Sirküler No               : 2021-21
Sirküler Tarihi          : 10.02.2021

 

Konu                          : Yüksek Ücret Geliri Elde Edenler Dikkat!!

Tek İşverenden de elde edilse sınırı aşan Ücret Gelirleri için beyan yükümlülüğü geldi.  

2020 yılından itibaren ücret gelirlerinden yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekenler şu şekildedir:

  • Tek işverenden ücret geliri elde edenlerin ücret gelirleri toplamının 2020 yılı için 600.000 TL’yi aşması,
  • Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücret gelirleri toplamının 2020 yılı için 600.000 TL’yi aşması,
  • Yıllık ücret geliri 600.000,00 TL’yi geçmemekle birlikte, birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin her iki işverenden alınan ücret gelirinin her birinin 49.000,00 TL’yi geçmesi,

durumunda belirtilen ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Anılan ücret gelirleri için 2021 yılının 1 Mart-31 Mart (bu tarih dahil) tarihleri arasında Gelir Vergisi Beyannamesi verilmelidir.

Beyan edilen gelirden indirilecek harcamalar, bağış ve yardımlar

Gelir vergisi beyannamesi verilmesi durumunda; yıl içinde yapılan bazı harcamaların, bağışların ve yardımların beyan edilecek gelirden indirimi mümkündür.

Örneğin;

  • Beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması ve gelir veya kurumlar vergisi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak faturalarla tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları, (Vergiden muaf vakıf okullarına ilişkin eğitim harcamaları indirim olarak dikkate alınamamaktadır.)
  • Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile şahıs sigorta primlerinin (özel sağlık sigortası gibi) tamamı,
  • Beyan edilen gelirin yüzde 5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 10’unu) aşmamak kaydı ile genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan nakdî ve aynî bağış ve yardımlar.

Ücret gelirlerini beyan edenlerin beyan etmeleri gereken başkaca gelirleri varsa (örneğin kira geliri gibi), artan oranlı gelir vergisi tarifesi nedeniyle, beyan edilen diğer gelirler daha yüksek oranda gelir vergisine tabi olacaktır. Örneğin, 2020 yılında tek işverenden 650.000 TL (gelir vergisi matrahı) ücret geliri elde eden bir kişinin, ayrıca yıllık 100.000 TL tutarında beyana tabi kira geliri olduğunu varsayalım. Şayet söz konusu kişi ücret gelirini beyan etmek zorunda olmasaydı, 100.000 TL tutarındaki kira geliri üzerindeki vergi yükü yaklaşık olarak % 22,5 olacaktı. Ancak, kira gelirleriyle birlikte 700.000 TL tutarındaki ücret gelirinin de beyan edilmesi durumunda, kira geliri üzerindeki vergi yükü, artan oranlı gelir vergisi tarifesi nedeniyle % 40 seviyesine çıkmaktadır.

Hazır beyan sistemi

Ücretlerini beyan etmek durumundaki mükellefler, meslek mensuplarından destek almadan Gelir İdaresi Başkanlığı “Hazır Beyan Sistemi” ile internet üzerinden beyanname verebilir. Eskiden mükellefiyeti olanlar dışında, ilk kez mükellefiyet tesis ettirip beyanname verecek olanlar da sistemi kullanabilir. Sisteme, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi ( www.gib.gov.tr ) üzerinden güvenlik soruları cevaplandırılarak veya İnternet Vergi Dairesi şifreleri kullanılarak giriş yapabiliyor. Onaylama işlemi sonrası tahakkuk fişi sistem tarafından otomatik olarak oluşturuluyor. Hazır Beyan Sistemi kullanılması halinde beyanname onayının Mart ayının son günü 23:59’a kadar tamamlanması gereklidir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla,