Tax-IA Bülten

 No     : 2020-32

Tarih : 2 Nisan 2020

Konu : (Covid-19) Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

Tüm dünya olarak yaşanan salgının ekonomik hayata ve ticarete olan etkilerini gün geçtikçe daha fazla hissedilmektedir. Normal ticari işlemler, çekler, ödemeler, kamuyla olan iş ve işlemler, teslim ve hizmet süreleri, ayıba ilişkin haklar, alt tedarik, iş görme ve çok çeşitli özel hukuk sözleşmelerine olan etkisi aşikâr ve bu konuda tüm taraflarda tereddütler oluşmaktadır.

7226 sayılı Kanun ile çalışma mevzuatı, madencilik, turizm işletmeleri, finans, çek ve ödeme, usul ve yargılama hükümleri gibi konularda yasal düzenleme yapılmıştır.

Ülkemiz açısından önemli olan bir konu da kamunun satın alma ve satış ve diğer ihale süreçleriyle ilgilidir. Kamu ihale ve devlet ihale mevzuatına göre alım, satım, kiralama, yapım işleri ve hizmet sözleşmeleri uygulanmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda olmak üzere 2 Nisan 2020 tarihinde Resmî Gazetede 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle salgının kamu ihale sözleşmelerine etkisi konulu bir genelge yayımlanmıştır.

Özet olarak;

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır.
 • İdarelerce söz konusu başvurular 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10’uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecektir. Herhangi bir karar alınmadan önce idareler Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan konuyu değerlendirmesini
 • İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda, ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine
  • Süre uzatımı verilmesine veya
  • Sözleşmenin feshine karar verilmesi mümkündür.

Bu konuyla ilgili olarak sizleri ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendireceğiz.

Ayrıca Kamu İhale Kurumu tereddütlü konularla ilgili çok sayıda tedbir almış ve tavsiye niteliğinde bazı kararları duyurmuştur. Özet olarak bu kararlar şu şekildedir:

 • İhalelerin öncelikle, tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği e-ihale yöntemi kullanılarak yapılması,
 • Açık ihale usulü ve Kamu İhale Kanunu’nun 21. maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre pazarlık usulünün kullanılacağı mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihaleleri herhangi bir parasal sınır olmadan elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılabildiğinden, yeni yapılacak ihalelerde (iptal edilen ihaleler dahil) elektronik ihalenin (e-ihale) kullanılması,
 • Elektronik ortamda gerçekleştirilmeyen ihalelerde, gereken bilgi ve belgelerin tevsikinde kolaylık sağlanması,
 • Bu tür ihalelerde tekliflerin posta/kargo yoluyla gönderilmesi ve ayrıca ihale işlemlerini kendi adlarına takip etmek üzere vekil/vekiller atayabilmeleri,
 • Acil olmayan işler dışında, idarece öngörülen hallerde zeyilname düzenlenerek, son teklif verme süresinin uzatılabilmesi,
 • Kanun uyarınca, tekliflerin alınması ve açılması işlemlerinin kişiler arası temasın azaltılması ve sosyal mesafenin korunması amacıyla, ihale komisyonunun işlemlerinin, elektronik ortamdan veya isteklilerin idarede bulunan ayrı bir odadan takip edecekleri şekilde canlı yayınlanması suretiyle gerçekleştirilebileceği ya da gerekli tedbirleri almak şartıyla büyük bir salonda ilgililerin katılımı ile yürütülebilmesi,
 • 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44. maddesinde öngörülen sürelerin gözetilmesi kaydıyla ve hukuki güvenliğin sağlanması konusundaki sorumluluğun taraflara ait olduğu dikkate alınarak, sözleşme imzalama işlemlerinin de posta/kargo yoluyla yapılabilmesi,
 • Acil olmayan işler dışında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin mücbir sebep haline bağlı olarak sözleşmeye davet süresinin uzatılmasını talep etmesi ve bu husustaki belgelendirmeleri de yapması kaydıyla, idarece sözleşmeye davet süresinin uzatılabilmesi.

Saygılarımızla.

Şaban Küçük, Partner