2020-18

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / Accounting & Tax

Date     : March, 3rd 2020

Subject: Aylık Mali/Vergisel Gelişmeler (Şubat 2020 – Özet)

Tüm okuyucularımıza tekrar merhaba. Şubat ayı mali gündem açısından çok yoğun geçti diyebiliriz, beklenen bir sürü düzenleme yapıldı ve bizi çok yoğun bir Mart ayı bekliyor. Geçen ay içerisinde gerçekleşen önemli vergisel ve mali konuları özet olarak sizlerin dikkatinize sunmak isteriz.

Kısaca başlıklarla başlayıp sonra ayrıntılara bakalım.

 • Yıllardır beklenen Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
 • 2021 yılına ertelenen Değerli Konut Vergisi, bu vergide yapılan esaslı değişiklikler,
 • Ülkemizde çok uzun süredir imar değişikliği kapsamında artan rant değerinin vergilenmesini öngören değer artış payı uygulaması,
 • 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza giren konaklama vergisi, dijital hizmet vergisi ve araç gider kısıtlamasıyla diğer konular hakkında Maliye’nin hazırladığı Genel Tebliğ Taslakları,
 • Aynı Kanunla yürürlüğe giren ve mükellefle İdare arasında ihtilafları azaltmaya yönelik Kanun Yolundan Vazgeçme uygulaması,
 • 6 puanlık ilave SGK teşviklerinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılmış olması,
 • Şehir hastanelerinde bazı işlemlerde uygulanacak olan KDV tevkifat oranları ile
 • İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin KDV iadesi uygulaması,
 • Bankacılık ve Sermaye Piyasası Kanununda yapılan önemli değişiklikler,
 • Brexit konusunda Türkiye tarafından yapılması gerekenler ve ülkemizle İngiltere arasında devam eden anlaşmalar
 • Bankaların alabileceği azami ücret ve tutarlar,
 • Pilot kapsamı genişletilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması,
 • Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuatta yapılan değişiklikler,
 • Özel bankaların ithalde alınan vergilere tahsilata aracılığının kaldırılması ve
 • Uygulaması genişletilen geri kazanım payı düzenlemeleri konusunda bilgiler sunacağız.

Bültenlerimizden faydalandığınızı ve keyif aldığınızı umuyor saygılar sunuyoruz.

 • Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Sistemi: 25 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 2151 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile transfer fiyatlandırması mevzuatında çeşitli değişiklikler yapılmıştır.
  • Kısaca özetlemek gerekirse bu değişikliklerden en önemlisi transfer fiyatlandırması belgelendirme düzeninde yapılan değişikliklerdir. Buna göre, Kararname’de belirlenen hadleri aşan şirketler genel rapor (masterfile), yıllık transfer fiyatlandırması raporu (local file) ve ülke bazlı raporlama (Country-by-Country Reporting) şeklindeki üçlü dokümantasyon yükümlülüklerine tabi olacaktır.
  • Söz konusu belgelendirme yükümlülükleri, OECD tarafından 2012 yılında başlatılan ve 2016 sonlarında büyük oranda tamamlanan “OECD Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılması (Base Erosion Profit Shifting-BEPS) Projesi”nin çıktıları kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerin taahhüdü sonucu getirilmiştir. Uluslararası bir standart olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri birçok ülke ile hemen hemen aynı niteliktedir.
  • Kararname, 6728 sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanına verilen yetkiler dahilinde çıkarılmıştır. Bu yetkilere dayalı olarak yapılan değişikliklere Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer verilmiş olup, söz konusu kararnamede aşağıdaki konularda açıklamalar yapılmıştır.
   • Transfer fiyatlandırmasında belgelendirme düzeni
   • İlişkili kişi tanımının kapsamı
   • Transfer fiyatlandırması işlemsel kâr yöntemleri
   • Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının geçmiş dönemlere uygulanması
   • Belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için indirimli vergi ziyaı cezası uygulaması
  • Yeni düzenlemeleri dikkate aldığımızda, transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi daha da önemli hale gelmiştir.
  • Dolayısıyla, şirketlerin zaman aşımı süresi içindeki tüm geçmiş yıllar için transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerini bir an önce tamamlamalarında da yarar vardır. Bunun yanında, şirketlere yeni getirilen genel belgelendirme ve ülke bazlı raporlama ile ilgili çalışmaları yürütmeye başlamalarını tavsiye etmekteyiz.
  • Ayrıca belirtmek gerekirse, uzun yıllardır edindiğimiz tecrübe göstermektedir ki faaliyet raporu benzeri ve hiçbir analiz ve emsal çalışması içermeyen çalışmalar Cumhurbaşkanı Kararnamesinde belirtilen ve İdarenin aradığı transfer fiyatlandırması belgelendirmesini karşılamamaktadır.
  • O nedenle, değer zinciri analizine (value chain analysis) yer veren genel rapor ile detaylı analizlerin yer aldığı yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması son çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile daha da önemli hale gelmiştir.
  • Bu mevzuatta yapılan değişiklikler ile ilgili detaylı açıklamaların yer aldığı uluslararası vergi rehberimizi linkte bulabilirsiniz. https://ia.com.tr/2020-17-tax-ia-rehber-uluslararasi-transfer-fiyatlandirmasi/
 • Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Beyanname Dönemi Başlamıştır.
  • 2019 yılına ait olarak gerçek kişiler için yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verilecektir.
  • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2019 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar elektronik ortamda göndereceklerdir.
  • Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler.
  • 2019 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;
   • Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2020 tarihine kadar,
   • İkinci taksitin 4 Ağustos 2020 (31 Temmuz 2020 resmî tatile rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
 • Değerli Konut Vergisi 2021 Yılına Ertelenmiş ve Vergide Esaslı Değişiklikler Yapılmıştır.
  • 7221 sayılı Yasa ile Emlak Vergisi Kanunu’nda öngörülen söz konusu yeni vergi düzenlemesi esaslı bir şekilde değiştirilmiştir.
  • Verginin 2021 yılına ertelenmesi, 2020 yılı için beyanname verilmemesi ve tahakkuk yapılmaması, vergi matrahı olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı değerleme yerine emlak vergi değerinin esas alınması ve tek meskeni olanlar ile birden fazla vergiye tabi meskeni olanların en düşük değerli bir meskeninin vergiden istisna edilmesi öngörülmüştür.
  • Vergiye ait değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi konusunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilen yetki maddesi kaldırılmıştır.
  • Vergide artan oranlılık korunmuş, adaletsizliğe sebep olan sınıf usulü artan oranlılık yerine dilim usulü artan oranlılık kabul edilmiştir.
 • Türkiye’de Değeri Artan Arsalar Üzerinden Değer Artış Payı uygulaması başlatılmaktadır.
  • Türkiye’de on yıllardır tartışılan bir konu olan değer artış payı artık Yasalaşmıştır.
  • 20 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan bu yasal düzenleme coğrafi bilgi sistemine ilişkin veriler ve Gecekondu Kanunu, İmar Kanunu, İskân Kanunu, Değerli Konut Vergisi, Kıyı Kanunu, İhale Mevzuatı ve Yapı Denetimi Mevzuatı gibi çok çeşitli alanlarda esaslı düzenlemeler içermektedir.
