Sirküler No               : 2021-22
Sirküler Tarihi          : 01.06.2021
Konu                          : Finansman Gider Kısıtlamaları Hakkında

Şirketlerin faiz ve kur farkı gibi finansman giderlerinin bir kısmı, belli şartlar dahilinde ve 2021 yılı ilk geçici vergilendirme döneminden başlamak üzere kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen 18 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde konunun detaylarını açıklamıştır.

Finansman gider kısıtlamasına ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

  1. Adım

İlk olarak bilançonun pasifindeki “3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR” ve “4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR” hesaplarının toplamı alınacaktır.

Buradaki toplama tüm hesap kodları dahil edilecektir.

“360. Ödenecek vergi ve fonlar”

“372. Kıdem tazminatı karşılığı”

“440. Alınan sipariş avansları”

gibi tüm hesaplar, belli bir vadeleri olsun ya da olmasın toplama dahil edilecektir.

  1. Adım   

Bilançonun pasifindeki “5. ÖZ KAYNAKLAR” hesabının toplamı alınacaktır. Eğer;

a) (5. Öz kaynaklar) >(3. Kısa vadeli yabancı kaynaklar + 4. Uzun vadeli yabancı kaynaklar)

Bu durumda şirket finansman gider kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

Örneğin; Nisan A.Ş.’nin öz kaynağı 300.000 TL, yabancı kaynağı 250.000 TL ise gider kısıtlaması uygulanmayacaktır.

 b)(3. Kısa vadeli yabancı kaynaklar + 4. Uzun vadeli yabancı kaynaklar) >(5. Öz kaynaklar)

Bu durumda şirket finansman gider kısıtlaması kapsamında olacak ve hesaplama yapması gerekecektir.

Örneğin; Mart A.Ş.’nin öz kaynağı 500.000 TL, yabancı kaynağı 700.000 TL ise gider kısıtlaması için hesaplama yapılacaktır.

  1. Adım

Şirketin; yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan (Gelir İdaresi’nin görüşü dövizli faturanın ertesi gün ödenmesi durumunda dahi oluşan olumsuz kur farkının finansman gider kısıtlamasına tabi olacağı yönündedir.)

– faiz, komisyon, vade farkı ve kur farkı giderleri toplanacaktır.

Böylece, şirketin belli bir vade sonunda ödeyeceği borç tutarına bağlı olarak tahakkuk eden faiz, komisyon, vade farkı ve kur farkı giderleri kısıtlama kapsamında olacaktır.

Örneğin; Mayıs A.Ş.’nin vadeye bağlı borçları olan “300. BANKA KREDİLERİ” ile “331. ORTAKLARA BORÇLAR” hesabı dolayısıyla tahakkuk eden 50.000 TL faiz gideri ile 30.000 TL kur farkı gideri kısıtlamaya tabi olacaktır.

Kısıtlama uygulanmayacak (kapsam dışındaki) finansman giderleri

1.adımda açıklandığı üzere, istisnasız tüm yabancı kaynaklar şirketlerin finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmadığının tespitinde dikkate alınmaktadır. Aynı zamanda bu yabancı kaynaklar için ödenen faiz ve kur farkları da  kısıtlama kapsamındaki finansman giderlerine dahil edilecektir.

Söz konusu tebliğdeki açıklamalardan anlaşılacağı üzere;

– Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (taşıtlar, binalar, makineler vs.) maliyetine eklenen finansman giderleri

– “258-Yapılmakta Olan Yatırımlar”a eklenen finansman giderleri

– Teminat mektubu komisyonları ve ipotek masrafları

– Erken ve peşin ödeme iskontoları,

– Havale ve eft masrafları, kredi kartı komisyonları gibi.

