Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2020-12

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / Accounting & Tax

Date     : February, 12th 2020

Subject: Önemli Mali/Vergisel Düzenlemeler (Son 10 günlük Özet)

Merhaba, son 10 gün içerisinde gerçekleşen önemli mali konuları özet olarak sizlerin dikkatinize sunmak isteriz.

Bültenlerimizden faydalandığınızı ve keyif aldığınızı umuyor saygılar sunuyoruz. (Sadece Türkçe/İngilizce aylık veya 10 günlük özetler almak istiyorsanız bize bilgi vermeniz yeterlidir.)

 • Değerli Konut Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatılmıştır:
  • 02.2020 tarih ve 3 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Sirküleriyle Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi ile bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin ödeme süresi 1 aylık süreyle ertelenmiştir.
  • Değerli konut vergisiyle ilgili ayrıntılı açıklamalar, sorun alanları ve yapılması gereken işlemlere 2019/53 numaralı Sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.
  • 20 Şubat 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 takvim yılına ait Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart 2020 Cuma günü sonuna kadar, bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1 inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 • Değerli Konut Vergisiyle ilgili TBMM’de 1 yıl erteleme dahil çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır.
  • Eğer TBMM’de Genel Kurulda Emlak Vergisi Kanunu’nda öngörülen söz konusu yasal düzenlemeler yapılırsa, verginin 2021 yılına ertelenmesi, 2020 yılı için beyanname verilmemesi ve tahakkuk yapılmaması, vergi matrahı olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı değerleme yerine emlak vergi değerinin esas alınması ve birden fazla vergiye tabi meskeni olanların en düşük değerli bir meskeninin vergiden istisna edilmesi planlanmaktadır.
  • Bu düzenleme Genel Kurul sonrası Cumhurbaşkanınca da onaylanırsa Yasa olarak yürürlüğe girecektir.
  • Konuyla ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Değerli Konut Vergisine ilişkin cevabi nitelikteki tebligatlara başladığını duyurmuştur:
  • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 43. madde kapsamında değeri 5 Milyon TL ve üzeri Değerli Konut Vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin kurumca (TKGM) gerçekleştirilen çalışmalara yönelik ilgililerince yapılan itirazların kurum bünyesinde oluşturulan komisyonlar marifetiyle inceleme ve değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup, elde edilen sonuçların 04.02.2020 tarihi itibarıyla ilgililerine tebligatına başlanmıştır.
 • 7194 sayılı Kanun’un uygulamasına ilişkin Genel Tebliğ Taslakları kamuoyunun görüşlerini almak üzere GİB web sayfasında yayımlanmıştır.
  • Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğ Taslağı
   • 7194 sayılı Kanunun 1 ila 7 nci maddelerinde düzenlenen dijital hizmet vergisinin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır. 
  • 311 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
   • 7194 sayılı Kanunla getirilen serbest meslek kazançlarında istisna uygulamasına ilişkin düzenlemeler, işverenlerce hizmet erbabına sağlanan ulaşım imkanına ilişkin istisna, amatör spor hakemleri sağlanan ücretlere ilişkin istisna, binek otomobillerin giderleri ve amortisman tutarlarına getirilen kısıtlamaya ilişkin uygulama, 2020 yılında yürürlüğe giren ücretlerin vergilenmesine ilişkin değişiklikler, yeni gelir vergisi tarifesi, karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilenmesine ilişkin yapılan düzenleme ve sporculara ödenen ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin yapılan değişikler bu Tebliğle açıklanmaktadır.
  • Her iki Genel Tebliğ Taslak halde olup görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
  • Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile getirilen tüm düzenlemelerin ayrıntılarına 2019/47 numaralı Sirkülerimize ulaşabilirsiniz.
 • Eşel Mobil Sistemi Uygulanan Akaryakıt ÖTV Tutarları Güncellenmiştir.
  • İlk defa 14.05.2018 tarih ve 2018/11818 sayılı BKK ile belirlenen Özel Tüketim Vergisinin Uyarlanması mekanizmasında ÖTV tutarları 7 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 • Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması Genişletilmiştir.
  • 5/2/2020 tarih ve 31030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Sıra numaralı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan plastik poşetler dışındaki diğer ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
   • Ayrıca bu Tebliğ ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ayın sonu olarak değiştirilmiştir.
   • Gelir İdaresi Başkanlığı, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi hakkında bir duyuru yayımlamış ve beyanname doldurma sürecinde mükelleflere yardımcı olması amacıyla hazırlanan ve beyannamenin düzenlenmesinden istisna ve mahsup işlemlerine kadar tüm işlemleri görsellerle ayrıntılı olarak açıklayan bir kılavuz paylaşmıştır.
