ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri
2016 Yılı Sirkülerleri
6761 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. PDF Yazdır e-Posta
Sirküler No: 2016-96

Sirküler Tarihi: 24.11.2016

Konu: 6761 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılması Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile;

- 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu,

- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve

- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda

değişiklikler yapılmıştır.

6761 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından süresinde başvurmadığı için yararlanma hakkı elde edememiş veya başvurduğu halde ödeme yönünden yapılandırması ihlal olmuş mükelleflere, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinin tamamlanmasından sonra 19/08/2016 tarihini takip eden gün ile 31/10/2016 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için 30 Kasım 2016 tarihine kadar başvuru ve ödeme yapılması şartıyla, anılan fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı verilmektedir. Konuya ilişkin olarak yayımlanacak Genel Tebliğlerde ayrıntılı açıklamalara yer verileceği belirtilmiştir.

Devamını oku...
 
Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı PDF Yazdır e-Posta
Sirküler No: 2016-95

Sirküler Tarihi: 23.11.2016

Konu: Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.

23/11/2016 tarihli ve VUK-87 / 2016-8 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Kasım 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu sirkülerin devamında yer almaktadır.

Devamını oku...
 
2016 Yılı Son Geçici Vergi Dönemi ve 2016 yılı için Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-94

Sirküler Tarihi: 14.11.2016

Konu: 2016 Yılı Son Geçici Vergi Dönemi ve 2016 yılı için Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

11.11.2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 474 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2016 yılı son geçici vergi dönemi ve 2016 yılı için % 3,83'tür.

Söz konusu tebliği sirkülerin devamında görebilirsiniz.

Devamını oku...
 
6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Soru ve Cevapları PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-93

Sirküler Tarihi: 11.11.2016

Konu: 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Soru ve Cevapları

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresinde "6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Soru ve Cevapları" başlığı altında yayınlanan soru ve cevaplar sirkülerimize eklenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Devamını oku...
 
Vergi İncelemeleri ve Vergi İnceleme Raporlarına İlişkin Yönetmeliklerde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-92

Sirküler Tarihi: 11.11.2016

Konu: Vergi İncelemeleri ve Vergi İnceleme Raporlarına İlişkin Yönetmeliklerde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

25.10.2016 tarih ve 29868 sayılı Resmi Gazete'de;

  • Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
  • Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

yayınlanmış olup, yönetmelikte yapılan değişiklikler ve eklenen kısımlar aşağıdaki tabloda koyu gösterilmiştir. Yönetmelikler yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Devamını oku...
 
Faaliyet Dönemi Geçtikten Sonra Denetim Yapılması Hakkında Kurul Kararı Yayınlanmıştır PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-91

Sirküler Tarihi: 11.11.2016

Konu: Faaliyet Dönemi Geçtikten Sonra Denetim Yapılması Hakkında Kurul Kararı Yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399 uncu maddesine göre, “denetçi, şirketin genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.” Bu çerçevede Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurulu, 12/05/2016 tarih ve 75935942-050.01.04 – [03/  ] sayılı Kararı ile denetimin ait olduğu hesap döneminden sonraki dönemlerde yapılan denetçi seçimine dayanılarak imzalanan denetim sözleşmeleri çerçevesinde yapılacak denetimler ile Kanunun 397 inci maddesinde öngörülen bağımsız denetim zorunluluğunun yerine getirilmiş olamayacağına karar vermişti.

Kamu Gözetimi Kurumu'nun bu defa yayınlanan 27.10.2016 tarih ve 75935942-050.01.04 – [03/            ] sayılı Kararına göre; 

  • Genel kurulun faaliyet dönemi içinde veya faaliyet döneminden sonra denetçiyi seçmemesi halinde,  399 uncu maddenin altıncı fıkrasına göre yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine denetçi atanma davası açabileceği,
  • Faaliyet dönemi geçmiş olmasına rağmen genel kurul tarafından geçmiş yılın denetçisinin seçilebileceği,
  • Ancak her iki durumda da faaliyet dönemi içinde denetçi seçilmemesinden dolayı yönetim kurulunun sorumluluğunu ortadan kalkmayacağı,

kararı verilmiştir.