  1. Adım

Yukarıdaki veriler esas alınarak hesaplamaya geçilecektir. Hesaplama için aşağıdaki formül kullanılacaktır:

Kısıtlamaya Tabi Finansman Gideri x Yabancı Kaynağın Özkaynağı Aşan Kısmı x 10%
Toplam Yabancı Kaynak
  1. Adım

Haziran A.Ş.’nin 2021 Mart ayı sonu verileri aşağıdaki gibidir:

3.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.000.000,00
4.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 600.000,00
Yabancı Kaynaklar Toplamı 2.600.000,00
5.Öz Kaynaklar 1.000.000,00

Şirketin kur farkı ve faiz doğuran finansal işlemleri aşağıdadır:

300.Banka kredileri için ödenen faiz 50.000,00
258.Yapılmakta Olan Yatırımlara eklenen faiz 40.000,00
320 hesaplar için hesaplanan olumsuz kur farkı 60.000,00
320 hesaplara ilişkin 780 hesaba kaydedilen vade farkı faturaları 45.000,00
Teminat mektubu komisyonu 15.000,00
Ortaklara Borçlar için hesaplanan faiz ve kur farkı 40.000,00
254.Taşıtlar hesabına eklenen faiz 55.000,00
340-Alınan Avanslar için hesaplanan olumsuz kur farkı 30.000,00
326-Alınan Depozito ve Teminatlar için hesaplanan olumsuz kur farkı 10.000,00
Toplam 345.000,00

Dikkatinizi çekmek istediğimiz en önemli husus ise daha önceki finansman gider kısıtlaması uygulamasında finansman gelirleri ile finansman giderlerinin netleştirilebileceği yönünde yargı kararları olmasına rağmen bu kez “340-Alınan Sipariş Avansları” ve “326-Alınan Depozito ve Teminatlar” gibi hesaplarda oluşan olumsuz kur farkları ile aynı bankadan kullanılsa dahi, farklı tarihlerde kullanılan kredilerin kur farklarının da netleştirilemeyeceği ifade edilmiştir. Bu nedenle satıcı ve diğer cari hesaplarda oluşan kur farklarının ayrı ayrı değerlendirilmesi ve netleştirilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu veriler ışığında şirketin finansman gider kısıtlamasına ilişkin hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır:

  • Şirketin yabancı kaynaklar toplamı, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların toplamı olan (2.000.000 + 600.000)600.000 TL’dir.“3” ve “4”lü tüm hesaplar hesaplamaya dahil edilecektir.
  • Yukarıdaki hesaplamaya göre şirketin yabancı kaynaklar toplamı öz kaynaklar toplamından büyüktür.

Buna göre şirketin yabancı kaynaklar toplamı öz kaynaklar toplamından büyük olduğundan, şirket finansman gider kısıtlaması hesabını yapacaktır.

Şirketin kısıtlamaya tabi finansman giderleri tespit edilecektir.

Kısıtlamaya Tabi Finansman Giderleri Kısıtlamaya Tabi Olmayan Finansman Giderleri
300.Banka kredileri için ödenen faiz 50.000,00 258.Yapılmakta Olan Yatırımlara eklenen faiz 40.000,00
Ortaklara Borçlar için hesaplanan faiz ve kur farkı 40.000,00 Teminat mektubu komisyonu 15.000,00
320 hesaplar için hesaplanan olumsuz kur farkı 60.000,00 254.Taşıtlar hesabına eklenen faiz 55.000,00
320 hesaplara ilişkin finansman giderleri hesabına kaydedilen vade farkı giderleri 45.000,00    
340-Alınan Avanslar için hesaplanan olumsuz kur farkı 30.000,00    
326-Alınan Depozito ve Teminatlar için hesaplanan olumsuz kur farkı 10.000,00    
Toplam 235.000,00 Toplam 110.000,00
  • Borcun öz sermayeyi aşan kısmı (2.600.000 – 1.000.000) = 1.600.000

[235.000 x  1.600.000 ] x %10 = 14.461,54

2.600.000

Hesaplamaya göre 14.461,54 TL, 2021 1.Dönem Geçici Vergi beyannamesinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

Hesaplama özet olarak aşağıda gösterilmiştir.

a Kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.000.000,00
b Uzun vadeli yabancı kaynaklar 600.000,00
c Toplam yabancı kaynaklar (a+b) 2.600.000,00
d Öz Kaynaklar 1.000.000,00
e Yabancı kaynaklar toplamının öz kaynakları aşan kısmı (c-d) 1.600.000,00
f Yabancı kaynağın öz kaynakları aşan kısmının toplam yabancı kaynağa oranı (e/c) 62%
g Kısıtlamaya tabi finansman giderleri (kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderleri) 235.000,00
h Finansman gider kısıtlamasına tabi tutar 144.615,38
ı KKEG olarak dikkate alınacak finansman gideri (h x % 10) 14.461,54

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,