Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2019-54

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / Accounting & Tax

Date     : December, 20th 2019

Subject: Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

12.12.2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Karar Sayısı: 1819) Değişiklik Yönetmeliği uyarınca 19.12.2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerle genel olarak 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nda 6728, 7078 ve 7099 sayılı Kanunlar ile 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile yapılan değişikliklere uyum sağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Değişiklik Yönetmeliği ile;

 • Bakanlığın yeni ismine uyum sağlamak amacıyla, ismi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
 • Oda Meclislerine verilen yetkiler, Oda Yönetim Kurullarına verilmiştir. Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, oda meclisine verilen yetkiler, oda yönetim kuruluna geçmiş olmaktadır.
 • “Ticaret Sicili Müdürlükleri nezdinde müdür ve müdür yardımcılarının yanı sıra, “tescile yetkili personel” tarafından da tescil işlemlerinin yapılabileceği hususu ilave edilmiştir. Ticaret Sicili Müdürlüklerinde tescil yetkisi genişletilmiş olup, tescil yetkisi, Müdür, Müdür yardımcıları ve diğer personel arasından atanacak olan tescile yetkili personele verilmiştir.
 • Yönetmelik’teki değişiklikle, Müdürlük personelinde aranacak nitelikler değişmiştir. Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat fakültelerinden mezun olma şartı, dört yıllık lisans eğitimi olarak değiştirilmiş, yaş şartı ve Kamu Personeli Seçme Sınavında ilgili puan türünde Bakanlıkça belirlenen asgari puanı almış olma şartı kaldırılmıştır.
 • Yönetmelikte birçok yerde geçen, “Temsil ve ilzama” ibareleri, “Temsile” olarak değiştirilmiş, “temsile” yetkili olunması yeterli hale gelmiştir.
 • Yeni Hükümet sistemine uyum sağlamak amacıyla, “Bakanlar Kurulu” ibareleri, “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.
 • Değişiklikle, “Türk Patent Enstitüsü” “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak değiştirilmiştir.
 • Yönetmelikteki değişiklikle, tacirlerin “İmzalarını noterde onaylatılması zorunluluğu” kaldırılmış, bunun yerine imza yetkililerinin “İmzalarını Ticaret Sicil Müdürlüğü”ne verme zorunluluğu getirilmiştir. Bu madde hükmü ile, imzaların noterde onaylatılması zorunluluğu kaldırılmıştır.
 • Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yer alan, “Ödemeye dair banka dekontu” “Ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, Anonim ve Limited şirketlerin kuruluş ile sermaye artırımlarında, banka dekontu yerine, ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belgenin ibrazı yeterli sayılmıştır. Bu değişiklikler ile, TTK’ya uyum sağlanmıştır.
 • Limited şirketlerde pay bedellerinin en az %25’inin tescilden önce ödenmesine ilişkin düzenleme kaldırılmıştı, değişiklik yönetmeliği ile Şirket sözleşmesi ile öngörülen meblağın ödenmesi mümkün hale getirilmiştir. Bu durumda şirket sözleşmesinde pay bedellerinin belirli kısmının şirketin tescilinden önce ödenmesi öngörülmüşse, bu tutarın Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösteren banka mektubu yeterli olacaktır. Bu değişiklikler ile, TTK’ya uyum sağlanmıştır.
 • Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan düzenleme uyarınca, Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin tescil isteminde Merkezin sicil kaydının onaylı örneği ile Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesinin sunulmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmıştır. Bunun yerine eski merkezdeki müdürlükten alınacak sicil özeti de müdürlüğe verilir. Bu değişiklikler ile, TTK’ya uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır. 
 • Değişiklik Yönetmeliği ile, mahkemece verilen geçici veya kesin konkordato mühleti üzerine, Müdürlükçe tescil usulü düzenlenmiş olup, ayrıca geçici veya kesin konkordato mühleti kararının uzatılması, geçici veya kesin konkordato mühleti kararının kaldırılarak, konkordato talebinin reddi, konkordatonun tasdiki, konkordato tasdik talebinin reddi ve konkordatonun tamamen feshi kararlarının da tescil edileceği düzenlenmiştir. Bu değişiklikler ile, TTK’ya uyum sağlanmıştır.

Bu Yönetmelik’teki değişikliklerle, Ticaret Sicil Mevzuatında yer alan bazı ibare, kavram ve hükümlerin yeni hükümet sistemine, değişen bakanlık isimlerine ve yeni TTK hükümlerine uyumlu hale gelmesi sağlanmıştır.

Yönetmelik değişiklikleri 12.12.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Teşekkürler, M. Nurullah Budak

Saygılarımızla,