Tax-IA Bülten

Bülten no : 2020-39

Tarih : 9 Nisan 2020

Konu : COVID-19 Salgınının Ar-Ge Sektörüne Etkileri ve Açıklanan Destek Programları

Merhaba,

Dünyada ve ülkemizde yaşanan COVID-19 salgınını nedeni ile çok hızlı gelişen araştırma-ürün geliştirme, kapasite oluşturma ve olumsuz sosyal etkilenmenin azaltılması ihtiyaçlarına istinaden kamu müdahalesi kapsamında yeni destek alan tanımlamaları yapılmıştır. Farklı kurumların açtığı destek programlarına olan etkilerini incelediğimiz bu bültenimizde sizlere konuyla ilgili detaylı bilgiler sunuyor olacağız.

COVID-19’un etkilerini belli konular çerçevesinde aşağıdaki başlıklarla inceledik.

 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma, Destek ve Teşvikler
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Kısa Çalışma Ödeneği
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Kısa Çalışma Ödeneği Süresince Durumu
 • 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı COVID-19 İle Mücadele Çağrısı
 • ISTKA- COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı
 • Salgından Korunmak Üzere Alınan Tedbirler Kapsamında Üretilecek Ürünlere KOSGEB Desteği
 • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Proje Çağrısı
 1. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma, Destek ve Teşvikler

 Daha önce 2020-27 sirkülerimizde değindiğimiz Teknokent ve Ar-Ge & Tasarım Merkezi personeline Yönelik Kolaylaştırma: Evden çalışma imkânı getirilen teşvikli personel hakkında daha önce yapılan duyuru ile Teknoparklarda, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışanlar için Nisan 2020 sonuna kadar bu merkezlere gelmeksizin yaptıkları çalışmalar için de teşviklerden yararlanma imkânı TBMM’ne sunulan Torba Kanun Tasarısı ile yıl sonuna kadar uzatılma imkanı bulmaktadır.

3 Bakanlık tarafından yapılan ortak duyuru ile bu şekilde evde çalışması uygun görülen personelin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi yeterli görülmüş olup, bu çalışanlar 5746 ve 4691 sayılı Kanunlarla öngörülen teşviklerden yararlanmaya devam edeceklerdir.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin[1] Desteklenmesi kapsamında TBMM’de halihazırda görüşülmekte olan “Torba Kanun Tasarısı” nın 30 ve 31’inci maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

[1] Türkiye’de mevcut Ar-Ge ve Tasarım merkezi sayıları Ar-Ge Merkezi : 1239 , Tasarım Merkezi : 371 adettir.

          MADDE 30- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “(13) Ülkede meydana gelen deprem, sel, doğal afet, salgın hastalık gibi mücbir sebep sayılabilecek hallerin ortaya çıkması durumunda, bu Kanun çerçevesinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri dışında da yapılmasına Cumhurbaşkanı tarafından izin verilebilir. Bu süreçte Kanun çerçevesinde tanınan indirim, istisna, destek ve teşviklerin uygulanmasına devam edilir. Bakanlık uygulamaya ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur.”

           MADDE 31- 26/06/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu geçici 2’nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere, aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “Ülkede meydana gelen deprem, sel, doğal afet, salgın hastalık gibi mücbir sebep sayılabilecek hallerin ortaya çıkması durumunda, bu Kanun çerçevesinde bölge sınırları içinde yapılması zorunlu olan faaliyetlerin bölge dışında da yapılmasına Cumhurbaşkanı tarafından izin verilebilir. Bu süreçte Kanun çerçevesinde tanınan indirim, istisna, destek ve teşviklerin uygulanmasına devam edilir. Bakanlık uygulamaya ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur.”

 1. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması

COVID-19 salgını ile ilgili İŞKUR firmalara kısa çalışma ödeneği başvurusu yapmalarının önünü açmıştır.

Fakat Ar-Ge ve Tasarım Merkezinde çalışan personel için Kısa Çalışma Ödeneğine başvurulduğu takdirde, İŞKUR tarafından yapılan “Kısa Çalışma Ödeneğine” ait sürelerin SGK bildiriminde, eksik gün sebebi olarak “18-Kısa çalışma ödeneği” seçildiğinden, Ar-Ge Merkezleri için 15, Tasarım Merkezleri içinse 10 olarak belirlenen asgari tam zaman eşdeğer personel sayısı koşulunun sağlanamaması durumu ile karşılaşmanız muhtemeldir.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak Ar-Ge ve Tasarım merkezleri asgari Tam zaman eşdeğer sayısının altına düşmeleri durumunda şartın tekrar sağlandığı aya kadar 5746 teşviklerinden faydalanmaması gerekir.

