 2015-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

  • Ø 24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Nisan 2015 Pazartesi günü sonuna kadar,
  • Ø 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi (Elektronik Defterlerin oluşturulup imzalanması ya da mühürlenmesi işlemleri hariç) 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Devamını oku...
 
2015 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/36

Sirküler Tarihi     :13.04.2015

Konu       :   2015 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

13.04.2015 tarih ve KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi - 25 sayılı Kurumlar Vergisi sirkülerine göre 2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.

13.04.2015 tarih ve KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi - 25 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri ekte yeralmaktadır.

Devamını oku...
 
Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Elektronik Beyanname Ve Bildirimleri Vermemeleri Nedeniyle Kesilen Ö.Usulsüzlük Cezalarına İlişkin Tebliğ PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No               : 2015/35

Sirküler Tarihi         : 13.04.2015

Konu                          : Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Elektronik Beyanname Ve Bildirimleri Vermemeleri Nedeniyle Kesilen Ö.Usulsüzlük Cezalarına İlişkin Tebliğ

10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 449 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile; geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası veya 352 nci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası kesilmeyeceği hususu oluşturmaktadır. Yargı kararları sonucu kaldırılan söz konusu cezalarla ilgili olarak, idare ile mükellefler arasındaki ihtilafların sona ermesi ve idarenin gereksiz yere yargılama gideri ödemesine engel olunması amaçlanmaktadır.

Tebliğ'de yapılan açıklamalara göre;

  • Ø Mükellefiyet tesisini gerektiren yükümlülük meydana gelmesine rağmen mükellefiyetin süresinde tesis edilmediği hallerde durumun tespitini müteakip geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilmekte ve mükelleflere, elektronik ortamda yerine getirilmesi gereken söz konusu yükümlülüklerini süresinde yerine getirmemeleri nedeniyle özel usulsüzlük cezaları tatbik edilmektedir.
  • Ø Kesilen bu cezalara karşı açılan davalarda, yargı mercilerince, geriye yönelik mükellefiyet kaydı tesis edildikten sonra mükellefiyete bağlı sorumlulukların ancak ileriye yönelik olarak yerine getirilmesinin beklenebileceği, işe başlama tarihi ile mükellefiyetin tesis edildiği tarih arasındaki dönemlerde elektronik ortamda beyanname verilmesinin hukuken ve fiilen mümkün olmadığı, elektronik ortamda beyanname vermesi gerektiğinden haberdar olmayan davacı adına beyanname vermediğinden hareketle ceza kesilemeyeceği gibi gerekçelerle bu cezaların kaldırılması yönünde verilen kararlar müstakar hale gelmiştir.
Devamını oku...
 
Kar Dağıtım Tablosu Düzenlenmesine İlişkin Hadler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No               : 2015/34

Sirküler Tarihi         : 13.04.2015

Konu                          : Kar Dağıtım Tablosu Düzenlenmesine İlişkin Hadler

Bildiğiniz gibi, 8 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yapılan açıklama uyarınca, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece “Kâr Dağıtım Tablosu”nu eklemeleri yeterli bulunmuştur.

10 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesi için Maliye Bakanlığı’nca aktif toplam ve net satışlara ilişkin parasal hadler ayrıca belirlenmezse, bir önceki yıl için geçerli olan parasal hadlerin yine bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Devamını oku...
 
e-Defter tutma ve e-fatura kullanma zorunluluğuna ilişkin 421 Sıra NumaralıTebliğ'de Değişiklik Hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No               : 2015/33

Sirküler Tarihi         : 10.04.2015

Konu                          : e-Defter tutma ve e-fatura kullanma zorunluluğuna ilişkin 421 Sıra NumaralıTebliğ'de Değişiklik Hk.

Elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmesine ilişkin yayınlanan 14.12.2012 tarih ve 421 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği'nde, 04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 448 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Tabliği ile değişiklikler yapılmış olup, aşağıda özetlenmiştir.

  • Ø Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemi ile uygulamadan yararlanan mükelleflerin entegrasyon izinlerinin iptali halinde portal yöntemi dışında özel entegrasyon yöntemi ile de uygulamadan yararlanabilmelerine olanak sağlanmıştır.
  • Ø Devir, birleşme, bölünme ve nev-i değişikliği hallerinde oluşan yeni tüzel kişiliğin e-Fatura ve e-Defter uygulamaları karşısındaki zorunluluk durumları açıklanmış ve 3 ay içinde uygulamalara başvuru zorunluluğu getirilmiştir.
  • Ø Tebliğin “Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” bölümünde 5.4. maddesinde düzenlenen, e-Fatura yerine Kağıt fatura düzenlenmesi halinde faturanın yok sayılması bendi uygulamadan kaldırılmış, konu ile ilgili yeni düzenlemeye 447 nolu Tebliğde (397 Nolu Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğde) yer verilmiştir.

Bahse konu tebliğ, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Devamını oku...
 
Bazı Malların Vadeli İthalatın KKDF Kesintisi Oranı Sıfıra İndirildi PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No               : 2015/32

Sirküler Tarihi         : 10.04.2015

Konu                          : Bazı Malların Vadeli İthalatın KKDF Kesintisi Oranı Sıfıra İndirildi.

10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sirkülerimiz eki listede yer alan malların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Kararın ikinci maddesine göre; bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat uyarınca ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacağı belirlenen mallara ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygulamaya devam edilecektir.

Sözkonusu karar ve eki liste sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

Ayrıca; Gelir İdaresi Başkanlığı 04.12.2014 tarih ve 70903105-165.01.03[219]-119126 yazısında " KKDF kesintisi yapılmadan ithalatın gerçekleşebilmesi için mal bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğinin yukarıda sayılan belgelerden biri ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ithalat bedelinin ihracatçı tarafından belirtilen başka firma/şahısların hesabına ödenmesinin ihracatçıya transfer olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır." denilmektedir. İlgili yazı sirkülerimize eklenmiştir. Bu yazıya göre; İthalat bedeli ödemesinin ihracatçı dışında başka firmaya ödenmesi ve ithal edilen malın vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı sıfıra indirilen mallardan olmamaması halinde KKDF Kesintisi yapılması gerektiği sonucu çıkmaktadır. Bu durumu da hatırlatmak isteriz.

Devamını oku...
 
Yatırım Teşvik Uygulamasına İlişkin 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu'nda Değişiklik hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No               : 2015/31

Sirküler Tarihi         : 09.04.2015

Konu                          : Yatırım Teşvik Uygulamasına İlişkin 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu'nda Değişiklik hk.

08.04.2015 tarih ve 29320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 08.04.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, kararın tam metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Yapılan değişiklikler ve önceki hali aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Devamını oku...
 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>

Sayfa 6 / 9

Pratik Bilgiler