ja_mageia

Profesyonel Kadro

IA, deneyimli ekibi ile birlikte hizmetler sunar.

Anasayfa 2017 Yılı Sirkülerleri Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk
Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-4

Sirküler Tarihi: 03.01.2017

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk


 

1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Gündelikleri

Bilindiği üzere GVK’nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerine göre ticari,zirai ve mesleki faaliyetlerde işle ilgili yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile orantılı seyahat ve ikamet giderleri kazançtan indirilebilmektedir.

GVK’nun 24/2 inci maddesine göre ise;

"Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur)"

Gelir Vergisi'nden istisnadır.

Ayrıca; 10.01.2016 tarihli ve 29589 sayılı Resmi Gazete'de ise “2016/8363 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” yayınlanmıştır.

18.12.2015 tarihli 6654 sayılı 2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu’nun 3.maddesinin 3.fıkrasının (a) bendinde, 6583 sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündelik ve tazminat tutarlarının 01.01.2016-31.03.2016 döneminde yüzde 6,8 oranında arttırılarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Devlet memurlarına verilen gündelikler ve gelir dilimleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Brüt Aylık Tutarı (TL)

Gelir Vergisi'nden İstisna Gündelik Tutarı (TL)

2.416,15 ve fazlası

57,50

2.331,37-2.416,15

48,25

2.135,98-2.331,37

45,00

1887,29-2.135,98

42,25

1.584,87-1.887,29

37,25

1.584,87 ve daha düşüğü

36,25

Sıra No

Ek Gösterge (I)

Gösterge (II)

Maaş Katsayısı (III)

Maaş IV (I+IIxIII)

Taban Aylık (V) (1000*1,503595)

Toplam Maaş

1

8000

1500

0,09606

912,551

1.503,60

2.416,15

2

8000

1320

0,08882

827,774

1.503,60

2.331,37

3

5800

1320

0,08882

632,377

1.503,60

2.135,98

4

3000

1320

0,08882

383,689

1.503,60

1.887,29

5

 

915

0,08882

81,2676

1.503,60

1.584,87

Diğer taraftan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan seyahatler için Harcırah Kanunu'nun 34.maddesine istinaden Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmekte olup, 10.01.2016 tarih ve 26589 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre verilecek gündelikler aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, 2017 yılına için belirleme yapılıncaya kadar bu tutarların dikkate alınması gerekmektedir.

Brüt Aylık Tutarı (TL)

Gelir Vergisi'nden İstisna Gündelik Tutarı (TL)

2.416,15 ve fazlası

140,50

2.331,37-2.416,15

122,45

1.887,29-2.331,37

104,98

1.584,87-1.887,29

87,47

1.584,87 ve daha düşüğü

70,01

 

Sıra No

Ek Gösterge (I)

Gösterge (II)

Maaş Katsayısı (III)

Maaş IV (I+IIxIII)

Taban Aylık (V) (1000*1,503595)

Toplam Maaş

1

8000

1500

0,09606

912,551

1.503,60

2.416,15

2

8000

1320

0,08882

827,774

1.503,60

2.331,37

3

3000

1320

0,08882

383,689

1.503,60

1.887,29

4

 

915

0,08882

81,2676

1.503,60

1.584,87

2. Vergiden Müstesna Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasında;

“Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından yapılan ödemeler : Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 1 numaralı bendinde, Harcırah Kanunu'na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler vergiden istisna edilmiştir. Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseselerce yapılan ödemeler : Gelir Vergisi Kanununun 2772 sayılı Kanunla değişik 24/2’nci maddesinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.)"in gelir vergisinden istisna edildiği hükme bağlanmıştır. Buna göre Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından; - İdare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, - Tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personele) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) vergiden istisna edilmiştir. Bu hükmün ne şekilde uygulanacağı ise, 138 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Anılan Tebliğde yer alan açıklamalara göre, Harcırah Kanununa tabi olmayan kurumların, çalıştırdıkları personele fiili yemek ve yatmak giderlerini belgelendirmeleri şartıyla bu giderlere karşılık olarak verdikleri gündelikler, Devlet memurlarına ödenen gündelikler ile karşılaştırılmaksızın tamamen vergiden müstesna tutulacaktır. Fiili yemek ve yatmak giderlerinin kısmen ayın olarak kısmen de nakden karşılanması halinde, ayın olarak sağlanan menfaatin belgelendirilmesi kaydıyla tamamı vergiden müstesna tutulacak, nakden yapılan ödemelerin ise tamamı ücret olarak vergilendirilecektir. Dolayısıyla, personele fiili yemek ve yatma giderleri dışında ayrıca gündelikte ödenmesi durumunda bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekir. Yemek ve yatmak giderlerine karşılık harcırah gündeliğinin tamamının nakden ödenmesi halinde yapılan ödemenin, Devletçe verilen en yüksek gündelik tutarını aşmamak kaydıyla vergiden müstesna tutulması, aşan kısmın ise ücret olarak vergilendirilmesi gerekir. Bu uygulama yurt dışı harcırah ödemeleri içinde geçerli bulunmaktadır.” denilmektedir.

