Number: 2020-17
To       : The clients and company web site
From   : Independent Advisors / Litigation & Tax
Date     : February, 27th 2020
Subject: Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülüğünde Önemli Değişiklikler Var

Değerli okuyucularımız, göndermiş olduğumuz bültenlerimizden faydalandığınızı ve keyif aldığınızı umuyor saygılar sunuyoruz.

Ülkemizde ve yurt dışında yaşanan mali ve vergisel gelişmeleri önemine binaen konu bazlı, haftalık ve aylık özetler ve İngilizce kısa yönetici özetleri şeklinde sunmaya devam ediyoruz. Yeni çıkan önemli bazı düzenlemeleri ise bir uygulama rehberi gibi sizlere ulaştırmaya gayret ediyoruz.

Size Türkiye’nin çok uzun süredir beklediği ve uluslararası vergilendirmede en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olan Transfer Fiyatlandırması ve Belgelendirme Yükümlülükleri konusunda yapılan değişiklikleri içeren Uluslararası Vergilendirme Rehberini sunmak istiyoruz.

Bu rehberimizde önce konuyla ilgili yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini, yapılan önemli değişiklikleri, yürürlük tarihlerini ve firmalara etkilerini irdeleyeceğiz. Bunun yanında raporlama/belgelendirme türlerini, çerçevesini ve sunuş yöntemini, 6728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri, yeni yapılan bazı tanımlamaları, ilişkili kişi kavramını, işlemsel kar yöntemlerini, peşin fiyatlandırma anlaşmalarını (APA) ve belgelendirme yapılması durumunda elde edilen ceza indirimini açıklayacağız. Rehberin hazırlanmasında emeği geçen sayın Ramazan Biçer’e de ayrıca çok teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla

ULUSLARARASI TRANSFER FİYATLANDIRMASI REHBERİ

YENİ TRANSFER FİYATLANDIRMASI DÜZENLEMELERİ ŞİRKETLERİ NASIL ETKİLEYECEK? 

 1. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

25 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 2151 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile transfer fiyatlandırması mevzuatında çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerden en önemlisi transfer fiyatlandırması belgelendirme düzeninde yapılan değişiklilerdir. Buna göre, Kararname’de belirlenen hadleri aşan şirketler genel rapor (masterfile), yıllık transfer fiyatlandırması raporu (local file) ve ülke bazlı raporlama (Country-by-Country Reporting) şeklindeki üçlü dokümantasyon yükümlülüklerine tabi olacaktır.

Söz konusu belgelendirme yükümlülükleri, OECD tarafından 2012 yılında başlatılan ve 2016 sonlarında büyük oranda tamamlanan “OECD Matrahın Aşındırılması Karın Aktarılması (Base Erosion Profit Shifting/BEPS) Projesi”nin çıktıları kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerin taahhüdü sonucu getirilmiştir. Uluslararası bir standart olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile getirilen transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri birçok ülke ile hemen hemen aynı niteliktedir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Dair Kanun ile Cumhurbaşkanına verilen yetkiler dahilinde çıkarılmıştır. Bu yetkilere dayalı olarak yapılan değişiklere Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer verilmiş olup, söz konusu kararnamede aşağıdaki konularda açıklamalar yapılmıştır.

 • Transfer fiyatlandırmasında belgelendirme düzeni
 • İlişkili kişi tanımının kapsamı
 • Transfer fiyatlandırması işlemsel kâr yöntemleri
 • Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının geçmiş dönemlere uygulanması
 • Belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için indirimli vergi ziyaı cezası uygulaması

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanına kanunla verilen yetkilerin kullanılmasını içermekte ve özellikle belgelendirme konusunda şirketlere yeni yükümlülükler getirmektedir. Bu çalışmada öncellikle yeni getirilen belgelendirme yükümlülüklerine ve Kararnamede yer alan diğer konulara yer verilmektedir.

 1. Yeni Getirilen Belgelendirme Yükümlülükleri

Kurumlar Vergisi Kanununun 13. Maddesine göre, ilgili belgelendirme türünün kapsamına giren mükellefler, ilişkili kişileriyle bir takvim yılı içinde yaptıkları işlemler için belgelendirme yapmaları gerekmektedir.

2151 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile ilgili mükellefin yükümlülüklerine bağlı olarak aşağıdaki belgelerden birinin, bir kaçının ya da tamamının hazırlanması gerekebilir.

 • Genel Rapor (Masterfile),
 • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu (Local File)
 • Ülke Bazlı Raporlama (Country-by-Country Reporting)

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi esas alınarak her bir belgelendirme yükümlülüğüne ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

2.1. Genel Rapor (Masterfile)

Genel raporu aşağıdaki iki şarta birlikte sahip olan kurumlar vergisi mükellefleri hazırlamak zorundadır:

 • Çok uluslu işletmeler grubunun üyesi olmak ve
 • Bir önceki hesap dönemi sonu bilançosundaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satış hasılat tutarının her ikisinin de 500 milyon TL ve üzerinde olması

Çok uluslu şirketler grubu üyesi olmayan şirketler ile bir önceki hesap dönemi sonu bilançosundaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satış hasılat tutarı 500 milyon TL ve üzerinde olmayan kurumlar vergisi mükellefleri genel rapor hazırlamayacaklardır.

Bir şirketin bilançosundaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satış hasılat 500 milyon TL ve üzerinde olsa bile çok uluslu şirketler grubunun üyesi değilse yine genel rapor hazırlamayacaklardır. Dolayısıyla, sadece Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler belirlenen haddi aşmış olsalar bile genel raporu hazırlamayacaklardır.

Genel Rapor;

 • tüm grup şirketleri açısından organizasyon yapısı,
 • grubun ticari faaliyetlerin tanımı,
 • grubun sahip olduğu gayrimaddi varlıklar, grup içi finansal işlemler ile
 • grubun finansal ve vergi durumu şeklinde beş ana kategoriden oluşan bilgileri içerecektir.

2151 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre genel rapor ilk defa 2019 mali yılı için hazırlanacaktır. Bu da kapsama giren şirketlerin bir erteleme gelmez ise bu yıl içinde genel raporu hazırlamaları gerektiği anlamına gelmektedir.

2151 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde genel raporun ne zamana kadar hazırlanması gerektiği yönünde belirlemede de bulunulmuştur. Buna göre, söz konusu raporun 2020 yılı sonuna kadar hazırlanması gerekmektedir.

Özel hesap dönemine sahip mükellefler açısından ise 1 Ocak 2019 sonrasında başlayan dönemler için ilgili süre özel hesap döneminin son günü olarak dikkate alınacaktır.

Genel raporun herhangi bir şekilde bir yere ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur.

Genel raporlama, Türkiye’de ibraz edileceği için Türkçe olarak hazırlanacaktır. Yurtdışında ibraz edilmesi gereken durumlarda ise İngilizce ya da ilgili ülkenin dilinde hazırlanmalıdır.

2.2. Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu (Local File)

2151 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükellefler ile serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişileriyle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ve diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişileriyle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamaları gerekmektedir.

Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı şubeleri ve serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişileriyle (mükellefin serbest bölgedeki şubeleri dahil) yaptıkları işlemlerin yıllık transfer fiyatlandırması raporuna dahil edilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki işlemler için yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamasına gerek bulunmamaktadır:

 • Büyük mükellefler hariç, kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişileriyle yaptıkları yurt içi işlemleri,
 • Gelir vergisi mükelleflerinin ilişkili kişileriyle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemleri

Ayrıca, kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışında faaliyette bulunan şubelerinin veya serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin Türkiye’de ayrıca rapor hazırlamasına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yurtdışı şubelerin faaliyet gösterdikleri ülkede rapor hazırlama zorunlukları bulunabilmektedir.

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin bitimine kadar (30 Nisan) hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmeleri zorunludur.

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun Türkçe olarak hazırlanması gerekmektedir. İlgili bilgi ve belgelerin yabancı bir dilde yazılmış olması halinde, bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edilmesi zorunludur.

2.3. Ülke Bazlı Raporlama (Country-by-Country Reporting)

Ülke Bazlı Raporlama, çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi tarafından hazırlanacaktır. Ülke bazlı raporlama yapmak için bir önceki hesap döneminin konsolide edilmiş finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri 750 Milyon Avro ve üzerinde olma şartı bulunmaktadır.

Toplam konsolide grup geliri 750 Milyon Avro altında kalan çok uluslu şirket gruplarının ülke bazlı raporlama yapma zorunlulukları bulunmamaktadır. Toplam konsolide geliri 750 Milyon Avro’yu geçse bile yurt dışı iştiraki bulunmayan gruplar ülke bazlı raporlama yapmayacaktır. 750 Milyon Avro tutarındaki konsolide grup geliri Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS 27) göre belirlenecektir.

Grubun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi tarafından, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar, elektronik ortamda ve XML formatında İdare’ye verilecektir. Türkiye’de ülke bazlı raporlama zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır ancak çok uluslu yabancı şirketin ana şirketinin bulunduğu ülkede raporlama zorunluluğu bulunmaz ise ne olacak sorusu akla gelmektedir.

Böyle bir durumda, çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim grup şirketi (birden fazla grup şirketi bulunması durumunda diğerleri adına biri) tarafından raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporlama Türk Mali İdaresine yapılacaktır.

Bir diğer soru ise İdare ile nihai ana işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında ülke bazlı raporlama bilgilerinin otomatik paylaşımına ilişkin bir anlaşmanın bulunmaması durumunda ne olacağıdır. Bu durumda da çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim grup şirketi tarafından ülke bazlı raporlama Türk Mali İdaresine yapılacaktır. Dolayısıyla, diğer ülkede de ülke bazlı raporlama yükümlülüğü bulunsa dahi Türkiye ile işletmenin ana şirketinin mukim olduğu ülke arasında otomatik bilgi değişimi yapılamıyor ise yine Türkiye’de ülke bazlı raporlamada bulunulacaktır.

Bunların yanında, ülke bazlı raporlama kapsamına girmekle birlikte nihai ana şirketi veya vekil şirketi Türkiye dışında bulunan çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki üyeleri vekil işletme olup olmadıkları ile grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile ilgili bilgileri 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Türk maliyesine bildirmek zorundadırlar. Takip eden yıllarda ise bu süre 30 Haziran olarak geçerli olacaktır.

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, ülke bazlı raporlama kapsamına girmekle birlikte nihai ana şirketi veya vekil şirketi Türkiye dışında bulunan çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki üyeleri Gelir İdaresi Başkanlığının belirleyeceği yöntem ile (Büyük olasılıkla elektronik bir form yoluyla yapılacaktır.) ülke bazlı raporlama bildirimi (CbCR Notification) yapacaklardır.

 1. Transfer Fiyatlandırması İle İlgili Yapılan Diğer Düzenlemeler

3.1. İlişkili Kişi Tanımı

Yapılan düzenlemede ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranacağı belirtilmektedir.

Önceki Karara bakıldığında ortaklık açısından ilişkili kişi sayılmak için doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir oranın belirlenmediği görülmekteydi. Dolayısıyla, herhangi bir şirket diğer bir şirkette sadece tek bir hisseye sahip olduğunda ilişkili kişi olarak kabul ediliyordu. Bu husus dikkate alınarak diğer bazı ülkelerde olduğu gibi ortaklık ilişkisi bakımından ilişkili kişi tanımına %10’luk sınır getirilmiş ve 6728 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeyle paralellik sağlanmıştır.

Buna göre, ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumlarda, %10’luk oran ortaklık, oy veya kâr payı açısından geçerlidir. Bu kapsamda, örneğin bir şirket diğer bir şirketin %10 veya üzerinde bir hissesine sahip ise o şirket ile ilişkili kişi olarak kabul edilecektir.

Yapılan düzenlemede ayrıca ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da tarafların ilişkili kişi olarak kabul edileceği belirtilmektedir. Örneğin, bir şirket diğer bir şirketin ortağı olmamakla birlikte o şirketin yönetiminde en az %10 oranında oya sahip ise yine bu iki şirket ilişkili sayılacaktır.

Bu nokta, dolaylı olarak % 10’luk ortaklık, oy veya kâr payının tespitinde önem arz etmektedir. Örneğin, (A) şirketi (B) şirketinin % 50 hissesini elinde tutarken, (B) şirketi de (C) şirketinin % 20 hissesini elinde tutuyorsa, (A) şirketi ile (C) şirketi ilişkili kişi sayılacak mıdır?

Bu iki şirket ilişkili kişi sayılacaktır; çünkü (A) şirketi (C) şirketinin hisselerinin %10’unu (%50 x %20= %10) dolaylı olarak elinde tutmaktadır. Buna karşın, (B) şirketinin (C) şirketinde sahip olduğu hisse %10 oranında ise sadece kendisi (C) şirketi ile ilişkili kişi olacak, (A) şirketi (C) şirketinin dolaylı olarak %5 hissesini (%50 x %10=%5) elinde tuttuğu ve hisse oranı yasal sınırın altında kaldığı için (C) şirketi ile ilişkili kişi sayılmayacaktır.

Ortaklık açısından ilişkili kişi tanımında yapılan bu değişiklik özellikle belgelendirme yükümlülükleri bakımından kurumlar vergisi mükelleflerini yakından ilgilendirmektedir. Buna göre, kanunda aranan oranın altında kalan ilişkili kişiler ile yapılan işlemlerin belgelendirme kapsamında değerlendirilmesi zorunluluğu kalkmaktadır.

Bu kapsamda, doğrudan ya da dolaylı olarak %10’un altında ortaklık, oy veya kâr payı hakkına sahip taraflar ile yapılan işlemler hem yıllık transfer fiyatlandırması raporunda yer almayacak hem de kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilecek transfer fiyatlandırması formalarında bu kişilere ve onlar ile yapılan işlemlere yer verilmeyecektir.

Her ne kadar atılan adım belgelendirme yükümlülüğü açısından bazı mükellefleri olumlu yönde etkilese de %10’luk oran ilişkili kişiler için topluca dikkate alınacaktır. O nedenle ilişkili kişilerin ortaklık payları ayrı ayrı %10 oranının altında kalsa dahi aynı gruptaki şirketler için bu oran topluca dikkate alınacağından %10 şartının etkisi bu tür şirketler için sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla, bu tür şirketler belgelendirme kapsamında yer almaya devam edeceklerdir.

3.2. İşlemsel Kâr Yöntemleri

İşlemsel kar yöntemleri, “İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi” ve “Kâr Bölüşüm Yöntemi”nden oluşmaktadır. Bu iki yöntem, 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde yer almaktaydı. Yeni yapılan düzenleme ile bu iki yönteme de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde de yer verilmiş oldu.

Kanun maddesinin gerekçesinde de belirtildiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi ve Kâr Bölüşüm Yöntemine yer verilmesinin temel nedeni kanun maddesinin OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde 2010 yılında yapılan değişiklikler ile uyumlu hale getirilmesini sağlamaktır.

Yeni düzenlemeye bakıldığında, geleneksel yöntemler olan “Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi”, “Maliyet Artı Yöntemi” ve “Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi”nin işlemsel kar yöntemleri olan “İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi” ve “Kâr Bölüşüm Yöntemi”ne olan üstünlüğü ortadan kaldırılmıştır.

Böylece, işlemin doğasına en uygun yöntemin uygulanacak olması kanun maddesine de yansıtılmıştır. Bununla birlikte, OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde de belirtildiği üzere, geleneksel yöntemler ile işlemsel kar yöntemleri eş zamanlı olarak uygulanabildiği durumlarda geleneksel yöntemlerin işlemsel kar yöntemlerine üstünlüğü devam edecektir.

Bu değişikliğin şirketlere en önemli etkisi, geleneksel yöntemler yerine işlemsel kâr yöntemlerinin kullanılması nedeniyle özellikle incelemelerde getirilen eleştirilerin azalacak olmasıdır.

Bu düzenlemenin şirketlerin ilişkili kişi işlemlerine etkisi ise, geleneksel yöntemler yerine işlemsel kar yöntemlerinin olduğundan daha çok kullanılmaya başlanması yönünde olacaktır.

3.3. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

Hazine ve Maliye Bakanlığı mükellefler ile yaptığı müzakereler sonucunda ileriye dönük olarak peşin fiyatlandırma anlaşmaları imzalamaktaydı. İmza tarihinden itibaren yürürlüğe giren anlaşma en fazla 3 yıl süre için yapılabiliyordu. Dolayısıyla, önceki düzenleme kurumlar vergisi mükelleflerinin geçmiş dönemler için anlaşma başvurusunda bulunmasına engel oluyordu.

Bu durumun özellikle uygulama açısından bazı sorunlara neden olduğu görülmüş ve anlaşmadan istenen sonucun tam olarak sağlanamadığı anlaşılmıştı. Bu yöndeki sorunları ortadan kaldırmak amacıyla kanun maddesine ekleme yapılmış ve peşin fiyatlandırma anlaşmalarının önceki dönemler için de uygulanması mümkün hale getirilmiştir.

Ancak, bunun için;

 • belirlenen yöntemin zamanaşımına uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlere tatbik edilebiliyor olması ve
 • Vergi Usul Kanunu’nun pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanmasının mümkün olması şartları aranmaktadır.

Bu iki şarttan ilki peşin fiyatlandırma anlaşmalarının geriye dönük olarak son 5 yıl için uygulanabileceğini göstermektedir. Mevcut maddede ileriye dönük olarak 3 yıllığına anlaşma yapılabilmektedir.

Buna göre, bir peşin fiyatlandırması anlaşması şu an için 5 yılı geriye dönük olmak üzere toplam 8 yıl için yapılabilecektir. Düzenleme ile Cumhurbaşkanına kanunla verilen yetki kullanılmış 3 yıllık süre 5 yıla çıkarılmıştır.

İkinci şart dikkate alındığında ise Vergi Usul Kanunu’nun pişmanlık ve ıslah hükümlerinin geçerli olması için ilgili mükellef hakkında bir şikâyetin bulunmaması ve incelemeye başlanmamış olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, yapılan düzenlemeye göre anlaşmanın geçmiş vergilendirme dönemlerine uygulanması durumunda mükelleflerin daha önceden ödedikleri vergiler ret ve iade edilmeyecektir.

Bu duruma şu örnek verilebilir: Eğer bir şirket önceki dönemlerden birinde sözleşmeli üretici olarak % 8 kârlı iken, anlaşma ile bu kârlılık oranı %5 olarak belirlenirse anlaşmanın geriye dönük olarak uygulanması söz konusu olsa bile %3 oranındaki fazla kârlılık nedeniyle ödenen vergiler ilgili mükellefe iade edilmeyecektir.

Tam tersi durumun geçerli olması halinde ise ne yapılacağı konusunda maddede herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Buna göre, eğer bir şirket önceki dönemlerde sözleşmeli üretici olarak % 5 kârlı iken, anlaşma ile bu kârlılık oranı %8 olarak belirlenirse anlaşmanın geriye dönük olarak uygulanması söz konusu olduğunda %3 oranındaki daha düşük kârlılık nedeniyle ödenmeyen vergiler ilgili mükelleften talep edilecek midir?

Bu soruya yanıtımız önceki peşin fiyatlandırma anlaşmalarında edindiğimiz tecrübeleri dikkate aldığımızda İdarenin mükelleften geriye dönük düzeltme beyannamesi vermesi yönünde bir talebinin olacağı şeklindedir.

Yeni düzenlemede aranan, pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi ile ilgili şart da bu değerlendirmemizi teyit etmektedir. Dolayısıyla, kurumlar vergisi mükelleflerinin geçmişe yönelik peşin fiyatlandırma anlaşması talep etmeden önce durum analizi yaparak, doğabilecek yeni vergi yükünü de hesaba katmaları faydalı olacaktır.

3.4. indirimli Vergi Ziyaı Cezası Uygulaması

Yeni düzenleme ile transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için %50 oranında indirimli vergi ziyaı cezası uygulaması öngörülmüştür. Böylece, ödevlerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler ile hiç yerine getirmeyen ya da eksik yerine getiren mükellefler arasında bir ayrım yapılması söz konusu olmuştur.

Bu yönde bir adımın atılmasının şirketleri olumlu yönde etkileyeceği görüşündeyiz. O nedenle, transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yaptıkları ortaya çıksa bile bundan böyle ceza yönünden koruma altında olacaklardır.

 1. Yeni Transfer Fiyatlandırması Düzenlemeleri Şirketleri Nasıl Etkileyecek?

2151 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile transfer fiyatlandırması mevzuatında önemli değişiklikler yapılmış ve şirketlere bazı yükümlülükler getirilmiştir.

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Dair Kanun ile Cumhurbaşkanına verilen yetkiler kullanılmış bulunmaktadır ve bu kapsamda en önemli yenilik transfer fiyatlandırması belge düzenine ilişkindir.

Buna göre, Kararname’de belirlenen hadleri aşan şirketlerin genel rapor (masterfile), yıllık transfer fiyatlandırması raporu (local file) ve ülke bazlı raporlama (Country-by-Country Reporting) şeklindeki üçlü dokümantasyon yükümlülükleri olup olmadığını öncelikle tespit etmelerini tavsiye etmekteyiz.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrasında transfer fiyatlandırması tebliğinde konuya ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmesi beklenmektedir. Özellikle uygulamaya yönelik detay açıklamaların yer alacağı tebliğe göre hareket edilmesi yerinde olacaktır.

Bunun yanında, toplam konsolide grup geliri 750 Milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu Türk şirket gruplarının ülke bazlı raporlama ile Türk Mali İdaresi ile paylaşacakları bilgiler uluslararası anlaşmalar dahilinde diğer ülkeler ile de paylaşılacak; aynı zamanda diğer ülkeler de Türkiye ile bu bilgileri karşılıklı olarak paylaşacaklardır. O nedenle, ülke bazlı raporlamanın Türk şirket grubuna etkisinin de ayrıca değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.

Yeni düzenlemeleri dikkate aldığımızda, transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirilmesi daha da önemli hale gelmiştir. Bu da göstermektedir ki transfer fiyatlandırması belgelendirme ödevinin tam ve zamanında yapılmasının önemi daha da artmıştır. O nedenle, şirketlerin zaman aşımı süresi içindeki tüm geçmiş yıllar için transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerini bir an önce tamamlamalarında da yarar vardır. Bunun yanında, şirketlere yeni getirilen genel belgelendirme ve ülke bazlı raporlama ile ilgili çalışmaları yürütmeye başlamalarını tavsiye etmekteyiz.

Ayrıca belirtmek gerekirse, uzun yıllardır edindiğimiz tecrübe göstermektedir ki faaliyet raporu benzeri ve hiçbir analiz ve emsal çalışması içermeyen çalışmalar Cumhurbaşkanı Kararnamesinde belirtilen ve İdarenin aradığı transfer fiyatlandırması belgelendirmesini karşılamamaktadır.

O nedenle, değer zinciri analizine (value chain analysis) yer veren genel rapor ile detaylı analizlerin yer aldığı yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması son çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile daha da önemli hale gelmiştir.

2151 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ve transfer fiyatlandırması mevzuatında yapılan değişiklikler ile ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Teşekkürler Ramazan Biçer (Advanced LLM in International Tax Law)

2020-16

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / Accounting & Tax

Date     : February, 24th 2020

Subject: Önemli Mali/Vergisel Düzenlemeler (Son 15 günlük Özet)

Merhaba, son 15 gün içerisinde gerçekleşen önemli mali konuları özet olarak sizlerin dikkatinize sunmak isteriz.

Kısaca, 2021 yılına ertelenen Değerli Konut Vergisi, bu vergide yapılan esaslı değişiklikler, ülkemizde çok uzun süredir imar değişikliği kapsamında artan rant değerinin vergilenmesini öngören değer artış payı uygulaması, 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza giren konaklama vergisi, dijital hizmet vergisi ve araç gider kısıtlaması ve diğer konular hakkında Maliye’nin hazırladığı Genel Tebliğ Taslakları, aynı Kanunla yürürlüğe giren ve mükellefle İdare arasında ihtilafları azaltmaya yönelik Kanun Yolundan Vazgeçme uygulaması, 6 puanlık ilave SGK teşviklerinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılmış olması, şehir hastanelerinde bazı işlemlerde uygulanacak olan KDV tevkifat oranları ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin KDV iadesi uygulaması, Brexit konusunda Türkiye tarafından yapılması gerekenler ve ülkemizle İngiltere arasında devam eden anlaşmalar konusunda bilgiler sunacağız.

Bültenlerimizden faydalandığınızı ve keyif aldığınızı umuyor saygılar sunuyoruz. (Sadece Türkçe/İngilizce aylık veya 15 günlük özetler almak istiyorsanız bize bilgi vermeniz yeterlidir.)

