ja_mageia

Raporlama

IA, yabancı sermayeli kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek muhasebe programı dizayn ve geliştirilmesi konusunda ayrıca danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Hk.
Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Hk. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2015/69

Sirküler Tarihi: 20.11.2015

Konu: Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Hk.

19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 289 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin gelir vergisi yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında eylemli veya eylemsiz olarak faaliyette bulunan turist rehberleri; Gelir Vergisi Kanunu uygulaması yönünden, seyahat acentaları ile iş ilişkisi içinde serbest meslek kazancı mükellefi, arızi serbest meslek erbabı veya vergiden muaf serbest meslek erbabı olarak kabul edilmektedir. Bunlar kendi nam ve hesaplarına faaliyette bulunabildikleri gibi ayrıca seyahat acentalarına bağlı olarak ücretli de çalışabilmektedirler. Söz konusu meslek mensuplarının vergilendirilmesine yönelik açıklamalar Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Rehberler eylemli rehber ve eylemsiz rehber olarak tanımlanmakta olup, yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir;

Eylemli Rehberler

Fiilen turist rehberliği hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip olup meslek odasına kaydolma, ruhsat ve çalışma kartı alma zorunluluğu bulunanlar eylemli rehber olarak adlandırılır.

Eylemli turist rehberlerinden faaliyetlerini kendi nam ve hesabına mutat meslek olarak süreklilik arz edecek şekilde fiilen yaptıkları vergi dairelerince tespit edilenler, Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazancının vergilendirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirmeye tabi tutulur.

Turist rehberliği faaliyetini süreklilik arz etmeyecek şekilde yapanlar ise Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamında değerlendirilir.

Öte yandan, Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yayımlanan Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği uyarınca eylemli turist rehberlerinin, aynı acenta ile birden fazla “rehber-acente hizmet sözleşmesi” yapmaları elde ettikleri gelirin serbest meslek kazancı olma vasfını değiştirmemektedir.

Diğer taraftan, eylemli olarak rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde tanımlanan ücretin tüm unsurlarını taşıyacak şekilde bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak faaliyette bulunmaları halinde ise elde edilen gelir, ücret olarak değerlendirilecek olup bu kişilere yapılan ödemeler Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca vergilendirmeye tabi tutulur.

Eylemsiz rehberler

Ruhsatname sahibi ve meslek odasına kayıtlı olmakla birlikte, çalışma kartı olmayan turist rehberleri eylemsiz rehber olarak tanımlandığından bu durumdaki turist rehberlerinin, Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde yer alan serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtilerinden sadece (4) numaralı bentte yazılı şartı taşıdıkları kabul edilir.

Bu nedenle, bu kapsamdaki turist rehberlerinin, Gelir Vergisi Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi uyarınca gelir vergisi muafiyetinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda hizmet alınan turist rehberi eylemli rehber tanımına giriyorsa ve eylemli rehber olarak tanımlanan kişi bu işi süreklilik arz edecek şekilde yapıyorsa (aynı yılda birden fazla) serbest meslek mükellefi olarak mükellefiyet tesis ettirmesi ve serbest meslek makbuzu düzenlemesi gerekiyor. Bu kişi mükellefe hizmet akdi ile bağlı olarak çalışması halinde ödenen tutar ücret olarak vergilendirilecektir.

Hizmet alınan turist rehberi eylemsiz rehber tanımına giriyorsa; bu kişiye yapılacak ödemelere ilişkin gider pusulası düzenlenecek ödenen tutarın brütüne gidilerek brüt tutar üzerinden % 20 gelir vergisi tevkifatı yapılarak, hesaplanan net tutar ödenecektir. Bu kişinin hizmet akdi ile mükellefe bağlı olarak çalışması halinde ödenen tutar ücret olarak vergilendirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler