Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2019-47

To       : The clients and company web site

From   :  Independent Advisors/ Tax

Date     : December, 9th 2019

Subject: 7194 sayılı Dijital Hizmetler Vergisi Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı

24.10.2019 tarihinde TBMM’ye sevk edilen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun ardından Genel Kurul’da görüşülmüş ve 21.11.2019 tarih ve 7193 sayılı Kanun olarak kabul edilmişti.

En son Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir maddesinin tekrar görüşülmesi amacıyla Meclis’e iade edilen[1] Kanun, anılan maddenin çıkarılmasıyla 7194 sayılı Kanun olarak tekrar kabul edilmiş ve 7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Özetle;

 • Kanun Teklifi 128 sıra sayısıyla 27nci Yasama Döneminin üçüncü yılında TBMM’de görüşülmüştür.
 • Kanunun genel gerekçesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda değişen maddelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss128.pdf
 • Kanun Teklifi Ak Parti’li 99 imza sahibinin imzasıyla TBMM’ye sevk edilmiştir.

Konuyla İlgili Önceki Bültenlerimiz

Kanun teklifinin içeriği, sonrasında Meclis’e sevk edilen Teklifte yapılan ilave düzenlemeler ve değişiklikler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişiklikler ve son olarak da Yasalaşan Kanun ile ilgili çok detaylı bilgilendirme ve analizlere önceki sirkülerlerimizde yer vermiştik.

Yasalaşma Süreci

 • Kanun Genel Kurul’da büyük ölçüde Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geldiği şekliyle kabul edilmiştir.
 • Bilindiği üzere Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe komisyonundan geçmiş ve 2/2312 Esas numaralı Rapor olarak yayımlanmıştır. Komisyonda 3 oturumda uzun bir mesai ile 29 saat görüşme yapılmış olup yazılan 661 sayfa görüşme tutanağı TBMM web sayfasından incelenebilmektedir.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2405

 • Komisyonda geçen bu uzun görüşmelerde, spor hakemlerine yönelik istisna ile, kontratı devam eden sporculardan alınacak gelir vergisine yönelik bu kimseler lehine bir miktar düzenleme yapılmış, konaklama vergisinde nispi vergi oranı yerine maktu tutarlar belirlenmiş ve ilave vergi yükü yaratan diğer vergiler ile ilgili önemli bir revizyon yapılmamıştır.
 • Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanması uygun bulunmayan 7193 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca 02/12/2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiştir.
 • Kanun 5 Aralık 2019 günü TBMM genel kurulunda tekrar görüşülmüş ve Cumhurbaşkanlığı tarafından geri gönderme tezkeresine konu 50 nci maddesi çıkarılarak ve diğer maddeleri ise görüşülmeden kabul edilmiştir.

Kanun’da Neler Var? Kısa Kısa

Kanun ile yapılan değişiklikleri özet halinde sunalım:

 • %7,5 oranında “Dijital Hizmet Vergisi” getirilmiştir. Bu vergi gider veya maliyet olarak kabul edilmeyecek ve aylık beyanname ile vergi dairesine beyan edilecektir.
 • Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile belli değeri aşan meskenler için “Değerli Konut Vergisi” ihdas edilmiştir.
 • Konaklama Vergisi ilk defa hayatımıza girecektir. Bu vergi 1 Nisan 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar %1, bu tarihten sonra %2 oranında uygulanacaktır.
 • 2020’den itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere GVK 18’nci madde (telif kazançlarında istisna) kapsamındaki serbest meslek kazançlarında istisna uygulamasına 500.000 TL sınırı getirilmiştir. Bu tutarı aşması halinde yıllık beyana tabi olacaktır.
 • GVK’da değişiklik yapılarak işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarına ilişkin ulaşım giderleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.
 • Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenlemenin kapsamı daraltılmış ve sadece amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç) gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.
 • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115.000 TL kadarlık kısmının ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • Ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’inin indirilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • Ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının gider yazılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • 01.2020 tarihinden itibaren elde edilen tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş yıllık 500.000 TL’yi aşan ücret gelirleri için yıllık gelir vergisi beyan yükümlülüğü / hakkı getirilmiştir.
 • Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerinde (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapma zorunluluğu getirilmiştir.
 • Gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapılarak dilim sayısı arttırılmış ve 500.000 TL üzerindeki kazançlar için vergi oranı 2019 yılında elde edilen kazançlara da (ücretler hariç) uygulanmak üzere %40 olarak yeniden belirlenmiştir.
 • Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini konusunda düzenleme yapılmıştır.
 • Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan %5’lik vergi indiriminin uygulanmasında beyan edilen vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması şartı kaldırılarak; ödeme koşulu gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmiş ve maddede geçen vergi beyannameleri ibaresinin hangi beyannameleri ifade ettiğine açıklık getirilmiştir.
 • İzaha davet uygulamasında davete icap ve beyan süreleri 30 güne çıkarılmıştır.
 • VUK 376’ncı maddede değişiklik yapılarak vergi ziyaı cezalarında indirim oranı ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın %50 olarak belirlenmiştir.
 • Üzerinde uzlaşılan vergi veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezasının %75’inin belirlenen ödeme süreleri içerisinde ödenmesi halinde üzerinde uzlaşılan cezanın %25’inin VUK 376’ncı madde kapsamında indirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • Vergi Usul Kanunu’nun mülga 379’uncu maddesi “Kanun yolundan vazgeçme” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir.
 • Buna göre vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda (Danıştayın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç);
  • Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i,
  • Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya VUK 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i,
   • mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk eder.
  • Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar bir ay içinde ödenir.
  • Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır.
 • Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin oranı 7.12.2019 tarihinden itibaren binde 1’den binde 2’ye yükseltilmiştir.

Bu Kanun ile ilgili meslek kuruluşumuz olan TÜRMOB tarafından yayımlanan detaylı özel mevzuat sirkülerini de istifadenize sunarız.

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Saygılarımızla,

[1] https://www.tccb.gov.tr/basin-aciklamalari/365/113752/7193-sayili-kanun