Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2020-3

To          :  The clients and company web site

From      :  Independent Advisors / Tax & Customs

Date       :  January, 3rd 2020

Subject  :  Geri Kazanım Katılım Payı Hakkında

 

Çevre Kanunu’na eklenen Ek-11 nci maddeyle belli ürünlerde ülke çapında depozito uygulaması, poşet kullanımı ve sayılı bazı ürünler için geri kazanım katılım payı ödenmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Kanunun amacı bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

Daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Poşet Beyannamesi olarak bildiğimiz uygulama başlatılmıştı. 4 Nisan 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 1 sıra no’lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile beyana ilişkin usuller belirlenmişti.

Bu kez, 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik ile düzenlenen hususları kısa bir özet halinde açıklamak gerekirse;

  • Bu Yönetmelik ile ise araç lastiği, piller, akümülatörler, yağlar (bitkisel ve madeni), elektrikli ve elektronik eşyalar (televizyon, aydınlatma, küçük ev aletleri, beyaz eşyalar) ambalajlar ve ilaca ilişkin olarak “geri kazanım katılım payı”na ilişkin temel düzenlemeler yapılmaktadır.
  • Buna göre yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan Kanuna ekli söz konusu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilmektedir.
  • Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünleri için ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçıların depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünleri için depozito uygulanan miktar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır.
  • Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerden sadece yurt içinde piyasaya arz edilenlere geri kazanım katılım payı uygulanacaktır.
  • Geri kazanım/geri dönüşüm yolu ile elde edilenlerden bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler için de geri kazanım katılım payı alınır.
  • Yönetmelik kapsamındaki ürünlerden plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya süren/ithalatçı gerçek veya tüzel kişilerden geri kazanım katılım payı alınır.
  • Hangi hallerde geri kazanım payının tahsil edilmeyeceği Yönetmelikte çok ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Her sektörün kendi ürünleri açısından değerlendirmesi faydalı olacaktır.
  • Kanunun ek-1 sayılı listesindeki plastik poşet, lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrikli ve elektronik eşya ile içecek ambalajı dâhil tüm ambalajlara yönelik olarak bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tanımlayıcı ve açıklayıcı hususlar Bakanlıkça çıkarılacak usul ve esaslar ile belirlenir.
  • Piyasaya arz edilen ürünlere yönelik olarak piyasaya sürenler/ithalatçılar ve satış noktalarınca yapılacak beyanlarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara uyulur.
  • Yönetmelik kapsamındaki plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine bildirilmesine ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi kullanılır.
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yasal Mevzuat:

 

Çevre Kanunu’nun Ek-11nci maddesine göre bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilir.

 

Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenir.

 

Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.

 

Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçıların depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler bu uygulamadan muaf tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan miktar esas alınır. Muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

 

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz için vergi ve muhasebe uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Download PDF

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply