ja_mageia

Raporlama

IA, yabancı sermayeli kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek muhasebe programı dizayn ve geliştirilmesi konusunda ayrıca danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Anasayfa 2017 Yılı Sirkülerleri Nakit Sermaye Artırımı İndiriminde Dikkate Alınacak faiz oranı
Nakit Sermaye Artırımı İndiriminde Dikkate Alınacak faiz oranı PDF Yazdır e-Posta

Sirküler No: 2017-8

Sirküler Tarihi: 11.01.2017

Konu: Nakit Sermaye Artırımı İndiriminde Dikkate Alınacak faiz oranı


Bilindiği gibi nakit sermaye artırımına ilişkin indirim uygulaması 2015-47 ve 2016-20 sirkülerlerimizde açıklanmıştı.

6637 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (ı) bendine göre, sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ödenmiş veya çıkarılmış sermayelerindeki nakdi artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek kaydıyla indirim olarak dikkate alınabilecektir.

Buna göre; nakit sermaye artırımı indirimi uygulamasıyla ilgili olarak 2016 hesap dönemine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan % 13,57 olup, 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanan nakit sermaye artırımı indirim tutarı 2016 yılına ilişkin IV.Dönem Geçici Vergi Beyananmesi'nde ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde indirim olarak dikkate alınacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
İleri Analiz YMM A.Ş.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. IA ve/veya İleri Analiz YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Tarih: 06/01/2017

Sayı: HK-17/2017-1

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Harçlar Kanunu Sirküleri / 17

 

Konusu                 : Ticaret sicili harçlarının tahsili

Tarihi                    : 6/1/2017

Sayı                        : HK-17/2017-1

İlgili Kanunlar     : 492 sayılı Harçlar Kanunu

 

6728 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun 132 nci maddesine eklenen üçüncü fıkra ile ticaret sicili harçlarının Odalarca tahsiline ilişkin düzenleme yapılmış olup, 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmış, söz konusu Tebliğin 4 üncü maddesinin son fıkrasında Başkanlığımıza verilen yetkiye istinaden, 15 No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına, 16 Seri No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri ile İstanbul Ticaret Odası hariç diğer tüm ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarına ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiş bulunmaktadır.

Bu defa, İstanbul Ticaret Odasına da 9/1/2017 tarihinden itibaren ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiştir.

Bu kapsamda, yetkilendirilen ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odaları bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlüğü işlemlerine ilişkin olarak ticaret sicili harçları sadece söz konusu Odalar tarafından tahsil edilecek olup, vergi dairelerince bir tahsilat yapılmayacaktır.

Diğer taraftan, 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ilgili vergi dairesine ticaret sicili harçlarının tahsili hususunda başvuruda bulunmaları şartıyla, bu Sirkülerin yayımı tarihinden sonra kurulacak ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarının da bünyelerinde bulunan ticaret sicili müdürlüğü işlemlerine ilişkin ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetkili olacağı tabiidir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

 

Pratik Bilgiler