Tax-IA Bulletin Bulletin nr: 2019-28 To : The clients and company web site From : Independent Advisors-Tax Date : October, 25th 2019 Subject: Tecil Faizi1 Oranı Hakkında
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4) ile ülkemizde uygulanan tecil faizi oranları düşürülmüştür.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48nci maddesine göre amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince; alacak 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.
Borcunun tecilini talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular söz konusu borçlarını reddin tebliği tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde bu amme alacağı ödendiği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur.
Yapılan tebliğ değişikliği ile;
• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden (25.10.2019) itibaren yıllık %19 olarak belirlenmiştir. Hali hazırda aylık %2 ve yıllık %24 olarak uygulanan gecikme faizi / zammına göre daha uygun bir orandır.
• Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
• Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki (25.10.2019) müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.
• Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden (25.10.2019) önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, 25.10.2019 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, 25.10.2019 tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
1 Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre faiz, işletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema anlamına gelir. Türk Hukuk Lügatine göre ise faiz, alacaklının borçlusundan istemeye hakkı olduğu bir ivazdır. Ekonomi bakımından faiz, ödenecek olan paranın geliri, hukuki bakımdan ise alacağın medeni semeresidir. Her medeni semere gibi bu da mukaveleden veya kanun hükmünden doğar. Bunun özelliği zamanla doğan ve çoğalan bir alacak olmasıdır.

• Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.
• Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.
• Anılan Tebliğe göre tecile ilişkin kurallar şu şekilde özetlenebilir: Tecil, talep edilmesi halinde alacaklı amme idareleri veya tahsil daireleri tarafından zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken bir işlem değildir.
• Amme idarelerinin alacaklarının kanunlarda yer verilen sürelerde ödenmesi esastır. Ancak, alacaklı amme idareleri, icra takibine başlama ya da icrayı devam ettirme hallerinin varlığında borçlunun “çok zor” durumda kalacağını öngörür ve takdir ederlerse maddedeki şartlarla amme alacağını tecil edebilirler.
• Tecilin yapılması sırasında amme alacağının tecil dolayısıyla tehlikeye girmemesi, teminat altına alınması şartları göz önünde bulundurulacağı gibi, “çok zor” durumun takdirinde de icra takibine başlanılması ya da takibin devamı halinde borçlunun gelir kaynaklarının ortadan kalkmasına ya da faaliyetlerinin devamının engellenmesine sebebiyet verilip verilmediğinin de bir ölçü olarak göz önünde bulundurulması icap etmektedir.
• 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil yapılabilmesi için borçlunun yazılı müracaatı şarttır.
• Tecili ve taksitlendirmeyi yapacak makamlar, tecil şartlarına göre tayin ettikleri taksitlendirme şartlarını belirleyeceklerdir.
• Tecil faizi oranı yıllık olarak belirlenmektedir. Tecil faizi; basit faiz usulü uygulanarak ve müracaat tarihinden ödeme tarihine (bu tarihler dahil) kadar geçen günler için, ödenecek taksit tutarları üzerinden hesaplanacaktır.
Bu duyurumuzla ilgili her türlü soru ve görüşünüz için bize bilgi veriniz.
Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.
Saygılarımızla,

Tax Bulletin
Bulletin nr: 2019-27
To : The clients and company web site
From : Şaban Küçük, Partner/ IA, Turkey
Date : October, 24
th 2019
Subject: New Proposed Tax Legislations submitted to Turkish Grand National Assembly

A new legislation related mostly very crucial tax issues including digital taxation has been widely discussed in the news recently. As of October 24th, a huge tax package having 45 articles is submitted to the Grand National Assembly of Turkey (TBMM). It is not enacted yet; we will keep you posted accordingly.

Exact name of the proposed legislation is “The Digital Service Tax Code and Amendments on some Tax Laws Proposal” It has new taxes such as “digital tax”, “tourism tax” and “high-valued real estate tax” which has not been collected before. There are new amendments for income taxation, income tax rate increases for people, expense and leasing limitation for vehicles and changes in taxation for sportsmen.