 • Değerli Konut Vergisi 2021 Yılına Ertelenmiş ve Esaslı Değişiklikler Yapılmıştır.
  • 20 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Yasa ile Emlak Vergisi Kanunu’nda öngörülen söz konusu yeni vergi düzenlemesi esaslı bir şekilde değiştirilmiştir.
  • Verginin 2021 yılına ertelenmesi, 2020 yılı için beyanname verilmemesi ve tahakkuk yapılmaması, vergi matrahı olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı değerleme yerine emlak vergi değerinin esas alınması ve tek meskeni olanlar ile birden fazla vergiye tabi meskeni olanların en düşük değerli bir meskeninin vergiden istisna edilmesi öngörülmüştür.
  • Vergiye ait değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi konusunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilen yetki maddesi kaldırılmıştır.
  • Vergide artan oranlılık korunmuş, adaletsizliğe sebep olan sınıf usulü artan oranlılık yerine dilim usulü artan oranlılık kabul edilmiştir.
   • Gerçekten de dilim olarak öngörülen, 5, 7.5 ve 10 milyon TL limitlerinde değerin 1 TL artması durumunda verginin de 40bin TL tutarında artacağı örnekler görecektik. Bu da vergi adaleti açısından çok tartışmalı sonuçlara sebebiyet verecekti kuşkusuz.
   • Yeni Kanun ile örnek olarak 20 milyon TL değerinde bir meskende ilk 10 milyon TL için 22.500TL, ikinci 10 milyon TL için 100.000TL vergi hesaplanacaktır.
  • Her sene tarifede öngörülen 5, 7.5 ve 10 milyon TL limitleri yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılacaktır. (Önceden, yeniden değerleme oranında artması öngörülmüştü. Cumhurbaşkanı dilerse artış oranını yeniden değerleme oranına kadar artırabilir.)
  • TOKİ’nin sahip olduğu meskenlere de kamu kurumlarına sağlanan muafiyet tanınmıştır.
 • Değer Artış Payı Uygulaması başlatılmaktadır.
  • Türkiye’de on yıllardır tartışılan bir konu olan değer artış payı artık Yasalaşmıştır.
  • 20 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan bu yasal düzenleme coğrafi bilgi sistemine ilişkin veriler ve Gecekondu Kanunu, İmar Kanunu, İskan Kanunu, Değerli Konut Vergisi, Kıyı Kanunu, İhale Mevzuatı, Yapı Denetimi Mevzuatı gibi çok çeşitli alanlarda esaslı düzenlemeler içermektedir.
  • Kısaca, taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınır. Bu düzenleme 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen ek madde 8 ile başlatılmış olmaktadır.
  • Yasa yayım tarihi olan 20 Şubat 2020 Perşembe günü yürürlüğe girmiştir.
  • Yapılacak olan imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın, artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacaktır.
  • Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bedel tespit esasları gözetilecektir.
  • Değer artış payının, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenmesi gerekmektedir.
  • Taşınmazın değer artışına tabi olduğu tapu kütüğüne şerh edilecektir. Ayrıca değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecektir.
  • Değer artış payı tutarları taşınmaz maliklerince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın muhasebe birimi hesabına yatırılacaktır.
  • Tahsil edilen tutarların kullanım yerleri Yasada ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
 • İlave SGK teşviki sağlayan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uygulama 2020 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.
  • 2019 yılı sonuna kadar 6 puan ilave SGK indirimi sağlayan 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla getirilen teşvikin 31.12.2020 yılı sonuna kadar uzatılması sağlanmıştır.
  • Karar 23 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış olup 1.1.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Buna göre 51 il ve Gökçeada, Bozcaada ilçelerinde şartları sağlayan işyerleri bu teşvikten yararlanmaya devam edecektir. Yararlanma şartları şu şekildedir:
   • Teşvik kapsamındaki il veya ilçelerden birinde faaliyet gösterilmesi ve bu kapsamda sigortalı istihdam edilmesi,
   • Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde SGK’ya verilmiş olması,
   • Sigorta primlerinin sigortalı hissesi ile Devlet tarafından karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi,
   • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması.
 • Brexit konusunda Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.
  • 2020/1 sayılı Genelge ile Birleşik Krallığın Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasına ilişkin olarak 31.12.2020 tarihine kadar öngörülen geçiş dönemi aşamasında tüm Devlet kurumlarının görev ve yetki alanlarına giren konularda bu hususa dikkat etmeleri ve kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirme ve yönlendirmeleri gerekmektedir.
  • Mali açıdan hali hazırda İngiltere ile imzalanmış bir Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmamız bulunmakta ve yürürlüğü devam etmektedir.
  • Sosyal güvenlik açısından İngiltere ile Türkiye arasında 09.09.1959 tarihinde imza edilmiş olan en eski Sosyal Güvenlik Anlaşması halen yürürlüktedir.
  • 15 Mart 1991 tarihinde imzalanmış olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması halen yürürlüktedir.
 • Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.
  • Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik vb. ürünlerin) satışlarında vergi kayıp ve kaçağını etkin bir şekilde engellemek amacıyla birinci ve ikinci sınıf tacirlerin işletmelerindeki akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilmiş ödeme kaydedici cihazların “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (Yeni Nesil Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine dair  “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.
  • Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için GİB tarafından çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 28/02/2020 tarihine kadar SUBE@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
 • 30 seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğde kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin KDV ve tevkifat oranlarına ilişkin belirlemeler, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin KDV iadesi uygulaması ve 2022 yılı sonuna kadar uzatılan imalat sanayine yönelik yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin düzenlemeler ve açıklamalar yer almaktadır.
  • PPP Modeli (Kamu Özel İş Birliği Modeli) ile yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde, uygulanacak usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmektedir.
  • Ayrıca, 6428 sayılı Kanun kapsamında, Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına kiralanması işleminin, KDV’den istisna olduğuna ilişkin açıklama yapılmaktadır.
  • 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan laboratuvar, rehabilitasyon, görüntüleme hizmetleri ve yemek hizmetleri ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetlerde uygulanacak KDV oranına dair aydınlatıcı açıklamalar yapılmıştır. Her iki hizmette de uygulanacak KDV oranı %8’dir.
  • İmalat Sanayiine Yönelik KDV İadesi: 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanmasına karar verildiğinden buna yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
   • KDV iadesinden yararlanabilmek için;
    • İnşaat sanayiine yönelik Yatırım Teşvik Belgesine sahip olmak,
    • İnşaat işlerinin teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması,
    • Teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması,
     şartlarının yanı sıra aşağıda belirtilen dönem KDV beyannamelerinde iadenin talep edilmesi durumunda yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV belge sahibi yatırımcıya iade edilmektedir. Böylece,
   • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin 6’şar aylık dönemleri takiben iade istenmesi mümkündür.
   • 50 milyon Türk Lirasına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve bu yılların sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin en erken takip eden Ocak ayları en geç Kasım ayları dönem KDV beyannamesiyle talep edilmesi gerekmektedir.
   • Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
   • Bu vergi ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.
  • Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası: KDV Kanununun geçici 39 uncu maddesinde yer alan Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldığından Tebliğde buna yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
 • Kanun Yolundan Vazgeçme konusunu düzenleyen 517 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi ihtilaf süreç yönetimi açısından yeni bir dönem başlamaktadır.
  • 01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 379. Maddesi ile “Kanun Yolundan Vazgeçme” düzenlemesi getirilmiş ve buna dair 517 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.
  • Gerek mahkemelerin iş yükünün azaltılması gerekse de verginin tahsilinin sağlanması amaçlanmış olup, düzenlemeyle; vergi/ceza ihbarnamelerine karşı açılan davalarda, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Vergi Mahkemesinin veya istinaf sıfatıyla Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararlara karşı kanun yoluna başvurma hakkından vazgeçilmesi halinde, ödenecek vergi ve cezalarda indirim öngörülmektedir.
  • Konuyla ilgili ayrıntılı bir Rehberi vergi ihtilaf uzmanlarımızla beraber ayrıca yayımlayacağız.
 • 7194 sayılı Kanun’un uygulamasına ilişkin Genel Tebliğ Taslakları kamuoyunun görüşlerini almak üzere GİB web sayfasında yayımlanmıştır.
  • Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı
   • 7194 sayılı Kanun ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulu en çok meşgul eden konulardan bir tanesi Nisan 2020 tarihinde başlayacak olan Konaklama Vergisidir.
   • Tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde, vergiyi doğuran olay, acentelerin durumu, mükellefiyet, sunulan geceleme hizmetinin yanında sunulan diğer hizmetler, istisna ve muafiyetlerin uygulama şekli, verginin belgelerde gösterilmesi beyanname ve ödemeye ilişkin düzenlemeleri içermektedir.
   • Vergi planlaması ve benzeri uygulamalara açık noktalar olduğu için sektör temsilcilerinin iyi incelemesi ve rekabet eşitsizliği yaratabilecek noktaların Hazine ve Maliye Bakanlığına görüş ve öneri olarak sunulması yerinde olacaktır.
  • Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğ Taslağı
   • 7194 sayılı Kanunun 1 ila 7 nci maddelerinde düzenlenen dijital hizmet vergisinin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır.
  • 311 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
   • 7194 sayılı Kanunla getirilen serbest meslek kazançlarında istisna uygulamasına ilişkin düzenlemeler, işverenlerce hizmet erbabına sağlanan ulaşım imkanına ilişkin istisna, amatör spor hakemleri sağlanan ücretlere ilişkin istisna, binek otomobillerin giderleri ve amortisman tutarlarına getirilen kısıtlamaya ilişkin uygulama, 2020 yılında yürürlüğe giren ücretlerin vergilenmesine ilişkin değişiklikler, yeni gelir vergisi tarifesi, karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilenmesine ilişkin yapılan düzenleme ve sporculara ödenen ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin yapılan değişikler bu Tebliğle açıklanmaktadır.
  • Her üç Genel Tebliğ Taslak halde olup görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Bu Tebliğ taslakları henüz yayımlanmadığı için resmen yürürlüğe girmemiştir.
  • Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile getirilen tüm düzenlemelerin ayrıntılarına 2019/47 numaralı Sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Yönetmelikte önemli değişiklikler yapılmıştır.
  • 2014 yılında yayımlanan ilk Yönetmelikte Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu değişiklikler 21 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış olup farklı yürürlük tarihleri bulunmaktadır. (Yayımı tarihinde, 2021 başında, 31 Mart ve 30 Haziran tarihinde yürürlüğe giren maddeler için Yönetmeliğin 92 nci maddesine bakılmalıdır.
  • Bu Yönetmeliğin amacı yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli gönderici, izinli alıcı, ithalatta yerinde gümrükleme, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları, beyanın kontrolüne yönelik kolaylaştırmalar, emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  • Bu Yönetmelik gümrük işlemlerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü (YYS) belgesi için gerekli şartları, belgenin alınması, sağlanan kolaylıklar ve işlem süreçleri ile sertifikanın geri alınması hususlarını düzenlenmektedir.
  • YYS-I ve YYS II ayrımı, sonradan kontrole tabi tutulma, faaliyet raporunun hazırlanması, yerinde izleme ilişkin sürelerle ilgili kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.
  • Yönetmelik ekinde yer alan eklere 7 tane ilave edilmiş ve 12 Ek belgede ise değişiklikler yapılmıştır.

Bu konularla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,

Uluslararası Vergi Bülteni

Number: 2020-15

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / International & Tax

Date     : February, 19th 2020

Subject: Dünya’da Önemli Mali / Vergisel Gelişmeler

Sizlere Türkiye’deki önemli vergisel ve mali konuları aktarmaktan büyük keyif alıyoruz. Bültenlerimiz 3bine yakın okuyucuya Türkçe ve 300’e yakın kişiye de İngilizce olarak ulaşıyor.

Mali ve vergisel konuların globalleşmesi, Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlar ve Türk firmalarının yurt dışındaki işleri nedeniyle, bundan böyle yurt dışında meydana gelen önemli vergisel konuları da sizlerin dikkatinize sunmak istedik.

Bu bültenimizde Almanya’da yeni yılda yürürlüğe giren Ar-Ge vergi teşvikleri, yeni yayımlanan mali işlemlere ilişkin Transfer Fiyatlandırması Rehberi, vergi aracılarına sorumluluklar yükleyen DAC6 direktifi, İtalya ve Fransa’da uygulanan dijital hizmetler vergisi, Hollanda’nın yeni düşük vergili ülkeler listesi ve Brexit sonrasında İngiltere’de tartışılan mali gündem konusunda özet bilgiler bulabilirsiniz.

 • Brexit sonrasında neler olacağına ilişkin okunması gereken bir raporu Taxand UK üye firması, A&M Taxand, Capital Economics ile birlikte hazırlamıştır. Adanın post-Brexit döneminde önemli mali politika önceliklerini analiz eden rapor bizim için de bazı ipuçları barındırmaktadır. Rapora göre Brexit’in ülkeye vergiden karının 100 milyar pound civarında olacağı hesaplanmaktadır.
  • Raporda özet olarak üzerinde durulan mali alanlar şunlardır.
   • ArGe teşvikleri
   • Serbest limanlar
   • Farklılaştırılmış bölgesel kurumlar vergisi oranları
   • Enerji vergilendirmesi
   • Düşük vergi oranları
   • KDV
   • Vergi sisteminin basitleştirilmesi
   • Serbest ticaret anlaşmaları

Raporun tamamını okumak için tıklayınız.

