ja_mageia

Vergi ve Hukuk Danışmanlığı

IA, yabancı sermayeli kurumlara, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Anlaşmaları çerçevesinde, şirket kuruluş sürecinden, satış ve tasfiye sürecine kadar vergi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri
2016 Yılı Sirkülerleri
Prime Esas Kazanca Dahil Olmayan Ödemeler PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-8

Sirküler Tarihi: 07.01.2016

Konu: Prime Esas Kazanca Dahil Olmayan Ödemeler


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80.maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) alt bendi uyarınca;

a-) Ayni yardımlar,

İşverenlerce sigortalılara mal olarak yapılan yardımlar, tutarları üzerinde durulmaksızın, prime esas kazançlara dahil edilmeyecektir. Ancak, ayni yardımların sigortalılara nakden ödenmesi halinde (örneğin yağ parası, un parası, ayakkabı parası gibi) prime tabi tutulması gerekmektedir (İşveren Uygulama Tebliği, 7.8.1).

b-) Ölüm, Doğum ve evlenme yardımları,

Ölüm, doğum ve evlenme hallerinde yapılan yardımlar, miktarı ne olursa olsun, prime esas kazançların hesabında dikkate alınmayacaktır. Sigortalının anne ve babası, eşi veya çocuğunun ölümü halinde sigortalıya verilen ölüm yardımı ile sigortalının evlenmesi veyahut çocuğunun olması halinde işveren tarafından yapılan doğum ve evlenme yardımları prime esas kazançların hesabına dahil edilmeyecektir (İşveren Uygulama Tebliği, 7.8.2).

c-) Görev yollukları,

Görev yolluğu, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3’üncü maddesinde açıklanmıştır. Anılan maddede belirtilen yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı niteliğinde yapılan ödemeler yolluk kapsamındadır. Bu bakımdan, sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecektir (İşveren Uygulama Tebliği, 7.8.3).

d-)Seyyar görev tazminatı, Kıdem tazminatı, İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, Keşif ücreti,

Görevleri gereği sigortalılara ödenen seyyar görev tazminatı, iş akdinin feshi veya çeşitli sebeplerle işten ayrılan işçilere işveren tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ödenen kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti; prime esas kazancın hesaplanması sırasında dikkate alınmayacaktır. Ancak, yukarıda belirtilen ödemeleri kanıtlayıcı nitelikteki belgeler, gerektiğinde denetim elemanlarına ibraz edilecektir (İşveren Uygulama Tebliği, 7.8.4).

Devamını oku...
 
Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-7

Sirküler Tarihi: 06.01.2016

Konu: Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır.


31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ yayımlanmış olup, 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre;

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca;

  • Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 11,50,
  • Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 130,00 Türk Lirası,

olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu tebliğ sirkülerimiz devamında sunulmuştur.

Devamını oku...
 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-6

Sirküler Tarihi: 06.01.2016

Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.

30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile söz konusu Kararda aşağıdaki düzenlemeler yapılmış olup, düzenlemeler yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

1. 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 3.maddesine eklemeler yapılmıştır. İlgili maddenin değişiklik öncesi ve değişiklik sonrası hali aşağıdaki gibidir.

Devamını oku...
 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 6655 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-5

Sirküler Tarihi: 06.01.2016

Konu: Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 6655 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır.


01.01.2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6655 Sayılı Kanun'la bazı kanunlarda değişiklik yapılmış olup, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddeleri 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde ve diğer hükümleri yayımı tarihinde (1 Ocak 2016) yürürlüğe girmektedir.

Yapılan Değişiklikler;

  1. 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden müstesna tutulmuştur.

  2.  Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67.maddesinin 19.fıkrasında ve Geçici 68.maddesinin 1.fıkrasında yer alan 31.12.2015 tarihi 31.12.2020 olarak değiştirilmiştir.
Devamını oku...
 
2015 Yılı (01.01.2015-31.12.2015) Dördüncü Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-4

Sirküler Tarihi: 06.01.2016

Konu: 2015 Yılı (01.01.2015-31.12.2015) Dördüncü Dönem Geçici Vergi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınacak Döviz Kurları

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir.