In summary,

 • There is going to be a new tax in Turkey called “digital service tax”. Tax rate will be 7,5% regardless with the services providers’ residence or identity. It is one of the popular topics in international taxation area recently in the World. Turkish proposal is in line with the OECD countries, but the rate is high. The companies having revenues less than 20 million TRY in Turkey, and EURO750 million worldwide are exempted from this tax.
 • 40% income tax rate will be introduced in Turkey. There are 4 tax brackets in Turkey now including 15%, 29%, 27% and 35%. It is proposed to be 40% for high income levels. The bracket number will be 5 and 40%tax rate will be for the incomes higher than 500.000TRY (roughly EUR78.000). This new schedule will be used for 2019 as well but not for the wages and salaries. This application have been criticized so far as it will cover the whole year. The new tax tariff will be used for wage/salaries earners for FY2020.
 • Wage and salaries are not supposed to be declared to the tax authority by the people in Turkey unless some conditions are realized currently. With the new amendments, the salaries and wages income will be submitted with an annual tax return to the tax office if exceeding the 4th bracket of the tariff. It will start in 2020.

The corporate tax rate were going to be decreased in the first place according to the news
but the Draft does not have this amendment.

 • First Draft: As the income tax rates’ increasing the corporate tax rates were planned to be increased as well other than banks and financial institutions. The corporate tax rates are %22 for 2018 and 2019 and it was going to be 20% for FY2020 and 18% for upcoming years. For banks and other financial institutions 22% was going to be the applicable rate. Publicly held companies were planned to be promoted in this new legislation. The President of Turkey was going to be entitled to reduce the corporate tax rates 2% points for the publicly held
  companies for the first 5 years.
 • A new tax called “tax on high-valued real estates” are introduced in Turkey. Houses whose value is above than 5 million TRY, is subject to this new tax and the rate will be %1, 0,3% and 0,6% depending on the value.
 • Exhange transaction tax rate will be 0,2%. The current rate is now 0,1%.
 • Tax exemption for the intellectual property rights is changed with this new regulation. (starting from 2020, the incomes from the intellectual properties will not be exempted if it exceeds 4th brackets of the tariff. Below the 4th bracket, the incomes of IP, will be taxed just witholding taxes. If it exceeds that limit all of this income will be declared to the Tax Office.)
 • Witholding tax rates will be increased for Exchange nominated incomes with a Presidantial decree.
 • Referees’ income will not be exempted from income tax with the new law.
 • Daily transportation costs’ for employees will be tax exempted for 10TRY, exceeding amount will be subject to income tax.
 • Taxation system on sportsmens’ income will be changed. The special regime for them will be used until 2023. The tax rate will be 20% rather than 15%. The sportsmens will submit annual income tax returns if they earn more than the 4th bracket yearly basis.
 • Special refund mechanism for taxes witheld from sportsmens’ income is abolished.
 • Tourism tax is proposed in Turkey first time in history. It is a common tax abroad. The tax rate will be 2%. It will be provisionally calculated as 1% for 2020

One of the very important changes in the proposal is about the vehicles’ expenses, taxes and depreciation. The new rules will be applied for real persons and corporate taxpayers as well.

 • The rental cars’ monthly rental payments will be deductible up until 5.500TRY. Above will not be deductible expense in corporate or income tax returns.
 • If the cars are preferred to be bought rather than renting a car, the total VAT and special consumtion tax deductible will not exceed 115.000TRY for each car.
 • 70% of the expenses of the cars will be deductible as well. Regardless with the amount of car expenses 30% of those expenses cannot be deductible.
 • The cars will be depreciated for their values below 250.000TRY if the VAT and special consumption tax is included or if they are used ones. If the value is below 135.000 excluding the VAT and special consumption tax, the total value can be depreciated. The figures above cannot be used as depreciation expenses.

This new proposal is not enacted yet, we will keep you posted accordingly.
Regards,

Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2019-27

To : The clients and company web site

From   : Şaban Küçük,  Partner/ IA, Turkey

Date     : October, 24th 2019

Subject:  Meclise Sevk Edilen Dijital Hizmetler Vergisi Kanunu Teklifi Hakkında

24.10.2019 tarihinde TBMM’ye sevk edilen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na intikal etmiştir.

Kanun teklifinin içeriğiyle ilgili olarak 22 Ekim 2019 tarihli 2019-26 numaralı bülten ile bilgi sunmuştuk. Bu kez, Meclis’e sevk edilen Teklifte ilave bazı vergi düzenlemeleri olduğu görülmektedir.