 • OECD finansal işlemlere ilişkin Transfer Fiyatlandırması Rehberini 11 Şubat 2020’de yayımlamıştır.
  • OECD daha önce buna benzer bir şekilde, 2018 yılında ülkelere ilişkin ilave profiller yayımlamıştır.
  • OECD-G20 liderliğinde yürütülen ve 2013 yılından beri belli bir olgunlaşma seviyesine ulaşan BEPS eylemleri haksız vergi rekabeti ve kaybıyla ilgili önemli öneriler ve aksiyonlar öngörmektedir. Yeni yayımlanan Rehber aşağıda yer alan 4, 8 ve 10 nolu aksiyonların devamı mahiyetindedir.
 • Söz konusu BEPS aksiyonlarını ismen hatırlamak gerekirse;
  1. Dijital Ekonominin Vergisel Zorlukları
  2. Hibrit Düzenlemelerin Etkileri
  3. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları (CFC Rules)
  4. Faiz vb Mahiyetteki Ödemelerin Matrah Aşındırmasının Önüne Geçilmesi
  5. Zararlı Vergi Uygulamalarının Engellenmesi (Özün Önceliği ve Şeffaflık)
  6. Vergi Anlaşmalarının Uygunsuz Kötüye Kullanımı (Suiistimal)
  7. Yapay “İşyeri” ve Sonuçları
  8. Gayrimaddi Duran Varlıklar
  9. Risk ve Sermaye
  10. Yüksek Riskli İşlemler
  11. BEPS’e ilişkin Takip ve Değerlendirme
  12. Zorunlu Açıklamalar
  13. Belgelendirme Yükümlülükleri
  14. Daha Efektif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
  15. Vergi Anlaşmalarının Otomatik Uyumu
 • İtalya yeni yıl itibariyle dijital hizmet gelirlerine %3 vergi uygulamaya başlamıştır.
  • Bu vergi 2020 İtalyan Bütçe Kanununa dayanmaktadır.
  • İtalyan yerleşiklerine yönelik olarak belli eşik gelirleri geçen firmaların tanımlanan gelirlerine uygulanacak bir vergidir.
  • Eşik gelirler İtalya içinde elde edilen gelir için 5,5 milyon Euro, global düzeyde elde edilen gelir için de 750 milyon Euro olarak belirlenmiştir.
  • Bu vergi herhangi bir Kabine kararına gerek duyulmaksızın uygulanacak ve bu konuda uluslararası ortak bir karar verilene kadar devam edecektir.
 • Almanya Ar-Ge vergi teşviklerine başlamıştır.
  • Söz konusu teşvikler 1.1.2020 tarihinden sonra yapılan temel bilimsel, endüstriyel veya deneysel araştırmaları kapsamaktadır.
  • Almanya’da yapılan veya AB üyesi ülkelerle sipariş/sözleşme üzerine yapılan araştırma ve geliştirme harcamalarını kapsamaktadır.
  • Yıllık bazda firma başına 2 milyon EURO limit konulmuştur. Bunun yanında ilave limitler de vardır.
 • Hollanda Maliye Bakanlığı vergide kara listeyi (düşük vergili ülkeler) güncellemiştir.
  • Listeye Barbados ve Türkmenistan eklenmiştir.
  • Belize, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan listeden çıkarılmıştır.
  • Liste şu anda, Anguilla, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Bermuda, İngiliz Virjin Adaları, Guernsey, Man Adaları, Jersey, Cayman, Türkmenistan, Turks and Caicos Adaları, Vanuatu ve Birleşik Arap Emirliklerinden oluşmaktadır.
  • Bu liste, Hollanda’da yeni uygulanmaya başlayan özelge sistemi, kontrol edilen yabancı kurum kazancı (CFC) ve 2021’de faiz ve royalti ödemelerinde başlanacak olan stopaj uygulaması açısından çok önemlidir.
  • Bu sebeplerle Hollanda’da varlığı olan Türk şirketlerinin de bu konuyu yakından takip etmesi önem arz etmektedir.
  • Benzer bir listeyi de Avrupa Birliği yayımlamaktadır: Listede American Samoa, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad and Tobago, Panama, Palau, Seyşeller, Cayman Islands, US Virgin Islands ve Vanuatu yer almaktadır.
  • Türkiye otomatik bilgi değişimi taahhütlerini yıl sonuna kadar yerine getirmek şartıyla bu listeye dahil edilmemiştir.
 • Vergisel konularda aracı tabir edilenlere bazı konularda sorumluluklar yükleyen DAC6 direktifi (Directive on Administrative Cooperation) 2020 yılında ilk uygulamasına başlamaktadır.
  • Adı geçen aracıların özellikli bazı sınır aşan işlemlerde raporlama yükümlülükleri söz konusu olacaktır.
  • Direktifte yapılan 6ncı değişiklik olduğu için kısaca DAC6 olarak anılmaktadır.
  • 2020 ilk uygulama yılı olup, ilk raporlar Ağustos sonunda hazırlanacak ve konuyla ilgili ilk bilgi değişimi Ekim ayı sonunda yayımlanacaktır.

Ayrıca Türkiye’de olan uluslararası önemli gelişmeleri de şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Türkiye’nin ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin sayısı 32’yi bulmuştur.
  • Bu anlaşmalar taraf ülke vatandaşlarının eşit işlem görmesi, sigortalılık birleştirmesi, sağlık, aile, yaşlılık, ölüm vb yardımlarından yararlanma, uygulanacak sigorta kolları, aylıkların hesaplanması, hizmet birleştirmesi, anlaşmazlıkların çözümü gibi sigortalıları ilgilendiren çok önemli konuları düzenlemektedir.
 • Türkiye’nin çifte vergileme anlaşmalarının sayısı artmaktadır.
  • Türkiye’nin imzaladığı 93 anlaşmadan 85 tanesi yürürlüktedir. Bu anlaşmalardan 27 tanesi AB üyesi ülkelerle imzalanmıştır.
  • Müzakereleri Devam Etmekte Olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları: Hollanda, İsveç ve Lüksemburg ile mevcut Anlaşmaların revize edilmesi, Afganistan, Gana, Kamerun, Küba, Libya, Mali, Mozambik, Nijerya ve Tanzanya ile bir ÇVÖA imzalanması için müzakereler devam etmektedir.
 • Mali Hesaplara İlişkin Bilgilerin Ülkeler Arasında Otomatik Değişimine İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhurbaşkanı’nca onaylanmıştır.
  • Cumhurbaşkanınca onaylanan anlaşmada sürecin ilerlemesine bağlı olarak en erken Eylül 2020’de bilgi değişimi başlayacağı öngörülmektedir. Anlaşmaya taraf ülkelerden hangileri ile Otomatik Bilgi Değişimi yapılacağı ayrıca belirlenecektir.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Global Transfer Pricing Conference

This week, on 27 and 28 November 2019 in Warsaw we were in the Global Transfer Pricing Conference 2019! Thanks Crido Legal for this organization. This annual, global event organized jointly with @Taxand: Your global tax partner was a platform to share experiences on Transfer Pricing and Business Restructuring with Clients and Taxand colleagues from around the world.

Here are the details.

https://crido.pl/en/2019-global-taxand-tp-conference/

Tax-IA Bulletin (Uluslararası Konular)

Number: 2020-14

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / Accounting & Tax

Date     : February, 14th 2020

Subject: Türkiye’nin Taraf Olduğu Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri

Sizlere bu bültenimizle Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri (anlaşmalar) ile ilgili bilgi vermek isteriz.

Sosyal güvenlik uygulamaları, sadece ülke sınırları içerisinde değil, ülke sınırlarını da aşan bir kapsama ulaşmıştır.

Küreselleşmenin hızıyla o ülke vatandaşları diğer ülkelerde daha çok bulunmaya veya çalışmaya başlamışlardır ki, bu da vatandaşların diğer ülkelerdeki sosyal güvenliklerinin nasıl sağlanacağı konusunu gündeme getirmiştir.

Diğer ülkelerde bulunma veya çalışma sürekli olabileceği gibi geçici olarak da tezahür etmektedir. Bunun yanında çifte mukim olanların vergilendirme sorunları, sınır aşan yatırımlara ilişkin vergisel konular, yatırımların diğer ülkelerde belli güvencelere kavuşmaları ve korunması alanında da yapılan ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve sözleşmeler bulunmaktadır.

 • Bu sirkülerde, anılan gelişmelere uygun olarak ülkeler arasında bu tür konuların ve sorunların çözülmesine yönelik olarak yapılan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri ele alınmıştır. Ülkemizin bu kapsamda imzalanmış 32 anlaşması bulunmaktadır.
 • Takip eden sirkülerlerimizde ise, ülkemizin taraf olduğu çifte vergilemenin önlenmesi anlaşmaları ve yatırımların karşılıklı korunması anlaşmaları ele alınacaktır.

Sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin ayrıntılara bakmak gerekirse;

 • Ülkemiz açısından Anayasa’mızın; “Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları” başlıklı 62’nci maddesinde “Devletin, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliklerinin sağlanması için gereken tedbirleri alacağı” ve “Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma” başlıklı 90’ıncı maddesinde ise “Yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların kanun hükmünde olduğu, bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamayacağı, milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınacağı” hükümlerine yer verilmiştir.
 • Bu hükümler ve işgücü anlaşmalarını takiben, yabancı ülkelere giden vatandaşlarla bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin, çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye kavuşturulmaları ve o ülkede kazandıkları sosyal güvenlik haklarından Türkiye’de bulundukları sırada da yararlanmaları, aynı şekilde de diğer ülke vatandaşlarıyla bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin de ülkemizde sosyal güvenliklerinin sağlanması için iki taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri imzalanmıştır.
 • Bu çerçevede; 1950’li yıllardan başlayarak İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Fransa, Danimarka, Libya, İsveç, Norveç, K.K.T.C., Kanada, Makedonya, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Kebek, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Lüksemburg, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, İtalya, Kore, Karadağ, Tunus, Macaristan ile (imzalanmış olmakla birlikte henüz yürürlüğe girmemiş olan Moldova ve Polonya) olmak üzere 32 ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış, ayrıca, İran, Moğolistan ve Kırgızistan ile de sözleşme hazırlıkları tamamlanmış ve imzalanma aşamasındadır.
 • İmzalanan sözleşmelerle, belirtilen haklardan, sözleşmeyi imzalayan akit tarafların vatandaşları ve bunlara eşit sayılan kimseler ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları aile bireyleri ve ölümleri halinde geride kalanlardan hak sahibi olabilecek kimselerin yararlanabileceğini hükme bağlamıştır. Dikkat edilmesi gereken husus, her ülkeyle standart metin/hükümlerle sözleşme imzalanmamış olmasıdır. Dolayısıyla, her bir ülke için karşılıklı olarak sağlanan haklar ve eşitlikler farklılık göstermektedir.

Sosyal güvenlik sözleşmeleri genel olarak;

 • Her iki akit taraf vatandaşlarının, hak ve yükümlülük bakımından eşit işlem görmesi,
 • Bir yardım hakkının doğup doğmadığının saptanmasında, diğer akit taraf ülkesinde geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi,
 • Hastalık halinde, sigortalının ve aile bireylerinin, diğer akit taraf ülkesinde bulundukları sırada da sağlık yardımlarından yararlanmaları,
 • Aile bireylerinin, öteki ülkede otursalar dahi, aile yardımlarından (çocuk paraları ve zamları) yararlanmaları,
 • Yaşlılık (emeklilik) aylığı için gerekli yaşı, diğer akit taraf ülkesine döndükten sonra tamamlayan sigortalıya emekli aylığı bağlanması,
 • Akit taraf ülkesinde çalışmaları nedeniyle yaşlılık (emeklilik) aylığına hak kazanan sigortalının, ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi aylığını almaya devam etmesi,
 • Sigortalının ölümü halinde, hak sahipleri sıfatıyla diğer akit taraf ülkesinde oturan aile bireylerine dul-yetim aylığı bağlanması ve toptan ödeme yapılması gibi haklar sağlanmaktadır.
 • Dolayısıyla, sözleşmelerin ortak ve temel bir hükmüyle sözleşme hükümlerinden faydalanacak kimselerin akit tarafların mevzuatı karşısında o ülkenin vatandaşlarıyla hak ve menfaatler bakımından eşit sayılması imkânı getirilmiştir. Böylece, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülkelerde çalışan Türk vatandaşları ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, sosyal güvenlik haklarından, çalışılan ülke vatandaşları gibi yararlanmaktadırlar.
 • İmzalanan sosyal güvenlik sözleşmeleri ile Türk vatandaşları, karşı ülkenin mevzuatından kaynaklanan kısa (iş kazası-meslek hastalığı-hastalık-analık), uzun (yaşlılık-malullük-ölüm aylığının bağlanması) vadeli sigorta kollarıyla sağlık yardımı alınmasına ilişkin sosyal güvenlik haklarını Türkiye’de de kullanmak imkanına sahip olmuşlardır. Sağlık yardımları haklarından ise Türk vatandaşlarının kendisi ve çalıştıkları ülkede yanında bulunan aile bireyleri yararlanabildikleri gibi Türkiye’de bıraktıkları aile bireyleri de faydalanabilmektedir.
 • Sözleşmeler için söylenebilecek bir diğer önemli husus, imzalanan sözleşmelerin çalışmaya bağlı olmasıdır. Örneğin, yurt dışında ev kadını olarak bulunma sözleşme kapsamına girmemektedir.
 • Son olarak ülkemizin ikili Sosyal Güvenlik Anlaşmalarının sayısı her geçen gün artmaktadır.
 • 24 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7200 sayılı Kanun ile 5 Mayıs 2017 tarihinde Kişinev’de imzalanan “Türkiye ile Moldova Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
 • 31 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7210 sayılı Kanun ile ise Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması” ve Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair “Notalar”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Teşekkürler Recep Levent

Tax-IA Bulletin

 Number: 2020-13

To       : The clients and company web site

From   : Independent Adviosors / Tax Incentives

Date     : February, 13th 2020

Subject: Devlet Teşvikleri – Destek Yönetim Sistemi Uygulama Genelgesi Yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı bir süredir sağlamış olduğu teşvik ve desteklerin web sayfası üzerinden yürütülmesine ilişkin çalışmalar yapmaktadır. Buna göre aşağıda ayrıntıları yer alan Devlet desteklerine ilişkin olarak yetkilendirilmiş kullanıcılar ilgili bileşenlere ilişkin işlemleri elektronik ortamda yapacaklardır.

https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys

Bu sistem mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem olarak tanımlanabilir.

