2020-16

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / Accounting & Tax

Date     : February, 24th 2020

Subject: Önemli Mali/Vergisel Düzenlemeler (Son 15 günlük Özet)

Merhaba, son 15 gün içerisinde gerçekleşen önemli mali konuları özet olarak sizlerin dikkatinize sunmak isteriz.

Kısaca, 2021 yılına ertelenen Değerli Konut Vergisi, bu vergide yapılan esaslı değişiklikler, ülkemizde çok uzun süredir imar değişikliği kapsamında artan rant değerinin vergilenmesini öngören değer artış payı uygulaması, 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza giren konaklama vergisi, dijital hizmet vergisi ve araç gider kısıtlaması ve diğer konular hakkında Maliye’nin hazırladığı Genel Tebliğ Taslakları, aynı Kanunla yürürlüğe giren ve mükellefle İdare arasında ihtilafları azaltmaya yönelik Kanun Yolundan Vazgeçme uygulaması, 6 puanlık ilave SGK teşviklerinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılmış olması, şehir hastanelerinde bazı işlemlerde uygulanacak olan KDV tevkifat oranları ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin KDV iadesi uygulaması, Brexit konusunda Türkiye tarafından yapılması gerekenler ve ülkemizle İngiltere arasında devam eden anlaşmalar konusunda bilgiler sunacağız.

Bültenlerimizden faydalandığınızı ve keyif aldığınızı umuyor saygılar sunuyoruz. (Sadece Türkçe/İngilizce aylık veya 15 günlük özetler almak istiyorsanız bize bilgi vermeniz yeterlidir.)

