ja_mageia

Kuruluş İşlemleri

Yabancı sermayeli şirketlere Türkiye’de faaliyet göstermek istedikleri iş kolu ve yatırım, işlem hacmi düşünülerek en uygun şirket tipi tavsiye edilmekte ve sonrasında şirket türüne göre ihtiyaç duyulan evraklar, tarafımızdan hazırlanmakta ve müşterimize imzaya hazır halde iletilmektedir.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri
2016 Yılı Sirkülerleri
Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır. PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-30

Sirküler Tarihi: 24.03.2016

Konu: Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.

25 Mart 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 
Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Yeni Kriterleri PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-29

Sirküler Tarihi: 22.03.2016

Konu: Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Yeni Kriterleri

 19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8549 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile bağımsız denetime tabi olmanın genel kriterleri yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bilanço Aktif Toplamı

40.000.000 TL ve üzeri

Net Satış Hasılatı

80.000.000 TL ve üzeri

Çalışan Sayısı

200 ve üzeri

Bu karar 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (19.032016)  yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, hesap dönemi takvim yılı olan anonim ve limited şirketler açısından, 2016 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız denetime tabi olup/olmadığının belirlenmesinde 01.01.2016 tarihinden önce sona eren son iki hesap dönemine ait bilanço (31.12.2014 ve 31.12.2015 tarihli bilançolar) ve gelir tablosu (2014 ve 2015 hesap dönemlerine ilişkin gelir tabloları) kullanılacaktır. Son iki hesap döneminde yeni belirlenen üç kriterden ikisini üst üste sağlayanlar 2016 hesap dönemi için bağımsız denetime tabi olacaklardır. Birbirini takip eden dönemlerde sağlanan iki kriterin aynı kriterler olması şart değildir.

Devamını oku...
 
İndirimli Orana Tabi İşlemlere Ait Satış Fatura Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesine İlişkin Açıklamalar PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-28

Sirküler Tarihi: 16.03.2016

Konu: İndirimli Orana Tabi İşlemlere Ait Satış Fatura Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesine İlişkin Açıklamalar

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp internet sitesinde İndirimli Orana Tabi İşlemlere Ait Satış Fatura Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesine İlişkin Açıklamalar yapılmış olup, yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURA LİSTESİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere 2016/01 vergilendirme dönemi itibariyle İndirimli orana tabi satışlara ilişkin satış faturası listesi internet vergi dairesi üzerinden alınmaya başlanmıştır.

406 - İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade (yılı içinde aylık mahsuben iade.),  439 - İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade. (yıllık) ve 405 - (İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri ile ilgili yüklenilen KDV farkından)  işlem kodlarından KDV iadesi talep eden mükelleflerin 01/2016 vergilendirme dönemi itibariyle “İndirimli Orana Tabi Satış Faturaları Listesini” de internet vergi dairesi aracılığıyla elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, ikinci bir duyuruya kadar “İndirimli Orana Tabi Satış Faturaları Listesini” de bildirilecek satış faturalarının 100.000 satırdan fazla olması halinde, söz konusu listenin önceden olduğu gibi iade işlemini sonuçlandıracak olan vergi dairesi müdürlüğüne/malmüdürlüğüne kağıt/CD ortamında ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Binalarda Amortisman Uygulaması-Hatırlatma PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-27

Sirküler Tarihi: 15.03.2016

Konu: Binalarda Amortisman Uygulaması-Hatırlatma

Bilindiği üzere;  213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranı” başlıklı  mükerrer 298’inci maddesinin  A fıkrasının  6’ncı bendi ile geçici 25’inci maddesinin; (d)  bendinde; amortismanlar ve itfa paylarının, düzeltilmiş değerler üzerinden hesaplanacağı, hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin  gerekli açıklamalar   328 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “VIII. Birikmiş Amortismanların Düzeltilmesi” başlıklı bölümünde yapılmıştır.

Maddi duran varlıklardan, binalarda  amortisman uygulaması ise 17 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin “ 7. Düzeltme İşlemine Tabi Tutulmuş Binalarda Amortisman Uygulaması” başlıklı bölümünde örnekler verilmek suretiyle açıklanmış olup, düzeltme işlemine tabi tutulmuş binalarda amortisman uygulamasının ne şekilde yapılacağına ilişkin iki farklı örneğe yer  verilmiştir.