Bakanlık 3 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2019/7 numaralı Uygulama Tebliği ile Destek Yönetim Sistemine (DYS) ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. Buna ilişkin ayrıntılı açıklamalar 4 Aralık 2019 tarih ve 2019/45 sayılı bültenimizde yer almıştır.

Bu kapsamda olmak üzere;

 • Mal ihracatına yönelik destekler,
 • Hizmet ihracatına yönelik destekler,
 • Dâhilde İşleme Rejimi,
 • Hariçte İşleme Rejimi,
 • Vergi Resim Harç İstisnası ve
 • Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenler DYS kapsamında yürütülecektir.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığının web sayfasında Genelge olarak yayımlanmıştır.

https://ticaret.gov.tr/data/5e147fc913b876b9e08303e5/DYS_Uygulama_Usul_ve_Esaslari.pdf

Ayrıntılara bakmak gerekirse;

 • Yetkilendirilmiş kullanıcılar, DYS üzerinden hizmete sunulan bileşenlere ilişkin işlemleri her bir bileşene ait yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik ortamda gerçekleştirir.
 • Yararlanıcılar, DYS’de yararlanıcı künyesinde yer alacak bilgi ve belgelerin güncel tutulmasından sorumludur.
 • Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.
 • Kullanıcılar modül bazında tam yetkili veya kısıtlı yetkili olarak yetkilendirilebilir. Kısıtlı yetkili kullanıcılar başvuruları hazırlama yetkilerine sahip iken, tam yetkili kullanıcılar hazırlama ve onaya gönderme yetkilerine sahiptir.
 • Tanımlanma başvuruları şahsen veya KEP üzerinden e-imzalı olarak Genelgeye ek Ek-E’de belirtilen İhracatçı Birliklerine yapılmalıdır.
 • Tanımlanma başvurularına ilişkin usul ve esaslar ile ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler Genelgede yer almaktadır.
 • 01/01/2020-31/03/2020 tarihleri arasında yapılacak yeni başvurular (Proje, heyet, yurtdışı birim, ön onay, kapsama alınma, ön onaya bağlı olmayan destek ödeme başvuruları vb.) DYS üzerinden yapılabileceği gibi, DYS öncesindeki başvuru usullerine (KEP vb.) göre de yapılabilir.
 • 31/03/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.
 • DYS kapsamında yer alan bileşenlerin elektronik ortamda hizmete sunulmaya başlanmasından sonra dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almak veya mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunacak yararlanıcıların, ibraz etmesi gereken bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik hususlar ilgili mevzuat hükümlerince belirlenir.
 • DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre sonuçlandırılmış (URGE Projesi, Tasarım Projesi, STH-Alım Heyeti-Yurt Dışı Birim-Rapor-Danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.
 • Yararlanıcıların destek unsurlarına ilişkin sistem aracılığıyla ibraz ettikleri her türlü belgenin aslını gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuatı çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde saklamaları zorunludur.

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz için teşvik uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2020-12

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / Accounting & Tax

Date     : February, 12th 2020

Subject: Önemli Mali/Vergisel Düzenlemeler (Son 10 günlük Özet)

Merhaba, son 10 gün içerisinde gerçekleşen önemli mali konuları özet olarak sizlerin dikkatinize sunmak isteriz.

Bültenlerimizden faydalandığınızı ve keyif aldığınızı umuyor saygılar sunuyoruz. (Sadece Türkçe/İngilizce aylık veya 10 günlük özetler almak istiyorsanız bize bilgi vermeniz yeterlidir.)

 • Değerli Konut Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatılmıştır:
  • 02.2020 tarih ve 3 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Sirküleriyle Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi ile bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin ödeme süresi 1 aylık süreyle ertelenmiştir.
  • Değerli konut vergisiyle ilgili ayrıntılı açıklamalar, sorun alanları ve yapılması gereken işlemlere 2019/53 numaralı Sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.
  • 20 Şubat 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 takvim yılına ait Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart 2020 Cuma günü sonuna kadar, bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1 inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 • Değerli Konut Vergisiyle ilgili TBMM’de 1 yıl erteleme dahil çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır.
  • Eğer TBMM’de Genel Kurulda Emlak Vergisi Kanunu’nda öngörülen söz konusu yasal düzenlemeler yapılırsa, verginin 2021 yılına ertelenmesi, 2020 yılı için beyanname verilmemesi ve tahakkuk yapılmaması, vergi matrahı olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı değerleme yerine emlak vergi değerinin esas alınması ve birden fazla vergiye tabi meskeni olanların en düşük değerli bir meskeninin vergiden istisna edilmesi planlanmaktadır.
  • Bu düzenleme Genel Kurul sonrası Cumhurbaşkanınca da onaylanırsa Yasa olarak yürürlüğe girecektir.
  • Konuyla ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Değerli Konut Vergisine ilişkin cevabi nitelikteki tebligatlara başladığını duyurmuştur:
  • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 43. madde kapsamında değeri 5 Milyon TL ve üzeri Değerli Konut Vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin kurumca (TKGM) gerçekleştirilen çalışmalara yönelik ilgililerince yapılan itirazların kurum bünyesinde oluşturulan komisyonlar marifetiyle inceleme ve değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup, elde edilen sonuçların 04.02.2020 tarihi itibarıyla ilgililerine tebligatına başlanmıştır.
 • 7194 sayılı Kanun’un uygulamasına ilişkin Genel Tebliğ Taslakları kamuoyunun görüşlerini almak üzere GİB web sayfasında yayımlanmıştır.
  • Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğ Taslağı
   • 7194 sayılı Kanunun 1 ila 7 nci maddelerinde düzenlenen dijital hizmet vergisinin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır. 
  • 311 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
   • 7194 sayılı Kanunla getirilen serbest meslek kazançlarında istisna uygulamasına ilişkin düzenlemeler, işverenlerce hizmet erbabına sağlanan ulaşım imkanına ilişkin istisna, amatör spor hakemleri sağlanan ücretlere ilişkin istisna, binek otomobillerin giderleri ve amortisman tutarlarına getirilen kısıtlamaya ilişkin uygulama, 2020 yılında yürürlüğe giren ücretlerin vergilenmesine ilişkin değişiklikler, yeni gelir vergisi tarifesi, karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilenmesine ilişkin yapılan düzenleme ve sporculara ödenen ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin yapılan değişikler bu Tebliğle açıklanmaktadır.
  • Her iki Genel Tebliğ Taslak halde olup görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
  • Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile getirilen tüm düzenlemelerin ayrıntılarına 2019/47 numaralı Sirkülerimize ulaşabilirsiniz.
 • Eşel Mobil Sistemi Uygulanan Akaryakıt ÖTV Tutarları Güncellenmiştir.
  • İlk defa 14.05.2018 tarih ve 2018/11818 sayılı BKK ile belirlenen Özel Tüketim Vergisinin Uyarlanması mekanizmasında ÖTV tutarları 7 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 • Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması Genişletilmiştir.
  • 5/2/2020 tarih ve 31030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Sıra numaralı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan plastik poşetler dışındaki diğer ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
   • Ayrıca bu Tebliğ ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ayın sonu olarak değiştirilmiştir.
   • Gelir İdaresi Başkanlığı, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi hakkında bir duyuru yayımlamış ve beyanname doldurma sürecinde mükelleflere yardımcı olması amacıyla hazırlanan ve beyannamenin düzenlenmesinden istisna ve mahsup işlemlerine kadar tüm işlemleri görsellerle ayrıntılı olarak açıklayan bir kılavuz paylaşmıştır.
   • Çevre ve Şehircilik 7 Şubat 2020 tarihli Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları Bakan Oluru ile yürürlüğe koymuştur. Söz konusu Usul ve Esaslarda;
    • Şirketlerde çevre görevlisinin sorumlulukları,
    • Piyasaya arz etme, ithalat, tedarik, satış noktası vb kavramlar,
    • Geri kazanım katılım payına tabi ambalaj tanımına uyan ürünler, üretildiği malzemeye göre ambalajlar,
    • Birincil, ikincil ve üçüncül ambalaj türleri,
    • Ambalaj piyasaya sürenler, ambalajlı ürün ithal edenler, ambalaj tedarikçileri, plastik poşetler ve diğer torbalar,
    • Geri kazanıma tabi bitkisel yağlar,
    • Geri kazanıma tabi elektrikli ve elektronik eşyalar, lastikler, pil ve akümülatörler, madeni yağlar ve ilaçlara ilişkin ayrıntılı örneklerle sadece beyan edilmesi, beyan edilmesi ve ödenmesi, mahsuplaşma, muafiyet uygulanan ürün ve durumlar açıklanmıştır.
 • Yeni Uluslararası Vergi Anlaşması Müzakereleri
  • Türkiye Cumhuriyeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti arasında bir Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması akdedilmesine ilişkin ilk tur müzakereler 21-23 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
 • Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyan Dönemi Başladı.
  • Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 2019 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 1 Şubat – 2 Mart 2020 tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi üzerinden vereceklerdir.
  • Beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisi; birinci taksit 1 Şubat – 2 Mart 2020 tarihleri arasında, ikinci taksit ise 1 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında, 2 eşit taksitte ödenecektir.
  • Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2019 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.
 • Devlet teşviklerinde uygulanan Destek Yönetim Sistemine ilişkin Genelge çıkmıştır.
  • Bu kapsamda olmak üzere;
   • Mal ihracatına yönelik destekler,
   • Hizmet ihracatına yönelik destekler,
   • Dâhilde İşleme Rejimi,
   • Hariçte İşleme Rejimi,
   • Vergi Resim Harç İstisnası ve
   • Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenler DYS kapsamında yürütülecektir.
  • Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığının web sayfasında Genelge olarak yayımlanmıştır.
  • 31/03/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.
 • Maliye Bakanlığı web üzerinden kullanılan uygulamalarda bilgi ve veri güvenliği konusunda dikkatli ve özenli olunması için güvenlik uyarısı yapmıştır.
  • Kullanıcı kodu, şifre ve elektronik imza araçlarının kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında duyuru GİB web sayfasında yayımlanmıştır.
  • Duyuruya göre tahsis edilen güvenlik bilgileri ile erişime sunulan bilgi ve hizmetlerin yetkisiz kişilerce kullanımının veya kişisel veriler ile mali bilgilere üçüncü kişilerin erişiminin engellenmesini sağlamak önem arz etmektedir. Söz konusu güvenlik bilgilerinin güvenli ortamlarda saklanması, kullanım, korunma ve yetkisiz kişiler ile paylaşılmaması sorumluluğu mükelleflere aittir.
 • Bankacılık İşlemlerinden Alınan Ücretlerde Değişiklik Yapılmıştır.
 • TCMB ve BDDK finansal tüketicilerden alınacak ücretler ile bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenleme yapmıştır.
  • Tebliğin amacı bankaların ticari müşterileri ile gerçekleştireceği işlemlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması, kavram ve terim birliğinin sağlanması ve aşırı ücretlendirmenin önlenmesi için, sunulan ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  • 10 Şubat tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ ve Yönetmelik 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
  • 2020/4 TCMB Tebliğinde, ücretlere ilişkin bilgilendirme esasları, ticari krediler, kredi tahsis ve kullandırımı, teminatlandırma ve kapama, dış ticaret ve nakit yönetimine ilişkin ücretler, her türlü para transferleri, kiralık kasa hizmetleri, ödeme sistemleri, ticari kartlar, üye işyeri ücretlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yer almaktadır.
  • Düzenlemeler yürürlük tarihinden önce kurulmuş sözleşmeler açısından ise yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilecek işlemler bakımından da uygulanacaktır.
 • 9 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7 numaralı Tebliğle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulandığı pilot il kapsamına Bursa, Eskişehir ve Konya eklenmiş ve diğer iller için uygulama Mart 2020’ye ertelenmiştir.
  • Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.
  • Bu kapsama giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.
  • Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.
  • Ücret gizliliğine önem veren mükelleflerin sirküler ekinde yer alan talep formu ile başvurmaları gerekmektedir.
  • Uygulama ihtiyari olup, dileyen mükellefler tüm beyannamelerini aynı şifre ile gönderebileceklerdir.
  • İstatistiki not; ülkemizde hali hazırda 3 milyona yakın mükellef Muhtasar Beyanname ile gelir vergisi stopajlarını Vergi Dairesine beyan etmektedir.

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Bulletin nr: 2020-11

To          :  The clients and company web site

From      :  Independent Advisors / Tax & Customs

Date       :  February, 8th 2020

Subject  :  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Tebliği Yayımlandı

Çevre Kanunu’na eklenen Ek-11 nci maddeyle belli ürünlerde ülke çapında depozito uygulaması, poşet kullanımı ve sayılan bazı ürünler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştı.

Buna ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Poşet Beyannamesi” olarak bilinen uygulama ülke çapında başlatılmıştı. (4 Nisan 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 1 sıra no’lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği)

Daha sonra, 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik yayımlanmış ve uygulamaya ilişkin usuller belirlenmişti.

Yapılan bu düzenlemelere ilişkin ayrıntılı açıklamalar 2020-3 sayılı Sirkülerimizde özetlenmiştir.

Bu kez, 5 Şubat 2020 tarih ve 31030 sayılı Resmî Gazetede ise, Geri Kazanım Payı Genel Tebliği (Sıra No: 2) yayımlanmıştır.

Bu sirkülerimizde anılan Tebliğle yapılan değişikliklere ilişkin özet bilgiler sunacağız.

Yetki: Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşü alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 • İlk Tebliğ ile Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve bu Tebliğle de aynı kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan diğer ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 • Ayrıca bu Tebliğ ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ayın sonu olarak değiştirilmiştir.

Tebliğde yer alan değişiklikler şu şekildedir:

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi: Plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının Başkanlık tarafından belirlenecek vergi dairesine bildirilmesine ilişkin beyannameyi ifade eder.

 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
 • Beyan dönemleri kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için üç aylık olarak belirlenmiştir.
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
 • Beyanname vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi beyanname vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.
 • Geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette düzeltme beyannamesi verilmesi mümkündür. Bu durumda bu beyannamelere ilişkin gerekli düzeltme işlemleri yapılır ancak GİB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin elektronik ortamda bilgi verilinceye kadar, vergi dairesi müdürlükleri tarafından geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili il müdürlüklerine yazı ile bilgi verilir.

Mahsuplaşma: Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda oluşan geri kazanım katılım payı tutarının cari dönem içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listedeki ürünlere ilişkin oluşan toplam geri kazanım katılım payından indirilmesini ifade etmektedir.

 • Beyanname vermekle yükümlü olanlar, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarını plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere, beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım payından mahsup edebileceklerdir.
 • Bir beyan döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı tutarı toplamı, mükelleflerin beyan edecekleri geri kazanım katılım payı toplam tutarından fazla ise aradaki fark bir sonraki beyan dönemine devredilecektir.

Tebliğde şubeleri olan mükelleflerin beyanları, adi ortaklıkların beyannameyi hangi vergi dairesine verecekleri, tedarikçilerin satışları, sonraki döneme devreden mahsuplaşma, aynı dönem içinde yapılan iade konularında çok ayrıntılı örnekler yer almaktadır.

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu içerikle ilgili herhangi bir sorunuz için vergi ve muhasebe uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2020-10

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / Accounting & Tax

Date     : February 3rd, 2020

Subject: Important Financial/Tax Regulations (January 2020 Summary)

December and January are the months when financial regulations and amendments for the new year are made most.

Considering the requests from you, our dear customers and readers, we would like to send important financial issues as daily newsletters by e-mail, as well as weekly/10-day periods or monthly summary newsletters in Turkish/English under short headings.

We respectfully hope you benefit from and enjoy our newsletters. (If you only want to get Turkish or English monthly or weekly/10-day periods Turkish abstracts, please simply inform us.) We forward this newsletter to all our readers for your selection. Monthly English newsletters will be sent to everyone who wants.

Please find our notes on the changes and developments regarding the summary of financial / tax regulations made in the last month under short headings below in English. Please do not hesitate to contact us for further information.

 1. Scope of Recovery Contribution Application has been extended: With the Annex-11 added to the Environmental Law, arrangements have been made regarding the country-wide returnable packaging application for certain products, the use of nylon bags and payment of a recovery contribution for certain products.
  • Basic regulations are made with respect to “recovery contribution” for tires, batteries, accumulators, oils (vegetable and mineral), electrical and electronic goods (television, lighting, small appliances, white goods), packages and drugs with this Bylaw.
 1. The Central Government Budget Law of 2020 came into force by being published in the Official Gazette dated 31.12.2019.
  • According to the Budget, the amount of appropriation granted to the general budget public administrations is foreseen as TRY 1,082,021,197,000 and the relevant revenues as TRY 941.9 billion TL. TRY 912.5 billion of the said budget revenues consists of tax revenues.
  • It is planned that 31.4% of tax revenues will be composed of taxes on income (income tax and corporate tax), 35.7% will be composed of VAT and 19.3% will be composed of Special Consumption Tax (SCT).
 1. The Presidential Decision dated 2 January 2020 and no 2015 sets out the procedures and principles regarding the extension of low interest rate investment and business loans for agricultural production.
 1. VAT Rates: The Presidential Decision no 1994 published in the Official Gazette dated 2 January 2020 reduces the VAT rates applied on whole sales of chicken eggs and fish and sales of furniture.
 1. Green Passport: The right to obtain green passports granted to exporters has been extended to “four years.”
 1. The invoice issuance limit for jewellers is determined as TRY 4,200 (General Communiqué on Tax Procedure Law (GC TPL) no 514).
 1. Fees for various professions and jobs were published in the Official Gazettes dated 31 December 2019 and 2 January 2020, determining the minimum fees and wages to be paid for 2020.
  • Bankruptcy administration fee, writing and notification fee tariff,
  • Licensed trustee warehouse fee tariff,
  • Mediation minimum fee tariff,
  • Minimum fee tariff for public practice accounting, certified public accountants and sworn-in certified public accountants,
  • Customs brokerage and authorized customs brokerage tariff,
  • Fees to be applied by the Turkish Patent and Trademark Office in 2020, and
  • Minimum Attorneyship Fee Tariff.
 1. Waiving the Right to Appeal: The Draft General Communiqué on Tax Procedure Law, which explains the details about waiving the right to appeal has been opened to public consultation. This application, which has recently been introduced by the Law No 7194, provides taxpayers the opportunity to make their payments with deduction of taxes and penalties during the Tax Court phases.
 1. The Circular no 122 on Tax Procedure Law has been issued, which allows the Withholding Tax Return and Premium & Service Returns to be sent with separate passwords by the companies that are concerned about wage privacy. The application is voluntary and taxpayers may send their returns with a single password if they will so.
 1. The Communiqué on Trade Registry Offices entered into force being published in the Official Gazette dated 17 January 2020.
  • The Communiqué includes important regulations on the personnel who will work in 238 Trade Registry Offices and their affiliated branches and agencies in our country, as well as establishment and organizational structure of the offices.
 1. Limitation of the Number of Instalments in Consumer Loans: The Banking Regulation and Supervision Agency made amendments to the Regulation published in the Official Gazette dated 14 January 2020 to change the allowed numbers of maturity (instalment) in certain consumer loans. Accordingly, for the following purchases, the number of instalments may not exceed;
  • 60 months in consumer loans other than certain loans such as housing, education, etc.,
  • 48 or 60 months according to the final invoice amount in vehicle loans,
  • 12 months in purchases of computers or 6 months in purchases of tablets, or
  • 3 to 12 months for purchases of mobile phones according the price.
 1. Lawyers who have completed 15 years at profession have been granted the right to obtain a green passport.
 1. Minimum Payment Amount for Cheques: The Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) has redetermined the minimum payable amounts of checks, that must be paid by banks (TRY 2,225) (Central Bank Circular dated 17 January 2020).
 1. Circular on Export: With the amendment to the Communiqué, the obligation to bring the export proceeds to the country has been made permanent, and the obligation to sell the brought money to the banks was removed. This time, the Circular on Export dated January 16, 2020 sets out the procedures for implementation.
 1. International Double Taxation Agreements of Turkey: The below-listed international agreements were published in the Official Gazetted dated 17 January and 31 January 2020. In summary,
  • The Laws on Approval of the Ratification of the Ivory Coast, Chad, Somali, Rwanda and Argentina Agreements were published in the Official Gazette.
  • Meanwhile, the Law on Approval of the Protocol revising the Uzbekistan Agreement was published in the Official Gazette dated 31.01.2020.
  • 85 out of the 93 agreements signed by the Republic of Turkey are still in full force and effect.[1]
  • 27 of these valid Agreements were entered into with European Union (EU) member countries.
  • Double Taxation Agreements under Negotiation: Negotiations are ongoing to revise the current Agreements with the Netherlands, Sweden and Luxembourg and to sign Double Taxation Agreements with Afghanistan, Ghana, Cameroon, Cuba, Libya, Mali, Mozambique, Nigeria and Tanzania.[2]
 1. Our Bilateral Social Security Agreements Increase in Number.
  • Ratification of “Social Security Agreement between Turkey and Moldova” has been approved via the Law no 7200 published on 24 December 2019.
  • Turkey is currently a party to 30 bilateral social security agreements.
  • These agreements regulate very important issues concerning the insured, such as equal treatment for the citizens of the contracting party countries, unification of insurance, utilization of health, family, old age, death benefits, etc., insurance branches to be applied, calculation of pensions, unification of services, and settlement of disputes.
  • The Law dated 31 January 2020 approves “Social Security Agreement between Turkey and Poland” and “Notes” regarding the Amendment to the Agreement.
 1. The President ratified the Agreement on Automatic Exchange of Information on Financial Accounts among Countries.
  • This Agreement sets out share of information on financial accounts arising from the Double Taxation Agreements and “Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters”, which was also signed by Turkey, under a certain framework.
  • Entry into Force: Turkey signed the Agreement as the 88th The number of signatory countries is 107 in November 2019. For Turkey, implementation technically started in September 2018 and obligation on September 2019 according to the nature of accounts. It is anticipated that the exchange of information will begin in September 2020 at the earliest depending on the course of the process in the agreement ratified by the President.
  • Course of Action: Exchange of outlined information will be performed using certain infrastructure technically among the countries. Common Transmission System for AEOI is a method on automatic data transmission, which is studied by OECD.[3]
 1. It has been made easy for the taxpayers benefiting from the secure mobile payment and electronic document management system to issue e-archive invoices (General Communiqué on Tax Procedure Law – GC TPL no 515).
 2. Fuel SCT Amounts which are subject to Application of Sliding Scale System were updated.
  • Based on the Adaptation Mechanism of Special Consumption Tax as determined by the Council of Ministers’ Decision dated 14.05.2018 and no 2018/11818 for the first time, SCT Amounts were redetermined to be valid as from January 16, and then, January 28, 2020.
 1. Interest, late fee, default rate, revaluation rate, increase rate or applicable statutory upper limits as specified in the various Laws have been redetermined.
  • Deferment Interest Rate: deferment interest rate has been redetermined as annually 15%.
  • Delay Interest and Late Fee: Monthly late fee, remorse increase and delay interest rates were reduced.
  • Credit Card Interest Rates: Monthly maximum conventional interest rate applied on credit card transactions was reduced.
  • CBRT Discount and Advance Interest Rates were redetermined.
  • Legal Interest and Default Interest rates were readjusted.
  • Revaluation Rate has been determined as58%. This rate is important in terms of stamp duties, charges, fines, certain taxation-related tariffs, tax-related obligations, and some applicable limits we will pay in 2020.
 1. SCT Amounts Received on Tobacco and Alcohol have not been Increased: According to the President’s Decision published in the Official Gazette dated 31 December 2019 and no 30995, the annual projected increase in certain products subject to SCT (tobacco and alcohol products) will not be applied for the first half of 2020.
 1. Monthly and quarterly options are offered to install E-Book Licenses to the System.
 1. Force Majeure: Due to the bitter earthquake in Elazığ, force majeure has been declared with respect to taxes in the region.
 1. Exchange Rates: General Communiqué on Tax Procedure Law no 516 determined the rates to be taken as a basis for valuations of the foreign currencies without a fair value to be made for 2019 in accordance with the Tax Procedure Law no 213.
 1. The Revenue Administration initiated studies for reviewing and simplifying all returns, notifications and forms, and filling out more easily and quickly in the framework of a taxpayer-oriented, participatory and transparent service approach.
 1. A Project for Mitigation of Informal Economy has been carried out. For the “Technical Assistance Project for Strengthening the Audit Capacity and Increasing Data Exchange among the Agencies in the scope of Mitigation of Informal Economy” financed by the European Union and Turkey, the second workshop was held with the broad participation of the public bodies and agencies, private sector, non-governmental organizations and academic representative in Afyon province between December 21st and 25th, 2019.

We have summarized our notes on the changes and developments regarding the summary financial / tax legislation in the last one month, in English, in short headings. Please do not hesitate to contact us for further information.

[1] https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2018/2018_faaliyet_raporu.pdf

[2] Activity Report of the Revenue Administration for 2018, p.114.

[3] http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/

Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2020-9

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / Accounting & Tax

Date     : January, 31th 2020

Subject: Önemli Mali/Vergisel Düzenlemeler (Ocak 2020 Özet)


Aralık ve Ocak ayları yeni yıla ilişkin mali düzenlemenin en fazla yapıldığı aylardır.

Siz değerli müşterilerimiz ve okuyucularımızdan gelen talepleri de değerlendirerek önemli mali konuların e-mail yoluyla günlük bülten olarak gönderimi yanında, kısa başlıklar halinde haftalık/10 günlük periyodlarla veya aylık Türkçe/İngilizce özet bültenler olarak da göndermek istiyoruz.

Bültenlerimizden faydalandığınızı ve keyif aldığınızı umuyor saygılar sunuyoruz. (Sadece Türkçe/İngilizce aylık veya 10 günlük özetler almak istiyorsanız bize bilgi vermeniz yeterlidir.)

Son bir ay içinde yapılan özet mali / vergisel mevzuata dair değişiklik ve gelişmelere ilişkin notlarımızı kısa başlıklar halinde aşağıda bulabilirsiniz:

