Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili Kanunla Sunulan Fırsatları Kaçırmayınız!

Söz konusu Kanun ile;

 • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) bazı güncelleme yapılması,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyanı cezası) tamamının silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının% 50’sinin silinmesi,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE değişiklik yapılması,
 • Öğrenim ve / veya katkı kredilerine borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE’nin düzeltilmesi yapılması,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE fiyat hesaplanan tutardan ayrıca% 90 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında% 25 indirim yapılması,

Taksitli ödeme tercih edilmesi tercih edilmesi ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

 • Yİ-ÜFE ücret hesaplanan tutardan ayrıca% 50 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında% 12,5 yapılması yapılması,
 • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler ödenmesi,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
 • Vadesi 31/12/2014 gezide olan aslı 100 TL ve açık borçların silinmesi,
 • 7143 sayılı Kanunla devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • 6183 sayılı Kanun yürütme tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 başvurusu yapılması.

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazılarının  (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar)  30 Haziran 2021 miktar kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve incelemesi yapılmayacaktır.

Yapılandırmaya ayrıntılı açıklamalarımız aşağıda özetlenmiştir.

 • Kesinleşmiş Alacaklar

31.08.2020 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergiler ve söz konusu vergilere ilişkin gecikme zammı ve faiz ile birlikte vergi cezaları, kanun kapsamında bulunmaktadır. Kesinleşmiş durumda bulunan vergi borcunun kanunda belirtilen şekilde ödenmesi halinde; gecikme faizi, gecikme zammı alacağından vazgeçilerek ve kesinleşmiş asıl alacak üzerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları hesaplaması ile ilave yapılacaktır.

Özet tablo aşağıdaki gibidir.

Kapsam

Tahsilinden Vazgeçilen Tahsilinden Vazgeçilmeyen Hesaplama

 

A

B C D

Vade

Vergiler + GF + GZ + Vergi Cezaları + Vergi Cezalarına İlişkin Gecikme Zamları

Fer’i Alacaklar (GF / GZ) + Vergi Cezaları ve Vergi Cezalarına İlişkin Gecikme Zamları Amme Alacağının Aslı ((C) + (CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI)) 6-18 Taksit

Asla Bağlı Olmayan Vergi Cezaları ve İştirak Ned. Kesilen Vergi Cezalarının% 50’si

Cezaların% 50’si + Gecikme Zammı Cezaların%% 50’si ((C) + (C * Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI)) 6-18 Taksit
İdari Para Cezaları Fer’i Alacaklar (GF / GZ) İdari Para Cezası Aslı ((C) + (CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI)) 6-18 Taksit

Yukarıdakiler Dışında Kalan Aslı Amme Alacakları + Faiz + Cezai Faiz + Gecikme Faizi + Gecikme Zammı

Faiz, Cezai Faiz, Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı Amme Alacağının Aslı ((C) + (CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI)) 6-18 Taksit
Gümrük Vergileri + Faiz + Gecikme Faizi + Gecikme Zammı Faiz + Gecikme Faizi + Gecikme Zammı + İdari Para Cezası Gümrük Vergisi ((C) + (CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI)) 6-18 Taksit

Gümrük Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kabahatler Kanununun İştirak Hükümleri Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezaları

İdari Para Cezasının% 50’si İdari Para Cezasının% 50’si C 6-18 Taksit
Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının% 30’u + Gümrük Vergisi + Faiz + Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının% 70’i + Faiz + Cezaları Faizi ve Gecikme Zammı Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının% 30’u + Gümrük Vergisi ((C) + (CxYİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

6-18 Taksit

 • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin sormamış kısmının üzerine ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi Fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı görün kadar Yİ-ÜFE aylık değişim esaslı hesaplanacak tutarın; sadece alacaktan ibaret olması hâlinde Fer’i alacaktan yerine Yİ-ÜFE aylık değişim esas aslında hesaplanacak tutar, bu Kanunda belirtilen süre ve tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi Fer’i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımı zamanında ödenmiş iletiler olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Bu Kanun inci kapsamına giren dönemlere çiftlere örnek olup bu Kanunun yayımı tarihi 213 sayılı Kanunun 15 maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmesi için beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 Ekim, Kasım veya aralık ayına tekabül edecek sırayla diziler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

