Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2019-55

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / Accounting & Tax

Date     : December, 25th 2019

Subject: Bu Hafta Yapılan Önemli Vergi Düzenlemeleri

Aralık ayları yeni yıl öncesinde mali düzenlemenin en fazla yapıldığı ay olduğu için bu bültenimizde önemli konuları başlıklar halinde iletmek sizlere istedik. Kısaca,

 • 21 Aralık 2019 tarih ve 30985 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TCMB Tebliğiyle, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 12,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 13,75 olarak tespit edilmiştir. Bu oranlar aynı zamanda Vergi Usul Kanunu’nda reeskont işlemlerinde kullanılan oranlardır.
 • Alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemine tabi tutulmasında, TCMB tarafından kısa vadeli avans işlemleri için belirlenen faiz oranının dikkate alınacağı belirlenmiştir.
 • Ayrıca 2013 tarihli ve 64 numaralı VUK Sirkülerine göre, vadeli çekler de reeskont uygulamasından yararlanabilecektir.
 • 23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 512 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile 2019 yılı için uygulanacak olan YDO (yeniden değerleme oranı) %22,58 olarak tespit edilmiştir. Bu oran 2020 yılında ödeyeceğimiz vergiler, cezalar, bazı tarife, mükellefiyet, hadler vb vergileme konularına etkide bulunmaktadır.

23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda belirtilen araçların 2020 yılı MTV (motorlu taşıtlar vergisi) tutarı tespit edilirken yukarıda yer alan %22,58 oranı değil %12 artış oranı uygulanacaktır.

Buna göre,

 • I ve I/A sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve
  benzerleri ile motosikletler,
 • II sayılı tarifede yer alan minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve
  benzerleri ile panel van ve motorlu kamyonetler,
 • IV sayılı tarifede yer alan uçak ve helikopterler için motorlu taşıtlar vergisi
  tutarları %12 artırılarak uygulanır.
 • 24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7201 sayılı Kanun ile İmalat Sanayi ve Ar-Ge’de kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinde öngörülen KDV istisnası 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Makine ve Teçhizatta Yeni KDV’siz Dönem: Yukarıda yer alan istisna sadece
  yeni (hiç kullanılmamış) makine ve teçhizata Vergi Dairesinden verilen “İstisna Belgesine” dayanılarak uygulanacaktır. 18 seri nolu KDV Genel Tebliğine göre aksam, parça, aksesuar ve teferruat için bu istisna uygulanmayacaktır.
 • Tam İstisnanın Avantajı: KDV’siz olarak yapılacak makine ve teçhizat
  teslimlerine ilişkin olarak imalatçının yüklendiği KDV belli kontroller ve kurallar dahilinde teslimde bulunan mükellefe iade edilebilecektir. KDV iadeleri mahsuben veya YMM raporuyla nakden yapılabilecektir.

Yapılan Kanun değişikliği ile,

 • Sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji
  geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,
 • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
  Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım
  merkezlerinde,
 • Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki
  araştırma laboratuvarlarında
 • Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2022 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olacaktır.
 • 24 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7200 sayılı Kanun ile 5 Mayıs 2017 tarihinde Kişinev’de imzalanan “Türkiye ile Moldova Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur. Türkiye’nin hali hazırda imzalanmış 30 ikili sosyal güvenlik anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmalar taraf ülke vatandaşlarının eşit işlem görmesi, sigortalılık birleştirmesi, sağlık, aile, yaşlılık, ölüm vb yardımlarından
  yararlanma, uygulanacak sigorta kolları, aylıkların hesaplanması, hizmet birleştirmesi, anlaşmazlıkların çözümü gibi sigortalıları ilgilendiren çok önemli konuları düzenlemektedir.
 • 26 Aralık 2019 tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılı için günlük 98,10TL brüt asgari ücret ödenmesini kararlaştırmıştır.
 • Bu ücret milli seviyede uygulanmak üzere belirlenmiştir. Bilindiği üzere uzun yıllardır bölgesel asgari ücret tartışması yapılmaktadır.
 • Asgari ücret aylık brüt 2.943 TL olarak hesaplanmaktadır. Net asgari ücret
  ödemesi 2,324.71TL, işverene maliyeti ise 3,458.03TL olmaktadır.
 • Ülkemizde ücret ödemeleri %15 ile başlayan artan oranlı gelir vergisine tabidir.

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz için vergi ve muhasebe uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

PDF Download