Ayrıca kısa çalışma ödeneğinden faydalanacağınız personel ve tarihler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile bildiri yapmanız gerekmektedir. Aynı zamanda tam zamanlı çalışma düzenine geçildiğinde faaliyetlerinize devam edeceğinizi de dilekçe ile bildirmeniz gerekmektedir.
Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Kısa Çalışma Ödeneğine başvuru sırasında bu hususu dikkate almanız yararınıza olacaktır.

 1. ISTKA- COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

İstanbul Kalkınma Ajansı, COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı için tahsis edilen kaynak ve son başvuru tarihi aşağıda yer almaktadır.

PROGRAMIN GENEL HEDEFİ

COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

 Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması :

Başta en yüksek risk grubunda sayılan yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, bakıma muhtaç bireyler ve engelliler gibi salgından korunması gereken toplumsal kesimler olmak üzere, COVID-19 virüsünün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip “sosyal mesafeyi koruma” ve “evde kalma” tedbirlerinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasının sağlanması; sosyal izolasyona bağlı olarak yaşanabilecek sorunlara yönelik psiko-sosyal destek sağlanması ile salgın hakkında bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyetler içeren projeler desteklenecektir.

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları :

COVID-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve organizasyonların geliştirilerek uygulanması desteklenecektir.

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi :

Salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde hâlihazırda yaşanan ve önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler sunan projeler desteklenecektir.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

51.000.000 TL

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI

Asgari Tutar: 200.000 TL

Azami Tutar: 2.000.000 TL

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az olamaz ve %100’ünü aşamaz. Kâr Amacı Güden İşletmeler için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz.

PROJE SÜRESİ

Asgari 1 ay, azami 3 aydır

Söz konusu programın başvuru detaylarına ilişkin bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Programın Adı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı
Program Referans No TR10/20/COVID
Programın Toplam Bütçesi 51.000.000 TL
Proje Başına Asgari-Azami Destek Tutarları Asgari Tutar:  200.000 TL

Azami Tutar: 2.000.000 TL

Azami Destek Oranı Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar için: %100

Kâr Amacı Güden İşletmeler için: %50

Asgari-Azami Proje Uygulama Süresi 1 ay -3 ay
Son Başvuru Tarihi ve Saati* 30/04/2020 17:00

* Son başvuru tarihi 30/04/2020 olarak belirlenmiş olmakla birlikte Başvuru Sahipleri son başvuru tarihini beklemeden Ajansa proje başvurusunda bulunabilir. Proje başvurusunun KAYS üzerinden yapılmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde (saat 17:00) KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı çıktısının taranarak covid@istka.org.tr e-posta adresine iletilerek en geç 5 iş günü içerisinde posta yolu ile Ajansa ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru Rehberi İçin Tıklayınız :  İSTKA/2020/COVID

 1. Koronavirüs (COVİD-19) Salgınından Korunmak Üzere Alınan Tedbirler Kapsamında Üretilecek Ürünlere KOSGEB Desteği

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı kapsamında aşağıdaki listenin Uygulama Esaslarında düzenlenen Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürünler Listesine eklenmesi ve listede yer alan ürünler ve HS6/GTİP Kodu bilgilerine göre  destek başvurusu yapılmasına imkan verilmektedir.

Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Koronavirüs (COVİD-19) Salgınından Korunmak Üzere Alınan Tedbirler Kapsamında Üretilecek Ürünler için;

 1. a) Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,
 2. b) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması,
 3. c) Listede yer alan ürünler Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilmek üzere projelendirilmesi esastır.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ VE DESTEK ORANLARI:

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı %60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

Destek Kalemleri Destek Oranları
a)Makine-teçhizat desteği* %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
c)Yazılım giderleri desteği* %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
ç)Personel gideri desteği %100 Geri ödemesiz
d)Eğitim ve danışmanlık desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilecek ürünler;

Ürünler* HS6/GTİP Kodu HS6/GTİP Tanımı
Dezenfektanlar

 

290512 Propan1ol (propil alkol) ve propan2ol (izopropil alkol)
340290 Diğer yıkama, temizleme müstahzarları
380894 Dezenfekte ediciler
Kolonya 303300900011 Kolonyolar
Koruyucu Elbise

 

 

 

621132 Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan
621133 Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden
621142 Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan
621143 Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden
621149 Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer  maddeden
Koruyucu Gözlük 900490 Diğer gözlükler
Maske 630790981011 Tıbbi maskeler (bir kullanımlık); dokunmamış mensucattan; örme veya kroşe
HARİÇ
Eldiven 401511000000 Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan)
Ventilatör** 901920 Ozonoterapi, oksijenoterapi, /diğer terapi cihazları ve aksam, parçaları

* Listede yer alan ürünler Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilmek üzere projelendirilmelidir.

**Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesinde yer alan Tıbbı Cihaz Ürün Listesi kapsamında projelendirilebilir.

Not: Koronavirüs (Covid-19) salgını etkilerinin ortadan kalktığına ilişkin ilgili merci tarafından yapılacak kamuoyu duyurusuna kadar desteklenecektir.

 1. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) proje çağrısı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Mart ayında 4 farklı başlıkta proje çağrısı yayınlamıştır.

Çağrı konu ve amaçları aşağıdaki gibi olup çağrı detaylarına linkten ulaşabilirsiniz. (https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel)

A. İLAÇ GELİŞTİRME ALANINDA UYGULAMALI PROJE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Proje Başvuru Başlangıç/Bitiş  Tarihi : 13.03.2020 /17.04.2020

Çağrı Amacı : Türkiye ilaç harcamalarının önemli bir kısmını teşkil eden ve önümüzdeki yıllarda payının gittikçe artması beklenen peptit/protein, füzyon proteini, monoklonal antikor, antikor-ilaç konjugatları gibi farklı yapılarda geliştirilen, üretilen ve ticarileştirilecek olan biyoteknolojik moleküllerin; terapötik ajanlar, biyobenzerler, gen terapileri ve immunoterapötiklerin (İmmunoterapi ilaçları) Türkiye’de dünya standartlarında ve kalitesinde geliştirilip üretilmesi ve böylece bu alanda Ar-Ge kapsamında teknolojik birikim yaratılması ve yenilikçi ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çağrıya sunulacak aday ilaçların öncelikli olarak ülkenin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve ülkenin dışa bağımlılığını azaltması beklenmektedir.

B. TANI KİTİ ALANINDA UYGULAMALI PROJE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Proje Başvuru Başlangıç/Bitiş  Tarihi : 18.03.2020 /21.04.2020

Çağrı Amacı : Bu çağrı kapsamında, başvuru sahibi kurum/kuruluş ile TÜSEB arasında gerçekleştirilecek işbirlikleri ile uluslararası pazarda rekabet edebilecek ihraç edilebilir ürünlerin elde edilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır. Bu çağrı programının amacı, hastalıkların risk tahmini, erken teşhisi, tanısı, seyrinin takibi, tedavi seçimi, hastalık oluşumuna dair sebep-sonuç ilişkisi vb. süreçlerde kullanılmak üzere tanı kitleri geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik yenilikçi çözüm ve teknolojik ürün (ürünle bağlantılı yazılım ve programlama) sunan işbirliklerini desteklemektir. Hedeflenen ürünlerin tıbbi laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde uygulamaya yönelik, doğruluğu ve duyarlılığı kanıtlanmış, maliyet-etkin ve kısa sürede sonuç verebilen, uluslararası standartlara uygun, verimliliği yüksek, kullanıcı dostu ve sağlık alanı bakımından yüksek katma değer kazandıran özellikte olması ve Teknoloji Hazırlık Seviyesinin en az 3 olması beklenmektedir.

C. TIBBİ CİHAZ VE BİYOMALZEME ALANINDA UYGULAMALI PROJE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Proje Başvuru Başlangıç/Bitiş  Tarihi : 20.03.2020 /24.04.2020

Çağrı Amacı : Bu çağrının amacı hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve tedavisi, destek ve izlemesinde kullanılabilecek ve hastaların mağduriyetini azaltacak her türlü tıbbi cihaz ve biyo malzemenin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesidir.

D. AŞI GELİŞTİRME ALANINDA UYGULAMALI PROJE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Proje Başvuru Başlangıç/Bitiş  Tarihi : 20.03.2020 /24.04.2020

Çağrı Amacı : Mevcut çağrı programı ile Türkiye’de aşı çalışmalarının Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilerek tedavi ve korunma için kullanılabilecek ürüne dönüştürülmesi ve bu alanda ülkemizin ve bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, nitelikli araştırmacılarla işbirliği oluşturulması planlanmaktadır.

Ayrıca Desteklenecek proje limitleri için: https://www.tuseb.gov.tr/sayfa/2020-yili-proje-ust-limitleri

 Programların başvuru zamanlarını özetleme gerekirse:

Tüm bu çağrı programlarında sürenin ortalama 1 ay ile kısıtlı olması nedeni ile, uygun olan programlarda ortaklık oluşturma, proje kurgulama, proforma toplama ve proje yazımı süreçleri için önemli bir zaman kıstı olacaktır. Planlamaların buna göre yapılmasını önemli olduğunu hatırlatır, bilgi için her zaman yardımcı olacağımızı belirtmek isteriz.

ahmet.feyzioglu@ia.com.tr

saban.kucuk@ia.com.tr

 Saygılarımızla,