 • Bu Kanun vb. Ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı. Kadar Yİ-ÜFE aylık değişim esas olan hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu Kanun hükümlerinin uygunluğuyla, bu Kanunda ödeme ödeme süresi kadar kadar 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmaz.
 • Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerin türlerinin ve ithalatçılarının, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (6) bendinin Hazine ve Maliye Bakan yetki için kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiket ve kullanım izin verilebilmesi için kanun kanunlarının ve vadelerinin verilebilmesi ve vadesi 1/3/2016 tarihli sonra gelen 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan ürünlere giyim özel tüketim ve bu vergiye ait beyannameden doğan damga vergisi ile bu vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı kadar Yİ-ÜFE aylık değişim esas esas hesaplanacak tutarın tamamının ödenmesi şarttır.
 • Bu Kanunun kapsadığı dönemlere dönük olup bu Kanunun yayımı tarihi yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmayacaklar için mükelleflerce bu Kanunda öngörülen süre ve başvuruda bulunulmasında alacaklar da bu madde içinde olacak yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul edilir. Bu süre sonunda ödenmemesi ödenmemesi de vade tarihinde yazı yapılmaz.
 • 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından vadesi 31/8/2020 (bu tarih şahıs) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi eşleşmemiş olanlar ile bunlara bağlı fer’iler her türlü zamlar tıkanıklığı) hakkında birinci fıkranın (ç) hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar satın alacakların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde alacaklara bağlı cezaların ve fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.
 • Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre vadesi 31/8/2020 tarihinde (bu bize) önce hâlde bu Kanunun yayımı tarihi dönülmemiş katı atık asıllarının ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer ‘iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar için) hakkında birinci fıkranın (ç) hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar test edilen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer ‘ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza) ve zamlar gerçek ) tahsilinden vazgeçilir.
 • 2560 sayılı Kanun büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31/8/2020 tarihinde (bu tarih değeri) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi cahil bulunmamış; su ve atık su bedeli alacaklarının asıllarının ile bunlara faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi Fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar yapılacakların aynı fıkra hükümleri içinde ödenmesinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer ‘ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar) tahsilinden vazgeçilir.

Sayım sayılan imkanlardan isteyen borçluların maddede belirtilen sayıların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

 • Ortak Hükümler
 • Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’ lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31 Ocak 2021 boyutuna kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti 28.02.2021 ( bu tarih dahil) kadar diğer taksitlerini bu tarih takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.
 • Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve,

1) Yİ-ÜFE’nin değişiminin yerine Fer’i alacaklar esas bilgi hesaplanacak hesaplanacak tutarların % 90‘ının tahsilinden vazgeçilir.

2) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) kuralları alt bendi olan ve bu kanun yapılandırılan idari para cezalarından % 25 indirim yapılır.

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece Fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde Fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim esas hesaplanacak tutardan (2. konunun on dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) % 50 indirim yapılır.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve,

 • Yİ-ÜFE değişiminin yerine geçen Fer’i alacaklar esas gerçek hesaplanacak tutarlar üzerinden % 50 indirim yapılır.

2) 1 inci birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ilgili olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından % 12,5 indirim yapılır.

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece Fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde Fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim esas hesaplanacak tutardan (2. öğenin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) % 25 indirim yapılır.

Taksitli ödemenin tercih edilmesi durumunda borçluların başvuruda borçlarını altı, dokuz, iki veya sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinin birini tercih etmeleri bir zorunluluktur. Hesaplama neticesinde oluşacak bedeli ödenecek para yatırmak ikişer aylık dönemdeler ödenecek taksit tutarları oluşturulacaktır.