 1. Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması genişletilmiştir: Çevre Kanunu’na eklenen Ek-11 nci maddeyle belli ürünlerde ülke çapında depozito uygulaması, poşet kullanımı ve sayılı bazı ürünler için geri kazanım katılım payı ödenmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
  • Daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Poşet Beyannamesi olarak bildiğimiz uygulama başlatılmıştı. 4 Nisan 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 1 sıra no’lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile beyana ilişkin usuller belirlenmişti.
  • Bu kez, 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Bu Yönetmelik ile ise araç lastiği, piller, akümülatörler, yağlar (bitkisel ve madeni), elektrikli ve elektronik eşyalar (televizyon, aydınlatma, küçük ev aletleri, beyaz eşyalar) ambalajlar ve ilaca ilişkin olarak “geri kazanım katılım payı”na ilişkin temel düzenlemeler yapılmaktadır.
  • 24 Ocak 2020 tarih ve 2063 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla söz konusu tutarlar yeniden belirlenmiştir.
  • Buna göre, 2019’da 15 kuruş olarak belirlenen poşet ücreti 2020 yılında uygulanmak üzere 18 kuruş olarak tespit edilmiştir.
 1. Tütün ve Alkolden Alınan ÖTV Tutarları Artırılmamıştır: 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre ÖTV’ye tabi belli ürünlerde yıllık olarak öngörülen artış 2020 yılının ilk yarısı için uygulanmayacaktır.
  • Bu ürünler III sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bira, şarap, votka, likör ve rakı gibi alkollü içecekler ile (B) cetvelinde yer alan puro, sigarillo, sigara, enfiye ve benzeri tütün mamulleridir.
  • Alkollü içkiler ve tütün mamullerinden alınan ÖTV tutarının 2020 toplam bütçe vergi gelirleri içindeki payının %9 gibi çok önemli bir rakamı oluşturduğu görülmektedir.
 1. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Bütçeye göre genel bütçeli idarelere tanınan ödenek tutarı, 1.082.021.197.000 TL, genel bütçe gelirleri ise 941,9 milyar TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu bütçe gelirlerinin 912,5 milyar TL’si vergi gelirlerinden oluşmaktadır.
  • Vergi gelirlerinin %31,4’ünün gelir üzerinden alınan vergilerden (gelir ve kurumlar), %35,7’sinin KDV ve %19,3’ünün ÖTV’den oluşması planlanmaktadır.
 1. 2 Ocak 2020 tarih ve 2015 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredi kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
  • Karar, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında uygulanacaktır.
  • Her üretim konusu için Karara ekli tabloda belirtilen standart indirim ve belirli şartları sağlayan üreticiler için ilave indirim oranları uygulanacaktır.
  • Örnek olarak genç çiftçi/girişimciler (40 yaş ve altı) ve kadın çiftçi/girişimciler için ilave indirimler uygulanacaktır.
 1. KDV Oranları: 2 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazetede (1994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile tavuk yumurtası, balık ve mobilya satışlarında uygulanan KDV oranları değiştirilmiştir.
  • Söz konusu Karar ile KDV Oranlarında bazı değişiklikler yapılmıştır:
   • Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde KDV Oranı %8’den, %1’e indirilmiştir.
   • Mobilya ürünlerinin (GTİP numaraları belirtilen listede yer alanlar) tesliminde KDV Oranı %18’den, %8’e indirilmiştir.
   • Toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ve bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde KDV %1’e indirilmiştir.
 1. Yeşil Pasaport: İhracatçılara verilen yeşil pasaport alma hakkı dört yıla çıkarılmıştır.
  • Daha önce 2 yıl için verilen bu imkan 7196 sayılı Kanun’un 12 nci maddesiyle Pasaport Kanunu’nun 14/A fıkrasında yapılan değişiklikle “4 yıla” çıkarılmıştır.
  • 23 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9962 Sayılı BKK ile belirlenen koşulları sağlayan ihracatçılara 2 yıl süre ile Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
  • Son olarak, 10 Kasım 2019 tarihinde ise yeşil pasaport almaya ilişkin limit 1 milyon USD’den 500bin USD’ye düşürülmüştü.
 1. Kuyumcular için fatura düzenleme sınırı 4.200 TL olarak belirlenmiştir. (514 VUK GT)
 1. 31 Aralık tarihli Resmî Gazetede Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 64 sıra numaralı Değerli Kağıtlar Genel Tebliği yayımlanmıştır.
  • Buna göre, pasaport bedelleri 160TL, ikamet izni 110TL, aile cüzdanları 140TL, sürücü belgeleri ise 200TL olarak tahsil edilecektir.
 1. 2 Ocak 2020 tarih ve 30996 sayılı Resmî Gazetede Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.
  • Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
  • Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
 1. 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede avukatlık tarifesi dışında çeşitli meslek ve işlere ilişkin ücret tarifeleri yayımlanmış ve 2020 yılı için verilecek ücretler belli olmuştur.
 1. Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulaması: Kanun yolundan vazgeçmeye ilişkin ayrıntıların açıklandığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı kamuoyunun görüşlerine açılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında yer almaktadır.
  • 7194 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen 379 uncu maddeyle mükelleflere dava sırasında da vergi ve cezadan belli koşullarda indirim sağlayarak ödeme imkânı getirilmiştir.
  • Bu yeni bir uygulamadır. Uzlaşma, cezada indirim, ihtirazı kayıtla beyan, dava açma gibi mükellef hukukunu ilgilendiren vergilendirme sürecine ilişkin önemli bir safahat olarak vergi pratiğimizde yerini alacaktır.
  • Bu uygulamadan yararlanmak için indirim yapılmış olan bu tutarların bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
 1. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin (Eskiden SGK’nın prim bildirgesi ile Vergi Dairesine verilen muhtasar beyannamelerin birleşimi) ayrı bir şifre ile gönderilmesine ilişkin 122 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.
  • Uygulama ihtiyari olup, dileyen mükellefler tüm beyannamelerini aynı şifre ile gönderebileceklerdir.
  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçmiştir.
  • Anılan Beyannamenin kullanılmasına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ortak olarak hazırlanan kılavuzlara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşabilirsiniz.
  • Ayrıca Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin “Sıkça Sorulan Sorular” alanına soru ve cevaplar da eklenmiştir.
 1. Ticaret Sicil Müdürlükleri Hakkında Tebliğ 17 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Tebliğde ülkemizde bulunan 238 Ticaret Sicil Müdürlüğünde, bunlara bağlı şube ve temsilciliklerde görev alacak personel, müdürlüklerin kurulması ve teşkilat yapısına ilişkin önemli düzenlemeler yer almaktadır.
 1. Tüketici Kredilerinde Vade Sayısı Sınırlaması: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 14 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri ile bazı tüketici kredilerinde vade (taksit) sayıları değiştirilmiştir. Buna göre aşağıdaki alımlara ilişkin olarak vadeler,
  • Konut, eğitim vb belli özellikli krediler haricinde tüketici kredilerinde 60 ayı,
  • Taşıt kredilerinde nihai fatura değerine göre 48 veya 60 ayı,
  • Bilgisayar alımlarında 12 ayı, tablet alımlarında 6 ayı,
  • Cep telefonu alımlarında bedeline göre 3 veya 12 ayı geçemez.
 1. Meslekte 15 yılını dolduran avukatlara yeşil pasaport alma hakkı verilmiştir.
  • Daha önce ihracatçılara 2 yıllığına verilen bu hak dört yıla çıkarılmıştı. Şimdi yeşil pasaport alma hakkına avukatlar da kavuşmuş oldu.
 1. Çeklerde Asgari Ödeme Tutarı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çeklerde bankaların asgari olarak ödemesi gereken tutarları (2.225TL) yeniden belirlemiştir.
  • 17 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2020/1 sayılı Tebliğ (Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ) ile söz konusu tutarlar artırılmıştır.
  • Bu Tebliğ çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde muhatap bankanın hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarı düzenlemektedir.
  • Tebliğ 30 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 1. İhracat Genelgesi: Yapılan Tebliğ değişikliği ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu sürekli hale getirilmiş, getirilen paraların bankalara satılması zorunluluğu ise kaldırılmıştı.
  • 31 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin (İhracat Bedelleri Hakkında-Tebliğ No 2018-32/48) Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2019-32/56 sayılı Tebliğ ile söz konusu düzenleme yapılmıştır. En son yapılan değişikliklerle;
   • Bedellerin getirilmesine ilişkin olarak mücbir sebep hallerinin yanına haklı durum hali de eklenmiş,
   • 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla açık bulunan ihracat hesapları için, bu Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş,
   • Bankalarca, söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair “İhracat Bedeli Kabul Belgesinin/Ek-1” doldurulacağı ve bu belgeye ilişkin alt yapı hazırlanana kadar DAB (Döviz Alım Belgesinin) yeterli olacağı açıklanmış ve
   • Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla yapılacak terkin işlemlerine ilişkin düzenleme değiştirilmişti.
  • Bu kez 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi ile uygulamaya ilişkin usuller belirlenmiştir.
 • Genelgede Düzenlenen Hususlar Nelerdir?
 • Genelge ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde özellikli durumları, Tebliğ tarihi öncesinde fiili ihracatı gerçekleştirilmiş durumları, özellikli tahsil şekillerini, Türk lirası ile ihracatı, nakit beyan formu ile getirilen tutarları, ihracatçı dışındaki firmalara gelen tutarları, kabul edilmeyen malları, ihracat fiyatının değişmesi (lehe veya aleyhe), alacağın ıskontosunu, faktöring işlemlerinde özellikli durumları, indirim ve mahsup işlemlerine ilişkin spesifik durumları, terkin ve sorumluluk ile, vergi dairelerine yapılması gereken bildirim ve ihbar durumlarını ayrıntılı bir şekilde düzenlemekteydi.
  • Yeni Genelge ile ihracat bedeli kabul belgesi (İBKB) düzenlenmiştir. Daha önce tevsik işlemlerinde döviz alım ve satım belgeleri kullanılıyordu.
  • İran, Suriye ve Lübnan’a yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3/1 maddesi uygulanmayacaktır. Bu listeye yeni Genelge ile Lübnan eklenmiştir. Bu ülkelere yapılan ihracatlarda 180 gün kuralı uygulanmamaktadır.
  • Uygulama ile ilgili olarak Vergi Dairelerince yapılan işlemler ise Gelir İdaresi Başkanlığının 2019/3 sayılı Uygulama İç Genelgesine göre yürütülmektedir.
  • Yeni Genelgenin 21. maddesine göre ithalat bedellerinin ihracat bedelinden mahsup işleminde kullanılabilmesi için ithalat konusu malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında azami 180 gün olması gerekir.
  • İhracatçılar tarafından yurt dışındaki iştiraklerine gerçekleştirilen ihracata ilişkin bedellerin ihracatçının aynı iştirakine söz konusu ihracatın fiili ihraç tarihinden sonra sermaye olarak ilave edilecek tutar ile mahsubunda, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması ve Genelgenin 21/11 nci maddesinde sayılan belgelerin ibrazı kaydıyla ihracat bedelinin mahsup edilen kısmının yurda getirilmesi zorunlu değildir.
  • Uluslararası yaptırımlar çerçevesinde bankaların kabul etmediği ihracat bedellerine ilişkin İBKB düzenlememesi sebebiyle açık kalan ihracat hesapları ihtarname süresi içinde söz konusu hususun yer aldığı banka yazısının ibrazı üzerine ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce kapatılır.
  • Açık ihracat hesabı ihbarını 5 işgünü içerisinde gerçekleştirmeyen bankalar hakkında ilgili Vergi Dairesi Başkanlıklarınca veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmasını teminen ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.
  • Yeni Genelge 16 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 1. Türkiye’nin Uluslararası Çifte Vergileme Anlaşmaları: 17 Ocak ve 31 Ocak 2020 tarihlerinde aşağıdaki uluslararası anlaşmalar Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu konuda kısa bir özet bilgi olarak,
  • Fildişi Sahili, Çad, Somali, Ruanda ve Arjantin Anlaşmalarının onaylanmasının Uygun bulunduğuna dair Kanunlar Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
  • Aynı zamanda Özbekistan Anlaşmasını revise eden Protokol’ün Uygun bulunduğuna dair Kanun 31.01.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
  • Türkiye’nin imzaladığı toplam 93 anlaşmadan 85 tanesi yürürlüktedir.[1]
  • Yürürlükte olan bu Anlaşmalardan 27 tanesi Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle akdedilmiştir.
  • Müzakereleri Devam Etmekte Olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları: Hollanda, İsveç ve Lüksemburg ile mevcut Anlaşmaların revize edilmesi, Afganistan, Gana, Kamerun, Küba, Libya, Mali, Mozambik, Nijerya ve Tanzanya ile bir ÇVÖA imzalanması için müzakereler devam etmektedir.[2]
 1. İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmalarımızın Sayısı Artmaktadır.
  • 24 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7200 sayılı Kanun ile 5 Mayıs 2017 tarihinde Kişinev’de imzalanan “Türkiye ile Moldova Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur. Türkiye’nin hali hazırda imzalanmış 30 ikili sosyal güvenlik anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmalar taraf ülke vatandaşlarının eşit işlem görmesi, sigortalılık birleştirmesi, sağlık, aile, yaşlılık, ölüm vb yardımlarından yararlanma, uygulanacak sigorta kolları, aylıkların hesaplanması, hizmet birleştirmesi, anlaşmazlıkların çözümü gibi sigortalıları ilgilendiren çok önemli konuları düzenlemektedir.
  • 31 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7210 sayılı Kanun ile ise Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması” ve Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair “Notalar”ın onaylanması uygun bulunmuştur.
 1. Mali Hesaplara İlişkin Bilgilerin Ülkeler Arasında Otomatik Değişimine İlişkin Anlaşma Cumhurbaşkanı’nca onaylanmıştır.
  • Bu Anlaşma Çifte Vergilendirme Anlaşmaları ve Türkiye’nin de imzaladığı “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinden” kaynaklanan finansal hesaplara ilişkin belli çerçevede bilgilerin paylaşılması konusunu düzenlemektedir.
  • Anlaşma, 36 üyeli OECD’nin Vergi Politikası ve İdaresi Merkezi tarafından yürütülen çok uzun bir çalışmanın ve işbirliğinin sonucudur. Vergi Konularında Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Forumunun 135 üyesi ve BEPS konusunda çalışan 100 ülke ve 2.000’den fazla ülkeler arası anlaşma ile çerçevesi çizilen bir konudur.
  • Mekanizma: Bu Anlaşma, taraf ülkelerin birbirleriyle mukimlerinin mali kuruluş tanımına giren hesaplarda yer alan varlıkları belli şekillerde diğer ülkelerin Mali İdareleri ile otomatik olarak paylaşması mekanizmasına dayanmaktadır.
  • Yürürlük: Türkiye Anlaşmayı 88. ülke olarak imzalamıştır. Kasım 2019 itibariyle imzacı ülke sayısı 107’dir. Teknik olarak bunlardan 52 tanesi için yükümlülük Eylül 2017’de başlamıştır. Türkiye’nin yükümlülüğü ise diğer 48 ülke ile birlikte Eylül 2018’de, kalan 6 ülke için ise 2019 ve 2020 Eylül’de başlamaktadır. Bu Anlaşma’ya göre mali hesaplar ve sayılan mali kuruluşların belli ölçekteki mali tutarları bildirme ve bilgi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
  • Türkiye açısından hesapların niteliğine göre uygulama teknik olarak Eylül 2018 ve Eylül 2019’da yükümlülük başlamıştır. Cumhurbaşkanınca onaylanan anlaşmada sürecin ilerlemesine bağlı olarak en erken Eylül 2020’de bilgi değişimi başlayacağı öngörülmektedir. Anlaşmaya taraf ülkelerden hangileri ile Otomatik Bilgi Değişimi yapılacağı ayrıca belirlenecektir. Anlaşma gereği anlaşmanın bütün tarafları ile otomatik bilgi değişimi yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  • İşleyiş Tarzı: Genel çerçevesi çizilen bilgilerin değişim yöntemi ülkelerin arasında teknik olarak belli altyapılar kullanılarak yapılacaktır. Ortak Paylaşım Sistemi (Common Transmission System for AEOI) otomatik veri aktarımı konusunda OECD tarafından üzerinde çalışılan bir yöntemdir.[3]
 1. Güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sisteminden yararlanan mükelleflere e-arşiv fatura düzenlemelerinde kolaylık getirilmiştir. (515 VUK GT)
  • Bu Tebliğ ile vergiler dahil toplam tutarı 500TL’ye kadar olan e-arşiv faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine “Nihai Tüketici” açıklamasıyla kesilebilmesi mümkün olmuştur.
 1. Eşel Mobil Sistemi Uygulanan Akaryakıt ÖTV Tutarları Güncellenmiştir.
  • İlk defa 14.05.2018 tarih ve 2018/11818 sayılı BKK ile belirlenen Özel Tüketim Vergisinin Uyarlanması mekanizmasında ÖTV tutarları 16 Ocak ve sonrasında 28 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
  • Güncel liste için tıklayınız.
  • 28 Ocak 2020 tarih ve 31023 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla motorin için uygulanan ÖTV tutarları ise yukarıda açıklanan Eşel Mobil sistemiyle belirlenen rakamı aşmamak şartıyla yeniden belirlenmiştir.
 1. Çeşitli Kanunlarda öngörülen faiz, gecikme zammı, temerrüt oranı, yeniden değerleme oranı, artış oranı veya uygulanacak kanuni üst hadler yeniden belirlenmiştir.
  • Tecil Faizi Oranı: Tecil faizi oranı yıllık %15 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu oran ödeme güçlüğü nedeniyle Vergi Dairelerine borçlu olan mükellefler için çok önemlidir.
   • 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden, 30.12.2019 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
  • Gecikme Faiz ve Zammı: Aylık gecikme zammı, pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları düşürülmüştür.
   • Vergi dahil amme alacaklarının geç ödenmesinde uygulanan gecikme zammı ile geç tahakkuk durumunda uygulanan gecikme faizi oranları her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6’ya düşürülmüştür. Bu oran pişmanlık talebiyle verilen vergi beyannameleri için uygulanan pişmanlık zammının hesaplanmasında da uygulanmaktadır.
  • Kredi Kartı Faiz Oranları: Kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi faiz oranı 2020’den itibaren geçerli olmak üzere %1,4, azami gecikme faiz oran %1,7 olarak uygulanacaktır. (Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde bu oranlar sırasıyla %1,12 ve %1,42 olarak uygulanır.)
  • TCMB İskonto ve Avans Faiz Oranları: 21 Aralık 2019 tarih ve 30985 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TCMB Tebliğiyle, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 12,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 13,75 olarak tespit edilmiştir. Bu oranlar aynı zamanda Vergi Usul Kanunu’nda reeskont işlemlerinde kullanılan oranlardır.
   • Alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemine tabi tutulmasında, TCMB tarafından kısa vadeli avans işlemleri için belirlenen faiz oranının dikkate alınacağı belirlenmiştir.
   • Ayrıca 2013 tarih ve 64 numaralı VUK Sirkülerine göre, vadeli çekler de reeskont uygulamasından yararlanabilmektedir.
  • Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi: Özel hukukta genel olarak faiz uygulamaları Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna tabidir.
   • Taraflar aralarında serbest bir şekilde sözleşme ile uygulanacak faiz oranını tespit etmemişse bu oran yıllık %9’u geçemez. Temerrüt faizi için de bu oran uygulanır.
   • Ticari işlerde ise faiz oranı %13,25 olarak uygulanır.
  • Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 ncu maddesi uyarınca, ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde geç ödeme durumunda uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15 olarak belirlenmiştir. (TCMB Tebliği-02.01.2020)
   • Bu düzenleme 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Tebliğin yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
  • Yeniden Değerleme Oranı: 23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 512 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile 2019 yılı için uygulanacak olan YDO (yeniden değerleme oranı) %22,58 olarak tespit edilmiştir. Bu oran 2020 yılında ödeyeceğimiz damga vergisi, harçlar, cezalar, vergilendirmeye ilişkin bazı tarife, vergiye ilişkin mükellefiyetler, uygulanacak bazı limitler ve hadler açısından önemlidir.
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi Yeniden Değerleme Oranı: 23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda belirtilen araçların 2020 yılı MTV (motorlu taşıtlar vergisi) tutarı tespit edilirken yukarıda yer alan %22,58 oranı değil %12 artış oranı uygulanmıştır.
 1. E-Defter Beratlarının Sisteme Yüklenmesi:
  • 16 Ocak 2020 tarihli duyuru ile e-defter beratlarının yüklenmesine ilişkin aylık/3 aylık seçeneklerin mükelleflerin tercihine bırakılmıştır.
  • Yapılan tercih 31/01/2020 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2020/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.
  • Tercihlerini 31/01/2020 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2020 hesap dönemi berat dosyaları için aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir. Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.
 1. Mücbir Sebep: Elazığ’da meydana gelen acı deprem nedeniyle bölgede vergi ile ilgili olarak mücbir sebep ilan edilmiştir.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elâzığ İli Sivrice İlçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elâzığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edilmiştir.
  • Bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin, 24.01.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir.
 1. Döviz Kurları: Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespiti 516 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile yapılmıştır. Bu Tebliğ, 24 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 1. Beyanname Sadeleştirme Çalışmaları:
  • Gelir İdaresi Başkanlığınca, mükellef odaklı, katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışı çerçevesinde, tüm beyanname, bildirim ve formların gözden geçirilerek sadeleştirilmesi ve daha kolay ve hızlı şekilde doldurulabilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
  • Bu kapsamda ilgili beyanname, bildirim ve formlara ilişkin görüş, öneri ve katkılar 14/02/2020 tarihine kadar, beyanname@gelirler.gov.tr e-posta adresine bildirebilecektir.
  • Gerçekten de son dönemde yapılan projeler, e-dönüşüm uygulamaları ve kurumların bilgi toplama faaliyetleri nedeniyle çok sayıda, beyanname, form ve bildirim verilmektedir.
 1. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Projesi yapılmıştır. Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen, “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” 21-25 Aralık 2019 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcilerinin geniş katılımıyla Afyonkarahisar ilinde ikinci çalıştay gerçekleştirilmiştir.
  • Bu kapsamda, tarım ve gıda sektöründe yer alan oyuncuların değerlendirilmesi, sektörde kayıt dışılık ve kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi, tespiti ve çözüm önerileri, sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
  • Çalışmada tarımsal veri altyapısı, üretim planlaması, tarımsal piyasa yapısı; pazarlama ve değer zinciri, tarımsal girdi piyasası, kredi işlemleri ve teşvikler, tarımsal yapılanma, kuruluşlar, organizasyonlar ve politikalar konularına değinilmiştir.

Benzer şekilde gelişmeleri sizlere haftalık / aylık özetler halinde duyurmaya devam ediyor olacağız. Bu duyuru formatına ilişkin görüş ve önerilerinizi lütfen bize iletiniz.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

[1] https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2018/2018_faaliyet_raporu.pdf

[2] GİB 2018 Faaliyet Raporu, s.114.

[3] http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/