Taxademy Bülten

 No             : 2020-50

Tarih         : 27 Nisan 2020

Konu         : Taslak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 Dünyada transfer fiyatlandırması uluslararası vergilendirmede en sıcak ve en çok konuşulan konulardan bir tanesi olagelmiştir. Türkiye’de de yavaş yavaş bu önemi kazandığını söyleyebiliriz. 25 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 2151 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile transfer fiyatlandırması mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştı. Bu konuyu ayrıntılı olarak ele aldığımız Transfer Fiyatlandırması Rehberini (2020-17) web sayfamızda bulabilirsiniz.

16 Nisan 2020 tarihinde ise Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde “Taslak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Taslak Tebliğ)” yayınlanmıştır.

Gelir İdaresi tarafından yapılan açıklamada Tebliğ taslağının ve eklerinin geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmaların devam etmekte olduğu, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili kamuoyu görüş ve önerilerinin 1 Mayıs 2020 tarihine kadar Başkanlığa iletilmesinin beklendiği belirtilmektedir.

Taslak Tebliğ özünde 2151 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile transfer fiyatlandırması mevzuatında yapılan değişikliklere ilişkin uygulama esaslarına yer vermektedir. Taslak Tebliğ ile 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’in ilgili bölümlerinde değişiklikler öngörülmekte ve özetle aşağıdaki konulara ilişkin detaylı açıklamalara ve uygulama esaslarına yer verilmektedir.

  • İlişkili kişi tanımı: İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumlar
  • Emsallere uygun fiyat ya da bedelin tespitinde kullanılan yöntemler: İşlemsel Kâr Yöntemleri
  • Peşin fiyatlandırma anlaşmaları
  • Transfer fiyatlandırmasında belgelendirme
  • Belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için ceza uygulaması
  • Grup İçi Hizmetler

Ayrıca belirtmek gerekirse, 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’in “Yasal Düzenlemeler” başlıklı kısmı revize edilmiş ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla değişen 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin son haline Tebliğ Taslağında yer verilmiştir.

Transfer fiyatlandırmasında belgelendirme düzeni dışındaki konular, 6728 Sayılı Kanun ile daha önceden getirilmiş düzenlemelerin Tebliğ’de de yer verilmesini ifade etmektedir. Bu anlamda, yeni bir düzenleme bulunmamaktadır ancak Taslak Tebliğ’de uygulamaya ilişkin konularda açıklamalara yer verilmiştir.

Taslak Tebliğ’de 6728 Sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanına verilen yetkilere dayalı olarak getirilen yeni transfer fiyatlandırması belgelendirme düzeni hakkında detaylı açıklamalara ve uygulama esaslarına yer verilmiştir. Buna göre, ilgili şirketin yükümlülüklerine bağlı olarak “yıllık transfer fiyatlandırması raporu” yanında aşağıdaki belgeleri de hazırlaması gerekecektir:

  • Genel Rapor
  • Ülke Bazlı Raporlama

Genel Rapor

Genel raporu aşağıdaki iki şarta birlikte sahip olan kurumlar vergisi mükellefleri hazırlamak zorundadır:

  • Çok uluslu işletmeler grubunun üyesi olmak ve
  • Bir önceki hesap dönemi sonu bilançosundaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satış hasılat tutarının 500 milyon TL ve üzerinde olması

Çok uluslu şirketler grubu üyesi olmayan şirketler ile bir önceki hesap dönemi sonu bilançosundaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satış hasılat tutarının 500 milyon TL ve üzerinde olmayan kurumlar vergisi mükellefleri genel raporlama hazırlamayacaklardır.

Bir şirketin bilançosundaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satış hasılat 500 milyon TL ve üzerinde olsa bile çok uluslu şirketler grubunun üyesi değilse yine genel rapor hazırlamayacaklardır. Taslak Tebliğ’de herhangi bir ertelemeden bahsedilmemekte olup, söz konusu raporun 2020 yılı sonuna kadar hazırlanması gerekmektedir.