  • Kısaca, taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınır. Bu düzenleme 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen ek madde 8 ile başlatılmış olmaktadır.
  • Yasa yayım tarihi olan 20 Şubat 2020 Perşembe günü yürürlüğe girmiştir.
  • Yapılacak olan imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın, artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacaktır.
  • Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bedel tespit esasları gözetilecektir.
  • Değer artış payının, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenmesi gerekmektedir.
  • Taşınmazın değer artışına tabi olduğu tapu kütüğüne şerh edilecektir. Ayrıca değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecektir.
 • İlave SGK teşviki sağlayan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uygulama 2020 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.
  • 2019 yılı sonuna kadar 6 puan ilave SGK indirimi sağlayan 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla getirilen teşvikin 31.12.2020 yılı sonuna kadar uzatılması sağlanmıştır.
  • Karar 23 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış olup 1.1.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Buna göre 51 il ve Gökçeada, Bozcaada ilçelerinde şartları sağlayan işyerleri bu teşvikten yararlanmaya devam edecektir.
 • Bankacılık ve parasal konularda düzenleme yapan çok sayıda Kanunda önemli değişiklikler öngören 7222 sayılı Kanun 25 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Kanunda, Bankacılık Kanunu yanında, Sermaye Piyasası Kanunu, Merkez Bankası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklikler yapılmıştır.
  • Ayrıntıya girmeden, bankalarca hazırlanacak önlem planı, Varlık Fonu, müşteri sırrı ve kişisel veriler, katılım bankaları için uygulanacak hükümler, öngörülen cezai müeyyideler, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler, BDDK’dan TCMB’ye geçen yetkiler, faktöring şirketleri için öngörülen asgari sermaye tutarı, sermaye piyasalarında öngörülen borçlanma aracı sahipleri kurulu ile teminat yönetim sözleşmesi ve teminat yöneticisi uygulaması, kitlesel fonlama ve proje finansmanı ile projeye dayalı menkul kıymetler hakkında düzenlemeler yapılmıştır.
  • Yapılan kanuni düzenlemeler sonrasında ilgili kurumların ikincil düzenlemeler yapması beklenmektedir.
 • Brexit konusunda Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Türkiye’nin İngiltere ile halihazırda yürürlükte olan Anlaşmaları aşağıda özetlenmiştir.
  • 2020/1 sayılı Genelge ile Birleşik Krallığın Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasına ilişkin olarak 31.12.2020 tarihine kadar öngörülen geçiş dönemi aşamasında tüm Devlet kurumlarının görev ve yetki alanlarına giren konularda bu hususa dikkat etmeleri ve kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirme ve yönlendirmeleri gerekmektedir.
  • Mali açıdan hali hazırda İngiltere ile imzalanmış bir Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmamız bulunmakta ve yürürlüğü devam etmektedir.
  • Sosyal güvenlik açısından İngiltere ile Türkiye arasında 09.09.1959 tarihinde imza edilmiş olan en eski Sosyal Güvenlik Anlaşması halen yürürlüktedir.
  • 15 Mart 1991 tarihinde imzalanmış olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması da halen yürürlüktedir.
 • Moldova ile Türkiye arasında imzalanan sosyal Güvenlik Anlaşmasının uygun bulunmasına ilişkin 24 Şubat 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır. Böylece Türkiye’nin ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin sayısı 32’yi bulmuştur.
  • Bu anlaşmalar taraf ülke vatandaşlarının eşit işlem görmesi, sigortalılık birleştirmesi, sağlık, aile, yaşlılık, ölüm vb yardımlarından yararlanma, uygulanacak sigorta kolları, aylıkların hesaplanması, hizmet birleştirmesi, anlaşmazlıkların çözümü gibi sigortalıları ilgilendiren çok önemli konuları düzenlemektedir.
 • 30 seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğde kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin KDV ve tevkifat oranlarına ilişkin belirlemeler, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin KDV iadesi uygulaması ve 2022 yılı sonuna kadar uzatılan imalat sanayine yönelik yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin düzenlemeler ve açıklamalar yer almaktadır.
  • PPP Modeli (Kamu Özel İş Birliği Modeli) ile yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde, uygulanacak usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmektedir.
  • İmalat Sanayiine Yönelik KDV İadesi: 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanmasına karar verilmişti.
   • KDV iadesinden yararlanabilmek için;
    • İnşaat sanayiine yönelik Yatırım Teşvik Belgesine sahip olmak,
    • İnşaat işlerinin teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması,
    • Teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması gerekir.

Bu şartların yanı sıra ilgili dönem KDV beyannamelerinde iadenin talep edilmesi durumunda yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV belge sahibi yatırımcıya iade edilmektedir.

  • Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası: KDV Kanununun geçici 39 uncu maddesinde yer alan Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldığından Tebliğde buna yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
 • Kanun Yolundan Vazgeçme konusunu düzenleyen 517 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi ihtilaf süreç yönetimi açısından yeni bir dönem başlamaktadır.
  • 01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 379. Maddesi ile “Kanun Yolundan Vazgeçme” düzenlemesi getirilmiş ve buna dair 517 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.
  • Gerek mahkemelerin iş yükünün azaltılması gerekse de verginin tahsilinin sağlanması amaçlanmış olup, düzenlemeyle; vergi/ceza ihbarnamelerine karşı açılan davalarda, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Vergi Mahkemesinin veya istinaf sıfatıyla Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararlara karşı kanun yoluna başvurma hakkından vazgeçilmesi halinde, ödenecek vergi ve cezalarda indirim öngörülmektedir.
 • 7194 sayılı Kanun’un uygulamasına ilişkin Genel Tebliğ Taslakları kamuoyunun görüşlerini almak üzere GİB web sayfasında yayımlanmıştır.
  • Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı
   • 7194 sayılı Kanun ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulu en çok meşgul eden konulardan bir tanesi Nisan 2020 tarihinde başlayacak olan Konaklama Vergisidir.
   • Tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde, vergiyi doğuran olay, acentelerin durumu, mükellefiyet, sunulan geceleme hizmetinin yanında sunulan diğer hizmetler, istisna ve muafiyetlerin uygulama şekli, verginin belgelerde gösterilmesi beyanname ve ödemeye ilişkin düzenlemeleri içermektedir.
   • Vergi planlaması ve benzeri uygulamalara açık noktalar olduğu için sektör temsilcilerinin iyi incelemesi ve rekabet eşitsizliği yaratabilecek noktaların Hazine ve Maliye Bakanlığına görüş ve öneri olarak sunulması yerinde olacaktır.
  • Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğ Taslağı
   • 7194 sayılı Kanunun 1 ila 7 nci maddelerinde düzenlenen dijital hizmet vergisinin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esasların belirlenmesine yönelik olarak Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır.
   • Bu Taslak 28 Şubat 2020 tarihinde web sayfasında güncellenmiştir. Mart ayı içinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
  • 311 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
   • 7194 sayılı Kanunla getirilen serbest meslek kazançlarında istisna uygulamasına ilişkin düzenlemeler, işverenlerce hizmet erbabına sağlanan ulaşım imkanına ilişkin istisna, amatör spor hakemlerine sağlanan ücretlere ilişkin istisna, binek otomobillerin giderleri ve amortisman tutarlarına getirilen kısıtlamaya ilişkin uygulama, 2020 yılında yürürlüğe giren ücretlerin vergilenmesine ilişkin değişiklikler, yeni gelir vergisi tarifesi, karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilenmesine ilişkin yapılan düzenleme ve sporculara ödenen ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin yapılan değişiklikler bu Tebliğle açıklanmaktadır.
  • Her üç Genel Tebliğ Taslak halde olup görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Bu Tebliğ taslakları henüz yayımlanmadığı için resmen yürürlüğe girmemiştir.
 • Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile getirilen tüm düzenlemelerin ayrıntılarına 2019/47 numaralı Sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.
 • Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.
  • Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik vb. ürünlerin) satışlarında vergi kayıp ve kaçağını etkin bir şekilde engellemek amacıyla birinci ve ikinci sınıf tacirlerin işletmelerindeki akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilmiş ödeme kaydedici cihazların “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (Yeni Nesil Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine dair “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Yönetmelikte önemli değişiklikler yapılmıştır.
  • 2014 yılında yayımlanan ilk Yönetmelikte Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu değişiklikler 21 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış olup farklı yürürlük tarihleri bulunmaktadır. (Yayımı tarihinde, 2021 başında, 31 Mart ve 30 Haziran tarihinde yürürlüğe giren maddeler için Yönetmeliğin 92 nci maddesine bakılmalıdır.)
  • Bu Yönetmeliğin amacı yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli gönderici, izinli alıcı, ithalatta yerinde gümrükleme, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları, beyanın kontrolüne yönelik kolaylaştırmalar, emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  • Bu Yönetmelik gümrük işlemlerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü (YYS) belgesi için gerekli şartları, belgenin alınması, sağlanan kolaylıklar ve işlem süreçleri ile sertifikanın geri alınması hususlarını düzenlemektedir.
  • Ayrıca, YYS-I ve YYS II ayrımı, sonradan kontrole tabi tutulma, faaliyet raporunun hazırlanması ve yerinde izlemeye ilişkin sürelerle ilgili kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.
  • Yönetmelik ekinde yer alan eklere 7 tane ilave edilmiş ve 12 Ek belgede ise değişiklikler yapılmıştır.
 • Özel Bankaların vergi toplama yetkisi bir kez daha daraltılmıştır.
  • Ticaret Bakanlığı’nın 21.02.2020 tarihli yazısı ile mükelleflerin ödemekle yükümlü oldukları ithalattan alınması gereken gümrük vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar aracılığıyla tahsil edilmesine yönelik olarak Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve yazı ekindeki listede belirtilen 25 adet özel bankayla imzalanan protokoller feshedilmiştir.
  • Diğer vergilerle ilgili olarak daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı başından itibaren uygulanmak üzere benzeri bir karar almıştı. Söz konusu uygulamaya ilişkin detayları 2019-50 numaralı sirkülerimizde açıklamıştık.
  • Fesih tarihinden itibaren bu bankalara bağlı merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı da dahil herhangi bir kanal aracılığıyla söz konusu protokoller kapsamında hiçbir surette tahsilat yapılamayacaktır.
  • Anılan vergilerin ödenebileceği kamu bankaları şunlardır:
   • C. Ziraat Bankası A.Ş.
   • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
   • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
   • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
   • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
 • Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması Genişletilmiştir. Ayrıca beyanname verme süresi de bir ay uzatılmıştır.
  • 5/2/2020 tarih ve 31030 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2 Sıra numaralı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan plastik poşetler dışındaki diğer ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
  • Ayrıca bu Tebliğ ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ayın sonu olarak değiştirilmiştir.
  • 28 Şubat 2020 tarihli ve 124 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi hakkında bir duyuru yayımlamış ve beyanname doldurma sürecinde mükelleflere yardımcı olması amacıyla hazırlanan ve beyannamenin düzenlenmesinden istisna ve mahsup işlemlerine kadar tüm işlemleri görsellerle ayrıntılı olarak açıklayan bir kılavuz paylaşmıştır.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 7 Şubat 2020 tarihli Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları Bakan Oluru ile yürürlüğe koymuştur. Söz konusu Usul ve Esaslarda;
   • Şirketlerde çevre görevlisinin sorumlulukları,
   • Piyasaya arz etme, ithalat, tedarik, satış noktası vb kavramlar,
   • Geri kazanım katılım payına tabi ambalaj tanımına uyan ürünler, üretildiği malzemeye göre ambalajlar,
   • Birincil, ikincil ve üçüncül ambalaj türleri,
   • Ambalaj piyasaya sürenler, ambalajlı ürün ithal edenler, ambalaj tedarikçileri, plastik poşetler ve diğer torbalar,
   • Geri kazanıma tabi bitkisel yağlar,
   • Geri kazanıma tabi elektrikli ve elektronik eşyalar, lastikler, pil ve akümülatörler, madeni yağlar ve ilaçlara ilişkin ayrıntılı örneklerle sadece beyan edilmesi, beyan edilmesi ve ödenmesi, mahsuplaşma, muafiyet uygulanan ürün ve durumlar açıklanmıştır.
 • Yeni Uluslararası Vergi Anlaşması Müzakereleri
  • Türkiye Cumhuriyeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti arasında bir Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması akdedilmesine ilişkin ilk tur müzakereler 21-23 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
 • Devlet teşviklerinde uygulanan Destek Yönetim Sistemine (DYS) ilişkin Genelge çıkmıştır.
  • Bu kapsamda olmak üzere;
   • Mal ihracatına yönelik destekler,
   • Hizmet ihracatına yönelik destekler,
   • Dâhilde İşleme Rejimi,
   • Hariçte İşleme Rejimi,
   • Vergi Resim Harç İstisnası ve
   • Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenler DYS kapsamında yürütülecektir.
  • Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığının web sayfasında Genelge olarak yayımlanmıştır.
  • 31/03/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.
 • Bankacılık İşlemlerinden Alınan Ücretlerde değişiklik yapılmış olup uygulama 1 Nisan 2020’de başlayacaktır.
  • TCMB ve BDDK finansal tüketicilerden alınacak ücretler ile bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenleme yapmıştır.
  • Tebliğin amacı bankaların ticari müşterileri ile gerçekleştireceği işlemlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması, kavram ve terim birliğinin sağlanması ve aşırı ücretlendirmenin önlenmesi için, sunulan ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve nitelikleri ile azami miktar ya da oranları ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  • 2020/4 TCMB Tebliğinde, ücretlere ilişkin bilgilendirme esasları, ticari krediler, kredi tahsis ve kullandırımı, teminatlandırma ve kapama, dış ticaret ve nakit yönetimine ilişkin ücretler, her türlü para transferleri, kiralık kasa hizmetleri, ödeme sistemleri, ticari kartlar, üye işyeri ücretlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yer almaktadır.
  • 10 Şubat tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ ve Yönetmelik 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Daha sonra yapılan 2020/5 sayılı Tebliğ değişikliği ile Tebliğin 1-4 (amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar), 15 (para ve kıymetli maden transferi), 20 (üye işyeri ücretleri) ve 22 nci (intibak) maddeleri dışında kalan maddelerinin yürürlük tarihi 1 Nisan 2020 olarak yeniden belirlenmiştir. Böylece uygulama 1 ay ertelenmiş olmaktadır.
  • Düzenlemeler yürürlük tarihinden önce kurulmuş sözleşmeler açısından ise yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilecek işlemler bakımından da uygulanacaktır.
 • 9 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7 numaralı Tebliğle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulandığı pilot il kapsamına Bursa, Eskişehir ve Konya eklenmiş ve diğer iller için uygulama Mart 2020’ye ertelenmiştir.
  • Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanmıştır.
  • Bu kapsama giren mükelleflerce/işverenlerce sayılan iller dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.
  • Sayılan illerde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.

Bu konularla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,