TBMM’ne sunulmuş Kanun Teklifinden İşsizlik Sigortası ve İlave İstihdam Tedbirleri ile ilgili Neler Bekliyoruz?

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 16.10.2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

Neler bekliyoruz?

 • Teşvik Sürelerinin Uzatılması,
 • Kısa Çalışma Başvuru ve Ödeneklerinin Sürelerinin uzaması,
 • Nakdi Ücret Destekleri,
 • Vergi ve Prim Destekleri
 • Tamamlayıcı Emeklilik

Kısaca;

İşçi al, işçi çıkarma, işe işsiz birini al , 50 yaş üstünü al devlet güvencesine sahip ol”

İstihdam teşviki uygulama süresini uzatma yetkisi

4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesi (06111 kanun numaralı teşvik) ve 19.Maddesi kapsamında (17103 Kanun numaralı teşvik) uygulanan ilave istihdam teşvikinin uygulama süresini, 31 Aralık 2020 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmak için Cumhurbaşkanına yetki verilecektir.

Kısa çalışma ödeneği başvuru ve uygulama sürelerinin uzatılma yetkisi

Cumhurbaşkanına, kısa çalışma ödeneğine başvuru tarihini ve uygulama süresini, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verilecektir.

Normalleşme kapsamındaki prim teşvik süresi uzuyor

Kısa çalışma veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların normalleşme çerçevesinde, 7252 sayılı Kanun kapsamında sağlanan prim desteğinden yararlanma sürelerini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmak için Cumhurbaşkanına yetki verilecektir.

İşsizlik Sigortası Kanunu’ndaki değişiklikler

 • İşsizlik Sigortası Kanununa eklenecek Geçici 27 inci Madde ile emekliler ve yabancılar hariç olmak üzere; 01/10/2020 tarihi itibari ile sigortalı olanlar, 01/01/2019-17/04/2020 döneminde 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller haricinde iş sözleşmesi sona erenler ile kayıt dışı çalışan personelin kayıt altına alınması için en son çalıştıkları işverene bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurmaları ve fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar fesih yasağı süresince destek verilecektir. İşe başlatılıp ücretsiz izne çıkartılanlar için fesih yasağı süresince günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir. Başvurusu işveren tarafından kabul edilmeyenler için aynı evde sigortalı veya destek alan biri yok ise günlük 39,24 TL destek verilecektir.
 • İşsizlik Sigortası Kanununa eklenecek Geçici 28 inci Madde ile 2019/01-2020/04 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı ile 17/04/2020 tarihinden sonra tescil edilen işyerleri ile bu dönemde sigortalı çalıştırmayan işyerleri işe aldıkları sigortalıları fiilen çalıştırmaları şartı ile prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulanacak tutar tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacaktır. Bu madde kapsamda işe alınıp işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir.
 • Tam süreli çalışıyorken 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabının ücretleri; kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalışanın istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az 6 ay süreyle çalışmaya devam etmesi şartıyla, gelir vergisinden istisna olacaktır. Bu istisnayı uygulamak suretiyle alınmayacak vergi tutarı, bu kapsamdaki her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin yüzde 10’unu aşamayacaktır. Bu istisna, 12 ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacak. Kısmi süreli çalışmaya başlayan mevcut çalışanlara yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, bu madde kapsamında gelir vergisinden istisna edilen aylık brüt ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna olacaktır.
 • Belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla, objektif neden koşulu aranmadan yazılı yapılabilecek ve esaslı bir neden olmadan da uzatılabilecektir. 25 yaşını doldurmamış işçiler ile yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi, işçinin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecektir. Bu hüküm uyarınca bir defada veya yenilenerek yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi 2 yılı aşamayacaktır.
 • İşe girdiği tarih itibarıyla 25 yaşından küçük olup, hizmet akdine tabi olarak bir veya birden fazla işverence çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak işverenlerce, prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile yüzde 7,5’i işveren; yüzde 5’i sigortalıya ait olmak üzere yüzde 12,5 oranında genel sağlık sigortası primi ödenecektir. Bu madde kapsamında çalışanların genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu olacaktır. Bu fıkra kapsamına girenler, adlarına ödenen priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı kazancın otuz katının yüzde 20’si oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyebilecektir.
 • Ödenen primlere ilişkin süreler sigortalılık süresi sayılacaktır. İşe girdiği tarihten önceki son bir yıl içerisinde prim ödeme gün sayısı 120 günden fazla olanlar ile 25 yaşını dolduran sigortalılar hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması erteleniyor

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecektir.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

KEP Uygulama Zorunluluğu ve E-TUYS İşlemleri

16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik neler getiriyor?

Bu yönetmelik ile kullanıcıların KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hesabı temin etmeleri ve bu hesapları üzerinden kendileri adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Hangi belgeleri teslim etmeliyim?

a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce hazırlanmış müracaat dilekçesi,

b) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneği,

c) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütname (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir).

ç) Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.

E- TUYS taahhütnamesi birden fazla kişi için verilebilir mi?

Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilir. Bu durumda, E- TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre, taahhütnamede belirtilir.

İstisnalar

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, birinci fıkrada sayılan ve geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmaz.

Kullanıcıların sertifikalarını ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin KEP hesaplarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika veya KEP hesabı temin edilmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapılması gerekmez.

Belgeleri ne kadar süre ile muhafaza etmeliyim?

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdürler.”

Konuyla ilgili dafa fazla bilgi için lütfen temasa geçiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201016-4.htm

H.İbrahim Torun

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile  ile yatırımcıların  KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hesabı temin etmeleri ve bu hesapları üzerinden kendileri adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

a) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce hazırlanmış müracaat dilekçesi,

b) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneği,

c) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütname (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir). Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri) için taahhütnamenin noterde düzenlenmiş olması şartı aranmaz.

ç) Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.”

Konuyla ilgili dafa fazla bilgi için lütfen temasa geçiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201016-6.htm

H.İbrahim Torun

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru yayımlamıştır.

Duyurusunda, bilindiği üzere, 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeler sonrasında Bakanlığımızca belirlenen istisnalar ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de düzenlenmiştir. Bahse konu düzenlemelerde sözleşme taraflarının Türk lirasına dönüşte mutabakata varamamaları halinde bedellerin Türk lirasına çevrilme usulü ile konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde Türk lirası olarak belirlenen bedellere iki yıllık geçiş sürecinde uygulanacak artış oranlarına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

İki yıllık sürenin sona ermesiyle geçiş süreci sona erecek ve taraflar Türk lirası tutarlara uygulanacak artış oranında yine mutabakata varamazlarsa 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 344 üncü maddesi hükmünde yer alan sınırlara tabi olacaklardır. Geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Aksi uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacağı belirtilmiştir.

Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesi Kira bedelinin belirlenmesi olup, madde metni aşağıda verilmiştir.

‘Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Amir hükmüne istinaden, tarafların kira bedeli üzerinde TL cinsinden anlaşmaları ya da anlaşamamaları halinde ise bir önceki kira yılının TÜFE endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından belirleneceği hüküm altına alındığından tarafların en fazla son 12 aylık TÜFE oranı üzerinden anlaşmaları ve hukuki ihtilafa düşmeden kira sözleşmelerini devam ettirmeleri kanaatimizce uygun olacaktır.

Kaynak: https://www.hmb.gov.tr/duyuru/doviz-cinsinden-veya-dovize-endeksli-sozlesme-bedellerine-iliskin-duyuru-2

Halil İbrahim Torun