 • Değerli Konut Vergisi 2021 Yılına Ertelenmiş ve Esaslı Değişiklikler Yapılmıştır.
  • 20 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Yasa ile Emlak Vergisi Kanunu’nda öngörülen söz konusu yeni vergi düzenlemesi esaslı bir şekilde değiştirilmiştir.
  • Verginin 2021 yılına ertelenmesi, 2020 yılı için beyanname verilmemesi ve tahakkuk yapılmaması, vergi matrahı olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı değerleme yerine emlak vergi değerinin esas alınması ve tek meskeni olanlar ile birden fazla vergiye tabi meskeni olanların en düşük değerli bir meskeninin vergiden istisna edilmesi öngörülmüştür.
  • Vergiye ait değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi konusunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilen yetki maddesi kaldırılmıştır.
  • Vergide artan oranlılık korunmuş, adaletsizliğe sebep olan sınıf usulü artan oranlılık yerine dilim usulü artan oranlılık kabul edilmiştir.
   • Gerçekten de dilim olarak öngörülen, 5, 7.5 ve 10 milyon TL limitlerinde değerin 1 TL artması durumunda verginin de 40bin TL tutarında artacağı örnekler görecektik. Bu da vergi adaleti açısından çok tartışmalı sonuçlara sebebiyet verecekti kuşkusuz.
   • Yeni Kanun ile örnek olarak 20 milyon TL değerinde bir meskende ilk 10 milyon TL için 22.500TL, ikinci 10 milyon TL için 100.000TL vergi hesaplanacaktır.
  • Her sene tarifede öngörülen 5, 7.5 ve 10 milyon TL limitleri yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılacaktır. (Önceden, yeniden değerleme oranında artması öngörülmüştü. Cumhurbaşkanı dilerse artış oranını yeniden değerleme oranına kadar artırabilir.)
  • TOKİ’nin sahip olduğu meskenlere de kamu kurumlarına sağlanan muafiyet tanınmıştır.
 • Değer Artış Payı Uygulaması başlatılmaktadır.
  • Türkiye’de on yıllardır tartışılan bir konu olan değer artış payı artık Yasalaşmıştır.
  • 20 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan bu yasal düzenleme coğrafi bilgi sistemine ilişkin veriler ve Gecekondu Kanunu, İmar Kanunu, İskan Kanunu, Değerli Konut Vergisi, Kıyı Kanunu, İhale Mevzuatı, Yapı Denetimi Mevzuatı gibi çok çeşitli alanlarda esaslı düzenlemeler içermektedir.
  • Kısaca, taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınır. Bu düzenleme 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen ek madde 8 ile başlatılmış olmaktadır.
  • Yasa yayım tarihi olan 20 Şubat 2020 Perşembe günü yürürlüğe girmiştir.
  • Yapılacak olan imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın, artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacaktır.
  • Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bedel tespit esasları gözetilecektir.
  • Değer artış payının, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenmesi gerekmektedir.
  • Taşınmazın değer artışına tabi olduğu tapu kütüğüne şerh edilecektir. Ayrıca değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecektir.
  • Değer artış payı tutarları taşınmaz maliklerince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın muhasebe birimi hesabına yatırılacaktır.
  • Tahsil edilen tutarların kullanım yerleri Yasada ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
 • İlave SGK teşviki sağlayan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uygulama 2020 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.
  • 2019 yılı sonuna kadar 6 puan ilave SGK indirimi sağlayan 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla getirilen teşvikin 31.12.2020 yılı sonuna kadar uzatılması sağlanmıştır.
  • Karar 23 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış olup 1.1.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Buna göre 51 il ve Gökçeada, Bozcaada ilçelerinde şartları sağlayan işyerleri bu teşvikten yararlanmaya devam edecektir. Yararlanma şartları şu şekildedir:
   • Teşvik kapsamındaki il veya ilçelerden birinde faaliyet gösterilmesi ve bu kapsamda sigortalı istihdam edilmesi,
   • Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde SGK’ya verilmiş olması,
   • Sigorta primlerinin sigortalı hissesi ile Devlet tarafından karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi,
   • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması.
 • Brexit konusunda Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.
  • 2020/1 sayılı Genelge ile Birleşik Krallığın Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasına ilişkin olarak 31.12.2020 tarihine kadar öngörülen geçiş dönemi aşamasında tüm Devlet kurumlarının görev ve yetki alanlarına giren konularda bu hususa dikkat etmeleri ve kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirme ve yönlendirmeleri gerekmektedir.
  • Mali açıdan hali hazırda İngiltere ile imzalanmış bir Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmamız bulunmakta ve yürürlüğü devam etmektedir.
  • Sosyal güvenlik açısından İngiltere ile Türkiye arasında 09.09.1959 tarihinde imza edilmiş olan en eski Sosyal Güvenlik Anlaşması halen yürürlüktedir.
  • 15 Mart 1991 tarihinde imzalanmış olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması halen yürürlüktedir.
 • Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.
  • Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik vb. ürünlerin) satışlarında vergi kayıp ve kaçağını etkin bir şekilde engellemek amacıyla birinci ve ikinci sınıf tacirlerin işletmelerindeki akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilmiş ödeme kaydedici cihazların “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (Yeni Nesil Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine dair  “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.
  • Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için GİB tarafından çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 28/02/2020 tarihine kadar SUBE@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
 • 30 seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğde kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin KDV ve tevkifat oranlarına ilişkin belirlemeler, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin KDV iadesi uygulaması ve 2022 yılı sonuna kadar uzatılan imalat sanayine yönelik yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin düzenlemeler ve açıklamalar yer almaktadır.
  • PPP Modeli (Kamu Özel İş Birliği Modeli) ile yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde, uygulanacak usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmektedir.
