Bulletin nr: 2020-11

To          :  The clients and company web site

From      :  Independent Advisors / Tax & Customs

Date       :  February, 8th 2020

Subject  :  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Tebliği Yayımlandı

Çevre Kanunu’na eklenen Ek-11 nci maddeyle belli ürünlerde ülke çapında depozito uygulaması, poşet kullanımı ve sayılan bazı ürünler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştı.

Buna ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Poşet Beyannamesi” olarak bilinen uygulama ülke çapında başlatılmıştı. (4 Nisan 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 1 sıra no’lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği)

Daha sonra, 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik yayımlanmış ve uygulamaya ilişkin usuller belirlenmişti.

Yapılan bu düzenlemelere ilişkin ayrıntılı açıklamalar 2020-3 sayılı Sirkülerimizde özetlenmiştir.

Bu kez, 5 Şubat 2020 tarih ve 31030 sayılı Resmî Gazetede ise, Geri Kazanım Payı Genel Tebliği (Sıra No: 2) yayımlanmıştır.

Bu sirkülerimizde anılan Tebliğle yapılan değişikliklere ilişkin özet bilgiler sunacağız.

Yetki: Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşü alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

  • İlk Tebliğ ile Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve bu Tebliğle de aynı kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan diğer ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
  • Ayrıca bu Tebliğ ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ayın sonu olarak değiştirilmiştir.

Tebliğde yer alan değişiklikler şu şekildedir:

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi: Plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının Başkanlık tarafından belirlenecek vergi dairesine bildirilmesine ilişkin beyannameyi ifade eder.

  • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
  • Beyan dönemleri kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için üç aylık olarak belirlenmiştir.
  • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
  • Beyanname vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi beyanname vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.
  • Geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette düzeltme beyannamesi verilmesi mümkündür. Bu durumda bu beyannamelere ilişkin gerekli düzeltme işlemleri yapılır ancak GİB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin elektronik ortamda bilgi verilinceye kadar, vergi dairesi müdürlükleri tarafından geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili il müdürlüklerine yazı ile bilgi verilir.

Mahsuplaşma: Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda oluşan geri kazanım katılım payı tutarının cari dönem içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listedeki ürünlere ilişkin oluşan toplam geri kazanım katılım payından indirilmesini ifade etmektedir.

  • Beyanname vermekle yükümlü olanlar, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarını plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere, beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım payından mahsup edebileceklerdir.
  • Bir beyan döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı tutarı toplamı, mükelleflerin beyan edecekleri geri kazanım katılım payı toplam tutarından fazla ise aradaki fark bir sonraki beyan dönemine devredilecektir.

Tebliğde şubeleri olan mükelleflerin beyanları, adi ortaklıkların beyannameyi hangi vergi dairesine verecekleri, tedarikçilerin satışları, sonraki döneme devreden mahsuplaşma, aynı dönem içinde yapılan iade konularında çok ayrıntılı örnekler yer almaktadır.

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu içerikle ilgili herhangi bir sorunuz için vergi ve muhasebe uzmanlarımıza danışabilirsiniz.