Ülke Bazlı Raporlama

Ülke Bazlı Raporlama, çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi tarafından hazırlanacaktır. Ülke bazlı raporlama yapmak için bir önceki hesap döneminin konsolide edilmiş finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olma şartı bulunmaktadır.

Toplam konsolide grup geliri 750 milyon Avro altında kalan çok uluslu şirket gruplarının ülke bazlı raporlama yapma zorunlulukları bulunmamaktadır. Toplam konsolide geliri 750 Milyon Avroyu geçse dahi yurt dışı iştiraki bulunmayan gruplar ülke bazlı raporlama yapmayacaktır.

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS 10), Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları veya ilgili ülkede yürürlükte olan başka bir muhasebe ve finansal raporlama standardı uyarınca hazırlanan konsolide mali tablolar ülke bazlı raporlama yükümlülüklerinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır.

Grubun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi tarafından, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar, elektronik ortamda ve XML formatında İdare’ye verilecektir.

Bunun yanında, ülke bazlı raporlama kapsamına girmekle birlikte nihai ana şirketi veya vekil şirketi Türkiye dışında bulunan çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki üyeleri vekil işletme olup olmadıkları ile grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile ilgili bilgileri 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Türk Vergi İdaresine bildirmek zorundadırlar. Takip eden yıllarda ise bu süre 30 Haziran olarak geçerli olacaktır.

Yeni Transfer Fiyatlandırması Düzenlemelerinin Şirketlere Etkileri

2151 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile transfer fiyatlandırması mevzuatında önemli değişiklikler yapılmış ve şirketlere bazı yükümlülükler getirilmiştir. Bu kapsamda, Kararname’de belirlenen hadleri aşan şirketlerin üçlü dokümantasyon yükümlülükleri olup olmadığını öncelikle tespit etmelerini tavsiye etmekteyiz.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrasında yayınlanan Taslak Transfer Fiyatlandırması Tebliğinde konuya ilişkin detaylı açıklamalara yer verildiği görülmektedir. Özellikle uygulamaya yönelik detay açıklamaların yer alacağı nihai tebliğe göre hareket edilmesi yerinde olacaktır.

Bunun yanında, toplam konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu Türk şirket gruplarının ülke bazlı raporlama ile Türk Mali İdaresi ile paylaşacakları bilgiler uluslararası anlaşmalar dahilinde diğer ülkeler ile de paylaşılacak; aynı zamanda diğer ülkeler de Türkiye ile bu bilgileri karşılıklı olarak paylaşacaklardır. O nedenle, ülke bazlı raporlamanın Türk şirket grubuna etkisinin de ayrıca değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.

Yeni düzenlemeleri dikkate aldığımızda, transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi daha da önemli hale gelmiştir. Bu yüzden, şirketlerin zaman aşımı süresi içindeki tüm geçmiş yıllar için transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerini bir an önce tamamlamalarında yarar bulunmaktadır. İlaveten, şirketlerin yeni getirilen genel rapor ve ülke bazlı raporlama ile ilgili çalışmalara bir an önce başlamalarını tavsiye etmekteyiz.

Keza 2020 sonuna kadar hem genel raporun hem de ülke bazlı raporun hazırlanması gerekmektedir. Covid-19 virüsü etkilerini de dikkate aldığımızda normal döneme geçildiğinde belgelendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için kısa bir süre kalabilir. Bu konuda risk alınmamasını ve çalışmalara bir önce başlanılmasında yarar olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca belirtmemiz gerekirse, uzun yıllardır müşahede ettiğimiz üzere faaliyet raporu benzeri ve yeterli analiz içermeyen çalışmaların Taslak Tebliğ’de detaylı olarak açıklanan ve İdarenin aradığı transfer fiyatlandırması belgelendirmesini karşılamadığını düşünmekteyiz.

“Taslak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve transfer fiyatlandırması mevzuatında yapılan son değişiklikler ile ilgili sorularınız için lütfen bize ulaşınız.

Teşekkürler sayın Ramazan Biçer

Ramazan Biçer, Advanced LLM. İn International Tax Law