  • Ayrıca, 6428 sayılı Kanun kapsamında, Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına kiralanması işleminin, KDV’den istisna olduğuna ilişkin açıklama yapılmaktadır.
  • 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan laboratuvar, rehabilitasyon, görüntüleme hizmetleri ve yemek hizmetleri ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetlerde uygulanacak KDV oranına dair aydınlatıcı açıklamalar yapılmıştır. Her iki hizmette de uygulanacak KDV oranı %8’dir.
  • İmalat Sanayiine Yönelik KDV İadesi: 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanmasına karar verildiğinden buna yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
   • KDV iadesinden yararlanabilmek için;
    • İnşaat sanayiine yönelik Yatırım Teşvik Belgesine sahip olmak,
    • İnşaat işlerinin teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması,
    • Teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması,
     şartlarının yanı sıra aşağıda belirtilen dönem KDV beyannamelerinde iadenin talep edilmesi durumunda yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV belge sahibi yatırımcıya iade edilmektedir. Böylece,
   • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin 6’şar aylık dönemleri takiben iade istenmesi mümkündür.
   • 50 milyon Türk Lirasına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve bu yılların sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin en erken takip eden Ocak ayları en geç Kasım ayları dönem KDV beyannamesiyle talep edilmesi gerekmektedir.
   • Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
   • Bu vergi ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.
  • Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası: KDV Kanununun geçici 39 uncu maddesinde yer alan Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldığından Tebliğde buna yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
 • Kanun Yolundan Vazgeçme konusunu düzenleyen 517 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi ihtilaf süreç yönetimi açısından yeni bir dönem başlamaktadır.
  • 01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 379. Maddesi ile “Kanun Yolundan Vazgeçme” düzenlemesi getirilmiş ve buna dair 517 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.
  • Gerek mahkemelerin iş yükünün azaltılması gerekse de verginin tahsilinin sağlanması amaçlanmış olup, düzenlemeyle; vergi/ceza ihbarnamelerine karşı açılan davalarda, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Vergi Mahkemesinin veya istinaf sıfatıyla Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararlara karşı kanun yoluna başvurma hakkından vazgeçilmesi halinde, ödenecek vergi ve cezalarda indirim öngörülmektedir.
  • Konuyla ilgili ayrıntılı bir Rehberi vergi ihtilaf uzmanlarımızla beraber ayrıca yayımlayacağız.
 • 7194 sayılı Kanun’un uygulamasına ilişkin Genel Tebliğ Taslakları kamuoyunun görüşlerini almak üzere GİB web sayfasında yayımlanmıştır.
  • Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı
   • 7194 sayılı Kanun ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulu en çok meşgul eden konulardan bir tanesi Nisan 2020 tarihinde başlayacak olan Konaklama Vergisidir.
   • Tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde, vergiyi doğuran olay, acentelerin durumu, mükellefiyet, sunulan geceleme hizmetinin yanında sunulan diğer hizmetler, istisna ve muafiyetlerin uygulama şekli, verginin belgelerde gösterilmesi beyanname ve ödemeye ilişkin düzenlemeleri içermektedir.
   • Vergi planlaması ve benzeri uygulamalara açık noktalar olduğu için sektör temsilcilerinin iyi incelemesi ve rekabet eşitsizliği yaratabilecek noktaların Hazine ve Maliye Bakanlığına görüş ve öneri olarak sunulması yerinde olacaktır.
  • Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğ Taslağı
   • 7194 sayılı Kanunun 1 ila 7 nci maddelerinde düzenlenen dijital hizmet vergisinin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır.
  • 311 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
   • 7194 sayılı Kanunla getirilen serbest meslek kazançlarında istisna uygulamasına ilişkin düzenlemeler, işverenlerce hizmet erbabına sağlanan ulaşım imkanına ilişkin istisna, amatör spor hakemleri sağlanan ücretlere ilişkin istisna, binek otomobillerin giderleri ve amortisman tutarlarına getirilen kısıtlamaya ilişkin uygulama, 2020 yılında yürürlüğe giren ücretlerin vergilenmesine ilişkin değişiklikler, yeni gelir vergisi tarifesi, karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilenmesine ilişkin yapılan düzenleme ve sporculara ödenen ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin yapılan değişikler bu Tebliğle açıklanmaktadır.
  • Her üç Genel Tebliğ Taslak halde olup görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Bu Tebliğ taslakları henüz yayımlanmadığı için resmen yürürlüğe girmemiştir.
  • Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile getirilen tüm düzenlemelerin ayrıntılarına 2019/47 numaralı Sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Yönetmelikte önemli değişiklikler yapılmıştır.
  • 2014 yılında yayımlanan ilk Yönetmelikte Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu değişiklikler 21 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış olup farklı yürürlük tarihleri bulunmaktadır. (Yayımı tarihinde, 2021 başında, 31 Mart ve 30 Haziran tarihinde yürürlüğe giren maddeler için Yönetmeliğin 92 nci maddesine bakılmalıdır.
  • Bu Yönetmeliğin amacı yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli gönderici, izinli alıcı, ithalatta yerinde gümrükleme, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları, beyanın kontrolüne yönelik kolaylaştırmalar, emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  • Bu Yönetmelik gümrük işlemlerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü (YYS) belgesi için gerekli şartları, belgenin alınması, sağlanan kolaylıklar ve işlem süreçleri ile sertifikanın geri alınması hususlarını düzenlenmektedir.
  • YYS-I ve YYS II ayrımı, sonradan kontrole tabi tutulma, faaliyet raporunun hazırlanması, yerinde izleme ilişkin sürelerle ilgili kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.
  • Yönetmelik ekinde yer alan eklere 7 tane ilave edilmiş ve 12 Ek belgede ise değişiklikler yapılmıştır.

Bu konularla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,