ja_mageia

Kuruluş İşlemleri

Yabancı sermayeli şirketlere Türkiye’de faaliyet göstermek istedikleri iş kolu ve yatırım, işlem hacmi düşünülerek en uygun şirket tipi tavsiye edilmekte ve sonrasında şirket türüne göre ihtiyaç duyulan evraklar, tarafımızdan hazırlanmakta ve müşterimize imzaya hazır halde iletilmektedir.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2016-66

Sirküler Tarihi: 15.08.2016

Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar

Resmi Gazete'de henüz yayımlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı Kanun kapsamındaki borçlara ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

  • Kesinleşmiş Vergi ve Vergi Cezaları (Vergi Dairesi Alacakları)

30.06.2016 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ve sözkonusu vergilere ilişkin gecikme zammı ve faiz ile birlikte vergi cezaları, kanun kapsamında bulunmaktadır. Kesinleşmiş durumda bulunan vergi borcunun kanunda belirtilen şekilde ödenmesi halinde; gecikme faizi, gecikme zammı alacağından vazgeçilerek ve kesinleşmiş asıl alacak üzerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları hesaplaması ile ilave yapılacaktır.

Yİ-ÜFE hesaplaması, kanunun yayım tarihine kadar yapılacak olup ödemeler 2 ayda bir olmak üzere azami 18 eşit taksitte (36 Ayda) yapılabilecektir.

Borç toplamının (Yİ-ÜFE hesaplamasından sonraki toplam tutar) ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde ayrıca (kanunun yayım tarihinden ödeme tarihine kadar) herhangi bir faiz uygulaması söz konusu olmayacağı gibi Yİ-ÜFE esas alınmak suretiyle hesaplanan gecikme tutarının yarısından da vazgeçilmektedir.

Taksitli ödemenin tercih edilmesi durumunda borçluların başvuru sırasında borçlarını altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinin birini tercih etmeleri bir zorunluluktur. Taksitle yapılacak ödemelerle bağlantılı olarak aşağıdaki katsayılar uygulanacaktır. Hesaplama neticesinde oluşacak tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarları oluşturulacaktır.

 

- 6 eşit taksit için (1,045)

 

- 9 eşit taksit için (1,083)

- 12 eşit taksit için (1,105)

- 18 eşit taksit için (1,15)


İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte ödenebilecek olup, bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuzaltı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanacaktır.

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 02.07.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7’nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki, yüzde 40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler halinde azami yüz kırk dört eşit taksitte tahsil edilir. Şu kadar ki, bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hal ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının yüzde 50’sini aşamayacak olup, taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;

- 6 eşit taksit için 1,032,

- 9 eşit taksit için 1,053,

- 12 eşit taksit için 1,064,

- 18 eşit taksit için 1,086,

- 24 eşit taksit için 1,109,

- 36 eşit taksit için 1,19,

- 48 eşit taksit için 1,247,

- 60 eşit taksit için 1,304,

- 72 eşit taksit için 1,361,

- 144 eşit taksit için 1,703,

katsayısı ile çarpılmak ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler halinde tahsil edilecek taksit tutarı hesaplanmaktadır.

Özet tablo aşağıdaki gibidir.

Kapsam

Tahsilinden Vazgeçilen

Tahsilinden Vazgeçilmeyen

Hesaplama

A

B

C

D

Vade

Vergiler

Fer'i Alacaklar (G.F/GZ)

Amme Alacağının Aslı

((C)+(CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

6-18 Taksit

Asla Bağlı Olmayan Vergi Cezaları

Cezaların %50'si +Gecikme Zammı

Cezaların %50'si

((C)+(C*Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

6-18 Taksit

Asla Bağlı Vergi Cezaları/İdari Para Cezaları

Cezalar/İdari Para Cezaları ve Bunlara Bağlı Gecikme Zamlarının Tamamı

 

 

 

İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Nedeniyle Kesilen Vergi Cezaları

Cezaların %50'si +Gecikme Zammı

Cezaların %50'si

((C)+(CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

6-18 Taksit

İdari Para Cezaları

Fer'i Alacaklar (G.F/GZ)

İdari Para Cezası Aslı

((C)+(CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

6-18 Taksit

Vadesinde Ödenmemiş 2016/1.Dönem Geçici Vergileri

Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı

Amme Alacağının Aslı

((C)+(CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

6-18 Taksit

  • Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasında Bulunan Vergi ve Vergi Cezaları

 

Bu kapsama, kanunun yayımı tarihi itibariyle dava açma süresi henüz geçmemiş veya ilk derece yargı mercileri nezdinde dava aşamasında bulunan vergi ve vergi cezaları ile birlikte itiraz veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar ile uzlaşma aşamasındaki alacaklar girmektedir.

