Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2020-5

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / Accounting & Tax

Date     : January, 7th 2020

Subject: 2020 Yılında Uygulanacak Çeşitli Faiz ve Zam Oranları

Çeşitli Kanunlarda öngörülen faiz, gecikme zammı, temerrüt oranı, yeniden değerleme oranı, artış oranı veya uygulanacak kanuni üst hadler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Kolay okunması için kısa kısa başlıklar halinde aşağıda özetledik.

 • Tecil Faizi Oranı: Tecil faizi oranı yıllık %15 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu oran ödeme güçlüğü nedeniyle Vergi Dairelerine borçlu olan mükellefler için çok önemlidir.
  • 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden, 30.12.2019 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
 • Gecikme Faiz ve Zammı: Aylık gecikme zammı[1], pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları düşürülmüştür.
  • Vergi dahil amme alacaklarının geç ödenmesinde uygulanan gecikme zammı ile geç tahakkuk durumunda uygulanan gecikme faizi oranları her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6’ya düşürülmüştür. Bu oran pişmanlık talebiyle verilen vergi beyannameleri için uygulanan pişmanlık zammının hesaplanmasında da uygulanmaktadır.
 • Kredi Kartı Faiz Oranları: Kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi faiz oranı 2020’den itibaren geçerli olmak üzere %1,4, azami gecikme faiz oran %1,7 olarak uygulanacaktır. (Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde bu oranlar sırasıyla %1,12 ve %1,42 olarak uygulanır.)
 • TCMB İskonto ve Avans Faiz Oranları: 21 Aralık 2019 tarih ve 30985 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TCMB Tebliğiyle, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 12,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 13,75 olarak tespit edilmiştir. Bu oranlar aynı zamanda Vergi Usul Kanunu’nda reeskont işlemlerinde kullanılan oranlardır.
  • Alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemine tabi tutulmasında, TCMB tarafından kısa vadeli avans işlemleri için belirlenen faiz oranının dikkate alınacağı belirlenmiştir.
  • Ayrıca 2013 tarih ve 64 numaralı VUK Sirkülerine göre, vadeli çekler de reeskont uygulamasından yararlanabilmektedir.
 • Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi: Özel hukukta genel olarak faiz uygulamaları Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna tabidir.
  • Taraflar aralarında serbest bir şekilde sözleşme ile uygulanacak faiz oranını tespit etmemişse bu oran yıllık %9’u geçemez. Temerrüt faizi için de bu oran uygulanır.
  • Ticari işlerde ise faiz oranı %13,25 oranı uygulanır.
  • 3095 sayılı Kanuna göre kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken birleşik (mürekkep) faiz yürütülemez.
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 ncu maddesi uyarınca, ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde geç ödeme durumunda uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15 olarak belirlenmiştir.
  • TCMB tarafından 02.01.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ ile, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde kullanılacak faiz oranının yıllık %15 ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek olan asgari tutarın 260TL olarak uygulanacağı açıklanmıştır.
  • Bu tutar ve oran 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Tebliğin yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 • Yeniden Değerleme Oranı: 23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 512 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile 2019 yılı için uygulanacak olan YDO (yeniden değerleme oranı) %22,58 olarak tespit edilmiştir. Bu oran 2020 yılında ödeyeceğimiz damga vergisi, harçlar, cezalar, vergilendirmeye ilişkin bazı tarife, vergiye ilişkin mükellefiyetler, uygulanacak bazı limitler ve hadler açısından önemlidir.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Yeniden Değerleme Oranı: 23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda belirtilen araçların 2020 yılı MTV (motorlu taşıtlar vergisi) tutarı tespit edilirken yukarıda yer alan %22,58 oranı değil %12 artış oranı uygulanmıştır.

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz için vergi ve muhasebe uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Saygılarımızla,

 

[1] Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre faiz, işletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema anlamına gelir. Türk Hukuk Lügatine göre ise faiz, alacaklının borçlusundan istemeye hakkı olduğu bir ivazdır. Ekonomi bakımından faiz, ödenecek olan paranın geliri, hukuki bakımdan ise alacağın medeni semeresidir. Her medeni semere gibi bu da mukaveleden veya kanun hükmünden doğar. Bunun özelliği zamanla doğan ve çoğalan bir alacak olmasıdır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre süresinde ödenmeyen vergi borçları ve Vergi Usul Kanunu’na göre zamanında tahakkuk etmeyen vergiler için uygulanan gecikme faizinin oranı gecikme zammına bağlanmış durumdadır. Normal ticari faizler, zamlar gider yazılabilmekteyken gecikme faiz ve zamları KKEG olarak dikkate alınmaktadır.

Download PDF