Tax-IA Bulletin Bulletin nr: 2019-30 To : The clients and company web site From : Independent Advisors / Customs & Trade Date : November, 11th 2019 Subject: 7190 sayılı Kanun ile Gümrü Kanunu’nda Yapılan Önemli Değişiklikler Hakkında
7 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7190 sayılı Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda bazı değişiklikler olmuştur. Kanunda, önemli olduğunu düşündüğümüz değişiklikler ana başlıklar olarak aşağıdaki şekildedir: Tasfiyelik Hale Gelen Eşyayı Geri Alabilmek İçin İlave İmkanlar Getirilmiştir. İhale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar CIF bedelin %1’i ödenince tasfiyelik hale gelen eşya hak sahibince bir gümrük rejimine tabi tutulabiliyordu. Değişiklikle beraber, bu uygulamadan ikinci kez yararlanılması CIF bedelin %3’ü oranında bir tutarın ödenmesine bağlı hale getirildi. İhale ilanı yayımlandıktan veya perakende satış kararı alındıktan sonra ve satışının gerçekleşmesinden önce bu haktan yararlanılmak istenilmesi halinde CIF bedelin %10’unun ödenmesi gerekmektedir. Teminat Miktarında İndirim Teminat verilmesi gereken hallerde, değişiklik öncesi vergi tutarının %20 fazlasıyla teminat alınmaktaydı. Bugünden itibaren vergiler kadar teminat alınacaktır. İdarenin Hatalı Bilgi Vermesi Sonucunda Yapılan İşlemlere Ceza ve Faiz Olmayacaktır Değişiklikle beraber, gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde idari para cezası ve faiz uygulanamayacaktır. Kendini İhbar (Pişmanlık Beyanı) Cezasına İndirim Tarife, kıymet, menşe, miktar gibi vergilendirmeyi etkileyen unsurlarda yapılan hatalı beyan sonucunda gelir eksikliği olduğu durumların idare tespit etmeden önce bildirilmesi halinde vergiler tahsil edilmekte ve verginin %45’i oranında ceza uygulanmaktaydı. Bu ceza, verginin %30’u seviyesine indirilmiştir. Dahilde İşleme ve Geçici İthalatta Teminatın Eksik Verilmesi Tarife, kıymet, menşe, miktar gibi vergilendirmeyi etkileyen unsurlarda yapılan hatalı beyan sonucu dahilde işleme rejimi ve geçici ithalat rejimlerinde teminatın eksik verildiği durumlarda, eksikliğe ilişkin vergilerin 1,5 katı oranında ceza uygulanmaktaydı. Değişiklikle beraber bu ceza vergilerin yarısı oranında uygulanacaktır. Ön İzin Alınmadan İthalat Yapılması Belli kurumlardan alınması gereken ön izin, belge, numara, bilgiler alınmadan eşya ithal edildiği durumlarda vergiler tahsil edilmekte ve gümrüklenmiş değerin 2 katı oranında ceza uygulanmaktaydı. Bu noktada bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Ancak değişiklikle beraber, alınması gereken ön izin, belge, numara, bilgiler alınmadan eşya ithal edildiğinin anlaşıldığı durumlarda gümrük idaresince bir süre verilecek ve bu süre içerisinde gerekli izin, bilgi veya numaranın alınması talep edilecek. Söz konusu izin, bilgi veya numara ilgili kurumdan alındığı takdirde sadece usulsüzlük cezası (2019 yılı için 130 TL) uygulanacaktır.

Bu konuda, bir diğer değişiklik belli kurumlardan alınması gereken ön izin, belge, numara, bilgiler alınmadan ithal edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine son verilmesi ve bu eşyaların mahrecine iadesi, üçüncü ülkeye transit veya ihraç kaydıyla satış ya da imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk imkanının getirilmesi olarak görülmektedir. Ön İzin Alınmadan İthalat Yapılmasında Kendini İhbar Belli kurumlardan alınması gereken ön izin, belge, numara, bilgiler alınmadan eşya ithal edildiği durumlarda vergiler tahsil edilmekte ve gümrüklenmiş değerin 2 katı oranında ceza uygulanmaktadır. Belki de değişikliklerden en önemlisi olarak görülebilecek hükümle gümrük idaresi tarafından herhangi bir tespit yapılmadan önce beyan sahibi tarafından bildirim yapılması halinde hesaplanan cezalar yüzde on oranında uygulanacaktır. Bu durumda gümrüklenmiş değerin 2 katının %10’u oranında ceza ile karşılaşılması söz konusu olacaktır. Dahilde İşleme Cezasında İndirim Yapılan önemli değişikliklerden birisi de dahilde işleme rejimine uygulanan müeyyidede yapılan indirimdir. Değişiklikle beraber, rejim ihlal edilse dahi, eşyanın işlenmemiş ya da işlenmiş halde rejimin öngördüğü yerde (örneğin şirket deposunda) bulunması halinde gümrük vergileri ile faiz kadar ceza alınacaktır. Bu ceza daha önce vergilerin 2 katı şeklinde uygulanmaktaydı. Bununla beraber, getirilen yeni hükme göre, işlenmemiş ya da işlenmiş halde rejimin öngördüğü yerde bulunan eşyanın 60 gün içinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekmektedir. Aksi halde gümrük vergileri tutarında idari para cezası verilecektir. İtiraz ve Uzlaşma Konusu Değişiklikten önce, gümrük vergi ve cezalarına itiraz edildiği takdirde uzlaşma hakkı kaybedilmekteydi. Değişiklikle beraber itiraz aşamasında bulunan ama henüz sonuçlanmamış gümrük vergileri ve cezalarına uzlaşma başvurusunda bulunulabilecektir.
Bu duyurumuzla ilgili her türlü soru ve görüşünüz için bize bilgi veriniz.
Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.
Saygılarımızla,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply