Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2019-50

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / Accounting & Tax

Date     : December, 17th 2019

Subject: Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Önemli Duyuru

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında yer alan duyuruya göre vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde aşağıda sayılan bankalar ve PTT vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir.

 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
 • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
 • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
 • Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.  (PTT)

DİĞER BANKALARIN KREDİ KARTIYLA YAPILABİLECEK ÖDEMELER

Yukarıda sayılanlar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacaktır.

Ancak, kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan;

 • Gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi),
 • Motorlu taşıtlar vergisi, Trafik idari para cezası,
 • Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası,
 • Diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi),
 • 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,
 • Tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı,
 • Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları,
 • Pasaport harcı ve değerli kâğıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli,
 • C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı,
 • Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı,
 • Ecrimisil gelirleri ve veraset ve intikal vergisi borçlarının ise aşağıda unvanları belirtilen bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam edilmektedir.
  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
  • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
  • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
  • Akbank T.A.Ş.
  • Şekerbank T.A.Ş.
  • Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
  • Türkiye İş Bankası A.Ş.
  • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  • ING Bank A.Ş.
  • QNB Finansbank A.Ş.
  • HSBC Bank A.Ş.
  • Alternatifbank A.Ş.
  • Denizbank A.Ş.
  • Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
  • Odea Bank A.Ş.
  • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Son Söz: Bu kez bültenimizi başka bir yorumla bitirelim. Geçen yıl ülkemizde gelişen blockchain ve finansal teknoloji (fintek) altyapısını da dikkate alarak biraz da övünerek “Peki Bitcoin İle Vergi Ödenebilir mi?” diye sormuştuk.

Şimdi gelinen noktada ise, maalesef yıllardır vergi vb. diğer mali ödemelerimizi yaptığımız bankaların bir kısmının bu hizmeti veremeyeceğini anlıyoruz. Türkiye’nin dünyada finans merkezi olmak için çok önemli adımlar attığı ve her türlü doğrudan yabancı sermaye çekmeye çalıştığı bir noktada bankaların tamamı için verilmiş olan bu tahsilat aracılığı yetkisinin kaldırılmış olmasının sancılarını yaşıyor olacağız.

Bu sebeple, bankacılık ve finans işlemleri çok olan firmaların şimdiden gereken önlemleri almasını ve vergi ödemelerinde aksama yaşamamaları için tedbir almalarını tavsiye ediyoruz.

Bilgi Kutusu

Kullanılan Yetkinin Yasal Dayanağı: 6183 sayılı Kanun’un 40 ncı maddesine göre Maliye Bakanlığı, ödemenin özel ödeme şekilleri kullanılmak suretiyle yapılması zorunluluğunu getirmeye yetkilidir. Bu yetki; tahsil daireleri, amme alacağının türü, ödeme zamanı ve bulunduğu safhalar itibarıyla topluca veya ayrı ayrı kullanılabilir. Aynı Kanun’un 41 nci maddesine göre ise Maliye Bakanlığının tayin edeceği yerlerde, nevileri anılan Bakanlıkça tespit edilecek amme alacakları, Bakanlıkça isimleri belirtilecek bankalar delaletiyle veya postaneler vasıta kılınmak suretiyle ödenebilir.

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz için vergi ve muhasebe uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Saygılarımızla,