ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri
2015 Yılı Sirkülerleri
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Dair Kanun PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No               : 2015/30

Sirküler Tarihi           : 09.04.2015

Konu                          : Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Dair Kanun

07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve bazı Kanunlarda değişiklik yapılmıştır. Vergi Kanunları ile ilgili değişiklikler aşağıda özetlenmiş olup, kanunun tam metni ekte sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Devamını oku...
 
2015 Yılı (01.01.2015-31.03.2015) Birinci Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No               : 2015/29

Sirküler Tarihi         : 08.04.2015

Konu                          : 2015 Yılı (01.01.2015-31.03.2015) Birinci Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir.

31.03.2015 tarih ve 29312 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve aşağıda gösterilen kurlar;  2015 yılının birinci dönem geçici vergi matrahının tespitinde kullanılacaktır. (Aşağıda belirtilen dövizler dışındaki dövizlerin döviz ve efektif alış kurları için 31.03.2015 tarihli Resmi Gazete’ye bakılmalıdır.)

Kasada mevcut olan yabancı ülke paraları efektif alış kurları ile, bankalardaki döviz cinsinden hesapların ise döviz alış kurları ile değerlenmeleri gerekir. (283 sıra numaralı V.U.K. Genel Tebliği)

Devamını oku...
 
Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/28

Sirküler Tarihi     :02.04.2015

Konu       : Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile;

Tasfiye halinde bulunan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, bilinen alacaklılarıyla, ulaşılamayan ortaklarının muaccel olan veya hakkında uyuşmazlık bulunmayan alacaklarının;

a) Depo edileceği bankayı,

b) Depo edilmesi ile banka hesabına yatırılan tutarın hak sahiplerine ödenmesine ilişkin

usul ve esasları, belirlenmiştir.

Bahse konu tebliğ sirkülerimize eklenmiştir.

Devamını oku...
 
Özel Tüketim Vergisi I Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallara İlişkin Tevkifat Uygulaması PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/27

Sirküler Tarihi     :01.04.2015

Konu       : Özel Tüketim Vergisi I Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallara İlişkin Tevkifat Uygulaması

05.03.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 16.03.2015 tarihinde yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nin "Ç.Mükellef ve Vergi Sorumlusu" başlıklı bölümünde yer alan "2.Vergi Sorumlusu" kısmına ilişkin açıklamalarımız aşağıda özetlenmiştir.

Tebliğin ilgili kısmında yapılan belirlemeye göre;

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki;

-  2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar ile,

-  2710.20.90.00.00 G.T.İ.P. numarasındaki mallardan yalnız 2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P.

numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ve,

-  38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların,

ÖTV mükellefleri (4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda6 tanımlanan rafinericiler hariç) tarafından teslimine ilişkin ÖTV, yalnızca sanayi sicil belgesini haiz olan KDV mükellefi imalatçılar tarafından satın alınması halinde tevkifata tabi tutulmak suretiyle beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Devamını oku...
 
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve 2015 1. Dönem Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/26

Sirküler Tarihi     :01.04.2015

Konu       : Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve 2015 1. Dönem Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

01.04.2015 tarihinde https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html internet adresinde yapılan duyuru aşağıdaki gibidir.

2014 dönemi için Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurum Geçici beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

Ayrıca; Mart 2015 dönemi için OTV1 ve ÖTV6 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/25

Sirküler Tarihi     :23.03.2015

Konu       : Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı.

23.03.2015 tarih ve VUK-72 / 2015 -2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca;

  • Ø Şubat 2015 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2015 tarihine,
  • Ø 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri verilme süreleri 31 Mart 2015 tarihine,
  • Ø 2015/Şubat Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının verilme süresi 03 Nisan 2015 tarihine,

kadar uzatılmıştır.

Söz konusu sirküler aşağıda sunulmuştur.

Devamını oku...
 
İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/24

Sirküler Tarihi     :25.02.2015

Konu       : İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu

Bilindiği gibi; 2015/16 nuolu sirkülerimiz ile Bağımsız Denetime Tabi Olacak şirketlerle ilgili yeni kriterleri bildirmiştik. Yapılan belirleme ile bağımsız denetime tabi olan şirketlerle ilgili kapsam genişletilmiştir.

01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7149 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile bağımsız denetime tabi olmanın genel kriterleri yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bilanço Aktif Toplamı

50.000.000 TL ve üzeri

Net Satış Hasılatı

100.000.000 TL ve üzeri

Çalışan Sayısı

200 ve üzeri

Bu karar 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (01.02.2015)  yürürlüğe girmiştir.

Bağımsız denetime tabi olmanın getirdiği sonuçlardan biri de; internet sitesi açma zorunluluğu olup, tekrar hatırlatmak istedik.

31.05.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik'le sirkülerimize eklenmiş olup, konuyla ilgili açıklamalarınız 2013/33 nolu sirkülerimizde bulunmaktadır.

Devamını oku...
 
Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması İçin Son Gün 28.02.2015 PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/23

Sirküler Tarihi     :25.02.2015

Konu       : Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması İçin Son Gün 28.02.2015

Türk Ticaret Kanunu'nun 514.maddesinde "Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar." denilmekte olup, 516.maddesinde de

" III – Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu

MADDE 516- (1) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

(2) Yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içermelidir:

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar.

b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

(3) Hem anonim şirketler hem de şirketler topluluğu bakımından, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun zorunlu asgari içeriği, ayrıntılı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı[1]tarafından bir yönetmelikle düzenlenir."

denilmektedir. Yıllık Faaliyet raporunun zorunlu asgari içeriği ayrıntılı olarak 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ile düzenlenmiş olup, bahsi geçen yönetmelik sirkülerimize eklenmiştir.

Devamını oku...
 
Kredi Vermeye Yetkili Grup Şirketinden Alınan Kredi İçin Tevkifat Yapılmayacağına Dair Bir Danıştay Kararı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/22

Sirküler Tarihi     : 16.02.2015

Konu       : Kredi Vermeye Yetkili Grup Şirketinden Alınan Kredi İçin Tevkifat Yapılmayacağına Dair Bir Danıştay Kararı

Bilindiği gibi; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30.maddesine göre; dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

2007 yılında yürürlükte olan 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2.maddesinin "e" bendi aşağıdaki gibidir.

“e. Her nevi alacak faizlerinden;

i. Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendiusullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar içinödedikleri kar payları dahil) % 0,

ii. Diğerlerinden % 10,”

Danıştay 4.Dairesi'nin 2013 yılında verdiği bir kararın ilgili kısmı aşağıdaki gibidir.

Devamını oku...
 
e-Defter Uygulaması Web Servis kılavuzunda güncelleme yapılmıştır PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/21

Sirküler Tarihi     : 16.02.2015

Konu       : e-Defter Uygulaması Web Servis kılavuzunda güncelleme yapılmıştır.

Elektronik Defter Uygulaması kapsamında elektronik defterlerin web servis aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması, aktarılan defterlerin beratlarının indirilmesi ve gönderilen defter paketlerinin durumunun sorgulanması süreçleri web servis kılavuzunda detaylı olarak açıklanmaktadır.

www.edefter.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 27.01.2015 tarihinde güncellenen e-Defter Web Servis Kılavuzu sirkülerimize eklenmiş olup, yapılan güncellemelerin ana başlıkları aşağıdaki gibidir.

- Web sayfasından beratların GIB sistemine yüklenmesine ek olarak beratların gönderimi webservis üzerinden de sağlanabilecektir.

- Test ortamında bazı yetki kontrolleri atlanmıştır. Gerçek ortamda web servis ile berat yollanırken bu kontrollere dikkat edilmelidir.

- Hata kodları güncellenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine İlişkin Duyuru PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2015/20

Sirküler Tarihi     :16.02.2015

Konu       : Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine İlişkin Duyuru

09.02.2015 tarihinde http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/duyurular internet adresinde Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Primi Teşvikine ilişkin yayınlanan duyuru sirkülerimize eklenmiş olup, açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun"Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu" başlıklı 30. maddesinin altıncı fıkrasına istinaden, çalışma gücü kayıp oranı % 40’dan fazla olan engelli sigortalı istihdam eden tüm özel sektör işverenlerinin, anılan fıkrada belirtilen şartların sağlanması kaydıyla, her bir engelli sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı üzerinden teşvikten yararlanabilmekte olduğu; söz konusu teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin, teşvik kapsamında bildirilmek istenen sigortalılara ilişkin bilgileri Türkiye İş Kurumu’ndan alınan web servis aracılığıyla e-Bildirge programında yer alan "Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi" programı vasıtasıyla sorguladıktan sonra teşvik kapsamına giren engelli sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 4857 sayılı kanun numarasını seçerek gönderebildikleri belirtilmiştir.
  • Ayrıca, 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmak isteyen özel sektör işverenleri tarafından teşvik kapsamında bildirilecek engelli sigortalıların e-Bildirge programında yer alan "Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi" ekranı üzerinden tanımlaması yapılabildiğinden, 2015/Ocak ayı dahil olmak üzere bundan böyle 19/8/2008 tarihli ve 2008/77 sayılı Genelgede gerek teşvikten ilk yararlanma sırasında gerekse her yılın Ocak ayı içinde Kuruma ibraz edilmesi gerektiği belirtilen (Ek-1) belgenin Türkiye İş Kurumu’ndan onaylatılarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz edilmesine gerek bulunmadığı açıklanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>

Sayfa 7 / 9

Pratik Bilgiler