Söz konusu karar sirkülerin devamında yer almaktadır.

Devamını oku...
 
e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Yayınlanmıştır. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-90

Sirküler Tarihi: 11.11.2016

Konu: e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, 454 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 3. bölümünde;

“3. İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması, E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.”

denilmekte olup, 461 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler için ihracat işlemlerinde e-fatura zorunluluğu 01.01.2017 tarihine ertelenmişti.

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Gumruk_Islemleri_Kilavuzu_Versiyon_1.0.pdf internet adresinde yayınlanmıştır.

Bu kılavuz, Elektronik Fatura Uygulamasında yolcu beraberi eşya ihracı ve mal ihracı faturalarını e-fatura sistemine entegre edecek ve uygulamaya ilişkin yazılım geliştireceklerin teknik konularda ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Katma Değer Vergisi Uygulaması Genel Tebliğinde yer alan yolcu beraberi eşya istisnasından faydalanmak için verginin alıcıya iade edilmesi usullerinden yalnızca “yetki belgesine sahip aracı kurumlar tarafından iade yöntemini” seçen mükellefler için uygulanacaktır.

Kılavuzda mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı faturalarının elektronik olarak, e-fatura sistemindeki işleyişi ve iş akışı açıklanacak, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı faturasında olması gereken ek bilgiler ve kurallar anlatılacaktır.

İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir. Diğer belgelerin ( Serbest Bölge İşlem Formu, transit ticaret formu vb.) ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Süreler Uzatılmıştır PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-89

Sirküler Tarihi: 26.10.2016

Konu: 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Süreler Uzatılmıştır.

26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9385 sayılı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar ile;

–        6736 sayılı Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar

–        Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay,

uzatılmıştır.

Devamını oku...
 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-88

Sirküler Tarihi: 26.10.2016

Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

05.10.2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan bazı önemli değişiklikler aşağıda açıklanmış olup, kararın tam metni sirkülerimize eklenmiştir.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın;

Devamını oku...
 
293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği PDF Yazdır e-Posta
Sirküler No: 2016-87

Sirküler Tarihi: 13.10.2016

Konu: 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

  • Mülga 33 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesiyle getirilen yurt dışına hizmet veren işletmelerde indirim uygulaması,
  • 22 nci maddesinde yapılan tek primli yıllık gelir sigortalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine,
  • 23 ve 25 inci maddelerinde yapılan ücret istisnalarına ilişkin düzenlemeler,

ve 6728 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir

(Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddelerinde 6728 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikler 2016-59 sayılı sirkülerimizde duyurulmuştur.)

Tebliğle yapılan düzenlemeler sirkülerin devamındadır.

Devamını oku...
 
Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine Hakkında Kanuna İlişkin 6 Seri No.lu Tebliğ (Ar-Ge ve Tasarım İndirimi) PDF Yazdır e-Posta
Sirküler No: 2016-86   
Sirküler Tarihi: 11.10.2016
Konu:  Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine Hakkında Kanuna İlişkin 6 Seri No.lu Tebliğ (Ar-Ge ve Tasarım İndirimi)

30.09.2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6 seri numaralı 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği'nde araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile tekno girişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin uygulamasına ilişkin hususlarda açıklamalar yapılmıştır.

Bilindiği gibi, 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikler karşılaştırmalı olarak 2016-26 sayılı sirkülerimizde duyurulmuştu.

Ayrıca, 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de "Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği" yayınlanmış olup, 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayınlandığı gün yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte yapılan düzenlemeler ise karşılaştırmalı olarak 2016-73 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Kanun ve yönetmelikle yapılan değişikliklere ilişkin uygulama esaslarını belirlenmesine yönelik yayınlanan tebliğ sirkülerimize eklenmiştir.
Devamını oku...
 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 2 / 10

Pratik Bilgiler