Örneklerin ilkinde normal amortisman usulüne göre amortisman ayrıldığı  varsayımına dayanılmış, ikinci örnekte  ise azalan bakiyeler usulünün uygulandığı varsayılmıştır. Buna göre; normal amortisman usulünde amortisman süresinin sonunda  arta kalan değer için herhangi bir işlem öngörülmemiş olup, azalan bakiyeler usulünde ise bakiye değer Vergi Usul  Kanununun mükerrer 315’nci maddesi gereğince  son yıl tamamen yok edilmiştir.

Bu nedenle, enflasyon düzeltmesi müessesesinden yararlanan şirketlerin aktifte kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerden binalar için azalan bakiyeler usulünde amortisman yöntemini uygulaması nedeniyle amortisman süresinin sonunda kalan bakiye değerin gider hesaplarına aktarılması gerekmekte olup, normal amortisman yöntemini uygulaması nedeniyle amortisman süresinin sonunda kalan bakiye değer ise azalan bakiyeler usulünde olduğu gibi  son yılda tamamen yok edilemeyeceğinden, gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
6676 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-26

Sirküler Tarihi: 29.02.2016

Konu: 6676 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

6676 sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 

6676 sayılı Kanun'la 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da Yapılan Değişiklikler

Karşılaştırmalı tablo için lütfen sirkülerin devamına tıklayınız.

Devamını oku...
 
Hazır Beyan Sisteminin Kapsamı Genişletilmiştir PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-25

Sirküler Tarihi: 25.02.2016

Konu: Hazır Beyan Sisteminin Kapsamı Genişletilmiştir

25.02.2016 tarih ve 29635 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 470 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu genel tebliği ile önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sisteminin kapsamı genişletilmiştir.

Bildiğiniz gibi; 18/2/2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414) ile sadece gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin olarak önceden hazırlanmış beyannamelerini onaylayıp gönderebilmelerine imkan veren Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi hayata geçirilmişti.

2012 yılından itibaren uygulanmakta olan bu sistemin kapsamının genişletilerek gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Sözkonusu tebliğ sirkülerimize ekinde yer almaktadır.

Devamını oku...
 
Kayıtlı Kullanıcı Olunmayan Tarihe e-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Duyuru PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-24

Sirküler Tarihi: 22.02.2016

Konu: Kayıtlı Kullanıcı Olunmayan Tarihe e-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Duyuru

Kayıtlı kullanıcı olunmayan tarihe e-Fatura düzenlenmesi hakkında www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan duyuru aşağıda gösterilmiştir.

Kayıtlı Kullanıcı Olunmayan Tarihe e-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Duyuru

Başkanlığımıza gelen telefon, e-posta ve forum sorularından bazı e-fatura mükelleflerimizin, alıcıların e-fatura sistemine kayıtlı olmadığı tarihlere e-Fatura düzenleyip gönderdikleri görülmüştür. Uygulama kapsamında e-Faturaların düzenlenmesinde fatura alıcısının uygulamaya kayıtlı olması ve uygulamaya dâhil olduğu döneme ait kesilmesi gerekmektedir (kullanıcının sistemden çıkıp tekrar sisteme dâhil olduğu dönem aralığında kullanıcı e-fatura sistemine kayıtlı bulunmadığından e-fatura kesilmemelidir).

Mükelleflerin uygulamada yer almadığı tarihlere düzenlenen faturalar teknik olarak Başkanlık sisteminden başarı ile geçseler bile geçersiz faturalardır. Bu nedenle, alıcının e-Faturayı kabul etmeyip Türk Ticaret Kanunundaki harici yollarla faturaya itiraz etmesi veya ticari faturaysa ret yanıtı vermesi gerekmektedir. İtiraza istinaden e-Fatura yerine genel hükümler çerçevesinde kâğıt ya da (düzenleyen e-Arşiv kullanıcısı ise) e-Arşiv Faturası düzenlenmelidir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
e-Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerin Dikkatine PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2016-23

Sirküler Tarihi     : 22.02.2016

Konu: e-Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerin Dikkatine

e-Arşiv Fatura uygulamasına geçen mükelleflerde, e-Arşiv Fatura veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleme konusunda www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan duyuru aşağıdaki gibidir.