Alınan bilgilere göre özetle,

 • %7,5 oranında alınacak olan dijital hizmet vergisi, (bu verginin mükellefleri Türkiye’de dijital hizmet sağlayıcıları olacak ve bunların, Türkiye’de işyeri ve daimî bir temsilcisinin olup olmamasına bakılmayacaktır.) Söz konusu vergi OECD ülkelerinin getirdiği ve Google Tax olarak anılan vergiye benzemekte olup, oran olarak biraz daha yüksektir. Dünya çapında 750milyonEURO ve Türkiye’de 20milyonTRY’den düşük cirosu olanlar bu vergiden muaf olacaktır.
 • 2019 yılı gelirleri dahil, en son dilimi %40’a çıkacak olan yeni gelir vergisi tarifesi, (tarifede dilim sayısı 5’e çıkmakta ve 500.000TL üzeri kazançlar için %40 gelir vergisi öngörülmektedir. Türkiye’de halihazırda %15,20, 27, 35 olan oranlara ilaveten %40 oranı öngörülmektedir) (2019 yılında elde edilen ücret gelirleri için mevcut tarife uygulanacaktır)
 • Belli rakamı geçen ücretlilerin gelir vergisi beyan yükümlülüğüne alınması söz konusu olacaktır, (2020 yılı ve sonraki yıllarda elde edilen ve 4. Dilimi aşan ücretler için beyanname verilmesi öngörülmektedir) Türkiye’de beyannameli mükellef sayısı çok az olduğu için bazı vergi indirimlerinden yararlanamayan ücretliler için bu imkân doğmaktadır.

 

Basına yansıyan ilk Teklifte kurumlar vergisi oranlarının azalması öngörülmüştü.

 • (2018-2019-2020 için %22 olarak öngörülen kurumlar vergisinin 2020 için %20 olması ve takip eden yıllarda %18’e düşürülmesi planlanmaktaydı-finansal kuruluşlar %22 ile devam edecekti ve halka açık şirketler için halka açılması sonrası ilk 5 yıl kurumlar vergisinin 2 puan indirimli olarak uygulatılmasına Cumhurbaşkanı tarafından karar verilebilecekti. Bu maddeler Teklifte yer almamaktadır.)
 • 5 milyon TL üzerindeki konutlardan alınacak değerli konut vergisi, (10milyonTRY’den daha değerli konutlardan %1 oranında bir vergi alınması planlanmaktadır. 5-7,5milyonTRY arası vergi oranı binde 3, 7,5-10milyonTRY arası ise vergi oranı binde 6 olarak öngörülmektedir.)
 • Kambiyo muamelelerinde oranı artan BSMV, (Halen binde 1 olan oranın binde 2 olması düşünülmektedir.)
 • Telif kazançlarında istisna ve stopaj uygulamasında değişiklik yapılmaktadır. (2020 ve sonraki yıllarda kazanılan belli tutarı aşan gelirler için istisna uygulaması kaldırılmaktadır. 4. Gelir dilimine bakılacaktır. Bunun altında geliri olanlar için stopaj nihai vergi olurken bu rakamı geçenler ise gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda kalacaklardır.) Daha önceden telif kazançlarının tutarına bakılmaksızın tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmekteydi.
 • Döviz getirili menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde stopaj oran farklılaştırması öngörülmektedir.
 • Kanun yolundan vazgeçme, izaha davet ve uyumlu mükellef indirimi, uzlaşma ve cezada indirim gibi konularda düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.
 •  Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerdeki gelir vergisi istisnası kaldırılmaktadır. Bu ücretler de artık gelir vergisine tabi olacaktır.
 •  Personelin günlük ulaşım bedelinin 10 TL’yi aşması halinde, aşan kısım ücret olarak gelir vergisine tabi olacaktır.
 •  Sporcuların vergilendirme rejimi 2023 yılı sonuna kadar uzatılmakta, %15 olan en yüksek stopaj oranı %20’ye çıkarılmakta ve 4. gelir dilimini aşan sporculara yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü getirilmektedir.
 •  Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin belli amaçlarla kullanılmak üzere iade edilmesi mekanizması kaldırılmaktadır.
 •  İlk metinde olmayan sigortacılık, SGK, kamu ihale, kamu finansmanı, seyahat acentaları birliğine ilişkin bazı maddelerin de Kanun Teklifine eklendiği görülmektedir.
 • Ülkemizde şu ana kadar uygulama imkanı olmayan yen bir konaklama vergisi önerilmektedir. (2020’de %1, takip eden yıllarda %2) (Avrupa’da ve çoğu yabancı ülkede olan bir vergi türü olup ciddi gelir kaynağı olarak görülmektedir.)
 •  Vergi müfettişlerinin çalışma, performans, gruplar arası geçiş ve sınav başarısına göre ilk atamalarına ilişkin sistematiğin değiştirilmesi planlanmaktadır.
 •  Teklifteki bir konu da kiralık araçlara ilişkin alım, kiralama ve buna ilişkin vergiler ve masrafların gerçek kişiler veya şirketler tarafından gider olarak kabul edilmesine sınırlama getirilmesidir. Bu konuda taslakta 2020 sonrası için enteresan düzenlemeler bulunmaktadır.
 •  Taşıtlara ilişkin giderlerin indirim kısıtlaması ticari kazanç mükellefleri için 1995 yılında yapılan düzenlemeyle kaldırılmıştı. Öncesinde binek otomobillerin ve şahsi & ailevi ihtiyaçlar için kullanılan taşıtların amortisman ve diğer giderlerinin yarısının indirilmesi mümkündü.
 • Bu kapsamda olmak üzere, halihazırda zirai kazanç sahiplerinin işletmeye dahil olup aynı zamanda şahsi & ailevi ihtiyaçlar için kullanılan taşıtların giderlerinin yarısı kabul ediliyor.
 • Kanun teklifinde bu konuda aylık kiralamalarda 5.500TL kira gideri kısıtlaması, satın alınan binek otomobillerde gider yazılabilecek ÖTV+KDV tutarının 115.000TL ile sınırlandığı ve taşıtın masraflarının %70’inin gider kabul edilmesi söz konusu olmaktadır.
 • Son olarak, ÖTV ve KDV hariç maliyetin 135.000TL, vergi dahil veya ikinci el alımlarda 250.000TL’ye kadar binek otomobillerin amortisman tutarı gider yazılabilecektir. Bu şartlar serbest meslek erbabı için de geçerli olacaktır.
 • Bu sektör spesifiğinde bakarsak konuya, oto kiralama sektör derneğinin verilerine göre; 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,5 daralan Türkiye operasyonel kiralama sektörü, 2019 yılının geride bıraktığımız ilk yarısında 2018 yılı sonuna göre yüzde 9 oranında küçülmüştür. 2018 yılı sonunda filosunda yaklaşık 324 bin aracı olan sektörün araç sayısı 295 bin adede gerilemiştir. 2018 yılının ilk yarısında 6,4 milyar TL yatırım yaparak 59.675 adet yeni aracı filosuna dahil eden sektör, 2019 yılının ilk yarısında 2 milyar TL yaparak 17.900 adet yeni aracı filosuna kattı. 2018 yılının ilkyarısı sonunda 64.800 müşterisi olan sektörün müşteri sayısı 2019 yılının ilk yarısı sonunda 49.000’e gerilemiştir. Sektörde yaşanan bu daralma nihai tüketici talebindeki düşüşten kaynaklanmaktadır. Ekonomideki daralma nedeniyle araç filosunu küçülterek tasarruf etmek isteyen firmalar olmuştur. Yeni kanun teklifiyle sektörün muhakkak etkilenmesi beklenmektedir.

Yasa henüz TBMM’de olup henüz genel kurula gelmemiştir.
Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.
Saygılarımızla,

Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2019-26

To : The clients and company web site

From : Şaban Küçük, Partner/ IA, Turkey

Date : October, 22nd 2019

Subject: New Proposed Tax Legislations and affects to be expected to submit to Turkish Grand National Assembly

A new legislation related mostly very crucial tax issues including digital taxation has been in the news recently. It is not publicly announced yet, we will keep you posted accordingly.

Exact name of the proposed legislation is “The Digital Service Tax Code and Amendments on some Tax Laws Proposal”

In summary,

 • There is going to be a new tax in Turkey called “digital service tax”. Digital service tax rate will be 7,5% regardless with the services providers’ residence or identity. It is one of the popular topics in international taxation area recently in the World.
 • 45% income tax rate will be introduced in Turkey. There are 4 tax brackets in Turkey now including 15,29, 27 and 35%. It is proposed to be 39, 43 and 45% for high income levels. The bracket number will be 7 and 45%tax rate will be for the incomes higher than 1.000.000TRY. This new schedule will be used for 2019 as well but not fort he wages and salaries. The new tax tariff will be used for wage/salaries earners for FY2020.
 • Wage and salaries are not supposed to be declared to the tax authority by the people in Turkey unless some conditions are realized. With the new amendments, the salaries and wages income earners will submit an annual tax return to the tax office if exceeding the 4th bracket of the tariff. It will start in 2020.
 • As the income tax rates are increasing the corporate tax rates are planned to be increased as well other than banks and financial institutions. The corporate tax rates are %22 for 2018 and 2019 and it will be 20% for FY2020 and 18% for upcoming years. For banks and other financial institutions 22% will be calculated.
 • Publicly held companies are planned to be promoted in this new legislation. The President of Turkey is entitled to reduce the corporate tax rates 2% points for the publicly held companies for the first 5 years.
 • A new tax called “tax on precious immovables” are introduced in Turkey. Immovables whouse value is above than 5 million TRY, is subject to this new tax and the rate will be 1%.
 • Exhange transaction tax rate will be 0,2%. The current rate is now 0,1%.
 • Tax exemption for the intellectual property rights is changed with this new reguation. (starting from 2020, the incomes from the intellectual properties will not be exempted if it exceeds 4th brackets of the tariff. Below the 4th bracket, the incomes of IP, will be taxed just witholding taxes, above will be submitted.) • Witholding tax rates will be increased for Exchange nominated incomes with a Presidantial decree.
 • Referees’ income will not be exempted from income tax with the new law.
 • Daily transportation costs’ for employees will be tax exempted for 10TRY, exceeding amount will be subject to income tax.
 • Taxation on sportsmens’ income will be changed. The special regime for them will be used until 2023. The tax rate will be 20% rather than 15%. The sportsmens will submit annual income tax returns if they earn more than the 4th bracket yearly basis.
 • Special refund mechanism for taxes witheld from sportsmens’ income is abolished.

One of the very important changes in the proposal is about the vehicles’ expenses, taxes and amortisation. The new rules will be applied for real persons and corporate taxpayers as well. o The rental cars’ rent paymetns will be deductible for 4.000TRY. Above will not be deductible.

 • If the cars are preferred to be bought rahter than rent a car, the total VAT and special consumtion tax deductible will not exceed 115.000TRY for each car.
 • 70% of the expenses of the cars will be deductible as well.
 • The cars’ will be depreciated for their values below 250.000TRY if the VAT and special consumption tax is included or if they are used ones. If the value is below 135.000 excluding the VAT and special consumption tax, the total value can be depreciated. The figures above cannot be used as depreciation expenses.

This new proposal is not publicly announced yet, we will keep you posted accordingly.
Regards,

Download PDF

Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2019-26

To : The clients and company web site

From : Şaban Küçük, Partner/ IA, Turkey

Date : October, 22nd 2019

Subject: Dijital Hizmetler Vergisi Kanunu Teklifi Hakkında

TBMM’ye sevk edileceğini öğrendiğimiz Kanun Teklifinde vergisel konularda çok esaslı düzenlemeler yapılmaktadır. Teklif henüz TBMM’ye sevk edilmemiş olmakla birlikte içinde bütçe için önemli gelir kaynakları öngörülmüştür.  Kanun Teklifinin tam ismi Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’dir.

Alınan bilgilere göre özetle;