Bilindiği üzere, vergiden müstesna yurt dışı harcırah tutarları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmekte olup, 2016 yılı yurt dışı harcırah tutarlarına ilişkin 2016/8363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 10.01.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmamıştır.

Yurtdışı Gündeliklere Dair Kararı'nın 4/1.maddesinde yapılan belirlemeye göre yurt dışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, aşağıdaki tablodan bulunan tutarların % 50 arttırılması suretiyle hesaplanır. Bu belirlemeye göre, her bir seyahatin ilk 10 günü için ekli sirkülerimize ekli tabloda yer alan gündelik tutarlarının % 50 fazlası ile hesaplanarak vergiden istisna tutarının tespit edilmesi ve bu tutarı aşan kısmın ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Yine, 2012/2760 sayılı kararın 4/2. maddesinde, ''Türkiye'den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla yurt dışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde arttırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin % 40'ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70'i ayrıca ödenir'' denilmektedir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave tutar, arttırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin % 100'ünden fazla olamaz.

Söz konusu uygulamanın yapılabilmesi için ilk olarak, personelin yatacak yer temini için ödediği tutarı fatura ile belgelendirmesi ve faturada yer alan günlük yatak bedelinin ilgili personele uygulanacak vergiden istisna gündelik tutarının % 40'ından fazla olmasıdır. Fatura ibraz edilmemesi halinde ya da faturada yer alan bir günlük yatak bedeli ilgili personele uygulanacak vergiden istisna gündelik tutarının % 40'ından az ise uygulama yapılmayacaktır.

Yatacak yer temini için ödenen tutar vergiden istisna gündelik tutarının % 40'ını aşıyorsa; aşan kısım hesaplanacak ve aşan kısmın % 70'i hesaplanacaktır. Bulunacak olan tutar yurt dışı seyahatlerin ilk 10 günü için uygulanan vergiden istisna gündelik tutarına eklenecek ve böylece yurt dışı gündeliklerin vergiden istisna olan kısmı artacaktır. Söz konusu uygulama yapılırken ibraz edilen otel faturası için personele herhangi bir ödeme yapılmayacak ve bu tutar kayıtlara alınmayacak, ancak vergiden istisna tutulan harcırah tutarındaki artışın dayanağı olarak muhafaza edilecektir.

Bununla birlikte, yeme ve yatma giderlerinin tamamının belgelendirilmesi halinde, yeme ve yatma giderleri karşılığında ödenen harcırah gündeliği tamamen belge karşılığı ödenmiş olmaktadır. Bu durumda personele belge karşılığında ödenen tutarın, en yüksek devlet memuruna verilen ve vergiden istisna edilen gündelik ile kıyaslanmaksızın gider hesaplarına kaydedilmesi ve gelir vergisi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Yeme ve yatma giderlerine karşılık olmak üzere hesaplanan ve personele ödenen gündelik harcırah tutarları üzerinden; binde 7,59 (01.01.2013 tarihinden itibaren) damga vergisi hesaplanması ve Muhtasar Beyanname ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Vergiden Müstesna Yurtdışı Harcırah Gündelikleri

Gidilen Ülke-Döviz Cinsi

Gündelik Tutarı

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya(AvustralyaDoları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka(Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kosova (Euro)

123

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi A .Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)*

157

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Pratik Bilgiler