   • Çevre ve Şehircilik 7 Şubat 2020 tarihli Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları Bakan Oluru ile yürürlüğe koymuştur. Söz konusu Usul ve Esaslarda;
    • Şirketlerde çevre görevlisinin sorumlulukları,
    • Piyasaya arz etme, ithalat, tedarik, satış noktası vb kavramlar,
    • Geri kazanım katılım payına tabi ambalaj tanımına uyan ürünler, üretildiği malzemeye göre ambalajlar,
    • Birincil, ikincil ve üçüncül ambalaj türleri,
    • Ambalaj piyasaya sürenler, ambalajlı ürün ithal edenler, ambalaj tedarikçileri, plastik poşetler ve diğer torbalar,
    • Geri kazanıma tabi bitkisel yağlar,
    • Geri kazanıma tabi elektrikli ve elektronik eşyalar, lastikler, pil ve akümülatörler, madeni yağlar ve ilaçlara ilişkin ayrıntılı örneklerle sadece beyan edilmesi, beyan edilmesi ve ödenmesi, mahsuplaşma, muafiyet uygulanan ürün ve durumlar açıklanmıştır.
 • Yeni Uluslararası Vergi Anlaşması Müzakereleri
  • Türkiye Cumhuriyeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti arasında bir Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması akdedilmesine ilişkin ilk tur müzakereler 21-23 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
 • Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyan Dönemi Başladı.
  • Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 2019 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 1 Şubat – 2 Mart 2020 tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi üzerinden vereceklerdir.
  • Beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisi; birinci taksit 1 Şubat – 2 Mart 2020 tarihleri arasında, ikinci taksit ise 1 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında, 2 eşit taksitte ödenecektir.
  • Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2019 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.
 • Devlet teşviklerinde uygulanan Destek Yönetim Sistemine ilişkin Genelge çıkmıştır.
  • Bu kapsamda olmak üzere;
   • Mal ihracatına yönelik destekler,
   • Hizmet ihracatına yönelik destekler,
   • Dâhilde İşleme Rejimi,
   • Hariçte İşleme Rejimi,
   • Vergi Resim Harç İstisnası ve
   • Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenler DYS kapsamında yürütülecektir.
  • Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığının web sayfasında Genelge olarak yayımlanmıştır.
  • 31/03/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.
 • Maliye Bakanlığı web üzerinden kullanılan uygulamalarda bilgi ve veri güvenliği konusunda dikkatli ve özenli olunması için güvenlik uyarısı yapmıştır.
  • Kullanıcı kodu, şifre ve elektronik imza araçlarının kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında duyuru GİB web sayfasında yayımlanmıştır.
  • Duyuruya göre tahsis edilen güvenlik bilgileri ile erişime sunulan bilgi ve hizmetlerin yetkisiz kişilerce kullanımının veya kişisel veriler ile mali bilgilere üçüncü kişilerin erişiminin engellenmesini sağlamak önem arz etmektedir. Söz konusu güvenlik bilgilerinin güvenli ortamlarda saklanması, kullanım, korunma ve yetkisiz kişiler ile paylaşılmaması sorumluluğu mükelleflere aittir.
 • Bankacılık İşlemlerinden Alınan Ücretlerde Değişiklik Yapılmıştır.
 • TCMB ve BDDK finansal tüketicilerden alınacak ücretler ile bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenleme yapmıştır.
  • Tebliğin amacı bankaların ticari müşterileri ile gerçekleştireceği işlemlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması, kavram ve terim birliğinin sağlanması ve aşırı ücretlendirmenin önlenmesi için, sunulan ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  • 10 Şubat tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ ve Yönetmelik 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
  • 2020/4 TCMB Tebliğinde, ücretlere ilişkin bilgilendirme esasları, ticari krediler, kredi tahsis ve kullandırımı, teminatlandırma ve kapama, dış ticaret ve nakit yönetimine ilişkin ücretler, her türlü para transferleri, kiralık kasa hizmetleri, ödeme sistemleri, ticari kartlar, üye işyeri ücretlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yer almaktadır.
  • Düzenlemeler yürürlük tarihinden önce kurulmuş sözleşmeler açısından ise yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilecek işlemler bakımından da uygulanacaktır.
 • 9 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7 numaralı Tebliğle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulandığı pilot il kapsamına Bursa, Eskişehir ve Konya eklenmiş ve diğer iller için uygulama Mart 2020’ye ertelenmiştir.
  • Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.
  • Bu kapsama giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.
  • Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.
  • Ücret gizliliğine önem veren mükelleflerin sirküler ekinde yer alan talep formu ile başvurmaları gerekmektedir.
  • Uygulama ihtiyari olup, dileyen mükellefler tüm beyannamelerini aynı şifre ile gönderebileceklerdir.
  • İstatistiki not; ülkemizde hali hazırda 3 milyona yakın mükellef Muhtasar Beyanname ile gelir vergisi stopajlarını Vergi Dairesine beyan etmektedir.

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,