TBMM’ne sunulmuş Kanun Teklifinden İşsizlik Sigortası ve İlave İstihdam Tedbirleri ile ilgili Neler Bekliyoruz?

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 16.10.2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

Neler bekliyoruz?

 • Teşvik Sürelerinin Uzatılması,
 • Kısa Çalışma Başvuru ve Ödeneklerinin Sürelerinin uzaması,
 • Nakdi Ücret Destekleri,
 • Vergi ve Prim Destekleri
 • Tamamlayıcı Emeklilik

Kısaca;

İşçi al, işçi çıkarma, işe işsiz birini al , 50 yaş üstünü al devlet güvencesine sahip ol”

İstihdam teşviki uygulama süresini uzatma yetkisi

4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesi (06111 kanun numaralı teşvik) ve 19.Maddesi kapsamında (17103 Kanun numaralı teşvik) uygulanan ilave istihdam teşvikinin uygulama süresini, 31 Aralık 2020 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmak için Cumhurbaşkanına yetki verilecektir.

Kısa çalışma ödeneği başvuru ve uygulama sürelerinin uzatılma yetkisi

Cumhurbaşkanına, kısa çalışma ödeneğine başvuru tarihini ve uygulama süresini, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verilecektir.

Normalleşme kapsamındaki prim teşvik süresi uzuyor

Kısa çalışma veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların normalleşme çerçevesinde, 7252 sayılı Kanun kapsamında sağlanan prim desteğinden yararlanma sürelerini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmak için Cumhurbaşkanına yetki verilecektir.

İşsizlik Sigortası Kanunu’ndaki değişiklikler

 • İşsizlik Sigortası Kanununa eklenecek Geçici 27 inci Madde ile emekliler ve yabancılar hariç olmak üzere; 01/10/2020 tarihi itibari ile sigortalı olanlar, 01/01/2019-17/04/2020 döneminde 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller haricinde iş sözleşmesi sona erenler ile kayıt dışı çalışan personelin kayıt altına alınması için en son çalıştıkları işverene bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurmaları ve fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar fesih yasağı süresince destek verilecektir. İşe başlatılıp ücretsiz izne çıkartılanlar için fesih yasağı süresince günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir. Başvurusu işveren tarafından kabul edilmeyenler için aynı evde sigortalı veya destek alan biri yok ise günlük 39,24 TL destek verilecektir.
 • İşsizlik Sigortası Kanununa eklenecek Geçici 28 inci Madde ile 2019/01-2020/04 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı ile 17/04/2020 tarihinden sonra tescil edilen işyerleri ile bu dönemde sigortalı çalıştırmayan işyerleri işe aldıkları sigortalıları fiilen çalıştırmaları şartı ile prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulanacak tutar tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacaktır. Bu madde kapsamda işe alınıp işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir.
 • Tam süreli çalışıyorken 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabının ücretleri; kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalışanın istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az 6 ay süreyle çalışmaya devam etmesi şartıyla, gelir vergisinden istisna olacaktır. Bu istisnayı uygulamak suretiyle alınmayacak vergi tutarı, bu kapsamdaki her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin yüzde 10’unu aşamayacaktır. Bu istisna, 12 ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacak. Kısmi süreli çalışmaya başlayan mevcut çalışanlara yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, bu madde kapsamında gelir vergisinden istisna edilen aylık brüt ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna olacaktır.
 • Belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla, objektif neden koşulu aranmadan yazılı yapılabilecek ve esaslı bir neden olmadan da uzatılabilecektir. 25 yaşını doldurmamış işçiler ile yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi, işçinin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecektir. Bu hüküm uyarınca bir defada veya yenilenerek yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi 2 yılı aşamayacaktır.
 • İşe girdiği tarih itibarıyla 25 yaşından küçük olup, hizmet akdine tabi olarak bir veya birden fazla işverence çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak işverenlerce, prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile yüzde 7,5’i işveren; yüzde 5’i sigortalıya ait olmak üzere yüzde 12,5 oranında genel sağlık sigortası primi ödenecektir. Bu madde kapsamında çalışanların genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu olacaktır. Bu fıkra kapsamına girenler, adlarına ödenen priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı kazancın otuz katının yüzde 20’si oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyebilecektir.
 • Ödenen primlere ilişkin süreler sigortalılık süresi sayılacaktır. İşe girdiği tarihten önceki son bir yıl içerisinde prim ödeme gün sayısı 120 günden fazla olanlar ile 25 yaşını dolduran sigortalılar hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması erteleniyor

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecektir.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,