28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri numaralı tebliğ yayımlanmıştır.

Bu tebliğ ile 11.11.2020 tarihli 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu tebliğ;

  1. a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,

 

  1. b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,

ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen temasa geçiniz.

H. İbrahim Torun

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201128-10.htm