ja_mageia

Kuruluş İşlemleri

Yabancı sermayeli şirketlere Türkiye’de faaliyet göstermek istedikleri iş kolu ve yatırım, işlem hacmi düşünülerek en uygun şirket tipi tavsiye edilmekte ve sonrasında şirket türüne göre ihtiyaç duyulan evraklar, tarafımızdan hazırlanmakta ve müşterimize imzaya hazır halde iletilmektedir.

Anasayfa 2016 Yılı Sirkülerleri 6761 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.
6761 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. PDF Yazdır e-Posta
Sirküler No: 2016-96

Sirküler Tarihi: 24.11.2016

Konu: 6761 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılması Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile;

- 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu,

- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve

- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda

değişiklikler yapılmıştır.

6761 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından süresinde başvurmadığı için yararlanma hakkı elde edememiş veya başvurduğu halde ödeme yönünden yapılandırması ihlal olmuş mükelleflere, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinin tamamlanmasından sonra 19/08/2016 tarihini takip eden gün ile 31/10/2016 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için 30 Kasım 2016 tarihine kadar başvuru ve ödeme yapılması şartıyla, anılan fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı verilmektedir. Konuya ilişkin olarak yayımlanacak Genel Tebliğlerde ayrıntılı açıklamalara yer verileceği belirtilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12/2-c maddesinde yapılan değişiklik aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Değişiklik 24.11.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

Oran veya Tutar

Madde 12

..

c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,

Oran veya Tutar

Madde 12

..

c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,

..

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-ı maddesinde yapılan değişiklik aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Değişiklik 24.11.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
Madde 17

..

ı)  Serbest bölgelerde verilen hizmetler, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler,

..

Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
Madde 17

..

ı) Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri, ,

..

Emlak Vergisi Kanunu'nun 15/1-d maddesinde yapılan değişiklik aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Değişiklik 24.11.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

Geçici Muaflıklar

Madde 15

..

d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi (Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar)

..

Geçici Muaflıklar

Madde 15

..

d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi (Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar), Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazi (Kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar).

..

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 82.maddesinde yapılan değişiklik aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Değişiklik 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

Günlük Kazanç Sınırları

Madde 82

 

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.

Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.

Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.

Günlük Kazanç Sınırları

Madde 82

 

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.

Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.

Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.


Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

Pratik Bilgiler