 • %7,5 oranında alınacak olan dijital hizmet vergisi, (bu verginin mükellefleri Türkiye’de dijital hizmet sağlayıcıları olacak ve bunların, Türkiye’de işyeri ve daimi bir temsilcisinin olup olmamasına bakılmayacaktır.)
 • 2019 yılı gelirleri için dahil, en son dilimi %45’e çıkacak olan yeni gelir vergisi tarifesi, (tarifede dilim sayısı 7’ya çıkmakta ve 1.000.000TL üzeri kazançlar için %45 gelir vergisi öngörülmektedir. Türkiye’de halihazırda %15,20, 27, 35 olan oranlara ilaveten %39, 43 ve 45 oranları getirilmektedir.) (2019 yılında elde edilen ücret gelirleri için mevcut tarife uygulanacaktır)
 • Belli rakamı geçen ücretlilerin gelir vergisi beyan yükümlülüğüne alınması, (2020 yılı ve sonraki yıllarda elde edilen ve 4. Dilimi aşan ücretler için beyanname verilmesi öngörülmektedir) • azalan kurumlar vergisi oranları, (2018-2019-2020 için %22 olarak öngörülen kurumlar vergisinin 2020 için %20 olması ve takip eden yıllarda %18’e düşürülmesi planlanmaktadır finansal kuruluşlar %22 ile devam edecekler)
 • halka açık şirketler için halka açılmas sonrası ilk 5 yıl kurumlar vergisinin 2 puan indirimli olarak uygulatılmasına Cumhurbaşkanı tarafından karar verilebilecektir.
 • 5 milyon TL üzerindeki konutlardan alınacak değerli konut vergisi, (%1 oranında bir vergi alınması planlanmaktadır)
 • kambiyo muamelelerinde oranı artan BSMV, (Halen binde 1 olan oranın binde 2 olması düşünülmektedir.)
 • telif kazançlarında istisna ve stopaj uygulamasındaki değişiklikler, (2020 ve sonraki yıllarda kazanılan belli tutarı aşan gelirler için istisna uygulaması kaldırılmaktadır. 4. Gelir dilimine bakılacaktır. Bunun altında geliri olanlar için stopaj nihai vergi olurken bu rakamı geçenler ise gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda kalacaklardır.)
 • döviz getirili menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde stopaj oran farklılaştırması, • kanun yolundan vazgeçme, izaha davet ve uyumlu mükellef indirimi, uzlaşma ve cezada indirim gibi konularda düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.
 • Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerdeki gelir vergisi istisnası kaldırılıyor, Bu ücretler de artık gelir vergisine tabi olacak.
 • Personelin günlük ulaşım bedelinin 10 TL’yi aşması halinde, aşan kısım ücret olarak gelir vergisine tabi olacak.
 • Sporcuların vergilendirme rejimi 2023 yılı sonuna kadar uzatılmakta, %15 olan en yüksek stopaj oranı %20’ye çıkarılmakta ve 4. gelir dilimini aşan sporcuların yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü getirilmektedir.
 • Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin belli amaçlarla kullanılmak üzere iade edilmesi mekanizması kaldırılmaktadır.

Taslaktaki bir konu da kiralık araçlara ilişkin alım, kiralama ve buna ilişkin vergiler ve masrafların gerçek kişiler veya şirketler tarafından gider olarak kabul edilmesi. Bu konuda taslakta 2020 sonrası için enteresan düzenlemeler bulunmaktadır.

 • Taşıtlara ilişkin giderlerin indirim kısıtlaması ticari kazanç mükellefleri için 1995 yılında yapılan düzenlemeyle kaldırılmıştı. Öncesinde binek otomobillerin ve şahsi & ailevi ihtiyaçlar için kullanılan taşıtların amortisman ve diğer giderlerinin yarısının indirilmesi mümkündü.
 • Bu kapsamda olmak üzere, halihazırda zirai kazanç sahiplerinin işletmeye dahil olup aynı zamanda şahsi & ailevi ihtiyaçlar için kullanılan taşıtların giderlerinin yarısı kabul ediliyor.
 • Kanun teklifinde bu konuda aylık kiralamalarda 4.000TL kira gideri kısıtlaması, satın alınan binek otomobillerde gider yazılabilecek ÖTV+KDV tutarının 115.000TL ile sınırlandığı ve taşıtın masraflarının %70’inin gider kabul edilmesi söz konusu olmaktadır. o Son olarak, ÖTV ve KDV hariç maliyetin 135.000TL, vergi dahil veya ikinci el alımlarda 250.000TL’ye kadar binek otomobillerin amortisman tutarı gider yazılabilecektir. Bu şartlar serbest meslek erbabı için de geçerli olacaktır.
 • Bu sektör spesifiğinde bakarsak konuya, oto kiralama sektör derneğinin verilerine göre; 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,5 daralan Türkiye operasyonel kiralama sektörü, 2019 yılının geride bıraktığımız ilk yarısında 2018 yılı sonuna göre yüzde 9 oranında küçülmüştür. 2018 yılı sonunda filosunda yaklaşık 324 bin aracı olan sektörün araç sayısı 295 bin adede gerilemiştir. 2018 yılının ilk yarısında 6.4 milyar TL yatırım yaparak 59.675 adet yeni aracı filosuna dahil eden sektör, 2019 yılının ilk yarısında 2 milyar TL yaparak 17.900 adet yeni aracı filosuna kattı. 2018 yılının ilkyarısı sonunda 64.800 müşterisi olan sektörün müşteri sayısı 2019 yılının ilk yarısı sonunda 49.000’e geriledi. Sektörde yaşanan bu daralma nihai tüketici talebindeki düşüşten kaynaklanıyor. Ekonomideki daralma nedeniyle araç filosunu küçülterek tasarruf etmek isteyen firmalar oldu. Yeni kanun teklifiyle sektörün muhakkak etkilenmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.
Saygılarımızla,

Download PDF