31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve aşağıda gösterilen kurlar; 2015 yılının dördüncü dönem geçici vergi matrahının tespitinde kullanılacaktır. (Aşağıda belirtilen dövizler dışındaki dövizlerin döviz ve efektif alış kurları için 31.12.2015 tarihli Resmi Gazete’ye bakılmalıdır.)

Devamını oku...
 
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Geçici 10.Maddesinin Uygulanma Süresi 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-3

Sirküler Tarihi: 06.01.2016

Konu: 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Geçici 10.Maddesinin Uygulanma Süresi 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır.

28.12.2015 tarih ve 29576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/8321 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.12.2015 günü uygulama süresi dolacak olan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Geçici 10. maddesinin uygulanma süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu kanun maddesi aşağıdaki gibidir,

"Geçici Madde 10 – (Ek: 13/2/2011-6111/74 md.) (1) 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Bu maddede belirtilen destek unsuru;

Devamını oku...
 
01.01.2016-30.06.2016 Tarihleri Arası Geçerli Çocuk Zammı Tutarları ve Kıdem Tazminatı Tavanı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-2

Sirküler Tarihi: 05.01.2016

Konu: 01.01.2016-30.06.2016 Tarihleri Arası Geçerli Çocuk Zammı Tutarları ve Kıdem Tazminatı Tavanı


01.01.2016-30.06.2016 döneminde geçerli çocuk zammı ve kıdem tazminatı tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak katsayılar, T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.01.2016 tarih 27998389-010-06-02-82 sayılı, Mali ve Sosyal Haklar konulu Genelge’sinde belirlenmiş olup, sirkülerimize eklenen genelgeye göre katsayılar aşağıdaki gibidir;

-  Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde aylık katsayı (0,088817)

-  Taban aylığı katsayısı (1,390277),

-  Yan ödeme katsayısı (0,028165)

Bu katsayılara göre belirlenen çocuk zammı tutarları ve kıdem tazminatı tavanına ilişkin tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

Çocuk Zammı

G.V.K’nun 25/4. maddesine göre, hizmet erbabına ödenecek çocuk zamları, Devletçe verilen miktarları aşmamak kaydı ile gelir vergisinden müstesnadır. Bu tutarlar;

Yaş

Tutar

0-6 yaş arası her çocuk için (500 x 0,088817)

44,41

7 Yaş ve büyük çocuklar için (250 x 0, 088817)

22,20

 

olarak uygulanacak olup, istisna kapsamında çocuk sınırlaması yoktur.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş akdi sona erenlere her bir hizmet yılı için (ve yıl kesri için kıst esasta) verilebilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı 01.01.2016– 30.06.2016 dönemi için 4.092,53 TL’dır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
Bazı Mallarda Uygulanacak KDV Oranları, ÖTV Oran Ve Tutarlarının Ve Tütün Fonu Tutarları Yeniden Belirlenmiştir PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-1

Sirküler Tarihi: 05.01.2016

Konu:  Bazı Mallarda Uygulanacak KDV Oranları, ÖTV Oran Ve Tutarlarının Ve Tütün Fonu Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.


Bazı mallarda uygulanacak KDV oranlarının, ÖTV oran ve tutarlarının ve tütün fonu tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin 29/12/2015 tarih ve 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 1/1/2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler

(II) Sayılı Listenin Diğer Mal ve Hizmetler  Başlıklı Bölümünün 23.sırası yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan kısım aşağıdadır.

23- Küspe, (2008/14092 sayılı Kararname ile eklenen ibare Yürürlük:21.09.2008) (18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç) ( 7) tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil), 

(I) Sayılı Listeye aşağıdaki sıralar eklenmiştir.

19- Küspe, (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil), 

Yapılan değişiklikle yukarıdaki kısımda yer alan malların KDV oranı % 8'den % 1'e indirilmiştir.

20-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi.

  • Ø Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 10 / 10

Pratik Bilgiler