 

Kapsam

Tahsilinden Vazgeçilen

Tahsilinden Vazgeçilmeyen

Hesaplama

A

B

C

D

Vade

Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış (İlk Derece Yargı Mercii) Alacaklar ile Uzlaşma Aşamasındaki Alacaklar

Vergi Aslının %50'si +Fer'i Alacaklar ile Asla Bağlı Olarak Kesilen Cezaların Tamamı

Amme Alacağı Aslının %50'si

((C)+(CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

6-18 Taksit

İtiraz veya Temyiz Aşamasında Bulunan (Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay) Alacaklar (Terkin Kararı)

Vergi Aslının %80'i +Fer'i Alacaklar ile Asla Bağlı Olarak Kesilen Cezaların Tamamı

Amme Alacağı Aslının %20'si

((C)+(CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

6-18 Taksit

İtiraz veya Temyiz Aşamasında Bulunan (Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay) Alacaklar (Tasdik Kararı)

Fer'i Alacaklar ile Asla Bağlı Olarak Kesilen Cezaların Tamamı

Amme Alacağının Tamamı

 

 

Asla Bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları/gümrük yükümlüğü ile ilgili idari para cezalarının ödenmesine ilişkin uygulama aşağıda açıklandığı şekilde olacaktır.

Dava açma süresi geçmemiş veya ilk derece mahkemesinde dava aşamasında olanlarda cezanın %25’inin, mahkeme tarafından cezanın terkinine karar verilmiş olması durumunda cezanın %10’unun, cezanın tasdik edilmiş olması durumunda ise cezanın %25’inin ödenmesi halinde arta kalan cezaların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Ayrıca kanunun yayımı tarihi itibariyle Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanunu ile karayolları Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda verilen idari para cezaları ile bağlantılı olmak üzere;

İlk derece mahkemelerinde dava aşamasında bulunan veya dava açma süresi geçmemiş olan cezaların %50’sinin, ilk derece mahkemesinde cezanın kaldırıldığı ve itiraz veya temyiz aşamasında bulunan cezaların %80’inin, ilk derece mahkemelerince kısmen onaylanan cezaların %50’si ile bunlara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

 

  • İnceleme Aşamasında Bulunan Vergi ve Vergi Cezaları

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle incelemeye başlanılmış ve tamamlanamamış incelemelerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’sinden vazgeçilmektedir.

Kapsamda bulunan işlemlerle ilgili olarak oluşturulan özet tablo aşağıda olduğu gibi şekillenmektedir.

Kapsam

Tahsilinden Vazgeçilen

Tahsilinden Vazgeçilmeyen

Hesaplama

A

B

C

D

Vade

Tamamlanamamış İncelemeler ile Takdir, Tarh ve Tahakkuk İşlemleri

Vergi Aslının %50'si +Fer'i Alacaklar, Asla Bağlı Olarak Kesilen Cezaların Tamamı ile Asla bağlı Olmayan Cezaların %75'i

İnceleme Sonuna Göre Tarh Edilen Verginin %50'si ile Asla Bağlı Olmayan Cezaların %25'i

((VERGİ ASLININ*%25'i)+(VERGİ ASLININ %25'i*Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

6 Taksit (12 Ay)

VUK Pişmanlık Hükümleri Doğrultusunda Yapılacak Beyanlar

Fer'i Alacaklar ile Vergi Cezalarının Tamamı

Amme Alacağının Tamamı

((C)+(CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

6-18 Taksit (36 Ay)

VUK 30/4 Md. Gereğince kendiliğinden Verilen Beyannameler

Fer'i Alacaklar ile Vergi Cezalarının Tamamı

Amme Alacağının Tamamı

((C)+(CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

6-18 Taksit (36 Ay)

  • Kesinleşmiş ve Dava Aşamasında Bulunan Sosyal Güvenlik Primi ve Cezaları

Haziran 2016 ve önceki aylara ilişkin olup kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi vb. ile damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı.

Asıl alacakların ödenmiş ve fer’i alacakların ödenmemiş olması halinde fer’i alacağın %60’ndan vazgeçilmektedir. Dolayısıyla kanunda yer aldığı şekli ödeme yapılması halinde fer’i alacakların %40’ı ödenecektir.

Kapsam

Tahsilinden Vazgeçilen

Tahsilinden Vazgeçilmeyen

Hesaplama

A

B

C

D

Vade

Sigorta Primi, Emeklilik Keseneği, İşsizlik Sigorta Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi vb.

Fer'i Alacaklar (Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı gibi)

Kurum Alacağının Aslı

((C)+(CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

6-18 Taksit (36 Ay)

Emeklilik Sonrası Serbest Çalışma Limited Şirket Ortağı Olma veya Sigortalı Olmayı Gerektirir Nitelikte Çalışılması Halinde Ödenecek SGDP (Şubat 2016 ve Öncesi)

Fer'i Alacaklar (Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı gibi)

Kurum Alacağının Aslı

((C)+(CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

6-18 Taksit (36 Ay)

30 Haziran 2016 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup yasanın yayımlandığı tarih itibariyle Kesinleşmiş SGK İdari Para Cezaları

İdari Para Cezası Aslının %50'si ile Fer'i Alacaklar (Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Gibi)

İdari Para Cezasının %50'si

((C)+(CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

6-18 Taksit (36 Ay)

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler