Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2020-6

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / Accounting & Tax

Date     : January, 9th 2020

Subject: Yapılan Önemli Mali/Vergisel Düzenlemeler (Son 10 günlük Özet)

Aralık ve Ocak ayları yeni yıla ilişkin mali düzenlemenin en fazla yapıldığı aylar olduğu için bu bültenimizde önemli konuları başlıklar halinde iletmek sizlere istedik. Kısaca,

 • 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Bütçeye göre genel bütçeli idarelere tanınan ödenek tutarı, 1.082.021.197.000 TL, genel bütçe gelirleri ise 941,9 milyar TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu bütçe gelirlerinin 912,5 milyar TL’si vergi gelirlerinden oluşmaktadır.
 • Vergi gelirlerinin %31,4’ünün gelir üzerinden alınan vergilerden (gelir ve kurumlar), %35,7’sinin KDV ve %19,3’ünün ÖTV’den oluşması planlanmaktadır.
 • 2 Ocak 2020 tarih ve 2015 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredi kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 • Karar, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında uygulanacaktır.
 • Her üretim konusu için Karara ekli tabloda belirtilen standart indirim ve belirli şartları sağlayan üreticiler için ilave indirim oranları uygulanacaktır.
 • Örnek olarak genç çiftçi/girişimciler (40 yaş ve altı) ve kadın çiftçi/girişimciler için ilave indirimler uygulanacaktır.
 • İhracatçılara verilen yeşil pasaport alma hakkı dört yıla çıkarılmıştır.
 • Daha önce 2 yıl için verilen bu imkan 7196 sayılı Kanun’un 12 nci maddesiyle Pasaport Kanunu’nun 14/A fıkrasında yapılan değişiklikle “4 yıla” çıkarılmıştır.
 • 23 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9962 Sayılı BKK ile belirlenen koşulları sağlayan ihracatçılara 2 yıl süre ile Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
 • Son olarak, 10 Kasım 2019 tarihinde ise yeşil pasaport almaya ilişkin limit 1 milyon USD’den 500bin USD’ye düşürülmüştü.
 • Kuyumcular için fatura düzenleme sınırı 4.200 TL olarak belirlenmiştir.
 • 4 Ocak 2020 tarih ve 30998 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 514 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin sınırın anılan maddede yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanması uygun görülmüştür.
 • 31 Aralık tarihli Resmî Gazetede Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 64 sıra numaralı Değerli Kağıtlar Genel Tebliği yayımlanmıştır.
  • Buna göre, pasaport bedelleri 160TL, ikamet izni 110TL, aile cüzdanları 140TL, sürücü belgeleri ise 200TL olarak yeniden tahsil edilecektir.
 • 2 Ocak 2020 tarih ve 30996 sayılı Resmî Gazetede Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.
 • Kısaca, mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanmaktadır.
 • Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
 • Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
 • 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede avukatlık tarifesi dışında çeşitli meslek ve işlere ilişkin ücret tarifeleri yayımlanmış ve 2020 yılı için verilecek ücretler belli olmuştur.
 • İflas idaresi ücreti, yazı ve tebliğ masrafı tarifesi,
 • Lisanslı yediemin depoları ücret tarifesi,
 • Arabuluculuk asgari ücret tarifesi,
 • Serbest muhasebecilik, SMMM ve YMM asgari ücret tarifesi,
 • Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği tarifesi,
 • Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında uygulanacak ücret tarifesi.
 • Mali Hesaplara İlişkin Bilgilerin Ülkeler Arasında Otomatik Değişimine İlişkin Anlaşma Cumhurbaşkanı’nca onaylanmıştır.
 • Bu Anlaşma Çifte Vergilendirme Anlaşmaları ve Türkiye’nin de imzaladığı “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinden” kaynaklanan finansal hesaplara ilişkin belli çerçevede bilgilerin paylaşılması konusunu düzenlemektedir.
 • 12.2019 tarih ve 1965 sayılı Cumhurbaşkanı Onayı ile Anlaşma onaylanmıştır.
 • Anlaşma, 36 üyeli OECD’nin Vergi Politikası ve İdaresi Merkezi tarafından yürütülen çok uzun bir çalışmanın ve işbirliğinin sonucudur. Vergi Konularında Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Forumunun 135 üyesi ve BEPS konusunda çalışan 100 ülke ve 2.000’den fazla ülkeler arası anlaşma ile çerçevesi çizilen bir konudur.
 • Mekanizma: Bu Anlaşma, taraf ülkelerin birbirleriyle mukimlerinin mali kuruluş tanımına giren hesaplarda yer alan varlıkları belli şekillerde diğer ülkelerin Mali İdareleri ile otomatik olarak paylaşması mekanizmasına dayanmaktadır.
 • Yürürlük: Türkiye Anlaşmayı 88. ülke olarak imzalamıştır. Kasım 2019 itibariyle imzacı ülke sayısı 107’dir. Teknik olarak bunlardan 52 tanesi için yükümlülük Eylül 2017’de başlamıştır. Türkiye’nin yükümlülüğü ise diğer 48 ülke ile birlikte Eylül 2018’de, kalan 6 ülke için ise 2019 ve 2020 Eylül’de başlamaktadır. Bu Anlaşma’ya göre mali hesaplar ve sayılan mali kuruluşların belli ölçekteki mali tutarları bildirme ve bilgi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Türkiye açısından hesapların niteliğine göre uygulama teknik olarak Eylül 2018 ve Eylül 2019’da yükümlülük başlamıştır. Cumhurbaşkanınca onaylanan anlaşmada sürecin ilerlemesine bağlı olarak en erken Eylül 2020’de bilgi değişimi başlayacağı öngörülmektedir. Anlaşmaya taraf ülkelerden hangileri ile Otomatik Bilgi Değişimi yapılacağı ayrıca belirlenecektir. Anlaşma gereği anlaşmanın bütün tarafları ile otomatik bilgi değişimi yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • İşleyiş Tarzı: Genel çerçevesi çizilen bilgilerin değişim yöntemi ülkelerin arasında teknik olarak belli altyapılar kullanılarak yapılacaktır. Ortak Paylaşım Sistemi (Common Transmission System for AEOI) otomatik veri aktarımı konusunda OECD tarafından üzerinde çalışılan bir yöntemdir.[1]
 • İhracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu sürekli hale getirilmiş, getirilen paraların bankalara satılması zorunluluğu ise kaldırılmıştır.
 • 31 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin (İhracat Bedelleri Hakkında-Tebliğ No 2018-32/48) Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2019-32/56 sayılı Tebliğ ile söz konusu düzenleme yapılmıştır.
 • Bedellerin getirilmesine ilişkin olarak mücbir sebep hallerinin yanına haklı durum hali de eklenmiştir.
 • 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla açık bulunan ihracat hesapları için, bu Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacaktır.
 • Bankalarca, söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair “İhracat Bedeli Kabul Belgesi/Ek-1” doldurulacak, bu belgeye ilişkin alt yapı hazırlanana kadar DAB (Döviz Alım Belgesi) yeterli olacaktır.
 • Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla yapılacak terkin işlemlerine ilişkin düzenleme değiştirilmiştir.

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz için vergi ve muhasebe uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Saygılarımızla,

[1] http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/

 

Download PDF

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply