Tax-IA Bulletin Bulletin nr: 2019-32 To : The clients and company web site From : Independent Advisors / Incentives & Teşvikler Date : November, 11th 2019 Subject: Tarımda Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlanmıştır.
9 Kasım 2019 tarih ve 30943 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2019-46) ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Bu Tebliğ ile ayrıca 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yapılacak bitkisel üretim destekleme tutarları belirlenmiştir.
24 Ekim 2019 tarihinde yayımlanmış olan söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile desteklemelere ilişkin önemli noktalar belirlenmiştir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf Söz konusu Karar ile tarım ve hayvancılık alanında verilen desteklere ilişkin olarak ürün türleri, bölgeler (Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen bölge/ürün listesi) ve ödeme yöntemleri ile yapılacak kesinti tutarları belirlenmiştir.
Bitkisel üretim destekleri çerçevesinde görev alacak kurum ve kuruluşların, başvuru usullerinin, desteklenmeyecek üretimlerin ve desteklerden yararlanamayacak olanların, haksız ödeme durumunda geri alınması ve hak mahrumiyeti ile denetim ve yaptırımların, finansman ve ödemelerin düzenlendiği Tebliğ ile tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere ve toprak analiz laboratuvarlarına yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Söz konusu Karar ve Tebliğ ile bu yıl ilk kez zeytinyağının yanı sıra dane zeytine de destekleme ödemesi yapılacaktır.
Tebliğde yer alan desteklere başlıklar halinde bakmak gerekirse bu teşvikler,
✓ Mazot ve Gübre Desteği, ✓ Toprak Analizi Desteği, ✓ Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği, ✓ Organik Tarım Desteği, ✓ İyi Tarım Uygulamaları Desteği, ✓ Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Desteği, ✓ Küçük Aile İşletmesi Desteği, ✓ Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Yem Bitkileri Desteği, ✓ Bombus Arısı Kullanım Desteği, ✓ Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, ✓ Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği, ✓ Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, ✓ Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği, ✓ Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği olarak sıralanmaktadır.

Bu destekler alan bazlı (TL/dekar-örneğin organik tarım desteği), birim fiyat bazlı (kuruş/kg-örneğin hayvancılık veya fark ödemesi destekleri), sayısal (TL/analiz sayısı-örneğin toprak analiz desteği) adetsel (TL/adet- örneğin yurtiçi sertifikalı fidan üretim desteği) olarak verilebilmektedir. Ayrıca özet olarak;
• Çiftçiler, Tebliğ ekinde (Ek-2) yer alan destekleme uygulama takviminde belirtilen belge teslim bitiş tarihi sona eren bir destekleme için müracaatta bulunamaz. • Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sadece bir üretim için mazot ve gübre desteği ödeme yapılır. Hangi üretimin destek tutarı toplamı fazla ise o üretim dikkate alınır. • Parsel büyüklüğü asgari 50 dekar ve üzeri Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için toprak analizi desteği ödenir. • Alçak plastik tüneller hariç, örtüaltı ünitelerinde polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilere belirlenen esaslara göre bombus arısı kullanım destekleme ödemesi yapılır. • 2019 üretim yılında destekleme uygulamalarında ayrıntıları verilen kayıt sistemlerinde kayıtlı olmayanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz. • Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. • Yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri çerçevesinde başlatılmış ve bu Tebliğin yayımı tarihinde sonlandırılmamış olan işlemler, kendi mevzuat hükümleri çerçevesinde sonlandırılır.
İlgili Tebliğ 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Çok kapsamlı olan tebliğin tamamına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191109-2.htm adresinden ve Tebliğ ekinde yer alan başvuru evraklarına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191109-2-1.pdf sayfasından erişim sağlanabilmektedir.
Bu duyurumuzla ilgili her türlü soru ve görüşünüz için bize bilgi veriniz.
Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.
Saygılarımızla,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply