Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2019-45

To       : The clients and company web site

From   : Independent Adviosors / Tax Incentives

Date     : December, 4th 2019

Subject: Devlet Teşvikleri – Destek Yönetim Sistemi Uygulaması

Ticaret Bakanlığı bir süredir sağlamış olduğu teşvik ve desteklerin web sayfası üzerinden yürütülmesine ilişkin çalışmalar yapmaktadır. Yeni çıkarılan bir Tebliğe göre aşağıda ayrıntıları yer alan Devlet desteklerine ilişkin olarak yetkilendirilmiş kullanıcılar ilgili bileşenlere ilişkin işlemleri elektronik ortamda yapacaklardır.

Bakanlık 3 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2019/7 numaralı Uygulama Tebliği ile Destek Yönetim Sistemine (DYS) ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

Bu kapsamda olmak üzere;

 • Mal ihracatına yönelik destekler,
 • Hizmet ihracatına yönelik destekler,
 • Dâhilde İşleme Rejimi,
 • Hariçte İşleme Rejimi,
 • Vergi Resim Harç İstisnası ve
 • Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenler DYS kapsamında yürütülecektir.

Ayrıntılara bakmak gerekirse;

 • İlgili mevzuat: Yetkilendirilmiş kullanıcılar, DYS üzerinden hizmete sunulan bileşenlere ilişkin işlemleri her bir bileşenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir.
 • Önceki İşlemler: DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanmasından önce dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almak ve mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmak için müracaat eden yararlanıcıların başvurularında bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır. DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanacağı tarih Bakanlık web sayfasında ilan edilecektir.
 • Elektronik Ortamda Yapılmayan Başvurular: DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanması ile birlikte dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya ve mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DYS üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Bu durumda DYS üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İlgili Kurum: DYS’nin işleyişine ilişkin diğer hususlar İhracat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek uygulama usul ve esasları ile belirlenecektir.
 • Başvuru: DYS’yi kullanacak yararlanıcılar, sisteme tanımlanmak üzere başvurularını Bakanlık Merkez Teşkilatına veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapacaklardır. DYS’ye tanımlanması uygun görülen yararlanıcılar sisteme tanımlanacaktır.

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz için teşvik uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Saygılarımızla,