e-Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerin Dikkatine 

Başkanlığımıza intikal eden konulardan, e-arşiv fatura uygulamasına geçen mükelleflerde, e-arşiv fatura veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleme konusunda bazı yanlış uygulamaların ve tereddütlerin yaşandığı anlaşılmış olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

“ bilindiği üzere e-arşiv fatura uygulamasına yönelik olarak yayımlanan 433 sıra no.lu vergi usul kanunu genel tebliği ile; e-arşiv fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan diğer tüm müşterilerine de ( nihai tüketiciler ile e-fatura sistemine kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine) bu uygulama kapsamında elektronik ortamda fatura oluşturma, muhafaza / ibraz etme ve düzenlenen bu faturaları alıcının talebine göre elektronik ya da kağıt ortamda alıcısına teslim etme imkanı getirilmiştir.

Bu çerçevede;

Devamını oku...
 
3065 sayılı KDV Kanununun 13-h maddesindeki Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetlerinde istisna uygulaması PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No           : 2016-22

Sirküler Tarihi     : 12.02.2016

Konu: 3065 sayılı KDV Kanununun 13-h maddesindeki Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetlerinde istisna uygulaması

11 Şubat 2016 tarihli ve 29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No.lu Tebliğinde; Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetlerde istisna ve müteselsil sorumluluk uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Tebliğ ile, 3065 sayılı KDV Kanununun 13/h maddesindeki Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetlerinde istisna uygulamasına yönelik açıklama yapılmaktadır.

Tebliğ metni sirkülerimize eklenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Devamını oku...
 
6663 Sayılı Kanunda Vergi İle İlgili Yapılan Düzenlemeler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-21

Sirküler Tarihi: 12.02.2016

Konu: 6663 Sayılı Kanunda Vergi İle İlgili Yapılan Düzenlemeler

10 Şubat 2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Kanunda yer alan vergi ile ilgili düzenlemeler aşağıda kısaca açıklanmıştır.

1. Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler
  • Genç girişimcilerde kazanç istisnası

Kanunun 1.maddesiyle  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle genç girişimcilere Kazanç istisnası getirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.

  • Basit usule tabi esnafa kazanç indirimi

Kanunun 2.maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine eklenen 15 numaralı bent ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin ticari kazançlarının 8.000 liralık kısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanmaktadır.

2. KDV Kanununda Yapılan Düzenleme

Kanunun 13.maddesiyle  3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesine eklenen (ı) bendi ile , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile fenni karma yemler ve hayvan yemi olarak kullanılan bazı ürünlerin teslimi KDV'den istisna edilmiştir. İstisna uygulaması 10.02.2016 itibariyle yürülüğe girmiştir.

e-Fatura kapsamında bulunan mükellefler bu kapsamda düzenleyecekleri faturaları istisna kodu henüz tanımlanmadığından "350-Diğerleri" kodunu seçerek, not alanına "6663 sayılı kanunun 13.maddesine göre yem ve gübre satışları sebebiyle KDV'den istisna sayılan işlem" şeklinde bir açıklama yazacaklar. Konu ile ilgili e-Fatura forum sitesinde yer alan cevap aşağıdaki gösterilmiştir.

Devamını oku...
 
Nakdi sermaye artışında indirim uygulamasına ilişkin açıklamaları içeren 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-20

Sirküler Tarihi: 12.02.2016

Konu: Nakdi sermaye artışında indirim uygulamasına ilişkin açıklamaları içeren 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik

Nakdi sermaye artışında indirim uygulamasına ilişkin açıklamaları içeren 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği http://www.gib.gov.tr/kurumlar-vergisi-genel-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-9-seri-nolu-teblig-yayimlanmak-uzere internet adresinde duyurulmuştur.

6637 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (ı) bendine göre, sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ödenmiş veya çıkarılmış sermayelerindeki nakdi artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek kaydıyla indirim olarak dikkate alınabilecektir.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) ile bahse konu indirimin kapsamı, indirim uygulanmasında dikkate alınacak hususlar ve indirim uygulamasına ilişkin sınırlamalara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

İlgili tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 8 / 10

Pratik Bilgiler