ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2015 Yılı Sirkülerleri 2016 Yılında Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergileri Tarifeleri
2016 Yılında Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergileri Tarifeleri PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No : 2015/79

Sirküler Tarihi: 25.12.2015

Konu : 2016 Yılında Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergileri Tarifeleri

25.12.2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; 1.1.2016 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

31.12.2004 tarih ve 25687 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14.12.2004 tarih ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre;

"..

Madde 1 - 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesindeki ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanır.

…"

denilmektedir. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi, sözkonusu karar dikkate alınarak yapılmalıdır.

Sözkonusu tebliğ sirkülerin devamında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

25 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29573

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 

(SERİ NO: 46) 

I - Vergileme Ölçü ve Hadleri

18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

yer verilmiştir.

2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2016 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(I) Sayılı Tarife

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

623,00

434,00

243,00

184,00

66,00

1301 - 1600 cm³ e kadar

997,00

748,00

434,00

307,00

118,00

1601 - 1800 cm³ e kadar

1.760,00

1.376,00

810,00

495,00

192,00

1801 - 2000 cm³ e kadar

2.772,00

2.136,00

1.255,00

748,00

295,00

2001 - 2500 cm³ e kadar

4.158,00

3.019,00

1.886,00

1.127,00

446,00

2501 - 3000 cm³ e kadar

5.797,00

5.043,00

3.151,00

1.696,00

623,00

3001 - 3500 cm³ e kadar

8.828,00

7.943,00

4.785,00

2.389,00

877,00

3501 - 4000 cm³ e kadar

13.880,00

11.985,00

7.059,00

3.151,00

1.255,00

4001 cm³ ve yukarısı

22.716,00

17.035,00

10.089,00

4.535,00

1.760,00

2-Motosikletler

100 -   250 cm³ e kadar

118,00

89,00

66,00

42,00

17,00

251 -   650 cm³ e kadar

243,00

184,00

118,00

66,00

42,00

651 -  1200 cm³ e kadar

623,00

371,00

184,00

118,00

66,00

1201 cm³ ve yukarısı

1.508,00

997,00

623,00

495,00

243,00

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(II) Sayılı Tarife

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

748,00

495,00

243,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı

997,00

623,00

371,00

1901 cm³ ve yukarısı

1.508,00

997,00

623,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

1.886,00

1.127,00

495,00

26 - 35  kişiye kadar

2.262,00

1.886,00

748,00

36 - 45  kişiye kadar

2.517,00

2.136,00

997,00

46 kişi ve yukarısı

3.019,00

2.517,00

1.508,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg'a kadar

672,00

446,00

220,00

1.501 -   3.500  kg'a kadar

1.357,00

787,00

446,00

3.501 -   5.000  kg'a kadar

2.037,00

1.696,00

672,00

5.001 - 10.000  kg'a kadar

2.262,00

1.922,00

902,00

10.001 - 20.000  kg'a kadar

2.717,00

2.262,00

1.357,00

20.001 kg ve yukarısı

3.399,00

2.717,00

1.580,00

 

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg'a kadar

12.616,00

10.089,00

7.566,00

6.051,00

1.151 -   1.800 kg'a kadar

18.929,00

15.139,00

11.355,00

9.083,00

1.801 -   3.000 kg'a kadar

25.241,00

20.192,00

15.139,00

12.113,00

3.001 -   5.000 kg'a kadar

31.554,00

25.241,00

18.929,00

15.139,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

37.866,00

30.291,00

22.716,00

18.171,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

44.178,00

35.341,00

26.502,00

21.197,00

20.001 kg ve yukarısı

50.489,00

40.388,00

30.291,00

24.232,00

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

 

Pratik Bilgiler